Kotihoidon laadun varmistaminen / Säkerställande av hemvårdens kvalitet (Pohjanmaan TulKOTI)

En enkät gällande hemvårdens kvalitet utformas för klienter. Klientresponsen och kvalitetsindikatorer från RAI används för att identifiera brister i kvaliteten, fastställa kvalitetsnivån och följa upp och utvärdera hur kvalitetskraven uppfylls. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotihoidon laadun varmistaminen / Säkerställande av hemvårdens kvalitet (Pohjanmaan TulKOTI)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

En enkät gällande hemvårdens kvalitet utformas för klienter. Klientresponsen och kvalitetsindikatorer från RAI används för att identifiera brister i kvaliteten, fastställa kvalitetsnivån och följa upp och utvärdera hur kvalitetskraven uppfylls. 

Toteutuspaikka
Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Minna Aro

Luotu

28.04.2023

Viimeksi muokattu

22.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Kansallinen tavoite on, että iäkäs ihminen pystyisi asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kun henkilö tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa, hänelle järjestetään palvelut joko kotiin tai kodinomaiseen ympäristöön. Pitkäaikaiseen hoitoon turvaudutaan vasta kun siihen on perustellut syyt, eikä kotihoito onnistu. Koska laitoshoitopaikkoja vähennetään, on kotihoitoa kehitettävä vastaamaan vanhusten tarpeita.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi julkaisun tavoitteena on mahdollistaa hyvä ikääntyminen sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. Laatusuositus tukee ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki 980/2012) toimeenpanoa ja siihen liittyviä uudistuksia ja linjauksia. Laatusuosituksen tavoitteena on mahdollistaa hyvä ikääntyminen sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut.Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus viettää täysipainoista elämää omassa kodissa ja antaa kunkin yksilöllistä tilannetta ja tarpeita vastaavaa tukea ja hoitoa. Iäkkäiden palveluissa teknologiaa voidaan hyödyntää osana asiakkaiden omahoitoa, omaishoitajien tukea sekä henkilös-tön työtehtäviä. Pohjanmaan hyvinvointialue on ottanut digitaaliset palvelut osaksi ikääntyneiden hoitoa ja hyvinvointia.

_____

Det nationella målet är att äldre människor ska kunna bo i sitt eget hem så länge som möjligt. När en person behöver vård och stöd tillhandahålls tjänsterna antingen i hemmet eller i en hemliknande miljö. Långtidsvård används endast när det finns goda skäl för det och hemvård inte är ett alternativ. I takt med att institutionella vårdplatser minskar måste hemvården utvecklas för att tillgodose de äldres behov.

Social- och hälsovårdsministeriets samt Kommunförbundets kvalitetsrekommendation för att trygga ett gott åldrande och förbättra tjänsterna 2020-2023: Mot ett åldersvänligt Finland syftar till att möjliggöra ett gott åldrande och tillhandahålla högkvalitativa och effektiva tjänster för behövande äldre personer. Rekommendationen stöder genomförandet av lagen om social- och hälsovårdstjänster för äldre (lagen om tjänster för äldre 980/2012) samt reformer och politikområden i anslutning till den. Syftet med kvalitetsrekommendationen är att möjliggöra ett gott åldrande och högkvalitativa och effektiva tjänster. Målet är att göra det möjligt för människor att leva ett fullvärdigt liv i sitt eget hem och att ge stöd och vård som är lämpligt med tanke på deras individuella situation och behov. Teknologi kan användas inom äldreomsorgen som en del av klienternas egenvård, stöd till vårdgivare och personalens arbete. Österbottens välfärdsområde har integrerat digitala tjänster i vården och omsorgen om äldre personer.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tämän kokeilun kohderyhmänä ovat kotona ovat ikäihmiset, jotka kuuluvat kotihoidon piiriin.

Hyvinvointialueella (aikaisemmin kunissa) on tarpeen mukaisten tukipalveluiden puuttuessa ollut sopivia asiakkaita jo kotihoidon piirissä, joten hankkeessa on päätetty tehdä tiivistä yhteistyötä kotihoidon kanssa näiden asiakkaiden kartoittamiseksi ja löytämiseksi. Palveluohjauksen ja muiden ikäihmisten parissa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta kotihoidon ulkopuolelle jäävät ikäihmiset pystytään ohjaamaan oikeanlaisiin teknologisten ratkaisujen piiriin. Siksi on tärkeää, että organisaatiossamme työskentelemme kohti samaa päämäärää.

_____

Målgryppen för just den här piloteringen är äldre personer som bor hemma och använder hemvårdens tjänster.

Inom Välfärdsområdet (tidigare kommunerna) har regelbundna hemvårdstjänster tidigare lättare beviljats på grund av att lämpliga stödtjänster saknats. Därmed befinner sig en del klienter som kunde höra till projektets målgrupp redan inom hemvården. Inom projektet fattades beslutet att ingå ett nära samarbete med hemvården för att bättre kunna kartlägga och hitta dessa klienter. Ett nära samarbete har inletts med servicehandledning och annan vårdpersonal som jobbar i direkt kontakt med äldre personer. För att nå målgruppen och kunna styra personer utanför hemvården till en passande teknologisk lösning, är det viktigt att vi inom organisationen jobbar mot samma mål.

Kansikuva
Palaute, tyytyväisyys

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä