Monitoimijainen arviointi on yhdessä lapsen, hänen perheensä ja muun ammattilaisverkoston kanssa tehtävää työskentelyä lastensuojelussa tai muissa lapsiperheiden palveluissa.

Systeemisyyttä ja osallisuutta vahvistamalla kohti laadukkaampaa arviointityöskentelyä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Monitoimijainen arviointi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monitoimijainen arviointi on yhdessä lapsen, hänen perheensä ja muun ammattilaisverkoston kanssa tehtävää työskentelyä lastensuojelussa tai muissa lapsiperheiden palveluissa.

Systeemisyyttä ja osallisuutta vahvistamalla kohti laadukkaampaa arviointityöskentelyä. 

Toteutuspaikka
Etelä-Suomi
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Päijät-Häme
Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tanja Koskinen

Luotu

09.09.2022

Viimeksi muokattu

28.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Monitoimijaisen arvioinnin työpaketissa on tehty kaksi tuotosta tueksi organisaatioille ja tiimeille arviointiin liittyvien keskustelujen ja kehittämisen tueksi: 1) Monitoimijainen arviointi - kohti systeemisyyttä ja osallisuutta - nelikenttä sekä 2) Mitä asioita arvioinnissa tulee huomioida.

1) Monitoimijaisen arvioinnin nelikenttä kuvaa tavoitetta arviointityöskentelyn suuntaamisesta kohti systeemistä ja osallisuutta tukevaa arviointia. Nelikenttä on kehitetty hanketyöskentelyn aikana syntyneiden keskusteluiden pohjalta, joita on käyty kentän ammattilaisten, kokemusasiantuntijoiden sekä kehittäjien kanssa arviointityöpajoissa sekä webinaareissa. 

Nelikentässä on nimensä mukaisesti neljä kenttää; Leirinuotio, Kaupanhylly, Portinvartija sekä Valamiehistö. Nelikentän akseleina toimivat osattomuus - osallisuus (vaakatasossa) sekä yksilö-, ongelma- ja palvelukeskeisyys - systeemisyys, suhdeperustaisuus, monitoimijaisuus (pystytasossa). Tavoitetilana kentässä on hahmotettu Leirinuotio, jossa arviointityöskentely on suhdeperustaista, monitoimijaista sekä asiakasta osallistavaa. Nelikenttä malli sisältää kuvituskuvan sekä selitedian, jossa nelikentän eri osioita on avattu kirjallisesti. 

2) Monitoimijaiseen arviointiin liittyen toteutettiin fokusryhmähaastatteluita syksyllä 2021 - keväällä 2022. Fokusryhmähaastatteluiden pohjalta syntyi "Mitä asioita arvioinnissa tulee ottaa huomioon?". Pohjaa voidaan käyttää hyödyksi arvioinnista keskusteltaessa ja pohdinnoissa siihen liittyen, mitä arviointiin liittyvää asiaa olisi hyvä kehittää organisaatiossa jatkossa. 

 

 

Toimintaympäristö **

Monitoimijaisen asiakastyön onnistumisen edellytys on laadukas ja monipuolinen tilannearvio lapsen ja lapsiperheen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista voimavaroista ja riskitekijöistä, jotta palvelut ja muut tukitoimet kyetään kohdistamaan tarkoituksenmukaisesti. 

Tulevaisuuden lastensuojelu -hankkeen Monitoimijainen arviointi työpaketin tavoitteina on ollut seuraavat asiat:

1) Vahvistetaan lastensuojelun ammattilaisten kykyä arvioida lapsen ja perheen hyvinvointia käyttäen tarkoitukseen soveltuvia mittareita, esimerkiksi lastensuojelun kontekstissa kehitettyä ARVOA-mittaria (Vantaa) tai BBIC-arviointikehystä (Espoo), sekä hyödyntää arvioinnin tuloksia yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

2) Edistetään sitä, että asiakkuuteen liittyvät päätökset, palvelusuunnitelmat ja monitoimijainen yhteistyö nojaavat luotettavaan, järjestelmälliseen ja kokonaisvaltaiseen arviointiin, joka samalla lisää lapsen ja perheen osallisuutta. Vahvistetaan myös edellytyksiä arvioida monitoimijaisen työn vaikuttavuutta seuraamalla muutoksia lasten hyvinvoinnissa. 

Lisää tavoitteista voit lukea alla olevasta hankesuunnitelmasta. 

Monitoimijaista arviointia on Tulevaisuuden lastensuojelu -hankkeen aikana kehitetty erityisesti Vantaalla, Keusotessa sekä Päijät-Hämeessä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakkaat ovat osallistuneet monitoimijaisen arvioinnin kehittämiseen muun muassa kommentoimalla toimintamallissa kehitettyä Yhdessä -arviointityövälinettä sekä osallistumalla arviointi teemaa käsitteleviin alueellisiin työpajoihin ja webinaareihin. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Arvioinnista tarvitaan yhteistä keskustelua organisaatioiden eri tasoilla. Monitoimijaisen arvioinnin työpaketissa kehitetyt tuotokset voivat toimia tukena näiden keskusteluiden käymiselle. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Monitoimijaisen arvioinnin työpaketin yhtenä havaintona hanketyöskentelyn aikana on ollut, että arvioinnista täytyy käydä laajempaa keskustelua. Arviointi on keskeinen osa sosiaalityön ydintehtävää, joka vaatisi enemmän huomiota ja jäsentelyä. 

Hanketyöskentelyn havainnot on kiteytetty alla ydinajatuksiksi monitoimijaiseen arviointiin liittyen.

1. Laadukas arviointi ei voi olla pelkästään yksittäinen työntekijän tai tiimin vastuulla, vaan johdon tehtävänä on luoda laadukkaalle arvioinnille suotuisat olosuhteet

2. Tiimin ja lähiesihenkilötyön tärkein tehtävä on ylläpitää reflektiivistä ja eettistä suhdetta tietoon, jota arvioinnissa rakennetaan.

3. Arviointi pitäisi ymmärtää työntekijöiden ja asiakkaiden tiedonmuodostuksena, jossa asiakkaan tieto ja asiakkaan kuuntelu on ensisijaista.

4. Arviointi pitäisi ajatella työskentelynä, joka jo itsessään tuottaa asiakkaalle uusia oivalluksia ja voimaannuttaa asiakasta.

5. Asiakasta kunnioittava ja kuunteleva työote ovat laadukkaan arvioinnin välttämätön edellytys.

                          ”Yhtä hyvin voisin itse olla toisella puolen pöytää, asiakkaan asemassa”

6. Leirinuotioita kannattaa sytyttää, koska parhaimmillaan ne voimaannuttavat asiakkaita merkittävästi ja kokoavat yhteisön voimavarat uudella tavalla lapsen ja perheen tueksi

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallit voivat toimia tukena yhteisessä keskustelussa arviointiin liittyen organisaation eri tasoilla. 

Kansikuva
Vuoristorata

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä