Nuoren oikeuksiaan koskevan tiedon ja ymmärryksen lisääminen lastensuojelun sijaishuollossa (NOJA-hanke)

NOJA-hankkeessa kehitettiin tapoja lisätä nuoren ymmärrystä oikeuksistaan lastensuojelun sijaishuollossa ja työskenneltiin nuorten kanssa pienryhmissä mallinnusten pohjalta. Hankkeessa laadittiin kaksi opasta sijaishuollon käyttöön sekä aihetta koskeva verkkomateriaali. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Nuoren oikeuksiaan koskevan tiedon ja ymmärryksen lisääminen lastensuojelun sijaishuollossa (NOJA-hanke)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

NOJA-hankkeessa kehitettiin tapoja lisätä nuoren ymmärrystä oikeuksistaan lastensuojelun sijaishuollossa ja työskenneltiin nuorten kanssa pienryhmissä mallinnusten pohjalta. Hankkeessa laadittiin kaksi opasta sijaishuollon käyttöön sekä aihetta koskeva verkkomateriaali. 

 

Toteutuspaikka
Lastensuojelun sijaishuolto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Reetta Peltonen

Luotu

09.03.2021

Viimeksi muokattu

25.05.2021
Ratkaisun perusidea **

 

Perus- ja ihmisoikeuslähtöisyys 

NOJA-hankkeessa mallinnettu tapa lisätä nuoren oikeuksiaan koskevaa ymmärrystä on vahvasti perus- ja ihmisoikeuslähtöinen. Jokaiselle  kuuluvat perus- ja ihmisoikeudet kuvaavat yhteistä tahtoa siitä, miten ihmisiä on kohdeltava, mitä asioita heille on turvattava ja missä tilanteissa heidän on saatava suojelua. Samalla ne kuvaavat itse asiassa hyvin pitkälle sitä, miten lastensuojelu kokonaisuudessaan toimii: Mitkä asiat ovat kasvavalle ja kehittyvälle nuorelle tärkeitä ja miten nämä kaikkein tärkeimmät asiat turvataan sijoituksen aikana.

Parhaimmillaan perus- ja ihmisoikeuksien tuntemus voikin toimia nuorelle kuin karttana hänen lastensuojeluasiakkuudessaan. Oikeuksiin liittyvä periaatelähtöinen tarkastelutapa auttaa nuorta hahmottamaan kokonaisuuksia ja asioiden välisiä yhteyksiä. Hyvä yleiskuva perus- ja ihmisoikeustasoisesta sääntelystä mahdollistaa tarkastelun tarkentamisen aina tarpeen tullen lastensuojelulainsäädännön yksittäisiin säännöksiin.

Mikä tieto on keskeistä?

Hankkeessa kehitetty mallinnus nuorelle sijoituksen aikana keskeisestä tiedosta koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä kokonaisuudesta: 

 1. Sijaishuollossa erityisen tärkeät perus- ja ihmisoikeudet sekä niiden merkitys

  • Kaikki perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat nuorille sijoituksen aikana yhdenvertaisesti.  Sijaishuollon yhteydessä tietyt perus- ja ihmisoikeudet korostuvat kuitenkin erityisesti, ja voidaan ajatella, että on olemassa oikeuksia, jotka nuoren on sijoituksensa aikana erityisen tärkeä tuntea.
  • Nuoren on lisäksi hyvä hahmottaa, mikä vaikutus on sillä, että tietyt asiat on suojattu juuri perus- ja ihmisoikeuksien tasolla. Ydinasia on, että perus- ja ihmisoikeudet antavat niillä turvattaville asioille erityisen vahvan suojan ja että ne kuuluvat yhdenvertaisesti kaikille.
  • Nuoren on tärkeä myös ymmärtää, että hänen oikeuksiensa rajoittaminen on mahdollista, mutta kuitenkin vain tarkkaan säännellyissä tilanteissa.
  • ​​​​​​Ks.  Tärkeitä oikeuksia sijaishuollossa -juliste sekä verkkomateriaali.
    
 2. Nuoren keinot vaikuttaa oikeuksiensa toteutumiseen eli nuorelle kuuluvat osallistumisoikeudet
  • Osallistumisoikeuksien tavoitteena on varmistaa, että nuori voi vaikuttaa omiin asioihinsa mahdollisimman tehokkaasti ja kokea, että hänen asiansa on käsitelty oikeudenmukaisesti. Siksi jokaisen nuoren tulee ymmärtää, millaisia erilaisia vaikuttamisen keinoja hänelle on lainsäädännössä turvattu. 
  • Osallistumisoikeudet on jaoteltu neljään nuorella käytössä olevaan "vaikuttamisen avaimeen": 
   • Oikeus tulla kuulluksi
   • Oikeus saada perustelut
   • Oikeus asiakastietoon
   • Oikeusturvakeinot 
     
 3. Eri aikuisten vastuut ja tehtävät turvata nuoren oikeudet
  • Sijaishuollon järjestelmässä nuoren oikeuksia turvaavat tehtävät jakautuvat usealle taholle, joista jokaisella on oma tärkeä roolinsa. Nuori tarvitsee ymmärrystä aikuisten rooleista ja vastuista hänen oikeuksiensa turvaamisessa. Tähän kuuluu myös ymmärrys sijaishuollon valvonnan tavotteista ja keinoista. 

Vuorovaikutus ja dialogisuus ymmärryksen syntymisen välineinä

Nuorta voimaannuttava ja osallisuutta vahvistava ymmärrys omista oikeuksista ja asemasta rakentuu vuorovaikutuksessa aikuisten ja muiden nuorten kanssa. Aikuisen ja nuoren välisen vuorovaikutuksen on tärkeä olla dialogista. Jotta tasavertaisuuden kokemus voidaan turvata, on kokemuksia ja ilmiöitä hyvä käsitellä mahdollisimman arkikielisesti. Silloin, kun keskustelun yhteyteen on liitettävä oikeudellisia käsitteitä, on niiden merkitystä tärkeä kuvata nuorelle mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi, hyödyntäen konkreettisia esimerkkejä ja kielikuvia hyödyntää. Ympäristön on hyvä haastaa myös kriittiseen pohdintaan sekä antaa tilaa nuoren kokemuksille ja kysymyksille.

NOJA-hankkeen ja Lastensuojelun Keskusliiton yhteisopas "Kaikkein tärkeimmät asiat" - nuoren oikeus oikeuksiaan koskevaan tietoon sijaishuollossa sisältää konkreettisia ideoita oikeuksien yhteiseen käsittelyyn aikuisten ja nuorten kesken. Lisäksi tukea vuorovaikutukselle löytyy Tärkeitä oikeuksia sijaishuollossa -verkkomateriaalista www.oikeudetsijaishuollossa.fi. 

Toimintaympäristö **

Sijaishuolto on hyvin erityinen huolenpidon konteksti, jota lainsäädäntö ohjaa vahvasti. Vastuu nuoren huolenpidosta jakautuu usealle taholle, ja nuoren tilannetta tarkastellaan erilaisten asiakirjojen, suunnitelmien, kirjausten ja päätösten kautta. Tämän kaiken keskellä nuoren voi olla vaikeaa rakentaa jäsentynyttä kuvaa omasta tilanteestaan ja ympäröivästä todellisuudesta. Sijaishuoltoa voi myös kuvata hyvin perus- ja ihmisoikeusherkäksi alueeksi, jossa nuoren perus- ja ihmisoikeudet ovat korostuneesti tarkastelun kohteena. Oikeuksien merkitys korostuu ylipäätänsä aina, kun viranomaiset puuttuvat ihmisten elämään. Erityisesti näistä syistä tieto nuorelle kuuluvista oikeuksista sekä siitä, miten nuori voi niitä tosiasiassa käyttää, on sijoituksen aikana niin merkittävää. 

Käytännössä nuorilla ei kuitenkaan aina ole riittävästi tietoa asiakkuuttaan koskevasta sääntelystä.  Tämä seikka on nostettu toistuvasti esiin laillisuusvalvojien, lapsiasiavaltuutetun, eri lapsijärjestöjen sekä lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroissa ja kannanotoissa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat olleet nuorisoikäiset sijaishuollossa elävät nuoret. Nuoren tiedolliset oikeudet on haluttu nostaa erilliseksi tarkastelun kohteeksi, koska nuoruuteen elämänvaiheena liittyy erityisiä tarpeita ja haasteitakin. Omia oikeuksia ja asemaa koskevan ymmärryksen lisääminen on eräs keino tukea nuoren itsenäistymistä. Nuoruudesta erityisenä elämänvaiheena myös seuraa, että oikeuksien sisällöt eroavat nuorisoikäisillä toisaalta aikuisten ja toisaalta pienempien lasten vastaavista. 

NOJA-hanke aloitettiin keväällä 2018 tiiviillä kahden kuukauden pituisella työskentelyrupeamalla viiden sijaishuollossa elävän nuoren ja Osallisuuden Ajan kokemusasiantuntijan kanssa. Yhdessä nuorten kanssa pohdittiin ja haettiin kieltä sekä jäsennystapoja, joilla oikeuksia voidaan yhdessä tarkastella. Kaikista nuorten työskentelykokonaisuuksista kerättiin nuorilta palautetta. Hankkeessa laadittua Tärkeitä oikeuksia sijaishuollossa -verkkomateriaalia työstettiin nuorten kanssa myös erikseen järjestetyissä työpajoissa, joissa pohdittiin sekä oikeuksien sisältöjen kuvaamista että kuvitusideoita.

Hankkeen aikana työskenneltiin lisäksi eri tavoin Osallisuuden Ajan kokemusasiantuntijoiden sekä SOS-lapsikylän kehittäjänuorten kanssa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Asioiden toimiva ja vaikuttava käsittely edellyttää aikuisilta perusosaamista ja -ymmärrystä perus- ja ihmisoikeuksista sekä lastensuojelun sääntelystä. Oleellista on asioiden avoin ja innostunut yhteinen tarkastelu, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisprosessin.

Ryhmämuotoinen asioiden tarkastelu sopii hyvin esimerkiksi sijaishuoltopaikkojen toiminnallisten iltojen ohjelmaksi. 

Kokemusasiantuntijuutta voi käyttää eri tavoin hyväksi asioiden käsittelyssä ja nuorten innostamisessa asioiden pohtimiseen. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Nuorilta kerättiin NOJA-hankkeessa toimintaan osallistumisesta sekä kirjallista että suullista palautetta. Palautteen perusteella: 

 • Nuorille on ollut pääsääntöisesti hyvin tärkeää päästä pysähtymään oikeuksiaan koskevien asioiden äärelle.
 • Oikeuksia koskevat keskustelut ovat tuntuneet nuorista merkityksellisiltä, eikä aiheiden käsittelyä ole pidetty liian vaikeana.
 • Nuorille on syntynyt pääsääntöisesti tunne siitä, että asioita lähestyttiin uudenlaisesta näkökulmasta.
 • Nuoret kuvasivat ymmärryksensä omasta asemastaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan parantuneen työskentelyn myötä.

Sijaishuollon aikuisilta saatujen palautteiden perusteella oikeuksien äärelle pysähtyminen todella vahvisti parhaassa tapauksessa nuoren osallisuutta arjessa. Oikeuksien äärelle pysähtyminen saattoi näkyä rohkeuden lisääntymisenä, vahvempana haluna vaikuttaa esimerkiksi palavereissa ja neuvotteluissa, kiinnostuksena itseä koskevia päätöksiä kohtaan tai haluna käydä keskustelua aikuisten kanssa esimerkiksi yksityisyytensä rajoista tai sijaishuoltopaikan säännöistä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

NOJA-hankkeessa mallinnettu tapa pohtia oikeuksia yhdessä aikuisten ja nuorten kesken sopii niin ryhmämuotoiseen työskentelyyn nuorten kanssa kuin kahdenkeskisiin keskusteluihinkin. NOJA-hankkeessa nuorten kanssa työskenneltiin pienryhmissä. Nuoria, sijaishuoltopaikan aikuisia, sosiaalityöntekijöitä ja huoltajia informoitiin etukäteen kirjallisesti toiminnasta. Nuorilta ja huoltajilta hankittiin kirjalliset suostumukset toimintaan osallistumisesta. Tapaamiskerrat ja niiden kesto vaihtelivat sijaishuoltopaikan aikuisten kanssa keskustellun ja sovitun mukaisesti. Ennen nuorten työskentelyä nuorten sijaishuoltopaikan aikuiset perehdytettiin siihen, millaisia asioita nuorten kanssa käsiteltiin ja millä tavoin. Ryhmätoiminta pyrittiin lopettamaan yhteisellä palautekeskustelulla.

NOJA-hankkeen ja Lastensuojelun Keskusliiton yhteisopas (liitteenä) sisältää konkreettisia ideoita oikeuksien yhteiseen käsittelyyn aikuisten ja nuorten kesken. Lisäksi tukea vuorovaikutukselle löytyy Tärkeitä oikeuksia sijaishuollossa -verkkomateriaalista www.oikeudetsijaishuollossa.fi. 

Joskus oikeuksia koskevat kysymykset voivat olla vaikeita. Kun eteen tulee oikeuksien tulkintaan liittyviä kiperiä kysymyksiä, on hyvä ottaa aikalisä ja lähteä miettimään mistä saada tukea asian selvittämiselle. Nuorten kanssa on tärkeä keskustella avoimesti, että asia ei ole aivan yksinkertainen ja että asiaan palataan. Olennaista on, ettei nuorta jätetä tulkintojen kanssa yksin. 

Peruslähtökohdat ja mallinnukset sopivat nuorisoikäisten ohella myös oikeuksista puhumiseen pienempien lasten kanssa. Esimerkiksi Tärkeitä oikeuksia sijaishuollossa -julistetta voi käyttää hyväksi sellaisenaan kaikenikäisten lasten ja nuorten kanssa. Monet ideat toimivat myös jälkihuollossa olevien nuorten kanssa. Lisäksi peruslähtökohdat soveltuvat oivasti myös muiden nuorisoryhmien kanssa työskentelyyn.

NOJA-hankkeen positiivisten kokemusten ja nuorilta saadun innostuneen palautteen toivotaan kannustavan aikuisia ja nuoria yhteiseen oikeuksia koskevaan vuoropuheluun!

Kansikuva
NOJA-logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä