Palkkaa mut -hankkeessa (2017-18) edistettiin kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatyöhön.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Palkkaa mut -hanke
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palkkaa mut -hankkeessa (2017-18) edistettiin kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatyöhön.

Toteutuspaikka
Valtakunnallinen
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Simo Klem

Luotu

02.06.2020

Viimeksi muokattu

02.06.2020
Toimintaympäristö **

Palkkaa mut -hankkeen (STEA 2017 – 2018) edistettiin kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatyöhön levittämällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin -projektissa kehitettyjä työhönvalmennuksen ja vertaisryhmätoiminnan malleja uusille alueille sekä vahvistamalla työnantajayhteistyötä. Palkkaa mut -hankkeen työhönvalmennuksen verkostossa koulutettiin kumppaniorganisaatioiden työntekijöitä ja heidän esimiehiään ja ohjattiin heitä uudenlaisen työskentelytavan käyttöön. Tällä pyrittiin vaikuttamaan työntekijöiden ajattelu- ja toimintatapoihin siten, että he alkavat edistää kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehitysvammaisten ihmisten työllistymisen tukemisen parissa toimivat kuntien sosiaali-, vammais- ja työllisyyspalvelujen työntekijät ja esimiehet sekä ammatillisten erityisoppilaitosten työllistymistä tukevat työntekijät.

Työikäiset kehitysvammaiset ihmiset. Suomessa on noin 25 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä. Heistä potentiaalisia työllistyjiä on 3000.

Työnantajat. Vaikutimme työnantajien asenteisiin, jotta he motivoituivat palkkaamaan kehitysvammaisia työntekijöitä. Vaikuttamistyön tueksi tuotimme työnantajille suunnattua infomateriaalia ja kontaktoimme yrityksiä. Lisäksi tuotimme työhönvalmentajille työnantajayhteistyössä hyödynnettävää materiaalia.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hankkeen tulokset

Palkkaa mut -hankkeen toimintaan osallistuneista 170 kehitysvammaisesta henkilöstä 51 sai hankkeen aikana työsuhteisen työn. Työntekoa harjoittelu- tai työkokeilujaksoissa pääsi kokeilemaan 67 kehitysvammaista henkilöä.

Hankkeen myötä työhönvalmentajan toimi on saatu vakiinnutettua useassa kunnassa, ja muualla toimen vakiinnuttaminen on asetettu päämääräksi. Työhönvalmennusta on nyt tarjolla mm. Tuusulassa, Järvenpäässä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Joensuussa ja Ylöjärvellä.

Työhönvalmennuksen verkoston osallistujat saivat uutta tietoa kehitysvammaisten ihmisten työllistymismahdollisuuksista sekä näkymiä alan tilanteeseen valtakunnallisesti. Myös uusista työtavoista, tuloksellisesta työhönvalmennuksesta, kehitysvammaisten työnhakijoiden vertaisryhmätoiminnasta ja työnantajien kontaktoinnista saatiin tietoa; niistä innostuttiin, niiden toteuttamiseen saatiin rohkeutta, ja niitä alettiin soveltaa käytäntöön omissa toimintaympäristöissä. Myös verkostoituminen itsessään koettiin hyödylliseksi. Muiden paikkakuntien kokemuksista opittiin uutta, ja omaa osaamista jaettiin muille. Verkosto toi myös uusia yhteistyökumppaneita ja työnantajakontakteja.

Hankepaikkakuntien yrityskierroksilla rohkaistiin ja innostettiin alueiden työntekijöitä työnantajien kontaktointiin ja työtavan ottamiseen jatkuvaksi käytännöksi. Suurten yritysten ja yritysketjujen kontaktoinnin tuloksena työllistyi useita kehitysvammaisia henkilöitä, ja yrityksille päästiin kertomaan kehitysvammaisten ihmisten työvoimapotentiaalista ja palkkaamisen mahdollisuuksista. Hankkeen aikana otettiin yhteyttä lähes 400 yritykseen, yhdistykseen ja muuhun työnantajaan.

Hankkeen tuottamat uudet asiat

Palkkaa mut -hankkeessa tuotettiin verkkokurssityönhakijoiden vertaisryhmien ohjaajille. Kurssin tarpeisiin ja työhönvalmennuksen kehittämisverkoston sekä hankkeen kautta käynnistyneen viestinnän ja muiden koulutusten tarpeisiin tuotettiin myös yksi selkokielinen julkaisu sekä kaksi oppimateriaaliksi tarkoitettua videota. Hankkeessa tuotettiin myös selkokielinen tietovihkonen Tietoa työstä, toimeentulosta ja koulutuksesta, joka on suunnattu erityisesti kehitysvammapalveluiden käyttäjille. Siinä kerrotaan tiivistetysti työtoiminnan, työllistymisen ja koulutuksen tämän hetkisistä mahdollisuuksista palveluiden käyttäjille.

Palkkaa mut -hankkeessa tuotettiin myös selkoanimaatio Palkkaa mut! Anne hakee töitä, jossa opastetaan työnhakuun tuetun työllistymisen työhönvalmentajan tuella. Lisäksi hanke tilasi videon NEO-OmaPolun Mediastudiolta, jonka kanssa yhteistyössä tuotettiin video Erilaiset ansaintamahdollisuudet, jossa kerrotaan tiivistetysti kehitysvammaisten työllisyystilanteesta ja esitellään vaihtoehtoisina ansaintamahdollisuuksina tuettu osuuskunta, taiteellisen työskentelyn tuotteistaminen ja taideohjaus sekä ammattitaiteilijan apurahat ja teosten myynti.

Työnantajille suunnattuun viestintään ja vaikuttamistyöhön Palkkaa mut -projekti tuotti oppaan Kehitysvammainen työntekijä osaksi työyhteisöä. Opas toteutettiin yhteistyössä VATES-säätiön kanssa ja se oli osa Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyötä. Oppaasta työnantaja saa pähkinänkuoressa tietoa siitä, mitä kehitysvammaisuus tarkoittaa, miten kohdata kehitysvammainen työntekijä ja miten häntä voi tukea työyhteisössä. Työnantajien kontaktoinnissa hyödynnettiin lisäksi hankkeessa tuotettuja videoita "Tuomas sai palkkatyötä Mustista ja Mirristä” sekä “Palkkaa mut!”.

Tulosten hyödyntäminen ja juurruttaminen

Palkkaa mut -hankkeessa kehitetyt mallinnukset jatkuvat Kehitysvammaliitossa STEAn kohdennetulla avustuksella toteutettavassa Palkkaamossa, jossa niitä myös kehitetään edelleen.

Palkkaamo koordinoi Palkkaa mut -hankkeessa luotua kehitysvammaisten työhönvalmennuksen verkostoa ja sen kokoontumisia, luo ja ylläpitää yhteyksiä kumppaneiden kanssa sekä varmistaa, että uusille mukaan tuleville organisaatioille tarjotaan työhönvalmennuksen osaaminen Kehitysvammaliiton tilauskoulutuksena. Verkoston päätehtävät ovat työhönvalmennuksellisen työotteen osaamis- ja taitopohjan vahvistaminen ja sen toteuttamiseen rohkaisu sekä toiminnan yhteinen kehittäminen. Toiminnan kumppaniverkostoa laajennetaan nykyisestä 11 suuresta kaupungista tai kuntayhtymästä. Toimintaan kutsutaan säännöllisin välein mukaan uusia muutokseen halukkaita kaupunkeja, kuntayhtymiä ja mahdollisesti myös maakuntatason toimijoita.

Palkkaamo ylläpitää ja kehittää kehitysvammaisten työnhakijoiden vertaisryhmäohjaajien verkkokurssia Palkkaa mut -hankkeessa kehitetyn Moodle-oppimisympäristöön rakennetun kurssin pohjalta. Verkkokurssia kehitetään edelleen kehitysvammaisten nuorten työnhakijoiden vertaisryhmätoiminnan yhteiskehittämisen alustana ja keskustelufoorumina kehitysvammaisten työelämäosallisuudesta. Verkkokurssille osallistuvat vertaisryhmien ohjaajat eli työhönvalmentajat ja heidän ohjaamiensa ryhmien kehitysvammaiset nuoret. Nuoret ovat mukana toiminnassa vahvasti ja näkyvästi verkkokurssin välityksellä ja sitä kautta myös Palkkaamon toiminnassa yhdessä ohjaajiensa kanssa.

Palkkaamo myös jatkaa jalkautuvalla konsultaatiolla verkoston jäsenten mobilisointia toteuttamaan aktiivista ja systemaattista työnantajakontaktointia ja sen tueksi kontaktoi ja ylläpitää yhteyksiä suuriin yrityksiin ja ketjuihin. Työnantajakontaktoinnin jalkautuvat konsultoinnit toteutetaan kaikilla halukkailla paikkakunnilla eli kokemuksen mukaan todennäköisesti 4 – 6 paikkakunnalla vuosittain. Työnantajakontaktointipäivien jälkeen työtavan muutosta ja vakiintumista seurataan ja vahvistetaan muutaman kerran vuodessa tehtävillä tsekkauksilla. Vuosittain pyritään luomaan yhteydet 75 – 100 pk-yritykseen ja muuhun työnantajaan toiminnan paikkakunnilla sekä aloittamaan yhteistyöpilotit 1 – 2 suuren yrityksen tai ketjun kanssa.

Kansikuva
Hakala Katariina, Klem Simo ja Koskinen Pekka: Palkkaa mut -hankkeen loppuraportti. Kehitysvammaliiton selvityksiä 14. Kehitysvammaliitto, Espoo 2019.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Vammaispalvelut Kehitysvammaisuus Työllistyminen Sosiaalipalvelut

Ilmiöt

Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Kehitysvammaiset, vammaiset