Digituen antaminen on osa sote-ammattilaisten uudistuvaa työnkuvaa. Digitaidot avaavat asiakkaille uusia mahdollisuuksia ja sujuvoittavat palveluja. Muutos edellyttää ammattilaiselta sähköisten palvelujen tuntemista ja motivoivan ohjauksen taitoja.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Motivoiva digineuvonta sotepalveluissa-koulutus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digituen antaminen on osa sote-ammattilaisten uudistuvaa työnkuvaa. Digitaidot avaavat asiakkaille uusia mahdollisuuksia ja sujuvoittavat palveluja. Muutos edellyttää ammattilaiselta sähköisten palvelujen tuntemista ja motivoivan ohjauksen taitoja.

Toteutuspaikka
Laurea-ammattikorkeakoulun ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteishanke, DigiOn – Digionnea kaikille (ESR 2021–2023).
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Satu A Veltheim

Luotu

06.07.2023

Viimeksi muokattu

31.08.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Motivoiva digineuvonta sote-alan asiakastyössä on sote-alan ja järjestöjen ammattilaisille kehitetty viiden opintopisteen opintojakso. Opintojakso toimii verkossa ja on omaan tahtiin suoritettava. Opiskelu on täysin automatisoitua. Opintojakson aikana tutustutaan sähköisiä palveluja koskevaan lainsäädäntöön ja digituen eettisiin ohjeisiin sekä motivoivan keskustelun menetelmään. Opinto on AMK-tasoinen.

Motivoiva keskustelu on yhteistyöhön perustuva keskustelutyyli, joka vahvistaa asiakkaan motivaatiota ja sitoutumista muutokseen. Sen lähtökohtana on asiakkaan kokema muutostarve, joka kytkeytyy pienempään tai suurempaan muutokseen asiakkaan elämässä. Opintojaksolla opitaan, miten asiakasta autetaan käsittelemään muutokseen liittyvää ristiriitaa sekä kannustetaan kokeilemaan palvelun käyttämistä digitaalisesti.

  • Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa
  • kuvata sähköiseen asiointiin liittyviä haasteita ja ratkaisuja
  • toimia digituen eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä noudattaen
  • arvioida haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tarpeita digituessa
  • neuvoa asiakasta tietoturvakysymyksissä
  • neuvontatyössä tarvittavia taitoja
  • motivoida asiakasta itsenäiseen digitaalisten laitteiden ja palvelujen käyttöön
Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveysalla palveluja tarjotaan yhä enemmän sähköisesti. Digitalisaation vaikutuksesta sosiaali- ja terveyspalvelujen työkäytänteet muuttuvat niin sanotuiksi hybridityökäytänteiksi. Ammattilaisen ja asiakkaan välinen kasvokkainen vuorovaikutus antaa yhä enemmän tilaa informaation välittämiselle. 

Muutoksen myötä ammattilaisilta edellytetään uudenlaista osaamista: muun muassa tietoturvaan ja opastuksen eettisyyteen liittyvien kysymysten hallinta sekä asiakkaan motivoimiseen tarvittavat taidot korostuvat. Digituen antamisesta on tullut keskeinen osa sote-ammattilaisten työnkuvaa. Ammattilaisille suunnattua digitukeen liittyvää täydennyskoulutusta ei kuitenkaan aiemmin ole juurikaan ollut tarjolla. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

AMK-tasoinen täydennyskoulutus soveltuu erityisesti sote-alalla ja järjestöissä toimiville ammattilaisille. Heidän tarpeensa on ollut koulutuksen lähtökohtana ja koulutuksen sisällöt pohjautuvat sote-alan käytänteisiin. Koulutus pohjautuu Laureassa tehtyyn tutkimus- ja kehittämistyöhön, jonka puitteissa opintojaksoa kehittäneet vastuuopettajat toteuttivat haastatteluja sote-alan organisaatioissa. Nämä löydökset ovat ohjanneet opintojakson kehittämistä.  

Verkko-opintoa ennen toteutettiin lisäksi kolme kertaa Zoomissa järjestetty opintokokonaisuus, johon osallistui yhteensä 63 sote-alan ammattilaista eri puolilta Uuttamaata (2022-2023). Heidän palautteensa ja kokemuksensa on huomioitu kehittämistyössä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Koulutuksia on pilotoitu hankkeen aikana laadun varmistamiseksi. Pilottikoulutuksiin on osallistunut yhteensä 107 ammattilaista eri puolilta Uuttamaata. Opinto on saatavilla jatkossa avoimen ammattikorkeakoulun sekä Campus Onlinen tarjonnan kautta 1.9.2023 alkaen.

Motivoiva digineuvonta sote-alan asiakastyössä kehitettiin osana Laurea-ammattikorkeakoulun ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteishanketta DigiOn – Digionnea kaikille (ESR 2021–2023). Opintojakso pohjautuu Laurea-ammattikorkeakoulussa tehtyyn tutkimus- ja kehittämistyöhön digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi. Verkko-opintoihin sisältyviä pedagogisia ratkaisuja on ollut kehittämässä laaja asiantuntijatiimi.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Opintojaksot kehittivät osallistujien osaamista: vastaajat kertoivat mm. oppineensa, kuinka motivoida erilaisia asiakasryhmiä digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöön. Vastanneet toivat myös esille oppineensa laaja-alaisesti digineuvontaan liittyviä asioita, esimerkiksi digituen eettisiä ohjeita ja tietoturvaan liittyviä asioita. Avoimen ammattikorkeakoulun ja Campus Onlinen tarjontaan lisättävä MOOC-verkko-opinto takaa sen, että sote-ammattilaisille on hankkeen päätyttyä tarjolla maksutonta koulutusta digitukiosaamisen vahvistamiseksi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Opintojakson esimerkit pohjautuvat sote-alalle. Opetussisällöt kuitenkin soveltuvat eri alojen ammattilaisille, jotka kohtaavat digitukea tarvitsevia asiakkaita. 

Kansikuva
Kuva: Motivoivan digineuvonnan kehittäjät.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä