Mobiiliverkosto -Keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö

Seniori -infon ja - helsinkiläisten etsivää vanhustyötä tekevien järjestöjen systeemisellä verkostoyhdyspintatyöllä tavoitetaan ja autetaan tuen ja avuntarpeessa olevia iäkkäitä asiakaslähtöisesti,oikea-aikaisesti, ennakoivasti ja ennaltaehkäisevästi.

Toimintaympäristö **

Yhteiskunta vanhenee ja yhä useampi ikääntynyt ihminen asuu omassa kodissaan. Suurin osa ikääntyneistä ihmisistä elää kotonaan ilman virallista apua omatoimisesti tai läheisavun turvin. Ikääntyneet eivät muodosta  yhtenäistä ryhmää. Väestöryhmät polarisoituvat  osaamisen, toimeentulon, terveyden, henkisten voimavarojen ja sosiaalisen verkostoston suhteen.  Osa putoaa digitaalisten palvelujen ulkopuolelle, koska eivät kykene käyttämään tai halua oppia tai eivät pysty hankkia digitaalisia laitteita ja yhteyksiä. Tämä jakaa myös iäkkäät mahdollisiin pärjääjiin ja pudokkaisiin. Digitaalinen palveluyhteiskunta heikentää iäkkään toimijuutta ja syrjäyttää, jos iäkäs ei kykene toimimaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa.   

Kaupungistumisella on suuret vaikutukset terveydelle: se heijastuu sosiaalisiin verkostoihin ja yhteisöihin, elinympäristöön, asumiseen ja palveluihin sekä terveyspalveluihin. Kaupungeissa sosiaaliset verkostot voivat jäädä heikoiksi, mikä lisää yksinäisyyden kokemusta. Yksinäisyyden kokemukseen  liittyy vahvasti sosiaalisten siteiden heikkeneminen ja yksinasuminen sekä pienituloisuus. Tutkimuksista tiedetään, että yksinäisyyden kokemus pitkittyessään voi johtaa erilaisiin terveydellisiin ongelmiin ja ennenaikaistaa palvelujen käyttöä.  

Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä,  elämäntilanteissa, omassa toimintakyvyssä  kysyy iäkkäältä ihmiseltä muutosjoustavuutta ns. resilienssiä sekä erilaisia resursseja  Miten kyetään sopeutumaan ja muuttumaan uudessa tilanteessa, riippuu vahvasti siitä, millainen elämänhallinta  ja oppimiskyky  ihmisillä on, ja millaista sosiaalista tukea hänellä on tarjolla. Osa ihmisistä kuormittuu, kokee stressiä, uupuu, antaa periksi menettää elämänhallintansa, lisää päihteiden käyttöä tai hiljentää ja valitsee vapaaehtoisen yksinkertaisen elämäntavan.  

Erilaiset elämäntapa- ja elämänhallinnan ongelmat sekä toimintakyvyn vajeet ja sairaudet yhdistyneinä vähävaraisuuteen, yksinäisyyteen tuottavat haasteen selviytyä arjesta ja synnyttävät riskin syrjäytymiselle ja osattomuudelle sekä raskaiden palvelujen tarpeelle ja käytölle. Ellei asiakasta kyetä auttamaan, heijastuvat huono-osaisuuden seurannaisvaikutukset laajasti lähiyhteisöihin aiheuttaen kansantaloudellisia kustannuksia. (Saikkonen ym. 2015, 10.)

Poliittisilla päätöksillä, lainuudistuksilla ja asetuksilla pyritään kehittämää oloshteita ja toimintaympäristöä, joka vastaa entistä paremmin ikääntyvän väestön tarpeisiin. 

 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.  ja erityisesti §4, §5, §7, §12, §13§15, §16 ovat  kehitetyn toimintamallin keskiössä.  https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
 • Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023. Suomalainen vanhuspolitiikka on korostanut kotona-asumisen ensisijaisuutta, kotona-asumista vahvistamaan tarvitaan toimivaa ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa, arkikuntoutusta ja itsenäistä suoriutumista tukevia toimintamalleja. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162455/STM_2020_29_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman, jota toteutetaan vuosina 2020–2022.  Ohjelman tavoitteet ovat:  parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta sekä siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön, varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus sekä vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta. Toiminantamallin tavoitteet ovat yhteneväiset tulevaisuuden sote- keskus tavoitteiden kanssa.  https://soteuudistus.fi/tulevaisuuden-sosiaali-ja -terveyskeskus-ohjelma 
 • Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki, jossa jokainen ikääntynyt voi elää hyvää arkea, harrastaa tai viettää aikaa toisten ikäihmisten kanssa sekä kokea itsensä turvalliseksi. Helsinki haluaa lisätä ikääntyneiden toimintakykyä sekä mahdollisuuksia turvalliseen itse- ja omaishoitoon ja kotona asumiseen. Kaupungin tavoitteena on tavoittaa aikeisemmin apua ja tukea tarvitsevia ikääntyneitä ja räätälöidä heille yksilöllisiä ja parempia palvelukokonaisuuksia. Helsinki haluaa erityisesti edistää ikääntyneiden liikkumista, mahdollisuuksia tiedonsaantiin sekä digitaalisten palvelujen käyttöä. Pyrkimyksenä on tehdä Helsingistä nykyistä muistiystävällisempi kaupunki. 
 • Helsingin kehittämisen tavoitteista  5 ja 9 ovat lähimpän toimintamallin tavoitteita: 
 • 5. Parannetaan ikääntyneelle väestölle tarjotavien palvelujen laatua ja pyritään huomioimaan entistä paremmin heidän tarpeensa palvelutuotannossa. Kehitetään ikääntyneiden palveluja kokonaisuutena varhaisesta tuesta elämän loppuvaiheeseen asti. 
 • 9.  Riskiryhmien etsimisessä ja tunnistamisessa otetaan käyttöön lapsiperheiden tuen tunnistamisen mallin ja käytetään muita systemaattisia tapoja etsiä ja tunnistaa riskiryhmiä. Riskiryhmien etsimiseen ja tunnistamiseen sosiaali- ja terveystoimen ulkopuolella kehitetään työmenetelmiä ja yhteistyömalleja yhdessä esimerkiksi järjestöjen ja muiden viranomaisten kanssa.
 • https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/hyvinvointi-terveys-johtamisrakenne/

FAKTAT : 

Kotona asuminen:  helsinkiläisistä  75.V ja yli 90% asuu kotonaan.                                              Yksin asuminen lisääntyy:  ikääntyneistä yli 65-vuotiaista 38% asuu yksin. (2017, YM.)
Yksinäisyyden kokemus : 11,4 prosenttia yksin­asuvista yli 64-vuotiaista koki itsensä usein yksinäiseksi , eläkeikäisistä yksinasujista vähintään joskus yksinäiseksi itsensä koki 41,7 prosenttia   (tilastokeskus)
Pienituloisuus : 27%:lla   hankaluus kattaa  tuloillaan kotitalouden menot -> Useampi kuin joka kymmenes jättää lääkärikäynnit väliin heikon taloudellisen tilanteen vuoksi (THL)
Kuormittava elämäntilanne:   Joka kymmenes 60–85-vuotias arvioi elämänlaatunsa heikoksi sekä koki psyykkistä kuormittuneisuutta. (a-klinikkasaatiö /Tutkimussarja_2_2017)                    Masennus : Vanhusväestöstä 1 - 4 % kärsii vaikeasta masennuksesta. (Duoadecim 2011)
Alkoholin liikakäyttö: Vuonna 2017 liikaa alkoholia käyttäviä 65-vuotiaita oli 33,7%, 75-vuotiaita oli 17,6%. Yli 65-vuotiaista miehistä alkoholia liikaa käyttäviä oli 50,6%, naisista taas 18,7%. (THL, Sotkanet)
 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Suomessa painopiste on vahvasti korjaavassa työssä. Pieni osa paljon apua tarvitsevista käyttää suurimman osa  sote-kuluista.  Suomi ei ole kehittänyt riittävästi ennaltaehkäiseviä palveluja.  Palvelut ovat sektoroituneet ja siiloutuneet. Palvelupoluissa on katkoksia ja  palvelutarjonta on organisaatiolähtöistä.  

Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö -toimintamallissa painotetaan iäkkään oikea-aikaista ennakoivaa  asiakaslähtöistä auttamista. Kun kyetään tukemaan iäkkään toimijuutta ja auttamaan iäkästä arjen haasteissa ennen kuin ongelmat ovat kasaantuneet, kyetään valtaistamaan iäkäs omien asioiden hoidossa sekä  tukemaan hänen osallisuuttaan ja elämänhallintaa. 

Tällä hetkellä suurin osa ikääntyneistä pärjää omatoimisesti. Valtaosa iäkäistä asuu omissa kodeissaan, mutta   sosiaalisen tuen puute  ja riittämätön apu, voivat johtaa  avun tarpeeseen ja ongelmien kasaantumiseen.

Hallitusohjelman visiona on, että Suomi on maa, jossa jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Palvelut ovat kustannustehokkaita ja vaikuttavia, ja ne rakentuvat joustavasti ja kokonaisvaltaisesti ihmisen elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille. Kehittämistyössä otetaan huomioon tuottajakentän monipuolisuus ja lähipalveluiden saavutettavuus. Erityistä huomiota kiinnitetään paljon palveluja tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten palveluiden kehittämiseen.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/hyvinvointi-terveys-johtamisrakenne/

Helsingin hyvinvointisuunnitelmassa erityisesti tavoite 5 ja 9 

5. Parannetaan ikääntyneelle väestölle tarjotavien palvelujen laatua ja pyritään huomioimaan entistä paremmin heidän tarpeensa palvelutuotannossa. Kehitetään ikääntyneiden palveluja kokonaisuutena varhaisesta tuesta elämän loppuvaiheeseen asti. 

Ikääntyneen väestön palvelut ovat entistä asiakaslähtöisempiä ja laadukkaampia, ja ikääntyneen väestön tarpeet on huomioitu kaupungin palvelutuotannossa nykyistä paremmin. Asiakastyytyväisyys on kasvanut.

9. Riskiryhmien etsimisessä ja tunnistamisessa otetaan käyttöön lapsiperheiden tuen tunnistamisen mallin ja käytetään muita systemaattisia tapoja etsiä ja tunnistaa riskiryhmiä. Riskiryhmien etsimiseen ja tunnistamiseen sosiaali- ja terveystoimen ulkopuolella kehitetään työmenetelmiä ja yhteistyömalleja yhdessä esimerkiksi järjestöjen ja muiden viranomaisten kanssa.

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Helsinki/hyte/hyvinvointia-ja-terveytta-kaikille.pdf

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Helsinki/hyte/hyvinvointisuunnitelma-toimenpidetaulukot.pdf

 

 

 

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

VALLI ry :n etsivän vanhustyön verkostokeskuksen toiminnan tarkoituksena etsivän vanhustyön kehittäminen ja erityisesti järjestöjen etsivän vanhustyöntekijöiden työn ja verkostoitumisen  tukeminen.   Järjestöjen toimesta  on totetutettu kehittämishankkeita, joissa on kokeiltu ja kehitetty ammatillista etsivää (löytävää) vanhustyötä.

Etsivä vanhustyö kohdistuu ikääntyviin ihmisiin, joita on yleensä vaikea tavoittaa tai he ovat jääneet ilman riittävää tukea. Työtä tehdään yleensä kohderyhmä elinympäristössä. Työllä vahvistetaan asiakkaan voimaantumista,  osallisuutta elämänhallintaa vastaamalla asiakkaan tarpeisiin. Tavoitteena etsivässä vanhustyössä on lisätä toimijuutta ja osallisuutta, ennalta ehkäistä syrjäytymistä sekä rakentaa polkuja yhteisöihin, toimintaan ja palveluihin  Onnistuminen työssä vaatii paljon resursseja ja monialaisia verkostoja. (Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 1/2015, 10-13.) Monasti järjestössä on 1-3 etsivän vanhustyön tekijää, josta syystä valtakunnallista tukea verkostoitumiselle ja etsivän vanhustyön keittämiselle  ja yhdenmukaistamiselle tarvitaan. 

Etsivän vanhustyön verkostokeskus selvitti kyselyin ja haastatteluin etsivän vanhustyön tomijoilta, millaista tukea tarvitaan , ja mitä tulisi heidän mielestään kehittää. Erityiseksi kehittämiskohteeksi nousi yhteistyö kunnan toimijoiden kanssa. Koettiin, ettei olla samalla viivalla ja avuntarpeessa olevia iäkkäitä ei ohjaudu etsivään vanhustyöhön, vaikka heillä oli valmius asiakaslähtöiseen auttamiseen.   

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ehkäisevänä työnä ikääntyneelle väestölle tarjotaan muun muassa: neuvontaa ja palveluohjausta neuvontakeskuksissa. Helsingissä  neuvontaa ja ohjausta antaa Seniori-info, joka on osa  Helppi-Seniori kokonaisuutta. Iäkkäät ihmiset tai heidän omaisensa ottavat yhteyttä Senioiri-infoon . Lisäksi huoli-ilmoitukset ohjautuvat sinne. 

Etsivän vanhustyön verkostokeskus selvitti myös Seniori -infosta yhteistyön haasteita järjestöjen kanssa, erityisesti etsivän vanhustyön toimijoiden kanssa. Haasteena koettiin, että on vaikea hahmottaa eri toimijoita, heidän erilaisia toimintatapojaan ja toiminta-alueitaan. Vaikka järjestöt kävivät esittäytymässä jättäen esitteitä, oli  seniori-infon työntekijöiden asiakasohjaustilanteessa vaikea hamottaa kenttää. Seniori-infon työntekijä joutui tekemään useita puheluita järjestöihin ennen kuin löytyi oikea toimia, ja välillä asiakkaan tarve ja järjestöjen tarjooma eivät kohdanneet. Toisaalta kävi ilmi, että osa iäkkäistä ihmisistä jäi ns. seuranta-asiakkaiksi, kun työntekijälle nousi huoli, ettei iäkäs kykene tai halua toimia  annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta hänen tarpeensa ei kuitenkaan riitä palveluihin. Tämä silloinkin kun järjestöt olisivat kyenneet auttamaan asiakasta. 

Esteenä oli myös, ettei toisten työtä tunnettu eikä järjestöjen työstä ammatillista puolta tunnettu riittävästi, jolloin ei luotettu järjestöjen osaamiseen  eikä yhteistyöhön sitouduttu. 

Etsivän vanhustyön verkostokeskus tunnisti rakenteellisia  yhteistyön haasteita. Yhteistyö perustui enemmän henkilöhin kuin rakenteisiin, mikä oli riski henkilövaihdoksissa, jolloin usein yhteistyö katkesi tai siihen tuli  väliaikaisia katokoksia. Myös hankkeiden määräaikaisuus on riski sujuvalle, pitkäjänteiselle tuttuutta ja luottamusta vaativalle yhteiselle työlle. Myös johdon sitoutuminen yhteiselle työlle on välttämätöntä. 

Järjestöjen ja  Seniori-infon työntekijät ja johto kutsuttiin yhteiseen tulevaisuuden muistelu-  työpajaan, jonka pohjalta luotiin yhteinen päämäärä ja tavoitteita. 2019 johtoa sitoutettiin yhteistyöhön yhteispalaverissä.  

Liitteet
Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Toiminnan kehittämisen koordinointi: VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskus erityisasiantuntija Päivi Tiittula 

Strategiset linjaukset ja työntekijöiden valtuutus johtoryhmä                                                    Helsingin kaupunki : Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari , Seniori-infon päällikkö Minna Nummi,  MEREOn toimitusjohtaja Raija Saari, Omakotisäätiö johtaja Susanna Kiuru,  Diakonissalaitos hankepäällikkö  Satu Aalto, Käpyrinne ry toiminnanjohtaja  (Minna Kiviaho vaihtuu)  

Käytännön yhdyspinta työnsuunnittelussa mukana :                                                                                 

Helsingin kaupungin seniori-info: Nina Arekari, Lisa Siren, Karoliina Korpi, Noora Kuismin               

Mereo; Henna Grönberg, Sanna Huhtamo                                                                           

Omakohtisäätiö Birgitta Bakker, Sirkku Sjöman                                                                 

Diakonissalaitos : Virpi Paananen   ja Sini Pohjalainen                                                              

Käpyrinne ry : (Mervi Leivo,  Maria Murto , henkilöt vaihtuvat)

  

 

Tavoiteltu muutos

Muutokset iäkkäälle 

 • Iäkkäät saavat apua oikea-aikaisesti, asiakaslähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti 
 •  iäkkään toimijuus on vahvistunut ja  on kyetty ennalta ehkäisemään ongelmien kasaantumista ja raskaiden palvelujen tarvetta 
 • Luottamus avunsaantiin ja palevelujärjestelmään kasvaa -> turvallisuuden kokemus

Muutokset rakenteissa ja systeemissä

 • Järjestöjen etsivän vanhustyön ja Helsingin kaupungin seniori-infon  johdon   ja työntekijöiden sitoutuminen  yhteiseen työhön ja sen kehittämiseen 
 • Yhteistyö on rakenteissa
 • Toimijoiden tuttuus, luottamus ja sitoutuminen  monitoimijaiseen yhteiseen työhön vahvistunut 
 • Organisaatiot ylittävä yhteinen oppiminen ja kehittäminen  osaksi arjen työtä
 • Yhteistyö on sujuvoitunut ja tehostunut
 • Yhteisellä alustalla toimiminen 
 • Säännölliset kokoukset
 • Tuetaan nopeasti ja intensiivisesti varhaisella tuella silloin, kun tunnistetaan  riskit kotona pärjäämiselle- > etsivää vanhustyötä 
 •  lähtökohta: enemmän suoraa työskentelyä iäkkään kanssa 

 Muutokset työntekijöissä 

 • Sujuva yhtenen työ ja sen kehittäminen  innostavat työntekijöitä 
 • Kun iäkäs tulee autetuksi se lisää työntekijän onnistumisen kokemusta ja työhyvinvointia

Toivon tarina

https://vpty-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/henna_gronberg_mereo_fi/EXpcGFBH1gtOia_VTdM_iSQBLx_k5J6GK4S5Pg7c_stFag?e=X2Xi39

Muutoksen mittaaminen

Onko johto sitoutunut? - palaverit ja yhteistyösopimus

Onko syntynyt  kunnan  palveluohjauksen ja etsivän vanhustyön välille systeemistä yhteistä työtä? Prosessi ja kriittiset tekijät yhteinen kehittäminen,oppiminen

Asiakkaiden ohjautuminen  ja avunsaanti: asiakkaan tarpeet ohjaamaan työtä,  asiakassegmentointi , lukumäärä ja kokemus 

 Onko yhteinen työ sujuvaa? Työntekijöiden kokemus , asiakkaan kokemus, johdon kokemus prosessin eri vaiheissa väliarviotja , päivitetyt  tavoitteet

 Ollaanko kyetty tiivistämään yhteistyötä siten, että iäkkäät hyötyvät yhteistyön kehittämisestä? Asiakkaan kokemus autetuksi ja tuetuksi tulemisesta sujuvasti ja oikea-aikaisesti.

Onko löydetty oikea asiakaskunta? - asiakassegmentointi ja oikea-aikaisuus , vastuut ja ohjautuminen

Onko kyetty yhteisellä työllä  saamaan muutosta iäkkään yksinäisyyden kokemuksessa? yksinäisyyden kokemus ennen ja jälkeen

Onko syntynyt yhteistä oppimista, oivallusta? Säännölliset palaveri ja niissä toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen. Palaute!

Onko prosessi selkeä ja onko  kriittisten tekijät tunnistettu ja niihin puututtu? Asiakkaan tuentarpeen tunnistaminen, yhteistyön esittely ja suostumus yhteiseen työhön, Lupa tarpeen kuvauksesta alustalle ja anonymiteetin suojaaminen. Etsivän vanhustyön tekijän ilmoitus mahdollisuudesta ottaa asiakas.  Sopiminen Seniori-infon ja etsivän vanhustyöntekijän kanssa. Riittävä kuvaus tilanteesta ja yhteystiedoista.  Lupaus yhteydenootoajasta.  Etsivän vanhustyöntekijän ja asiakkaan kohtaaminen. kuulluksi tulo,  elämäntilanteen ymmärrys. Tavoitteiden palastelu  ja oikeaa tahtisuus.  Ihmisen elämässä tapahtuva muutos esim. kiinnittyminen yhteisöön.  Asiakkuuden päättäminen ja varmistus.

 

Toteutussuunnitelma

1.  Tarpeiden ja toimintaympäristön selvitys. On selvitettä eri sektoreilta ja eri tahoilta (johto, työntekijät, asiakkaat) , mitä vahvuuksia ja haasteita yhteistyössä on sekä yhteisen työn mahdollisuudet ja uhat jos yhtietyötä ei synny.  

2.johdon sitouttaminen

3. Yhteistä ymmärryksen  ongelman juurisyistä sekä  yhteisen  päämäärään ja  tavoitteiden asettaminen.   esim. Tulevaisuuden muistelu 

4. Systeemisen työn ja asiakassegmentin määrittely  - koulutuksellinen työpaja

5. Ketterä kokeilu ja sen arviointi 

6.  Jatkosta sopiminen : Arvolupaus , prosessin kuvaaminen  kriittiset tekijät , mittarita, seuranta ja arviointi ja jatkuvan kehittämisen varmistaminen 

 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Seniori-infon ja etsivän vanhustyön yhdyspintatyöstä hyötyvät asiakkaat,jotka eivät annettujen ohjeiden ja neuvojen perusteella kykene jostakin syystä itsenäisesti toimimaan, vaan tarvitsevat tarkempaa elämäntilanteen ja -haasteiden jäsentämistä, kannustusta ja tukea  toimintoihin tai palveluihin saattelua. Tuen ja avuntarve ei kuitenkaan ole niin suurta ja ilmeistä,  että asiakas pääsisi säännöllisten sote- palvelujen piiriin.  

Usein yksinäisyys, johon liittyy sosiaalisen tukiverkoston puute, vähävaraisuus, alentunut mieliala tai epäily alentuneesta muistista voivat  aiheuttaa  aloitekyvyttömyyttä osattomuutta ja toiseutta, jotka heikentävät ihmisen toimijuutta.   Toimintaympäristö tai konteksti, jossa iäkäs elää aiheuttaa heikentynyttä toimijuutta. Toimintakyvyssä tapahtuneet muutokset tai traumaattiset kokemukset  (esim. kaatumiset ) aiheuttavat  pelkoa, ettei luota enää omiin voimavaroihin.  

Tietämättömyys tarjolla olevista vaihtoehdoista, mahdollisuuksista, oikeuksista, palveluista. Palvelutarjonta näyttäytyy hahmottomana viidakkona. Ei ole digitaalisia laitteita eikä osaamista etsiä tietoa. Koronatilanne on entisestään vaikeuttanut avun hakemista, kun matalan kynnyksen paikat ovat kiinni ja karanteenin vuoksi kontaktit muihin ihmisiin ja palveluammattilaisiinkin ovat vähentyneet.   

Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö kohdistuu asiakkaiden orastaviin riskitekijöihn varhaisella puuttumisella ja asiakaslähtöisellä tuella. 

 

 

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

 

Huolen vyöhykkeet Arnkil , Eriksson

Sitran vaikuttavuusketju ja palveluekosysteemi  

Etsivän (löytävä) vanhustyön toimintamalli

 

Liitteet
Ideointi

 

2018  Verkostotyöpajat Kamppi -Töölö 

 Kevät 2019 Tulevaisuuden muistelu , yhteisen päämäärän , tavotteen ja keinojen kuvauksessa

Syksy 2019 johdon sitouttaminen  

Kevät 2020 Systeeminen verkostoyhteistyö koulutuksellinen verkostotyöpaja 

 

Idean valinta

Kunnan keskitetyn palveluohjauksen - Seniori-infon -järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyön tarpeellisuus oli tunnistettu. Kaikilla tahoilla oli kiinnostusta lähteä sujuvoittamaan yhteistä työtä. Tunnistettiin toiminnankehittämisen hyödyt asiakkaalle, organisaatioille että yhteiskunnalle. 

Täsmennettiin, että  järjestöjen etsivän vanhustyötekijöille ohjataan asiakkaat , jotka jää ns seuranta-asiakkaaksi, kun työntekijälle on jäänyt huoli asiakkaan tilanteesta  (kts. asiakassegementointi). Nyt asiakkaalle lähdettiin tarjoamaan vaihtoehtoa etsivän vanhustyön tekijän tukeen.  

 • Enemmän suoraa työskentelyä iäkkään kanssa  ja vähemmän ns. byrokratiatyötä 
 • Tuetaan nopeasti ja intensiivisesti, kun tunnistetaan riskit  kotona pärjäämiselle- Etsivä vanhustyö
 • Asiakkaan tilanne ei ennätä heikentyä seurannassa, vaan hän saa varhain ja ennakoiden tukea jäsentelyyn ja ratkaisujen etsintään. 
 • käytössä olevien resurssien (asiakkaan jäljellä olevat voimavarat, järjestöjen osaaminen ja kapasiteetti käyttöön)  tehokkampi hyöntäminen ( Etsivän vanhustyön resurssi)
 • Asiakkaalle myös vahvistuu käsitys ,että voi luottaa, että Seniori-infosta saa apua erilaisissa haasteissa. Se rakentaa luottamusta palvelujärjestelmään ja luo toiveikkuutta ja siten vahvistaa elämänhallintaa.

 

Idean konkretisointi ja visualisointi

  Kunnan keskitetyn palveluohjauksen - Seniori-infon -järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö perustuu sujuvaa, tehokkaaseen asiakasohjaukseen järjestöjen etsivään vanhustyöhön tilanteessa, jossa iäkäs ihminen ei kykene oma- aloitteisesti toimimaan  annettujen ohjeiden ja neuvojen mukaisesti omaksi parhaakseen, mutta jota eivät palvelut auta.  

VALLIry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskus on  rakentanut Seniori-infon ja järjestöjen yhteisen työn kumppanuutta ja yhteistoiminnan kehittämistä. Seniori-info ja järjestöjen etsivän vanhustyön tekijät työskentelevät yhteisellä teams-alustalla. Seniori-info saadeessaan yhetydenoton selvittää iäkkään avuntarvetta ja elämäntilannetta, jos tyntekijölle herää huoli, ettei asiakas mahdollisesti tule toimimaan annattujen ohjeiden mukaisesti tai hän viestiin yksinäisyydestä Seniori-infon työntekijä  kysyy asiakkaalta luvan kunta-järjestöyhteistyöhön. Asiakkaan luvalla seniori-infon työntekijä kuvaa asiakkaan avuntarpeen ja asuinalue yhteiseen teams-tiedostoon siten, ettei asiakasta voi tunnistaa.

Etsivän vanhustyön verkokostosta järjestön etsivä vanhustyön tekijä , jolla on mahdollisuus ottaa asiakas ilmoittaa mahdollisuudestaan teams -alustalle, jolloin seniori-infon ilmoituksen laittanut työntekijä ja järjestöjen etsivän vanhustyöntekijä sopivat yhteydenotosta puhelimitse, jolloin kerrotaan yksityiskohtaisemmat asiakastiedot, kuten puhelinnumero, nimi ja osoite.

Etsivän vanhustyöntekijä ottaa mahdollisimman pian yhteyttä asiakkaaseen ja sopii ensimmäisestä tapaamisesta, jossa yhdessä iäkkään kanssa jäsennellään iäkkään elämäntilannetta, tarpeita, toiveita ja asetetaan yhteiselle työlle tavoitteita. 

 

  

Idean testaus asiakkaalla

Asiakas on kaikissa prosessin vaiheissa keskiössä, ja hänen tarpeet ja toiveet huomioidaan yksilöllisesti.

Vain hänen luvallaan työskentely etenee. Asiakasta kuullaan ja häntä autetaan jäsentelmään omaa elämäntilannettaan ja autetaan häntä etsimään ratkaisuja sekä tuetaan toteutuksessa kuitenkin niin että ihmisellä itsellään on valta ja itsemääräämisoikeus.  Asiakkaan toimijuutta vahvistetaan ja valtaistetaan omassa elämässään. Asiakkuuden päättyessä varmistetaan  tietyn ajankuluessa asiakkaalta hänen pärjäämisensä.

Ratkaisun testaaminen

Yhteistyökokeilu aloitettiin kesäkuussa ja jatkettiin elokuun puoleen väliinjolloin toimintaa arviointiin yhdessä.  

Vaikka oli koronapandemia ja kesälomat,  kokeilussa saatiin hyviä tuloksia.  

Otettiin Teams yhteisen työn alustaksi. Päätettiin perustaa asiakastiedosto., kuitenkin  niin ettei henkilöitä tunnistettu vaan  alustalla ilmoitettiin luvan antaneen asiakkaan - tarve, ikä , alu sekä kenelle asiakas on ohjautunut

Seniori-info seurasi asiakkuuksien ohjautumista etsivän vanhustön tekijöille. lukumäärä ja mistä syystä asiakas oli ohjattu etsivään vanhustyöhön (asiakassegmentin kriteerien täyttyminen)

Etsivän vanhustyön tekijät pitivät yhteyttä asiakkaisiin puhelimitse tai  tapasivat ulkona koronan takia. 

Säännöllisesti pidettiin team-kokoukset, joissa tarkennettiin ja kehitettiin toimintatapoja.  Elokuussa tehtiin  kokeilun loppuarvio. 

Kokeilun tavoitteet

- Asiakaslähtöinen työskentely ja varhainen tuki

- työn ja asiakasohjauksen sujuvoituminen

- Tuttuus ja yhteiset oivallukset  sekä  oppimiskokemukset olivat erityisen tärkeitä kokeilussa.

-Yhteistyön rakenteiden täsmentäminen pienten kokeilujen avulla  
- Miten johdan muutosta omassa organisaatiossa,  toiminnassani, yhteistyössä, asiakastyössäni

- Kokeilu yhteistyön vipukohdassa
- Ajattelun jakaminen yhteistyöverkostossa, mikä toimii , mitä tulee kehittää

-Yhteinen dialogi verkostolaisten kesken: jotta saadaan hienovaraiset asiat “kiinni”
- madalletaan seuranta-asiakkaiden kynnystä ennaltaehkäisyn suuntaan. Pyritään löytämään kokeiluun sopivimmat asiakkaat Seniori-infon asiakkaista ja asiakaskohtaisesti mietitään, miten edetään. Asiakkaita voidaan tuoda tähän kokeiluun myös järjestöjen kautta.

-Koronan vuoksi -> puhelinasiakkuus. Tapauskohtaisesti voidaan järjestää tapaaminen ulkona turvallisuus ja salassapitoasiat huomioiden.
-Huomattiin, että eri toimijat toimivat hiukan erilaisilla resursseilla,: tärkeää onkin pitää asiakas keskiössä tässä keskustelussa ja valitaan toimija sen mukaan, kuka pystyy parhaiten auttamaan asiakasta. 

-Yhteinen (Teams-) alusta, jossa aletaan toimia ja keskustella.

-Käydään läpi prosessin tuomia oivalluksia ja kokemuksia. 

Kokeilussa opittua

​​​​​​

Yhteisen työn Teams -alusta: 

 • Alku hankaluuksina yhteiselle Team alustalle pääsy. Kun kaikki oli päässeet alustalle , kaikki kokivat, että se toimii hyvin. Oltiin jopa iloisesti yllättyneitä😊. Tekee prosessin ja asiakasvalinnan näkyväksi. Opettaa myös työntekijää arvioimaan, millainen asiakas tästä hyötyy.
 • asiakasketjun ja muun keskustelun erottaminen alustalla  toisistaan
 • tyytyväisiä yhteistyöhön ja etenkin Teams-alustaan. Aiemmin hoidettiin puhelimen kautta, mutta nyt totuttu uuteen työkaluun ja tykätty siitä. Tapauksiin on helppo palata ja käydä keskustelua. Parasta tässä on se, että koko toiminta on avautunut (Seniori-infon ja muiden toimijoiden toimintatavat ja työmuodot tulleet tutummiksi). Vertaistuki-alusta, porukka yhdessä tekemässä samaa työtä, tuntuu turvalliselta ja hyvältä. "
 • Teamsiin voidaan laittaa tapauksia hyvin matalalla kynnyksellä ja joissakin tapauksissa on voitu yhdessä miettiä kuuluuko tämä asiakas tänne vai ohjataanko hänet johonkin muualle

Yhteinen työ : 

 • "Palautteena oli, että tuntuu jo nyt, että yhteistyön kynnys on madaltanut." 
 •  "ettei ole välttämätöntä pitää aluejaoista kiinni, vaan voidaan ottaa koppia ihmisistä oman  työtilanteen niin salliessa."
 • "Seniori-infon tiimin kokemukset olleet hyvät. Luottamus edesauttaa asioiden hoitamista, yhteistyö sujunut hyvin ja fiilis on hyvä . Epävarmuus jatkosta asakrruttaa (järjestöjen rahoitus, korona...)"
 • "uusi tässä ryhmässä,  mutta yhteistyökuvio (ja työkalu) vaikuttaa todella hyvältä ja Teams-kokouksissa on oppinut tuntemaan eri toimijoita ja saatu nopeasti kysymyksiin vastauksia. Asiakkaat kaikki samalla alustalla ja kaikkien nähtävissä, jolloin käsittely nopeutuu. Olisi hyvä tietää tapahtuiko asiakkaan casessa etenemist,ä kun se on siirretty eteenpäin toiselle taholle. "

Työn sujuvoituminen ja tehostuminen:

 • Seniori-infosta nostettiin esille, että seniori-infon työntekijää  helpottaa, kun työntekijän  ei tarvitse miettiä, kenelle kukakin asiakas sopii, vaan kun hän tuo asiakkaan alustalle, asiakkaan saa  se  työntekijä, joka ennättää ilmoittautua ja jolla on juuri sillä hetkellä mahdollisuus auttaa asiakasta. Se myös on oikeudenmukainen  ja siten valinnalla  voi hallita myös omaa työkuormaa. Voi myös vinkata toiselle asiakkaasta,  jos case on jäänyt esim. huomaamatta tai se on toisen toiminta-alueella . 
 • "Yhteistyö sujunut tosi hyvin, haastava heinäkuu edessä, Teams helpottaa Seniori-infon työtä paljon, ettei tarvitse soitella, viestintä on sujuvaa. Tilastointilomaketta on käytetty ja on mielenkiintoista nähdä, minkälainen koonti saadaan kesän lopulla"
 •  Etsivän vanhustyön järjestö:   "ohjaukset ovat onnistuneet ja ovat asiakkaat meidän toimintaamme sopivia. Kaikkiin on otettu yhteyttä ja pari asiakasta on tavattu ulkona. Kevään jälkeen piristynyt asiakasvirta ja ollut jopa kiirettä ennen lomia: On soiteltu asiakkaita ja tavataan harkinnan mukaan ulkona. "
 • "asiakkaat: on löytynyt hyvin ja oikeanlaisia asiakkaita, heidät on rivakasti otettu vastaan ja asiakas on saanut nopeasti yhteydenottoja. Asiakastapausten jaottelu on toiminut hyvin. "

Halu kehittää:  

 • "Seniori-infossa on tehty asiakasseurantalomake, jolla tehdään seurantaa ja siten näkyväksi : millainen tarve asiakkaalla on,  miltä alueelta , kenelle se ohjettu jne.  Seurannan avulla saadaan upea graafinen raportti. "

 Yhteinen oppiminen : 

 • "Seniori-infossa käyty asiakastapauksia ja kokeilua läpi koko tiimin kanssa, että kaikki tietävät, mistä on kyse ja miten toimitaan."  
 • Asiakkuuden lopetus.  Tärkeää kirjata asiakkaan ketjuun stepit, miten asiakastyö etenee sekä miten ja milloin asiakkaan kanssa yhteistyö loppuu, vaikkei Seniori-infossa ole tarvetta saada tietoa siitä, että asiakkuus on päättynyt.  Kuitenkin niin ,että voidaan oppia prosessista toisilta.   Huomioidaan kuitenkin tietoturva, ja ettei mennä liian yksityiselle alueelle. Koronan vuoksi joidenkin asiakkaiden kanssa on jouduttu jatkamaan  ja yhteydenpito on kestänyt  normaalia pidempään. " ’

Asiakaslähtöisyys

 • "Yhteistyön sanottaminen asiakkaalle" 
 • "riittää että tulee sellainen tunne (huoli), että tämä asiakas ei saa apua olemassa olevista palveluista eli matalalla kynnyksellä tartutaan tapauksiin"
 • "asiakkaan perusongelma saattaa matkan varrella muuttua, alussa voi olla vaikea tunnistaa asiakkaan oikeita ongelmia, -puhelimessa ei välttämättä heti alussa paljastu ne oikeat tarpeet"

Kokeiluprosessi 

 • esimiehen kommentti:  kertoo iloitsevansa siitä, että kokeilu on mennyt hyvin. Isoja asioita on tapahtunut ja napakassa tiimissä ja lyhyessä ajassa on saatu hyvää treeniä. Yhteinen alusta yhdenmukaistaa toimintaa ja asiakas saa tämän kautta hyvää ja tasa-arvoista palvelua. Teams nyt tässä kokeilussa työkaluna, myöhemmin ehkä joku muu. Yhteisen työn tekemisen meininki, ilmapiiri ja luottamus. Ymmärretään puolin ja toisin se, mitä tehdään. Jatkuvuus tärkeä: huolella mietittävä ja aloitetaan, päätetään kokeilu ja siirretään kokemukset käytäntöön. Ennaltaehkäisy ja ennakointi sekä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ovat Helsingin kaupungin sote-suunnitelmissa kärkiasioita, joihin tullaan jatkossa panostamaan "
Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli perustuu VALLI ry Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen kunta-järjestöyhteistyön kehittämisen koordinoinnille ja prosessille  sekä syntyneelle  kunnan keskitetyn  palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyö tehostuneelle ja  sujuvalle yhteistyölle.

Kehitetyllä toimintamallilla kyetään tavoittamaan ennakoivasti iäkkäät tuen tarpeessa olevat sekä tukemaan heidän toimijuuttaan ja vahvistamaan elämänhallintaa. Puuttumalla varhaisessa vaiheessa riskitekijöihin  ennaltaehkäistään ongelmien syventymistä ja jatkumista, ja siten vähentämään inhimillistä kärsimystä, toimintakyvyn heikkenemistä ja raskaiden palveilujen ennenaikaista tarvetta.

Asiakkaan  ottaessa yhteyttä Seniori-infoon, hänelle tarjotaan aina apua ja tukea.  Asiakasta neuvotaan ja ohjataan hänen kysymyksissään. Jos keskustelussa ilmenee, että asiakas tarvitsee laaja-alaista palvelutarpeen arviointia hänet ohjataan oman alueen asiakasohjaukseen. 

Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö käynnistyy, kun  Seniori-infoon yhteydenottava asiakas kertoo 

 •  yksinäisyyden kokemuksesta
 •  hän tarvitsee  enemmän sosiaalista tukea kuin hänellä on saatavilla 
 •  jos työntekijälle syntyy huoli asiakkaan heikentyneestä toimijuudesta. 

Tässä tilanteessa asiakkaan kanssa keskustellaan kunta-järjestö yhteistyöstä, tarjotaan   järjestöjen etsivän vanhustyön yhteydenottoa ja etsivän vanhustyön tukea. 

 • Asiakas antaa luvan ilmoittaa asiakkaan tilanne  etsivän vanhustyön verkostolle. 

Asiakkaan luvalla Seniori-infon työntekijä laittaa yhteiselle työskentelyalustalle Teamsiin kuvauksen asiakkaan tarpeesta ja asuinalueen. Kuitenkin niiin, ettei  asiakasta voi tunnistaa. Ensimmäinen järjestöjen etsivän vanhustyöntekijä verkostosta, joka voi ottaa asiakkuuden, ilmoittaa alustalla mahdollisuudesta. Tämän jälkeen asiakkaan ilmoittanut senoiri-infon työntekijä ilmoittaa puhelimella asiakkaan luvalla  tarkemmat yhteystiedot järjestön etsivän vanhustyöntekijälle.

Etsivän vanhustyöntekijä ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopii hänen kanssaan pidemmän tapaamisen. Korona-aikaan tapaamiset ovat olleet ulkona tai keskustelu on tehty puhelimitse. Normaali olosuhteissa asiakkaan kutsumana tavataan asiakkaan kotona tai asiakaan valitsemassa paikassa.  Kohtaaminen, tutustuiminen, etsivästä vanhustyöstä kertominen, luottamuksen rakentaminen  ja asiakkaan kuuleminen ovat alun tavoitteet. Edetään asiakkaan tahdilla ja autetaan asiakasta jäsentämään hänen elämäntilannettaan ja tuetaan ihmisen toimijuutta.  Luottamuksen myötä ilmi voi tulla esille tarpeita tai haasteita,  joita iäkäs ihminen ei ole kertonut, ollessaan  yhteydessä seniori-infoon.  

Etsivän vanhustyön tekijällä on omat alueelliset yhteistyöverkostot mm. seurakunta, muut järjestöt, kaupungin muu alueellinen toiminta. Alueellinen verkostotyö auttaa etsivän vanhustyöntekijää auttamaan asiakasta, kun hän tuntee muiden organisaatioiden työntekijöitä, osaamista, toimintoja. Verkostosta  löytyy asiakkaan tarvitsemaa osaamista tai toimintoja, joihin etsivän vanhustyön tekijä voi tutustuttaa  riippuen asiakkaan tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. 

Etsivän vanhustyöntekijä etsii asiakkaan voimavaroja ja kiinnostuksen kohteita  sekä kannustaa ja rohkaisee   iäkästä ottamaan vastuuta omasta elämästä varmistaa yhdessä sovittujen toimintojen totutumisen. Hän vahvistaa iäkkään osallisuutta päätöksenteossa, mutta myös yhteisöön kuulumisessa esim.  saattelemalla  asiakkaan toimintaan, mihin hän ei yksin ole kyennyt   tai uskaltautunut menemään. Jos asiakas kokee yksinäisyyttä  ja kynnys kotoa lähtemiselle on korkea, voi vapaaehtoistoimija  olla hyvä ratkaisu rinnalla kulkijaksi, ja ehkä myöhemmin myös toimintoihin saattelijaksi. Tämän yhteyden onnistumisessa etsivän vanhustyöntekijällä on merkittävä rooli.

Jos etsivän vanhustyöntekijälle käy  ilmi, että asiakkaan tarpeet ja haasteet ovat huomattavasti haasteellisempia kuin mitä alkuun oli arvoitu, verkostoyhteistyötä tehdään ko.ongelmiin erikoistuneiden tahojen  kanssa mm. muistiin, omaistyöhön, mielenterveyteen,  päihdetyön  erikoistuneet yhdistykset ja /tai seurakunta  ja/tai  kaupungin gerontologinen sosiaalityö. Tunnistettaessa asiakkaan palvelutarve hänet  voidaan myös ohjata Helsingin kaupungin asiakasohjaukseen, jolloin hän pääsee laajalaisen palvelutarpeen arvioinnin kautta  hänelle kuuluvien palvelujen piiriin.

Kun asiakas on valtaistunut ja hänen elämäntilanteensa tasoittunut. Päätetään asiakkuus. Hänen kanssaan sovitaan seurantayhteydenotto tietyn ajan kuluessa ja varmistetaan, ettei tilanne ole palautumassa lähtötilanteeseen. Hänelle myös kerrotaan, että hän voi olla uudestaan yhteydessä  etsivään vanhustyöhön  tai seniori-infoon, jos tilanne heikkenee.  

Liitteet
Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö on VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen. Helsingin kaupungin Seniori-Infon, MEREOn, Omakotisäätiön, Diakonissalaitoksen sekä Käpyrinne ry:n kehittämä toimintamalli. Videolla esitellään toimintamallia tarkemmin.

Esittelijänä erityisasiantuntija Päivi Tiittula VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskuksesta. Paneelikeskustelussa mukana myös Nina Arekari, Helsingin kaupunki, Sanna Huhtamo, MEREO ry, Birgitta Bakker, Omakotisäätiö, Minna Nummi, Helsingin kaupunki, Henna Grönberg, MEREO ry ja Sini Pohjalainen, HDL.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

 

1. Yhteistyöhön sitouttaminen

Monasti eri organisaatioilla/ toimijoilla saattaa olla  taustalla tekijöitä, jotka estävät yhteistyön luonnollista muodostumista.  Työssä on kuultava kaikkia osapuolia. Kun heidän tarpeensa ja näkemyksensä on huomioitu ,organisaatiot/toimijat sitoutuvat . Kentällä on arvokasta asiakas- ja prosessiymmärrystä, joka voi joskus olla myös johdon tavoittamattomissa.  Se hiljainen tieto on valjastettava kehittämisen materiaaliksi.  ( yhteiset työpajat).

2. Toimintaympäristön ja juurisyiden ymmärrys

On saatava yhteinen ymmärrys  juurisyistä ja tunnistettava kriittiset kohdat yhteistyössä ja asiakastyössä. Miten omilla teoilla on vaikutus palveluekosysteemissä tavoitteisiin ,tuloksiin ja päämäärään pääsemisessä. Toisaalta on  oltava ymmärrys iäkkään arjesta ja  toimijuuden tukemisesta sekä kyky tunnistaa  asiakkaan toimintaympäristössä ja kontekstissa  iäkkään toimijuutta vahvistavat ja estävät tekijät. Kun ymmärretään syvällisemmin, pystytään tunnistamaan ns vipuvarret eli vaadittavat muutokset vaikutusten aikaansaamiseksi.   

3. Strategia 

Yhteinen päämäärä ja tavoitteet yhteiselle työlle. Enemmän suoraa työskentelyä iäkkään kanssa  ja vähemmän ns. byrokratiatyötä 
Tuetaan nopeasti ja intensiivisesti, kun tunnistetaan riskit  kotona pärjäämiselle.

3. Systeeminen toimintatapa

Systeeminen työ edellyttää muutosta asiakastyössä, johtamisessa ja toimintatavoissa.  Pieniä kokeiluja tekemällä yhteistyössä, voidaan kehittämisideoita testata.  Säännölliset yhteiset kokoukset synnyttävät  yhteistä ymmärrystä ja oppimista. Opin jalkauttaminen kehittämis-  ja asiakastyöhön. 

4. Johdon sitoutuminen

Johdon on sitouduttava yhteistyöhön, sillä eri sektoreiden välinen työ vaati aikaa  ja jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Verkostoyhdyspintatyö edellyttää tuttuutta, luottamusta ja sitoutumista, jotta ihmisten välinen yhteistyö toimii. Kuitenkaan työ ei voi perustua vain henkilöihin vaan yhteistyön tulee olla toimijoiden strategioissa ja hallinnollisissa rakenteissa, ettei henkilövaihdosten vuoksi yhteistyö vähitellen heikkene ja lopu. Yhteinen työ edellyttää myös  säännöllistä yhteydenpitoa ja yhteistä ymmärrystä tavoiteltavista vaikutuksista, päämäärästä ja tavoitteista. Toiminnan vakiintuessa,   yhteistyö toimii yhdessä - ja itseohjautuvasti johdon tukemana.

5. Yhteinen työ 

Yhteinen työ vaatii säännöllistä  avointa ratkaisukeskeistä  dialogia, jossa opitaan toinen toisilta, prosessista ja asiakastyöstä.  Toiminnan periaatteena on asiakaslähtöinen, eetinen  ja tavoitteellinen työskentely, joita on jatkuvasti arvioitava. Päämäärä ja tavoitteet, menetelmät/keinot  luovat raamit toiminnan seurantaan  ja jatkuvaan  arviointiin.  Kehittävä työote on oltava kaikilla osallistujilla. Tavoitteena on, että toimintamallista tulee normaali tapa tehdä työtä.

6. Yhteisen työn alusta 

Yhteinen (teams -)työskentelyalusta, jossa yhteydenpito on luontevaa , välitöntä ja ajasta ja paikasta riippumatonta .  Teams toimii  yhteisen työn alustana, joka mahdollistaa sujuvan ja tehostuneen työskentelyn, yhteisen oppimisen  ja   yhteisen tiedon säilytyksen ja nopean viestimisen  sekä kokoukset .  Myös uudet työntekijät perehtyvät nopeasti yhteiseen työhön.   Siellä säilytetään yhteiset raportit, kokousmuistiot ja toiminnan kuvaukset ja prosessit. 

7. Osaaminen ja eettisyys

Työntekijöillä tulee olla gerontologista, etsivän vanhustyön  sekä verkostoyhteistyön osaamista.  Verkostoyhdyspinta työ vaatii kykyä hyvään dialogiin asiakkaan ja verkostokumppanin kanssa. Ratkaisukeskeisyys  ja tavoitteellisuus ovat työntekijän tärkeitä ominaisuuksia. Luottamus ja eettisyys on toiminnan ydintä. 

8. Asiakaslähtöisyys

Asiakas on toiminnan keskiössä. Hän määrittelee tavoitteen ja  antaa luvan ja on  osallinen  kaikissa vaiheissa. Asiakkaalle kerrotaan avoimesti yhteistyöstä ja annetaan hänelle mahdollisuus joka vaiheessa vaikuttaa. Työntekijä tukee hänen toimijuuttaan, valtaistumistaan sekä  pitää huolen ettei synny riippuvuutta työntekijän ja asiakkaan välille. Siirtyminen organisaatiolähtöisestä tarjonnasta asiakkaan elämäntilannetta sekä tarpeiden ja toiveiden ymmärtämiseen ja osallistavaan tukemiseen ja auttamiseen vahvistaen ihmisen omaa toimijuutta, elämänhallintaa ja valtaistumista. 

9. Alueellinen verkostoyhteistyö

Etsivän vanhustyön tekijä toimii aktiivisesti alueellisessa verkostossa, kyetäkseen auttaamaan iäkästä oikea-aikaisesti ja saattelemaan  ja kytkeytymään asiakasta oikeiden tahojen  ja palvelujen piiriin.  Tavoitteellisen alueellisen verkostoyhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen  avun ja tuentarpeessa olevien iäkkäiden tavoittamiseksi ja auttamiseksi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Prosessin koordinointi:   Ulkopuolinen neutraali koordinoiva taho. Aikaa eri tahojen näkemysten ja tarpeiden selvitykseen, prosessin ja verkostonjohtaminen , oppien koonti , levittäminen 

Organisaatioiden johdon sitouttaminen.  Luottamus ja keskinäinen sitoutuminen  ja asiantuntijuuden kunniottaminen sekä johdon että työntekijöiden välillä ja kesken.  Kaikkien osapuolten on hyödyttävä  yhteistyöstä ja kaikki näkökulmat ja osaaminen hyödynnetään kehittämisessä: asiakas, organisaatiot, rahottajat, yhteiskunta ja työntekijät. Avoimuus yhteistyössä on ensiarvoisen tärkeää.  

Työntekijöillä tulee olla gerontologista, etsivän vanhustyön  sekä verkostoyhteistyön osaamista. Verkostoyhdyspinta työ vaatii kykyä hyvään dialogiin asiakkaan ja verkostokumppanin kanssa. Ratkaisukeskeisyys  ja tavoitteellisuus ovat työntekijän tärkeitä ominaisuuksia. Luottamus ja eettisyys on toiminnan ydintä.

Pitkäjänteinen yhteistyö vaatii pitkäjänteistä rahoitusta järjestöjen etsivään vanhustyöhön.  Kun toiminta perustuu luottamukseen ja sitoutumiseen, yhteinen työ  ei synny hetkessä vaan vaatii koordinaatiota ja tekijöitä . 

Kunnan ja järjestöjen etsivän vanhustyön yhdyspinta työskentelyä voidaan jatkossa kehittää kattamaan  erilaisissa avuntarpeissa olevien iäkkäiden ihmisten auttamiseksi. Kun Helsinki on erillisratkaisuna oma hyvinvointialue, niin toimintamallia voidaan levittää ja juurruttaa muihin hyvinvointialueisiin huomioiden niiden erityistarpeet.

Myös kunnan ja järjestöjen yhteistyötä  eri kohderyhmiin voidaan varioida hyödyntäen toimintamallia. Verkostoyhdyspintatyötä on koko ajan kehitettävä ja yhteistyötä lavennettava koskemaan koko kunta -  järjestö sektoria, jolloin vältetään päällekäistä työtä tai sirpalista palvelua, joka  aiheuttaa asiakkaassa epäluottamusta palvelujärjestelmään ja pettymystä auttajiin.

Kehittämistyö voi olla hidasta ja kehittämiseen voi tulla takapakkeja. On opittava niistä ja kehitettävä toimintaa edelleen. Myös henkilstövaihdokset voivat olla turhauttavia, mutta kun toiminta on systeemistä, se harvoin kaatuu henkilövaihdoksiin . 

Yhteisen työn alusta on ehdoton edellytys. 

Kaikissa prosessin vaiheissa noudatetaan salassapitoa ja toimitaan aina asiakkaan luvalla!

Edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja sen on linkityttävä Hyvinvointisuunnitelmaan ja -kertomukseen. Toimintamallin avulla yhteiskunta säästää! 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

 

Yhteistyö prosessi arvio: 

Lähtötilanteessa

Yhteistyö järjestöjen ja seniori-infon välillä ei ollut systeemistä vaan pikemminkin sattumanvaraista.

 Toimintatavat eivät olleet yhtenäiset .Myös asiakkaat olivat eri arvoisessa asemassa,  

Asiakas ei saanut apua tai jäi seurantaan,  vaikka  etsivässä vanhustyössä olisi ollut resursseja auttaa.

Etsivän vanhustyön tekijät eivät voineet ottaa asiakkuutta, kun tuen tarpeessa oleva iäkäs asui toisella alueella, seniori-infon työntekijä joutui soittelemaan useampia järjestöjä läpi ennen kuin apu löytyi. 

Kunnalla ja järjestöillä ei ollut yhteisesti sovittua päämäärää  ja tavoitetta eikä myöskään keinoja ja menetelmiä kehittää toimintaa.

Motivaatio yhteistyöhön riippui työntekijöistä. 

Ei tunnettu toisten työtä riittävän hyvin. 

Nykytilanteessa

Määritelty asiakassegmentti , joka hyötyy  etsivästä vanhustyöstä. Kun  asiakas antaa luvan Seniori-infolle järjestö-kunta yhteistyöhön, hänen tarpeensa  kuvataan teams-alustalle siten, ettei asiakasta voi tunnistaa. Ensimmäisenä ennättävä etsivä vanhustyöntekijä,  voi ilmoittaa mahdollisuutensa ottaa  asiakkuus. Hän saa tarkemmat yhteystiedota ja kontaktoi  sen jälkeen asiakasta . Kaikki asiakkaan luvalla.  -> Prosessi sujuvoitunut ja  vähentänyt "hukkaa" ja päällekkäistä  työtä. 

Jos kuitenkin kaikki etsivän vanhustyön toimijat  ovat täystyöllistettyjä,   Helsingin kaupungin Seniori-info hoitaa asiakkuuden.->  Asiakkaan apu varmistettu!

Toiminnalla on kyetty myös vähentämään alueellista eriarvoisuutta.  -> Yhteisellä työllä on kyetty ottaamaan vastaan  eri alueilta asiakkuuksia. 

Kaikkien asiakkaiden kanssa  kanssa toimitaan samoilla etsivän vanhustyön -periaatteilla.

Tehostuneen yhteistyön ja  sujuvamman asiakasprosessin myötä,- >   työntekijät ovat kokeneet enemmän onnistumista työssään, kun iäkäs on tullut autetuksi. 

Tiimin työntekijöiden ovat  innostuneita  yhteisestä työstä ja yhteiskehittämisestä . ->  Myös yhteistä oppimista  ja vertaistukea on koettu.

Vaikka  prosessin aikana on ollut joka organisaatiossa henkilöstö vaihdoksia - >  osittain koordinaation johdosta , mutta myös johdon  ja työntekijöiden sitoutumisen myötä,  yhteistyö ei ole katkennut ja  loppunut .

-> Löydettiin tuen tarpeessa olevia iäkkäitä,  jotka saivat sujuvasti tukea etsivästä vanhustyöstä.  Iäkkään ovat kokeneet tulleensa autetuksi. 

Asiakkaan tarpeet tulee koko ajan kuulluksi, ja asiakas myös kokee tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi!