Kymenlaakson Asiointipalvelu: Diabetesriskin tunnistaminen ja hoitoon ohjautuminen

Kansalainen voi kirjautua vahvalla tunnistautumisella digitaaliseen Asiointipalveluun, jossa on mahdollista arvioida omaa tilannetta, valita tilanteeseen sopiva itsehoito-ohjelma, ottaa yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen ja saada hoitoa ajasta ja paikasta riippumatta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kymenlaakson Asiointipalvelu: Diabetesriskin tunnistaminen ja hoitoon ohjautuminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kansalainen voi kirjautua vahvalla tunnistautumisella digitaaliseen Asiointipalveluun, jossa on mahdollista arvioida omaa tilannetta, valita tilanteeseen sopiva itsehoito-ohjelma, ottaa yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen ja saada hoitoa ajasta ja paikasta riippumatta.

Toteutuspaikka
Kymenlaakso
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hamina
Kouvola
Kotka
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Juhana Haavisto

Luotu

18.10.2022

Viimeksi muokattu

19.10.2022
Ratkaisun perusidea **

Ratkaisun tavoitteena on tuottaa matalan kynnyksen palvelu, jonka avulla voidaan herättää asiakas tiedostamaan oma terveyden tilanne sekä tunnistaa ja puuttua varhaisessa vaiheessa riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Varhaisella puuttumisella pyritään tarjoamaan asiakkaalle ohjausta ja neuvontaa terveellisiin elintapoihin liittyen, ehkäisemään asiakkaiden terveydentilan heikentymistä sekä asiakkaiden ohjautumista sairastumisen johdosta raskaisiin ja kalliisiin erikoissairaanhoidon palveluihin. 

Toimintamallissa kansalainen kirjautuu vahvalla (suomi.fi) tunnistautumisella digitaaliseen Asiointipalveluun.

Asiointipalvelussa asiakkaan on mahdollista arvioida omaa tilannettaan diabetes riskitestin avulla. Tulosten perusteella asiakas ohjautuu joko valitsemaan tilanteeseen sopivan omahoito-ohjelman tai ohjautuu suoraan terveydenhuollon ammattilaisen yhteydenottoon.

Omahoito-ohjelmat hyödyntävät Omaolon, Painonhallintatalon, Diabetestalon, Diabetesliiton, THL:n ja järjestötoimijoiden sisältöjä.

Asiakkaalla on koko palvelupolun ajan mahdollisuus lähettää yhteydenottopyyntö terveydenhuollon ammattilaiselle viestipalvelun kautta.

Ammattilainen näkee Asiointipalvelussa asiakkaan tekemät itsearvioinnit, kyselyiden tulokset ja omahoito-ohjelman tilan sekä voi myös ottaa yhteyttä asiakkaaseen.

Toimintaympäristö **

Kymenlaaksossa yleinen sairastuvuus on suurempaa kuin keskimäärin Suomessa ja sote-palveluiden käyttö painottuu erityisesti raskaisiin ja kalliimpiin palveluihin. Tarvetta on siirtää painopistettä kevyempiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin, joiden kustannukset ovat pienemmät.

Mitä paremmin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveydentila on tunnistettu, sitä täsmällisemmin pystytään puuttumaan ongelmiin, ehkäisemään niiden syntyä ja ryhtymään toimiin, joilla kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja sekä edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Asukkaiden hyvinvointi on myös alueen talouteen suuresti vaikuttava tekijä.

18% eli lähes 30 000 Kymenlaakson asukasta on diabetes riskiryhmäläisiä eli heillä on vähintään kohtalainen riski sairastua tyypin 2 diabetekseen seuraavan 8 vuoden aikana. Lisäksi 2% eli lähes 2 300 aikuista sairastuu tyypin 2 diabetekseen vuosittain.

Diabeteksen hoidon toimintamalli on vaihdellut eri puolella Kymenlaaksoa. Toimintamallityön ja digipolun tavoitteena on yhtenäistää hoidon toimintamalli koko Kymenlaaksossa. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on kaikki Kymenlaakson asukaat, joilla ei ole diabetes diagnoosia sekä asiakkaat joilla on diagnoosi mutta voivat hyötyä palvelussa tarjottavasta tiedosta.

18% eli lähes 30 000 Kymenlaakson asukasta on diabetes riskiryhmäläisiä eli heillä on vähintään kohtalainen riski sairastua tyypin 2 diabetekseen seuraavan 8 vuoden aikana. Lisäksi 2% eli lähes 2 300 aikuista sairastuu tyypin 2 diabetekseen vuosittain.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Asiakaspolun ja ammattilaisten työroolien määrittely mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisten ja järjestelmätoimittajan kanssa. Asiakkaiden / kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen kehittämisessä.

Palvelun johdon ja ammattilaisten osallistaminen ja sitouttaminen kehittämistyöhön.

Teknisen työn toteutukset järjestelmätoimittajan toimesta. Tiivis yhteistyö järjestelmätoimittajan kanssa jo määrittelyvaiheesta lähtien.

Henkilöstön kouluttaminen järjestelmän käyttöön.

Viestiminen palvelun käyttöönotosta asiakkaille ja ammattilaisille. 

Säännölliset seurantapalaverit käyttöönoton jälkeen.

Asiakaspalautteen kerääminen ja palvelun jatkokehittäminen kokemusten perusteella.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Käyttöönotto suunniteltu vuoden 2023 alussa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa laajaan kirjoon eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Toimintamallin soveltaminen vaatii kaikkien osapuolten sitoutumisen toimintamallin kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä toimintamallimuutokseen palveluissa. Palvelusta riippumatta käyttöönotto vaatii vahvaa markkinointia niin asiakkaille kuin organisaation ammattilaisille.

Asiointipalvelu toimii Kymenlaaksossa digitaaliset palvelut kokoavana digitaalisen asioinnin alustana, joka kehittyy asteittain eri palveluita ja asiakkaiden digipolkuja käsittäväksi kokonaisuudeksi.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä