Liftillä duuniin - valmennusta työelämäpolulle

Toiminta on tarkoitettu korvaushoidossa oleville asiakkaille, jotka ovat työttömiä, eläkeläisiä, kuntoutustuella olevia tai muuten työelämän ulkopuolella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Liftillä duuniin - valmennusta työelämäpolulle
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminta on tarkoitettu korvaushoidossa oleville asiakkaille, jotka ovat työttömiä, eläkeläisiä, kuntoutustuella olevia tai muuten työelämän ulkopuolella.

Toteutuspaikka
Sovatek-säätiö; korvaushoidon lääkkeenjaon yhteydessä oleva odotusaula
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Jyväskylä
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Satu Kvick

Luotu

29.04.2020

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Matalan kynnyksen työtoimintaa, jossa vahvistetaan arjen hallintaa, sosiaalisia taitoja ja vertaisuutta, tuetaan päihteettömyyttä, tunnistetaan omia vahvuuksia ja heikkouksia sekä opitaan työelämä- ja opiskelutaitoja.

Opioidikorvaushoidossa olevat tarvitsevat hoidon rinnalla laaja-alaisempaa tukea: työelämä- ja opiskeluvalmiuksien vahvistamista, vertaistukea, omien vahvuuksien tuntemista, sekä osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia.

Käyttötarkoitus

Korvaushoitolääkkeenjaon yhteyteen suunniteltu vertaisten kohtaamispaikka.

Tavoitteet:

 1. Arjen hallinnan ja sosiaalisten taitojen vahvistuminen
 2. Päihteettömyyden tukeminen
 3. Voimavarojen löytäminen ja niiden arjessa hyödyntäminen
 4. Vuorovaikutus- ja itseilmaisutaitojen kehittäminen ja vahvistuminen
 5. Itsetunnon kohentuminen (vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen)
 6. Työelämä- ja opiskeluvalmiuksien lisääntyminen
 7. Yhteisöön kiinnittyminen ja vertaisuuteen kasvaminen
 8. Uuden toimintamallin luominen ja juurruttaminen osaksi palvelujärjestelmää

 

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

 

Toimintaympäristö **

Kts. liite Näkökulmataulukko

Kts. otsikko VINKIT TOIMINTAMALLIN SOVELTAJILLE

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toiminta on tarkoitettu opioidikorvaushoidossa oleville asiakkaille, jotka ovat työttömiä, eläkeläisiä, kuntoutustuella olevia tai muuten työelämän ulkopuolella, eli heille ketkä eivät vielä ole toimintakyvyltään valmiita varsinaiseen työtoimintaan.

Lähtökohtana oli asiakkaiden toive saada vertaisille kohtauspaikka korvaushoidon lääkkeenjaon yhteyteen. Ammattilaiset ja asiakkaat kävivät yhdessä suunnitelman läpi, tekivät tarvittavat muutosehdotukset suunnitelmaan ja päätöksen toiminnan pilotoinnista.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tavoitteena on inhimillisen ja ihmisarvoa kunnioittavan tilan luominen korvaushoidon lääkkeenjakoon, josta se on puuttunut. Toiminnalla pyritään lisäämään ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutusta.

TOTEUTUKSEN SUUNNITELMA

Kaikille tehdään yksilöllinen työsopimus. Sama henkilö voi olla työtoiminnassa enintään puoli vuotta kerrallaan, 2-3 työpäivää viikossa. Työtehtävinä ovat esimerkiksi vertaisten kanssa keskustelu, kahvituksista huolehtiminen, avustaminen tietokoneen käytössä (esim. etuuksien hakeminen), ja ammattilaisten työparina työskentely hoitoon hakeutuvien infokäynneillä.

 • Lähtökohtana oli asiakkaiden toive saada vertaisille kohtauspaikka korvaushoidon lääkkeenjaon yhteyteen. Aloite toiminnasta tuli kahdelta OK-hankekehittäjältä, jotka tekivät alustavan suunnitelman toiminnan toteuttamiseksi.
 • Ammattilaiset ja asiakkaat kävivät yhdessä suunnitelman läpi, tekivät tarvittavat muutosehdotukset suunnitelmaan ja päätöksen toiminnan pilotoinnista.
 • Liftin pilottityöntekijöiksi valikoitui kolme aktiivista OK-hankekehittäjää.
 • Liftin työntekijät allekirjoittivat sopimukset työtoimintaan osallistumisesta ja salassapidosta.
 • Liftin työntekijät suunnittelivat toiminnan sisällön, tarvittavat materiaalihankinnat ja työtehtävät.
 • Työtoiminnasta sovittiin maksettavaksi ahkeruusrahaa 2€ /h, max. 12 €/pv.
 • Työajaksi sovittiin aluksi 3,5 h/pv 2pv/vk. Asiakkaiden toiveista aukioloa lisättiin kolmeen päivään.
 • Liftin työtoimintaan tehtiin työvuorosuunnitelma kuukaudeksi kerrallaan.
 • Sovittiin, että työtoimintaa ohjaa ja tukee ammattilainen.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lääkkeenhakutilanne on rauhoittunut ja saanut inhimillisen muodon. Pitkään työelämän ulkopuolella olevat henkilöt ovat saaneet mahdollisuuden testata ilman sanktioiden pelkoa omia voimavarojaan ja jaksamistaan Liftissä. Ammattilaisten ja vertaisten yhteistyö/ jaettu asiantuntijuus on mahdollista. Osallisuus on vahvistunut.

ARVIOINNIN TOTEUTUS

Tilanne ennen käytännön toimeenpanoa

Asiakkaat jonottivat omaa lääkkeenhakuvuoroaan ahtaassa eteisessä. Usein odotustilassa oli kireä ilmapiiri.

Vertaistuen antaminen tai saaminen oli mahdotonta.

Virastoasioiden hoito ja siihen tarvittava tuki oli hankalaa ja kiinni korvaushoidon työntekijöiden resursseista.

Korvaushoidon lääkkeenjakoon liittyi erilaisia uskomuksia ja väärinymmärryksiä, jotka vaikeuttivat vuorovaikutusta asiakkaiden ja työntekijöiden välillä.

Tilanne käytännön toimeenpanon aikana

Tieto Liftitoiminnan alkamisesta otettiin hyvin vastaan, koska tämän kaltaista toimintaa oli toivottu.

Asiakkaat ovat kokeneet, että heidän toiveitaan on kuultu ja toteutettu niin, että lääkkeenjaon odotustila on saatu inhimillisemmäksi.

Välitön tiedon siirto asiakkailta henkilökunnalle ja päinvastoin on parantunut Liftin työntekijöiden informaation avulla.

Tilanne käytännön toimeenpanon jälkeen

Liftissä kävijät ovat hyväksyneet sen, että vertaistoimintaa on lähdetty kehittämään ja he osaavat käyttää sitä omissa asioissaan.

Liftin työntekijät on hyväksytty osaksi hoitopalveluja. He työskentelevät ammattilaisten rinnalla kokemusasiantuntijoina ja vertaisina.

Korvaushoitoon liittyvät epäkohdat saadaan paremmin korvaushoidon työntekijöiden tietoon ja ne käsitellään virallisissa foorumeissa ja palaute annetaan asiakkaille.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toiminnalla on sovitut säännöt:

On oltava selvin päin, poissaolot on ilmoitettava ajoissa, ei puhuta ihmisistä, jotka eivät ole paikalla, ei puhuta lääkehoidoista, toimintaympäristö on pidettävä rauhallisena. Toiminnasta saa ahkeruusrahaa/toiminta-avustusta enintään 12 €/päivä, ja se maksetaan käteisellä kerran kuussa.

Tarvittavat resurssit

Toimintaa koordinoiva ammattilainen, hoitoyksikön yhteydessä tila toimintaa varten sekä tarvikkeita, kuten kahvinkeitin, tietokone ym.

Asiakasosallistujien toimeentulo

Työmarkkinatuki, toimeentulotuki tai eläke, lisäksi toiminta-avustus/ahkeruusraha.

Järjestämisvastuu, tärkeät kehittämiskumppanit

Päihdehuollon sekä sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisestä vastaa kunta. Kehittämiskumppanuus TYP-palvelujen sekä

yritysten, järjestöjen ja asiakkaiden kesken tärkeää.

 

Kansikuva
OK-hankkeen logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä