Kehitä ja kehity museossa - Työkirja innovointiin

Kehitä ja kehity museossa -työkirja esittelee menetelmiä, joissa museot toimivat oppimisympäristönä innovatiivisuudelle ja alustana uusien ratkaisujen kehittämiselle. Tarkoitettu kaikille nuorten kanssa työskenteleville toimijoille museoissa, kouluissa ja nuorisotyössä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kehitä ja kehity museossa - Työkirja innovointiin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitä ja kehity museossa -työkirja esittelee menetelmiä, joissa museot toimivat oppimisympäristönä innovatiivisuudelle ja alustana uusien ratkaisujen kehittämiselle. Tarkoitettu kaikille nuorten kanssa työskenteleville toimijoille museoissa, kouluissa ja nuorisotyössä.

Toteutuspaikka
Aboa Vetus & Ars Nova (päätoteuttaja), Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Tekniikan museo, Nuori Yrittäjyys ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Juhana Salminen

Luotu

22.12.2020

Viimeksi muokattu

01.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Työkirja opastaa järjestämään ajatushautomo -toimintaa ja innovointikurssin museoympäristössä. Toimintamallit avaavat innovaatiokasvatus- ja nuorisoalan toimijoille sekä korkeakouluille uusia monipuolisia oppimisympäristöjä tarjoten samalla museoille mahdollisuuden tarkastella aineistojaan uudessa valossa sekä kehittää uudenlaista museokäyttäjyyttä.

 

Ajatushautomo

Museoympäristössä toteutettavassa ajatushautomossa museot toimivat linsseinä, joiden läpi yhteiskunnallisia aiheita tarkastellaan. Ajatushautomo museossa koostuu kolmesta osiosta:

  • keskustelun avauksesta
  • toiminnallisesta osuudesta näyttelyssä
  • yhteenvedosta

Ajatushautomoa voi hyödyntää jonkin ilmiön tai ongelman käsittelyssä, ymmärryksen lisäämiseksi tai ratkaisuehdotusten etsimiseksi. Ajatushautomoa voi myös käyttää innovaatioprosessin alustuksena, jossa luodaan teemoitus tai ongelma, jota varsinaisessa prosessissa ryhdytään ratkaisemaan.

 

  • Toivota kaikki tervetulleeksi ja esittele päivän ohjelma. Kerro myös päivän teema ja esittele puhujat / esiintyjät. • Varaa aikaa (noin 15–30 min) kysymyksille keskustelun avauksen jälkeen. Voit miettiä myös valmiita keskustelunaloituksia siltä varalta, ettei yleisössä heti synny kysymyksiä esityksen / pu - heenvuoron jälkeen.
  • Lyhyen keskustelun jälkeen jaa osallistujat noin viiden hengen pienryhmiin siten, että ryhmiin tulisi mahdollisimman paljon eri aloja opiskelevia, eri ikäisiä tai entuudestaan toisilleen vieraita ihmisiä. 
  • Ohjaa jakaantuminen työpajoihin, ja kannusta käyttämään näyttely-ympäristöä ideoinnin ja ongelmanratkaisun apuna. Kä - siteltyjen ongelmien tai ratkaisujen ei tarvitse liittyä museoihin tai kulttuuriperintöön. Tarkoituksena on käyttää museoympä - ristöä inspiraationa. Työkirjan seuraavasta luvusta löytyvät me - netelmät tarjoavat keskustelunavauksia ja erilaisia tulokulmia esineisiin ja taideteoksiin.
  • Lopuksi kerääntykää yhteen kokoamaan päivän anti. Voitte esimerkiksi pohtia, millaiset asiat herättivät ryhmissä keskuste - lua. Entä millaisia näkökulmia ajatushautomo avasi päivän tee - maan? Mikäli valitsit mukaan konkreettisia ideointi- tai inno - vaatiomenetelmiä, voitte esitellä lopuksi ryhmien kesken päivän aikana syntyneitä ideoita ja oivalluksia.

Seikkaperäisempi ohjeistus ajatushautomoon hankkeen työkirjassa.

 

Toimintaympäristö **

Museot innovaatioalustoina (päättynyt marraskuussa 2019) oli kehittämishanke, joka etsi uusia toimintamalleja museoiden ja muiden nuorten kanssa toimivien organisaatioiden käyttöön. Hanke loi uusia tapoja käyttää museoita ja tutki kokeillen miten museot voivat toimia mahdollistajina tai alustoina yhteiskunnalliselle toiminnalle. Se rakensi yhteistyötä korkeakoulujen, yrittäjäkasvatustoimijoiden ja museoiden välille sekä kehitti nuorten korkeakouluopiskelijoiden innovaatiokoulutusta ja vahvisti nuorten työelämätaitoja. Lisäksi hanke tuki nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Hankkeessa kehitetyt menetelmät on suunnattu erityisesti pian työelämään siirtymässä oleville opiskelijoille ja nuorille aikuisille, mutta ovat sovellettavissa myös muille ikäryhmille. Kehitä ja kehity museossa -työkirja on tarkoitettu kaikille nuorten kanssa työskenteleville oppilaitoksissa, nuorisotyössä ja museoissa, jotka ovat kiinnostuneita löytämään uusia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä nuorten innovaatiokoulutukseen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Museot innovaatioalustoina rakensi yhteistyötä korkeakoulujen, yrittäjäkasvatustoimijoiden ja museoiden välille sekä kehitti nuorten korkeakouluopiskelijoiden innovaatiokoulutusta ja vahvisti nuorten työelämätaitoja.

Hankkeen menetelmät on suunnattu erityisesti pian työelämään siirtymässä oleville opiskelijoille ja nuorille aikuisille, mutta ovat sovellettavissa myös muille ikäryhmille.

Kansikuva
Museot innovaatioalustoina -hankkeen logo.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis