Päihteiden käytön ja rahapelaamisen puheeksiotto ja mini-interventio Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Toimintamalli päihteiden käytön ja rahapelaamisen puheeksiottoon ja mini-intervention toteuttamiseen. Tavoitteena on saada riskitasoinen päihteiden käyttö tai rahapelaaminen kiinni mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä haittojen ehkäiseminen. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Päihteiden käytön ja rahapelaamisen puheeksiotto ja mini-interventio Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli päihteiden käytön ja rahapelaamisen puheeksiottoon ja mini-intervention toteuttamiseen. Tavoitteena on saada riskitasoinen päihteiden käyttö tai rahapelaaminen kiinni mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä haittojen ehkäiseminen. 

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Vilja Lankinen

Luotu

28.06.2022

Viimeksi muokattu

28.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena on ottaa päihteidenkäyttö ja rahapelaaminen puheeksi kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikoissa koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Asiakkaalta kysytään päihteiden käytöstä aina ensitapaamisella, palvelutarpeen arvion yhteydessä, asiakassuunnitelmaa tehdessä tai päivitettäessä sekä niissä tilanteissa, joissa palveluiden piiriin johtanut syy saattaa liittyä päihteidenkäyttöön tai rahapelaamiseen. Lisäksi päihteidenkäyttöä kysytään kaikilta asiakkailta tehostetusti teemakuukausien aikana; tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa. Kartoittamisen tukena voidaan käyttää kyselylomakkeita. Tarvittaessa asiakkaalle annetaan mini-interventiota. Henkilöstölle on koottu työskentelyn tueksi materiaalipankki ja järjestetään säännöllisesti koulutusta.

Toimintaympäristö **

Puheeksiotto ja mini-interventio on osa laajempaa valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta, joka perustuu lainsäädäntöön. Ehkäisevällä työllä pyritään ennaltaehkäisemään ja vähentämään päihteiden käytön ja rahapelaamisen aiheuttamia haittoja.

Päihteiden ja rahapelaamisen aiheuttamia haittoja voidaan tehokkaasti vähentää tunnistamalla riskikäyttö tai riskipelaaminen hyvissä ajoin. Mitä aikaisemmin ongelmaan pystytään puuttumaan, sitä pienemmiksi jäävät vakavien ongelmien ja haittojen riskit. Mini-intervention laajempi käyttöönotto voi vähentää kuolemia, erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitopäiviä ja avohoitokäyntejä, perusterveydenhuollon käyntejä ja sairauspäivärahapäiviä. Päihteet ja rahapelaaminen aiheuttavat myös laajoja sosiaalisia haittoja, joita voidaan ennaltaehkäistä puheeksioton ja mini-intervention avulla. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmään kuuluvat kaikki sosiaali- ja terveyspalveluissa asioivat asiakkaat. Asiakkailta kysytään päihteidenkäytöstä ja rahapelaamisesta riippumatta siitä, onko syytä epäillä, että heillä on riskitasoista päihteiden käyttöä tai rahapelaamista. 

Mikäli huoli päihteidenkäytöstä tai rahapelaamisesta herää, annetaan mini-interventiota eli lyhytneuvontaa. Mini-interventio perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Mikäli päihteidenkäyttö tai rahapelaaminen on riippuvuustasoista, voidaan tarvita laajempia tuki- ja hoitomuotoja. 

Pohteen malli on päivitetty Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa kehitetystä päihteidenkäytön puheeksiottamisen toimintamallista. Kallion mallin kehittämisen yhteydessä tehtiin asiakaskysely, jonka kautta asiakkaat pääsivät osallistumaan kehittämistyöhön.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Puheeksioton ja mini-intervention mallin kehittämistyön koordinointi on tehty osana POPsoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelmaa. Kehittämistyöhön on osallistunut moniammatillinen työryhmä Pohteen henkilöstöstä. 

Mallia on levitetty hyvinvointialueen sisällä alueittain. Ensimmäisenä toimintamalli on otettu käyttöön Oulun eteläisen ja Rannikon alueella keväällä 2023. Tätä edeltävästi henkilöstöä on koulutettu mallin käyttöön. Ennen henkilöstön kouluttamista mallin käyttöönotosta on sovittu alueellisten palveluiden palvelualuejohtajien kanssa. Toimintamallin levittämisestä muille alueille (Oulunkaari, Koillismaa, Lakeus, Oulu) on sovittu vuoden 2023 aikana ja aloitettu henkilöstön koulutukset. Toimintamalli otetaan käyttöön koko hyvinvointialueella tammikuussa 2024. Tässä vaiheessa toimintamalli ei koske sairaalapalveluita. 

Juurtumisen onnistumista on seurattu ja seurataan kirjausten ja toimenpidekoodien avulla. Koulutusten ja käyttöönoton onnistumista arvioidaan lisäksi Webropol-kyselyillä. Saadun palautteen perusteella koulutuksen sisältöä voidaan kehittää. Juurruttamiseen tarvitaan palveluiden vastuuhenkilöiden ja lähiesihenkilöiden tukea, jotta kouluttamiseen ja mallin omaksumiseen saadaan riittävästi aikaa ja opastusta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Koulutusten myötä henkilöstön tietotaito päihteidenkäytön ja rahapelaamisen puheeksi ottamisesta on vahvistunut. Avohilmotilastoissa on nähtävissä, että koulutusten myötä myös rakenteista kirjaamista on otettu systemaattisesti käyttöön. Henkilöstölle tehtyjen kyselyiden mukaan valmiit materiaalit ja teemakuukaudet ovat tukeneet puheekisoton toteuttamista.

Vinkit toimintamallin soveltajille **
  • Toimintamali soveltuu hyvin erilaisten sote-yksiköiden toimintaympäristöihin, eikä edellytä lisäresurssia. 
  • Organisaation johto ja esihenkilöt on tärkeä saada toimintamallin levittämisen ja käyttöönoton tueksi.
  • Toimintamallin juurtuminen vaatii pitkäjänteistä kouluttamista ja koordinaatiota (esim. ohjausryhmä), jotta mallista tulee luonteva osa jokaisen työntekijän työtä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä