Palveluketjutyön tuotteistaminen Keski-Suomen hyvinvointialueella

Palveluketjujen yhtenäistämistä ja kehittämistä tehdään yhteisesti sovitun toimintamallin avulla, jossa pääpaino on käytännön kehittämistyössä. Toimintamallia on kehitetty samalla, kun tiettyjä hoito- ja palveluketjuja on yhtenäistetty ja kehitetty. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Palveluketjutyön tuotteistaminen Keski-Suomen hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palveluketjujen yhtenäistämistä ja kehittämistä tehdään yhteisesti sovitun toimintamallin avulla, jossa pääpaino on käytännön kehittämistyössä. Toimintamallia on kehitetty samalla, kun tiettyjä hoito- ja palveluketjuja on yhtenäistetty ja kehitetty. 

Toteutuspaikka
Keski-Suomen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Palveluketjutyön prosessi
Kuvateksti
Palveluketjutyön prosessi

Tekijä

Mari Rantamäki

Luotu

06.07.2023

Viimeksi muokattu

01.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Palveluketjujen yhtenäistämistä ja kehittämistä tehdään yhteisesti sovitun toimintamallin avulla, jossa pääpaino on käytännön kehittämistyössä. Palveluketjutyön kehittämisestä vastaaville ammattilaisille on tehty materiaali (palveluketjutyön käsikirja), johon on koottu käytännön vinkkejä sekä esimerkkejä onnistuneen palveluketjutyön toteuttamiseksi. 

Palveluketjutyön toimintamalli on selkeytynyt eri hoito- ja palveluketjuja kehitettäessä Keski-Suomen hyvinvointialueella: 

  • Elämäntapaohjauksen palveluketju
  • Diabeteksen hoito- ja palveluketju
  • Eri ikäisten mielenterveys- ja päihdepalveluketjut
  • Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluketju
  • Paljon palveluita käyttävän palveluketju
Toimintaympäristö **

Palveluketju on palvelukokonaisuus, joka muodostuu tietylle asiakasryhmälle tarkoitetuista perättäisistä tai osin yhtäaikaisesti toteutuvista palveluista. Hoito- ja palveluketjujen yhtenäistämisessä ja määrittämisessä ovat keskiössä asiakasryhmien palvelutarpeet ja se, miten palveluilla niihin vastataan. Keskeistä on määritellä ja yhtenäistää palveluiden kriteerit, eri toimijoiden vastuut sekä työnkulut. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen eri hoito- ja palveluketjujen kehittämisasiantuntijoiden kesken käynnistettiin säännölliset yhteistapaamiset keväällä 2022. Tavoitteena oli käydä läpi missä vaiheessa kunkin ketjun työskentely oli, keskustella mahdollisista kehittämistyön haasteista sekä jakaa kokemuksia ja vinkkejä ryhmän kesken. Osassa hoito- ja palveluketjujen kuvauksia oli mukana kokemusasiantuntijoita. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palveluketjutyön kokonaiskoordinoinnista sekä tiettyjen palveluketjujen kehittämisestä vastaavat tahot ja heidän vastuunsa on hyvä nimetä.  Lisäksi on tärkeää päättää, mitä hoito- ja palveluketjuja erityisesti kehitetään. Jos mahdollista, on hyvä valita kehittämiskohteeksi sellaiset hoito- ja palveluketjut, joissa on mahdollista hyödyntää laatu- ja vaikuttavuustietoa kehittämistyön tulosten seuraamiseksi. 

Palveluketjutyön käsikirjaa ovat kommentoineet palveluketjujen kehittämisestä ja koordinoinnista vastaavat henkilöt Keski-Suomen hyvinvointialueella. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palveluketjutyön kehittämisen toimintamallin kuvaaminen ja palveluketjutyön käsikirjan laatiminen on selkeyttänyt kehittämistyön tehtäviä ja vaiheita. Etenkin myöhemmässä vaiheessa palveluketjutyöhön mukaan tulleille selkeän toimintamallin kuvaaminen ja kehittämisen vaiheiden läpikäynti on ollut hyödyllistä. Tuotteistamisen toivotaan hyödyttävän Keski-Suomen hyvinvointialueella hoito- ja palveluketjutyössä työskenteleviä uusia toimijoita. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Palveluketjutyössä on tärkeää määritellä seuraavat asiat: 

  • Ydintyöryhmä ja vastuutaho: Kuka/ketkä vastaavat kehittämistyön kokonaiskoordinaatiosta ja ohjauksesta​?

  • Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet​: Mitä palveluketjun yhtenäistämisellä halutaan saavuttaa asiakkaan näkökulmasta?​ Mitä täytyy tehdä käytännön työssä toisin, jotta asiakkaat saavat oikea-aikaisemmin, nopeammin tai sujuvammin palvelunsa tai sisällöltään laadukkaampaa palvelua?​

  • Käytettävät resurssit: Ydintyöryhmä, noin 4-10 henkilöä. Kuinka paljon asiakastyötä tekevien, kokemusasiantuntijoiden ja 3. sektorin toimijoiden on mahdollista osallistua palveluketjutyöhön?

  • Aikataulut, työvaiheet ja työnjako​: Aikataulutus, työvaiheiden ja vastuiden määrittely. 

  • Seuranta, arviointi ja raportointi: Millä mittareilla, mistä järjestelmistä ja kuinka usein arviointia tehdään? Kuka/ketkä arvioinnin toteuttavat?

Kansikuva
Palveluketjutyö

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä