Tulkoti -hankkeessa on edistetty kotiutumisen kokonaisuutta monilla eri toimenpiteillä työpajatyöskentelyn kautta ja eri palveluissa vahvistamalla ja kehittämällä käytäntöjä. Yhteisesti on kuvattu malli laadukkaan kotiutumisen kokonaisuudesta. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotiutuminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tulkoti -hankkeessa on edistetty kotiutumisen kokonaisuutta monilla eri toimenpiteillä työpajatyöskentelyn kautta ja eri palveluissa vahvistamalla ja kehittämällä käytäntöjä. Yhteisesti on kuvattu malli laadukkaan kotiutumisen kokonaisuudesta. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Sini Heinonen

Luotu

02.01.2024

Viimeksi muokattu

05.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Käytännön tasolla tavoitellaan tilannetta, jossa kotiutumisen prosessi on yhtenäistetty koskemaan kaikkia ikääntyneiden kotiutuksia. Tavoitteena on asiakaslähtöinen, selkeä ja moniammatillinen prosessi. 

Toimintamallin käytännöt on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa kuvassa.  Kuvan taulukossa tummalla olevat toimenpiteet ovat hankkeessa eteenpäin vietyjä. Kokonaisuutta työstettiin tämän koosteen jälkeen lähityöpajassa yhdessä keskeisten palveluiden kanssa. Työpajan tuloksista saatiin malli, jossa on kuvattu eri ammattiryhmien tehtäviä ja sitä, millä toimilla asiakas pidetään keskiössä. 

Kotiutumisen kokonaisuuteen liittyviä toimintamalleja on kehitetty TulKoti -hankkeessa, liitteenä linkit toimintamallikuvauksiin. 

Toimintaympäristö **

Kymenlaaksossa kotiin tuotettavien palveluiden tarve tulee kasvamaan merkittävästi yli 75-vuotiaiden määrän kasvaessa edelleen lähivuosina. Kymenlaakson hyvinvointialueella kehittämistyötä on tehty aktiivisesti vuodesta 2019 alkaen valtakunnalliset suositukset ja lakimuutokset huomioiden. 

Kotiuttavia yksiköitä on lukuisia ympäri maakuntaa ja kotiuttamisen teema on tunnistettu tärkeäksi kehittämisen kohteeksi ikääntyneiden palveluissa. TulKoti -hankkeessa on tehty eri työpakettien alla monia kotiuttamista tukevia toimenpiteitä. Näitä malleja on linkattu tähän koontiin.  

Kotiutumisen kokonaisprosessin kehittämisen osalta pääpaino on ollut kotiutusyksiköiden, kotihoidon, asiakasohjauksen ja kuntoutuksen kentillä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

TulKoti-hankkeen kohderyhmänä ovat Kymenlaakson hyvinvointialueen ikäihmiset, jo palveluiden piirissä olevat asiakkaat sekä ennaltaehkäisevää palvelua tarvitsevat asiakkaat. Hankkeessa on tarkoitus kehittää kaikkia toimia, joiden avulla ikääntyneiden turvallista kotona asumista voidaan tukea. Kehitystoimenpiteissä huomioidaan myös iäkkäiden omaiset, läheiset ja omaishoitajat. Keskeinen kohderyhmä on myös Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstö, joka tuottaa palveluja ikääntyneille asiakkaille. 

Kymenlaakson alueen ikääntyneiden määrä kasvaa merkittävästi seuraavan 20 vuoden aikana. Yli 85-vuotiaiden määrän on arvioitu kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2040 mennessä. Vuonna 2020 9,5%:lla 75 vuotta täyttäneistä oli kotihoidon asiakkuus ja vuonna 2030 vastaavan luvun on arvioitu olevan 12,1 %.

Ikääntyneitä kotiutuu organisaatiossa useista eri yksiköistä sekä terveyden että sosiaalihuollon palveluista. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin kehittäminen on edelleen kesken. Toimintamalli tulee vaatimaan runsaasti implementointia sekä palveluiden sitoutumista.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallia ei tässä vaiheessa voida arvioida. Tähän asti tapahtunutta kehittämistä tullaan hyödyntämään Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluiden kehittämisessä sekä asiakkuuspäälliköiden kuvaamien virtausmallien jatkotyöstössä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Näin laaja-alaisen kokonaisuuden kehittäminen vaatii paljon aikaresurssia sekä sitoutumista kaikilta toimijoilta. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis