Matalan kynnyksen varhaisen tuen perhetyö Kymenlaaksossa

Varhaisen tuen perhetyö on matalan kynnyksen palvelu, joka tarjoaa perheille ennaltaehkäisevää, varhaisen tuen palvelua, kun perheen arjessa ilmenee haasteita, johon perhe toivoo tukea. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Matalan kynnyksen varhaisen tuen perhetyö Kymenlaaksossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Varhaisen tuen perhetyö on matalan kynnyksen palvelu, joka tarjoaa perheille ennaltaehkäisevää, varhaisen tuen palvelua, kun perheen arjessa ilmenee haasteita, johon perhe toivoo tukea. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue, Psykososiaaliset ja kehitykselliset palvelut, Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut, perhekeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Katja Vierre

Luotu

15.09.2022

Viimeksi muokattu

01.11.2023
Ratkaisun perusidea **

Varhaisen tuen perhetyö on matalan kynnyksen palvelu, joka tarjoaa perheille ennaltaehkäisevää, varhaisen tuen palvelua, kun perheen arjessa ilmenee haasteita, johon perhe toivoo tukea. Perheiden haasteet voivat liittyä perheen välisiin vuorovaikutussuhteisiin, vanhemmuuteen, lapsen hyvinvointiin tai palveluohjaukseen. Palvelun tavoitteena on ennaltaehkäistä perheiden ongelmien kasaantumista ja tukea perheitä oikea-aikaisesti. Perhetyö on luonteeltaan lyhytaikaista muutostyöskentelytukea.

Varhaisen tuen perhetyötä voi pyytää itse olemalla yhteydessä varhaisen tuen perhetyöhön. Myös perheen parissa työskentelevä ammattihenkilö voi perheen suostumuksella lähettää varhaisen tuen perhetyölle yhteydenottopyynnön, jolloin perheohjaaja on yhteydessä perheeseen.

Toimintaympäristö **

Kansallisesti ja Kymenlaakson alueella on tunnistettu tarve varhaisen tuen vahvistamiselle sekä palveluiden saatavuuden  ja oikea-aikaisuuden parantamiselle. Kymenlaaksossa erityistason palvelut kuten lastensuojelu ovat kuormittuneita ja peruspaveluta vahvistamalla pyritään pysäyttämään tämä kehitys..  Kotiin vietävä tuki on tutkimuksissa todettu vaikuttavaksi interventioksi lapsiperheille.  Kymenlaakson alueella oli matalan kynnyksen perhetyötä tajottu jo osassa kuntia. Haluttiin konseptoida ja tuottaa  palvelua osana perhetyön porrastettua palvelurakennetta koko maakunnassa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Varhaisen tuen perhetyö on tarkoitettu lapsiperheille, joissa arki koetaan kuormittavana, perheellä on ristiriitoja tai vanhemmat kaipaavat lisää keinoja lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Perheellä on voimavaroja toimimaan itse aktiivisesti ohjatun muutoksen toteuttajina.  Varhaisen tuen perhetyön asiakkaalta olevilta perheiltä on kerätty koko kehittämistyön aikana asiakaspalautetta ja toimintaa on kehitetty palautteen mukaisesti. Asiakaskokemuksen webropol -kyselyt jatkuvat edelleen toiminnassa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ratkaisun lähtökohtana on perhetyön palveluiden porrasteisuus, selkeä toimintamalli ja ennaltaehkäisevän tuen lisääminen lasten, nuorten ja perheiden palvelusektorille. Kymenlaaksossa työskentelee seitsemän varhaisen tuen perheohjaajaa. Perheohjaajat ovat sijoittuneet alueittain perhekeskusalueille. Kotiin vietävässä varhaisen tuen perhetyössä perhe saa palvelun kotiin oikea-aikaisesti, matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevällä työotteella. 

Varhaisen tuen perhetyö toimii tiiviissä yhteistyössä neuvolan, varhaiskasvatuksen, perheneuvolan ja perheiden sosiaalityön kanssa. Lisäksi perhetyö toimii yhteistyössä järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan kanssa sekä tietysti asiakkuudessa olevan lapsen verkoston kanssa.

Varhaisen tuen palveluissa on määritetty kaksi eri palvelukokonaisuutta asiakkaan tarpeista lähtöisin. Varhaisen tuen ohjaus palvelu sisältää 1-3 perheen tapaamista. Työskentely on luonteeltaan ohjaavaa ja tukevaa, perheen kotona tehtävää voimavarakeskeistä työtä. Palvelu sisältää konkreettista ja ohjaavaa tukea arkeen, perheen sanottamaan haasteeseen liittyen. Palvelusta tehdään sosiaalihuoltolain mukainen päätös SosiaaliLifeCare -tietojärjestelmään. Päätöksen voi tehdä alle 13-vuotiaalle lapselle tai odottavalle äidille.

Varhaisen tuen lyhyt muutostyöskentelymalli sisältää 5-7 perheen tapaamista. Työskentely perustuu perheen ja perheohjaajan laatimaan suunnitelmaan, jossa tavoitteet perhetyölle asetetaan perheen tuentarpeen mukaisesti. Palvelu tarjoaa perheelle konkreettista tukea arjen haasteisiin, on suunnitelmallista, positiiviseen muutokseen tähtäävää ja vahvistaa perheen omaa toimijuutta asiassaan. Perheohjaaja tukee perhettä mallintamalla, antamalla toimintamenetelmiä ja keinoja haasteen ratkaisemiseksi ja vahvistamalla perheen omia voimavaroja ja tukiverkostoa.  Palvelusta kirjataan perhetyön suunnitelma ja toteutuksen arviointi perhetyön päättyessä. Palvelusta tehdään sosiaalihuoltolain mukainen päätös SosiaaliLifeCare -tietojärjestelmään. Päätöksen voi tehdä alle 13-vuotiaalle lapselle tai odottavalle äidille.

Varhaisen tuen perhetyö on kohdennettu tällä hetkellä 0-8 vuotiaisiin lapsiin ja lasta odottaville perheille. Palvelun on tavoitteena laajentua palvelemaan kaikkia alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään, mutta varhaisen tuen perheohjaajien henkilöstöresurssi ei mahdollista asiakaskentän laajentumista tällä hetkellä. Perhetyötä voi saada myös useammassa jaksossa, mikäli perheen tavoitteet lapsen kasvaessa muuttuvat tai ilmenee myöhemmin uusia haasteita, johon perhe toivoo perhetyön tukea. Varhaisen tuen perhetyötä voidaan poikkeustilanteissa jatkaa toinen 5-7 tapaamisen työskentelyjakso, mikäli arvioidaan, että perhe tulee näin autetuksi ja palvelun tarve päättyy. Nämä ovat kuitenkin aina poikkeuksia ja asiakaskohtaisia päätöksiä. Varhaisen tuen perhetyötä toteutetaan enintään 14 tapaamisen tukena.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Vuonna 2021 varhaisen tuen perhetyötä oli myönnetty 184 asiakkaalle Kymenlaakson alueella. Päätöksistä 16 oli tehty odottaville äideille. Näistä asiakkaista oli siirtynyt pitkäkestoiseen perhetyöhön kymmenen asiakasta. Uusi toimintamalli otettiin käyttöön helmikuussa 2022. Vuoden 2022 aikana varhaisen tuen perhetyötä myönnettiin 376 asiakkaalle, joista 35 oli odottavia äitejä. Näistä 15 siirtyi pidempikestoisen perhetyön palveluun. Vuonna 2023 aikana elokuuhun mennessä on tehty 201 päätöstä, joista 15 on tehty odottaville äideille. Näistä pidempikestoisen perhetyön palveluun on siirtynyt 5 asiakasta. 

Varhaisen tuen perhetyön lyhytkestoisen muutostyön palvelua on hyödyntänyt 61,6% asiakasperheistä ja ohjaus -palvelua 38,4% perheistä. 

Varhaisen tuen rakenteellisella ja suunnitelmallisella työskentelymuodolla toiminnasta on saatu tavoitteellisempaa. Perhetyön palvelua on voitu tarjota lähes kaksinkertaiselle asiakasmäärälle vuonna 2022 toimintamallin ja muutostyöskentelyn laadusta tinkimättä, mistä kertoo laskeva pidempikestoiseen perhetyöhön siirtyvien asiakkuuksien määrä. 

 Olemme keränneet asiakaskokemusta 2022-2023 aikana ja palaute on ollut positiivista. Asiakaskokemuskyselyssä kysyimme kokemusta palvelun oikea-aikaisuudesta, asiakkaan osallisuudesta, tuen riittävyydestä ja yhtistyön toimivuudesta. Kaikkien kysymysten mediaani oli 5 asteikolla 1-5 (täysin erimieltä-täysin samaa mieltä). Avoimessa palauteosiossa palvelua saaneet kiittelivät saamistaan uusista työkaluista ja oivalluksista lapsiperhe-elämään sekä kuulluksi tulemista.   Asiakaskokemukseen on vastannut vuoden 2023 heinäkuuhun mennessä 48 perhettä. Vuoden 2022 syksyn asiakaskyselyyn vastasi 37 perhettä.  

Asiakaskokemuksen mukaan palvelu on tukenut perhettä lyhytaikaisella interventiolla ja oikea-aikaisuus on toteutunut palvelussa. Lyhyt interventiomalli mahdollistaa tiiviin asiakasvaihtuvuuden ja tukee palvelun tasalaatuisuutta sekä johdonmukaisuutta prosessissa.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Esihenkilötyön aktiivinen rooli on tukenut kehittämistyön etenemistä ja muutoksessa fasilitointia. Varhaisen tuen perhetyön kehittämisen aikana perheohjaajat ovat saaneet tiivistä konkreettista tukea kehittämishankkeen osalta, mikä on varmistanut tasalaatuisen muutostyön ja aktiivisen fasilitointityön. Varhaisen tuen perhetyön toimissa työskentelee perheohjaajat, joilla on sosiaalialan ammattikorkeakoulu tutkinto. Vahva ammatillinen osaaminen tukee perheitä myös matalankynnyksen palveluissa ja vahvistaa perheen saamaa ammatillista tukea muutostarpeeseensa. 

Yhteistyötahojen aktiivinen tiedottaminen uudesta palvelun toiminnasta on ollut tärkeää kehittämistyön aikana ja mahdollistanut perheiden jo olemassa olevan verkoston tiedottamisen palvelusta perheille. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis