Perhe-asioiden sovittelu -palvelu

eroauttamisen keskiössä yhteistyövanhemmuus ja sovinnollinen ero.

Perheasioiden sovittelija-pankki kuntien, kunta-yhtymän ja seurakuntien yhteistyönä Keski-Udenmaan sote-kuntayhtymässä (Keusotessa)

Eroauttaminen

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perheasioiden sovittelu -palvelu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

 

Perhe-asioiden sovittelu -palvelu

eroauttamisen keskiössä yhteistyövanhemmuus ja sovinnollinen ero.

Perheasioiden sovittelija-pankki kuntien, kunta-yhtymän ja seurakuntien yhteistyönä Keski-Udenmaan sote-kuntayhtymässä (Keusotessa)

Eroauttaminen

 

Toteutuspaikka
Keski-Uudenmaan Perheoikeudellinen yksikön toiminta-alueella yhteistyössä kuntien, kuntayhtymän ja seurakuntien kanssa.
Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta

Luotu

13.11.2020

Viimeksi muokattu

19.11.2020
Ratkaisun perusidea **

Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa ei vuonna 2011 ollut ennen Fasper-hanketta organisoitua Perheasioiden sovittelu-palvelua.

Perheasioiden sovittelu-palvelun tarkoituksena on vahvistaa erovanhempien yhteistyövanhemmuutta ja sovinnollisuutta lasten asioissa eron jälkeisenä aikana.  

Eroauttamisen palveluihin  ryhdyttiin vuonna 2011 kehittämään Perheasioiden sovittelu- palvelua. Kuntien työntekijöitä eri hallinnonaloilta osallistui Fasper-sovittelukoulutukseen. Perheasioiden sovittelu- palvelun koordinaatiovastuu tuli Perheoikeudelliselle yksikölle vuonna 2013.  Samalla Perheasioiden sovittelu- palveluun nimettiin koordinoitivastaava.

Vuonna 2019 perustettiin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote), johon kuuluvat Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää, Mäntsälä ja Pornainen.  Lisäksi palvelua tuotetaan ostopalveluna Keravan kaupungille.

Tarve Perheasioiden sovittelu- palvelujen  yhtenäistämiselle nousi ajankohtaiseksi koko sote-kuntayhtymän alueella.  Sote-alueen kaksi perheoikeudellista yksikköä yhdistettiin Keski-Uudenmaan perheoikeudelliseksi yksiköksi. Koko alueen Perheasiain sovittelu-palvelun kehittäminen ja organisointi keskitettiin Perheoikeudelliseen yksikköön.

Keuosoten Perheasiain sovittelu- palvelussa jatkettiin nimettyjen koordinoijien tehtävää ja koottiin alueelta lisää perheasiain sovittelijakoulutuksen käyneitä Perheasioiden sovittelija- pankkiin. Keusoten Sovittelija Pankissa on mukana työntekijöitä/sovittelijoita kunnasta, kuntayhtymästä ja seurakunnan perheasiainkeskuksesta, yhteensä 35 sovittelijaa. Perheasiain sovittelun menetelmänä on jatkettu ja edelleen kehitetty Fasper-hankkeen aikana luotua toimintamallia. 

Perheasioiden sovittelu-palvelun koordinoinnin hoitaa nimetyt työntekijät. Perheasioiden sovittelu-palvelun menetelmänä käytetään Fasper hankkeen aikana kehitettyä ns.sovittelupakettia, johon siältyy 4-6 tapaamiskertaa (vanhempien yksilölliset, yhteiset tapaamiset, tarvittaessa lasten tapaaminen ja seurantatapaaminen). Sovittelijan työnantaja on hyväksynyt käytettäväksi työaikaa neljään (4) sovittelupakettiin ja kolmeen yhteistapaamiseen  vuodessa, yhteensä noin 60 h.

 

Toimintaympäristö **

Eroauttaminen; Perheasioiden sovittelu on lakisääteinen kunnan järjestämisvelvollisuuteen kuuluva matalan kynnyksen sosiaalipalvelu. Perheasioiden sovittelu palvelu on valtakunnallisesti heikosti järjestetty ja organisoitu palvelu eikä siten ole helposti asiakkaiden käytettävissä. 

Matalan kynnyksen eroauttamisen palveluilla voidaan parhaimmillaan tukea lasten ja perheiden hyvinvointia ja välttää asioiden kriisiytymistä ja ajautumista  esim. oikeuskäsittelyihin tai turhiin lastensuojeluilmoituksiin.

Avio- ja avoerot ovat lisääntyneet.  Erolla on vaikutuksia sekä lasten että vanhempien elämään. Vaikka vanhempien parisuhde päättyy vanhemmuus jatkuu.  Lasta suojaa, jos vanhemmat suhtautuvat toisiinsa myönteisesti ja tekevät yhteistyötä lapsen asioissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Eroperheet, vapaaehtoinen osallistuminen

Asiakkaita osallistetaan neuvotteluissa ratkaisemaan yhdessä lapsiin liittyvät yhteistyöprobleemat. Asiakkaat voivat vaikuttaa tapahtumien kulkuun ja käyntien määrään. Keskuteluja käydään molempien vanhempien ehdoilla ja ensimmäiset tapaamiset ovat aina yksilökäynnit. Asiakkailta pyydetään palautetta sovittelun loputtua.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Perheasiain sovittelu-palvelu on organisoitu Keusotessa Perheoikeudelliseen yksikköön.

Perheasiain sovittelu-palvelulle on nimetty  Perheoikeudellisesta yksikön koordinaattorit (2 kpl). Koordinoijat tekevät työn oman toimen ohella myös itse sovitteluja.  Tehtävään on varattu käytettäväksi 10-20 % työajasta. Perheasiain sovittelu- palvelun organisointia varten on asiakkaiden yhteydenottoa varten yksi puhelinnumero, -sähköposti ja sähköinen yhteydenottolomake.

Kaikki Perheasioiden sovittelija pankkiin kuuluvat ovat Fasper-koulutuksen käyneitä sovittelijoita eri hallinnon aloilta kunnasta, kuntayhtymästä ja seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksesta. Keusotessa (Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä)on sovittu, että jokainen sovittelukoulutuksen käynyt työskentelee  Perheasioiden sovittelupankissa ja hänellä on työnantajan lupa käyttää työaikaa 4 sovitteluun vuodessa ( 2 keväällä, 2 syksyllä), yhteensä vuodessa noin 60 tuntia. Kaikki sovittelut tehdään työpareina. Uusia sovittelijoita kunta-yhtymän sisältä koulutetaan vuosittain ja uudet sovittelijat aloittavat aina kokeneemman työparina. Tällä hetkellä Perheasioiden sovittelijapankissa on 35 aktiivista sovittelijaa. Sovittelijapankkiin pyritään saamaan  vuosittain lisää sovittelijoita 2-4 resurssin varmistamiseksi. Sovittelijoiden Fasper-koulutuksesta maksetaan puolet perheoikeudellisen yksikön budjetista.

Perheasioiden sovittelu- palvelun koordinoija koordinoi palvelua vanhempien ja sovittelijoiden "kohtaamiseksi".  Palvelun organisoimisessa käytetään avuksi yhteistä Teams - työtilaa. Sovittelijaparit merkitsevät suunnittelemansa sovittelupaketit Teams työtilaan. Koordinaattori keskustelee ja arvioi yhdessä asiakkaan kanssa Perheasiain sovittelupalvelun sopivuutta perheen tilanteeseen sekä organisoi  sovitteluun tulevat asiakkaat sovittelijapareille. 

 Asiakkailta kerätään palvelusta palautetta käynnin jälkeen / manuaalinen.-> koordinaattori kokoaa palautteet.

Sovittelijat merkitsevät oman palautteensa Teams työtilaan.

Koordinaattoreiden tehtäviin kuuluu sovittelujen koordinoinnin lisäksi järjestää  3 X vuodessa sovittelijoiden yhteistapaaminen/iltapäivä. Tapaamisessa käydään läpi ajankohtaiset asiat, kuulumiset, tilastot ja asiakaspalautteet sekä keskustellaan palautteista ja ajankohtaisista ilmiöistä.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kehittämisen tuloksena Perheasiain sovittelu -palvelun organisointi on helpottunut, kun palvelulle on saatu luotua selkeä rakenne, vastuualueet ja perustettu sovittelijapankki. Palvelu on jäsentynyt ja vakiintunut toimintamuoto Keusoten alueella.

Positiivista palvelun kehittämisessä on ollut se, että Keusoten alueelta on saatu koottua kaikki sovittelijat riippumatta työnantajasuhteesta yhteiseen sovittelijapankkiin.

Perheasiain sovittelijat ovat kokeneet koordinoinnnin yhdestä paikasta sujuvana. Lisäksi yhteiset tapaamiset on koettu tärkeinä ja ammattitaitoa lisäävinä. Sovittelijat ovat kokeneet saavansa tapaamisista vertaistukea toisilta sovittelijoilta. 

Palvelu on tullut asiakkaille ja työyhteisöille tutuksi ja palveluun tulleet yhteydenotot ovat lisääntyneet.

Asiakkailta saatu palaute on ollut pääsääntöisesti erittäin myönteistä.

Ennaltaehkäisevän työmuodon mahdolliset säästöt ->mm. oikeudenkäynnin välttäminen, lastensuojeluilmoitusten (kiusaamistarkoituksessa) väheneminen, eroriitoihin liittyvän palvelutarpeen väheneminen

Keusoten Perheasioiden sovittelu -palvelua on järjestetty Perheoikeudellisen yksikön sovittelijapankin kautta vuonna 2019 yhteensä 62 perheelle ja vuonna 2020 ainakin  64 perheelle.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Se, että kaikilla on Fasper-sovittelija koulutus (THL ollut kehittämässä)/ tai muu soveltuva koulutus on näyttäytynyt hyvänä ja tarpeellisena asiana. Turvaa mahdollisimman tasalaatuisen sovittelupalvelun kaikille asiakkaille.

Riittävän työajan varaaminen koordinointitehtävään on tärkeää. Koordinointi vie aikaa ja se pitää saada sujumaan joutisasti, jotta asiakkaat saavat palvelun oikea-aikaisesti ja sovitteluajat saadaan käytettyä tehokkaasti.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Perhepalvelut ja -työ Yhteiskehittäminen Sosiaalipalvelut

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Lapset ja varhaisnuoret Perheet