Monialainen palveluprosessi yhteistyötä ohjaamassa

Monialaisen yhteistyön palveluprosessi sisältää keinoja monialaisen tuen tarpeessa olevien ihmisten tunnistamiseen, palvelutarpeen arviointiin ja monialaisen yhteistyön toteuttamiseen sote-keskuksissa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Monialainen palveluprosessi yhteistyötä ohjaamassa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen yhteistyön palveluprosessi sisältää keinoja monialaisen tuen tarpeessa olevien ihmisten tunnistamiseen, palvelutarpeen arviointiin ja monialaisen yhteistyön toteuttamiseen sote-keskuksissa.

Toteutuspaikka
Ylöjärven kaupunki osana Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman hankkeita, Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSOTE) hanke,
Paikkakunta tai maakunta
Ylöjärvi
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Suvi Saarinen

Luotu

04.01.2022

Viimeksi muokattu

30.05.2022
Ratkaisun perusidea **

Monialaisen yhteistyön palveluprosessin tarkoituksena on ohjata monialaisen yhteistyön toteuttamista sote -keskuksissa. Se sisältää keinoja monialaisen tuen tarpeessa olevien ihmisten tunnistamiseen, palvelutarpeen arviointiin ja monialaisen yhteistyön toteuttamiseen sote-keskuksissa. Taustalla Ylöjärven geriatrian poliklinikalla kehitetty Minun tiimini – toimintamalli ja sen hyödyntäminen myös muissa sote-keskuksen palveluissa olemassa olevia resursseja hyödyntäen

Monialaisen yhteistyön ohjaavina periaatteina ovat avoin dialogisuus, systeemisyys ja osallisuus, jotka on huomiotu palveluprosessin eri vaiheissa. Avoin dialogisuus on monialaisen yhteistyön prosessissa nähtävillä muun muassa siinä, että  palvelutarpeen arvioinnissa käydään dialogi kaikkien osallistujien kesken yhteisen ymmärryksen luomiseksi sekä yhteisvastuullisuudessa. Osallisuuden mahdollistamiseksi monialaisen yhteistyön palveluprosessissa ihminen on itse aktiivinen toimija ja vaikuttaa palvelupolkunsa kulkuun. 

 

Toimintaympäristö **

Monialaisen yhteistyön kehittäminen ja asiakaslähtöiset palveluprosessit ovat osa Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelman toimenpiteitä Pirkanmaalla. Tavoitteena on vastata oikea-aikaisesti ja kokonaisvaltaisesti ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Edellytyksenä on, että sote-keskuksisssa on yhtenäiset monialaiset palveluprosessit ja yhteistyö on tiivistä myös kuntiin, järjestöihin ja muihin toimijoihin (PirSOTE hankesuunnitelma).

Monialaisen yhteistyön palveluprosessin taustalla on Ylöjärven kaupungin geriatrian poliklinikalla kehitetty Minun tiimini – toimintamalli (Rönneikkö ym.), jota on jalostettu koskemaan laajasti sote-keskuksen monialaisen yhteistyön palveluprosesseja.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ylöjärven kaupungin sote-keskuksen:

  • palveluissa asioivat ihmiset ja heidän läheiset
  • eri ammattiryhmien työntekijät
  • sidosryhmät

Asiakasymmärrys

Monialaisesta yhteistyöstä on olemassa tutkittua ja kokemuksellista tietoa, joita on hyödynnetty palveluprosessin kuvauksessa.  Alueen asukkaiden kokemuksia kerättiin olemassa olevia palautekanavia hyödyntäen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kyselyn (2020) avulla.  Asiantuntijoiden ja sidosryhmien kokemuksia ja toiveita on kerätty työpajoissa ja olemassa olevissa asukasfoorumeissa. 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Monialaisen yhteistyön palveluprosessin juurruttaminen edellyttää yhteistä vuoropuhelua ja palvelujen nykytilan tarkastelua. Prosessi toimii tämän kehittämisen tukena ja auttaa luomaan monialaisen yhteistyön toimintatapoja osaksi sote-keskuksen palveluja. 

Toteutuakseen monialainen yhteistyö vaatii rakenteita, läsnäoloa ja eri toimijoiden yhteistyötä.  Monialaisen yhteistyön toteuttaminen ei välttämättä vaadi uusia resursseja, vaan se sovittaa nykyiset palvelut aiempaa sujuvammin yhteen. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Monialaisen yhteistyön palveluprosessin vaikutuksien arviointi on vielä kesken, mutta jo nyt on havaittu monialaisen tuen tarpeessa olevien ihmisten tunnistamisen vahvistuneen ja toimintaan on löytynyt strukturoituja tapoja. Lisäksi on havaittu yhteistyön tiivistymistä ja palvelurakenteen tuntemuksen lisääntymistä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa laajasti monialaisen yhteistyön palveluprosessien rakentamiseen ja toteuttamiseen sote-keskuksessa asioiville ihmisille, joilla on moninaisia tuen tarpeita. 

Kansikuva
Prosessikuvio monialaisesta yhteistyöstä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Yhteistyö Asiakas- ja palveluohjaus

Kohderyhmä

Ammattilaiset Paljon palveluita tarvitsevat