Kirjaamiskoulutukset sosiaalihuollon järjestämisen ja toteutuksen työntekijöille

Kirjaamiskoulutus eriytettynä järjestämisen ja toteutuksen työntekijöille palvelutehtävittäin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kirjaamiskoulutukset sosiaalihuollon järjestämisen ja toteutuksen työntekijöille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kirjaamiskoulutus eriytettynä järjestämisen ja toteutuksen työntekijöille palvelutehtävittäin. 

Toteutuspaikka
Satakunnan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Liisa Laukkanen

Luotu

26.09.2023

Viimeksi muokattu

10.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena on ammattilaisten toiminnan ja kirjaamisen kehittäminen sekä yhtenäistäminen hyvinvointialueella.

Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023 ja Kantaan liittyminen on edessä viimeistään 1.9.2024. Eri kuntien käytäntöjen yhtenäistäminen kirjaamisessa on haasteellista, oman haasteensa tuo myös eri asiakastietojärjestelmät. 

Asiakastietolain siirtymäsäännöksissä on säädetty palvelutehtäväkohtaisista määräajoista, joista alkaen kussakin sosiaalihuollon palvelutehtävässä syntyvät asiakastiedot on viimeistään tallennettava Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto edellyttää hyvinvointialueella myös toiminnallisia muutoksia, jotka koskevat erityisesti asiakastiedon kirjaamista määriteltyjä asiakirjarakenteita käyttäen.

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista velvoittaa sosiaalihuollon ammattihenkilöä sekä avustavaa henkilöä, joka osallistuu asiakastyöhön, kirjaamaan sosiaalihuollon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja valvonnan kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot määrämuotoisina asiakirjoina. Kirjaukset on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun asiakkaan asiaa on käsitelty. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tarkemmat määräykset sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista.

Hyvinvointialueen toimintojen yhtenäistäminen sekä Kanta-palveluiden käyttöönotto yleispalveluiden palvelutehtävissä viimeistään 1.9.2024 vaatii paljon uusien käytäntöjen ja rakenteiden oppimista sekä sisäistämistä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Koulutukset on tarkoitettu sosiaalihuollon ammattilaisille, jotka osallistuvat asiakastyöhön. Koulutukset on suunniteltu erikseen järjestämisen ja toteutuksen työntekijöille palvelutehtävittäin, jolloin sisältö voitiin kohdentaa yksityiskohtaisemmin tiettyihin asioihin. 

Järjestämisen koulutukset oli suunnattu työntekijöille, joille kuuluu hakemusten ja muiden vireilletuloasiakirjojen käsittely, palvelutarpeen arviointi, asiakkuuden suunnittelu sekä päätöksenteko asiakkaan tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi. Toteutuksen koulutukset oli suunnattu työntekijöille, jotka toteuttavat asiakkaalle myönnettyä palvelua.

Samansisältöinen koulutus pidettiin useamman kerran, jotta kaikille löytyisi sopiva ajankohta koulutukseen osallistumiseksi. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Koulutustilaisuus kesti kaksi tuntia. Jos ammattilaisen työtehtäviin kuului sekä järjestämisen että toteutuksen työtehtäviä, hän saattoi valita osallistua joko toiseen tai molempiin koulutuksiin. Koulutusten sisällöissä oli myös paljon yhteistä, joten kaikille sekä järjestämistä että toteuttamista tekeville ei ollut tarpeen osallistua molempiin koulutuksiin.

Koulutusmateriaalit tallennettiin hyvinvointialueen Teamsin tiimiin, jonne pääsee liittymään koko henkilöstö ja materiaali on sieltä hyödynnettävissä esim. uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sosiaalihuollon asiakastiedon kirjaamista ja rakenteita on saatu vietyä eteenpäin erityisesti palvelutehtäviin, joissa tietoja on kirjattu potilastietojärjestelmään. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Henkilöstöresurssia vaaditaan kirjaamisen kehittämiseksi ja laadun seuraamiseksi. Henkilöllä tulee olla sosiaalihuollon kirjaamiseen liittyvää käytännön kokemusta ja osaamista sekä osaamista kouluttamisesta. Koulutusmateriaalien kokoajilla täytyy olla työaikaa ajankohtaisten asioiden seurantaan sekä materiaalin tuottamiseen ja päivittämiseen.

Kansikuva
Hoitajat tekevät töitä yhdessä tietokoneen äärellä.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä