Lähihoitajien muuntokoulutuksen toimintamalli Tredun ja Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyönä

Lähihoitajataustaisille opiskelijoille suunnattu opintopolku mahdollistaa suunhoidon osaamisalan suorittamisen hieman tavanomaista nopeammalla aikataululla. Toimintamalliin liittyy myös työelämämentoritoiminta, joka tuo käytännön asiantuntemusta opetustyön rinnalle.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lähihoitajien muuntokoulutuksen toimintamalli Tredun ja Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyönä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lähihoitajataustaisille opiskelijoille suunnattu opintopolku mahdollistaa suunhoidon osaamisalan suorittamisen hieman tavanomaista nopeammalla aikataululla. Toimintamalliin liittyy myös työelämämentoritoiminta, joka tuo käytännön asiantuntemusta opetustyön rinnalle.

Toteutuspaikka
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Essi Teronen

Luotu

21.06.2023

Viimeksi muokattu

23.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Lähihoitajien muuntokoulutusta hammashoitajiksi suunniteltiin yhteistyössä Tredun, PirSOTE-hankkeen ja Pirkanmaan kuntien (2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialueen) suun terveydenhuollon edustajien kanssa. 

-Koulutuksen suunnittelua varten perustettu monimuotokoulutuksen työryhmä aloitti toimintansa 11.3.2022 ja kokoontui vuoden 2022 aikana kahdeksan kertaa, noin kuukauden välein. Työryhmän toiminta jatkui vuonna 2023 ja kokoontumisia oli kevätkaudella kolme kertaa. Työryhmän tavoitteena on lisätä työelämän ja koulutuksen yhteistyötä sekä turvata jatkossa hammashoitajatyövoiman saatavuus Pirkanmaan hyvinvointialueella. Lisäksi muuntokoulutuksella haluttiin tarjota valmiille lähihoitajille mahdollisuus valmistua tavanomaista aikataulua nopeammin, tiivistämällä opintopolkua ja sisällyttämällä kuukauden palkallinen jakso kesäaikaan. 

-Koulutukseen valittavilta valmiilta lähihoitajilta edellytetään pohjakoulutuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (lähihoitaja) sekä vähintään kahden vuoden työkokemusta lähihoitajan työstä. Lisäksi opiskelija sitoutuu suorittamaan harjoittelua myös kesällä ja vastavuoroisesti Pirkanmaan hyvinvointialue sitoutuu järjestämään opiskelijoille kesälle palkallisen jakson harjoittelupaikat.

-18.8.2022 järjestettiin työelämämentori-info suun terveydenhuollon esihenkilöille sekä hammashoitajille. Infossa käytiin läpi lähihoitajien muuntokoulutuksen tausta ja tavoitteet sekä opiskelijayhteyshenkilöiden keskeiset tehtävänkuvat. 

  • Opiskelijavastaavat ovat yksikkökohtaisia lähiesihenkilöitä, joiden tehtävänä on tiedottaa toimipisteille opiskelijaohjaukseen liittyvistä asioista, kuten tulevista opiskelijoista, sekä organisoida harjoittelut yksiköissä. He valitsevat opiskelijoiden lähiohjaajat ja näytön vastaanottajat, jakaen ohjausvastuuta tasapuolisesti yksikössä.  Opiskelijavastaavien on myös oltava tietoisia työelämässä tapahtuvien koulutusjaksojen tavoitteista ja arvioinnista.
  • Koulutuskoordinaattori kokoaa opiskelijavastaavat yhteen ja organisoi verkoston toimintaa. Hän toimii yhdyshenkilönä opettajiin, työpaikkaohjaajiin ja esihenkilöihin ja on yhteyshenkilö koulun ja työelämän välillä. Hän myös tuntee voimassa olevat tutkinnon perusteet, organisoi työpaikkaohjaajien koulutukset ja osallistuu työelämämentoritoiminnan kehittämiseen.
  • Työelämämentorit ovat vahvan substanssiosaamisen omaavia hammashoitajia, jotka tuovat käytännön asiantuntijuutta opetustyön rinnalle, osallistumalla sovittuihin harjoituksiin ja oppitunteihin. Mentoreilla ei kuitenkaan ole pedagogista vastuuta. 

-Työelämämentoreille järjestettiin erilliset tapaamiset Tredun tiloissa lokakuussa ja marraskuussa. 2022 työelämämentoritoiminnassa oli mukana 15 hammashoitajaa seitsemän eri Pirkanmaalaisen kunnan alueelta. Muuntokoulutuksen alkaessa 2023, työelämämentorien ohjauspäiviä oli 12 ja näihin osallistui yhteensä kymmenen työelämämentoria.  

-Haku koulutukseen päättyi 30.9. ja mukaan valittiin 15 lähihoitajataustaista opiskelijaa. 

-Koulutus alkoi suunnitelmien mukaan 9.1. Tällöin ryhmässä oli mukana sekä lähihoitajan tutkintoa suorittavia peruspolun opiskelijoita että kymmenen valmista lähihoitajaa "nopean polun" opiskelijoina

-Ensimmäisen harjoittelun lopussa opiskelijoille teetettiin Forms-kysely, jossa kysyttiin palautetta harjoittelujaksosta, mentoritoiminnasta, saadusta ohjauksesta sekä siitä, kuinka opinnot ja työelämän käytännöt vastaavat toisiaan. Kyselyyn vastasi 12 opiskelijaa ja saatu palaute oli erittäin positiivista. 

-Valmistuville opiskelijoille teetettiin Forms-kysely, jossa kysyttiin palautetta ja kehitysideoita koulutuksesta ja työelämäjaksoista kokonaisuutena, muuntokoulutuksen toimivuudesta, osaamisen kehittymisestä, sekä opiskelijan kokemasta valmiudesta siirtyä työelämään. 

-Suunhoidon osaamisalan opintopolkua sekä oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteistyötä pyritään edelleen kehittämään saadun palautteen ja kehitysehdotusten perusteella. 

Kansikuva
Lähihoitajien muuntokoulutus hammashoitajiksi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis