Pesevä ja kuivaava wc-bidee itsenäisen kotona asumisen tukena

Peseviä ja kuivaavia wc-bideitä otetaan käyttöön kotihoidon asiakkailla. Bideillä tuetaan asiakkaan itenäistä kotona asumista ja hygienian hoitoa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pesevä ja kuivaava wc-bidee itsenäisen kotona asumisen tukena
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Peseviä ja kuivaavia wc-bideitä otetaan käyttöön kotihoidon asiakkailla. Bideillä tuetaan asiakkaan itenäistä kotona asumista ja hygienian hoitoa. 

Toteutuspaikka
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kotiin vietävät palvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

18.01.2023

Viimeksi muokattu

22.01.2023
Ratkaisun perusidea **

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille tarjotaan käyttöön pesevää ja kuivaavaa wc-bideetä, jonka avulla tuetaan asiakkaan itsenäisempää kotona asumista ja selvitetään sen vaikutuksia asiakkaan palvelutarpeeseen. 

Toimintaympäristö **

Kotiin vietävien palveluiden tarve Päijät-Hämeessä kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina väestön ikääntymisen vuoksi. Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tapoihin onkin etsittävä innovatiivisia ratkaisuja välittömästi. Asiakasmäärä kasvaa myös siksi, että palvelurakennetta on tarve kääntää suuntaan, jossa yhä suurempi osa ikäihmisistä asuu kotona. Samalla Päijät-Hämeen ja koko maan yhdeksi merkittävimmäksi sote-toiminnan vaarantavaksi haasteeksi on noussut koulutetun, soveltuvan ja alalla pysyvän hoitohenkilöstön saatavuus. Alueella on ammatissa toimivia ja valmistuvia lähihoitajia liian vähän suhteessa tarpeeseen, aiheuttaen kroonistuneen lähihoitajapulan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Wc-bideiden käyttäjät ovat säännöllisen kotihoidon asiakkaita. Asiakasvalinta toteutetaan kotihoitoalueen asiakkaiden teknologisen soveltuvuusarvioinnin yhteydessä, osana muuta kotihoitoon liittyvää teknologia-arvioinnin kokonaisuutta. Asiakasvalinnan kriteereinä on riittävä toimintakyky käyttää bideetä itsenäisesti. Asiakkaille käyttöönotto on vapaaehtoista ja maksutonta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Pesevien ja kuivaavien bideiden toimittajan kanssa tehdään toimitussopimus, johon perustuen toimittaja vastaa tuotteiden toimituksesta ja asennuksesta. 

Asiakkaalle tehdään arviointikäynti, jonka yhteydessä pesevän ja kuivaavan wc-bideen soveltuvuutta arvioidaan.  Asiakasvalinnassa on huomioitava riittävä toimintakyky, jotta hän pystyy käyttämään bideetä. 

Kun asiakas on halukas ottamaan bideen käyttöönsä, arvioinnin tehnyt hoitaja sopii bideen asennuksesta toimittajan kanssa. Asennuspäivä sovitaan yhteistyössä asiakkaan, toimittajan ja hoitajan kesken. Tarvittaessa omaiset otetaan mukaan. Asiakkaan suostumuksen jälkeen bidee toimitetaan ja asennetaan hänelle.

Asennuksen yhteydessä asiakkaalle annetaan opastus laitteen käyttöön ja annetaan kirjalliset ohjeet. Asiakkaan tarpeen mukaan asennetaan myös nousutuet, wc-renkaan koroke tai jalkapainike.

Asennuksen jälkeen asiakas voi itse huolehtia päivittäisestä hygieniastaan ja hänen kotihoidon palveluaikoja voidaan vähentää hygieniaan menevän ajan osalta. 

Koko prosessi vaatii tilaajalta intensiivistä osallistumista prosessiin, niin asiakasvalintaan, asennusten sopimiseen, opastamiseen ja asiakkaan käyntiaikojen arviointiin. Kustannuksia ei muodostu pelkästään hankintahinnasta, vaan työntekijöiden ajallisista resursseista, asennuskustannuksista ja muista mahdollisista muutostöistä. Näiden lisäksi kustannuksia aiheuttaa bideen poistaminen asiakkaan käytöstä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Wc-bidee asennettiin pilotoitavaksi 11 asiakkaalle eri kotihoitoalueilla. Neljältä asiakkaalta bidee jouduttiin poistamaan koska yksi menehtyi, yksi siirtyi palvelutaloon, yhdelle bidee oli väärän kokoinen ja yhdelle asennus tehtiin virheellisesti eikä asiakas halunnut jatkaa käyttöä. Bideetä tarjottiin käyttöön myös kahdelle muulle asiakkaalle, mutta toisen wc-tilat eivät soveltuneet sen asentamiseen ja toisen asiakkaan palvelut oli päätetty, jolloin bideetä ei voitu tarjota. Kaksi asiakasta kieltäytyi bideen käytöstä. Wc-bidee jäi käyttöön 7 asiakkaalle. Asiakashaastattelut tehtiin 6 asiakkaalle.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan toimittaja piti hoitaa myös bideen asennus, mutta erinäisten ongelmien vuoksi tämän asennuspalvelun ostamista ei jatkettu. Hankkeesta ostettiin bideen asennukset eri yritykseltä, mikä aiheutti valtavasti työtä ja asioiden hoitamista eri toimijoiden välillä. Kahdelle asiakkaalle jouduttiin asentamaan uusi bidee, koska ensimmäiset eivät toimineet tarkoituksenmukaisesti. Hanke ei saanut tietoa olivatko kyseiset laitteet viallisia, oliko ne asennettu väärin vai oliko ongelma käyttäjälähtöinen.

Toimintakyky ja terveys

Wc-bideen käyttö on parantanut asiakkaiden mahdollisuuksia huolehtia omasta hygieniastaan. Erityisesti asiakkailla, jotka eivät ole voineet omatoimisesti käyttää käsisuihkua fyysisten rajoitteiden vuoksi. Bidee on myös koettu erittäin helppokäyttöiseksi, myös niissä tilanteissa, joissa asiakkaalla on fyysisen toimintakyvyn rajoitteita. Asiakkaat ovat kokeneet elämänlaadun parantuneen itsenäisemmän arjen vuoksi. Useampi mainitsee hyödyksi sen, että enää wc-käynnit eivät ole sidoksissa kotihoidon hoitajien aikatauluihin, vaan vessaan voi mennä pesuille silloin kun itse haluaa.

Palvelujen tarve

Neljän asiakkaan kotihoitokäyntejä lyhennettiin, yhden asiakkaan aamu ja iltakäynti poistettiin, yhdelle asiakkaalle ei ole toteutettu suunniteltuja muutoksia ja yhdelle asiakkaalle on lisätty käyntejä. Palvelujen tarpeen arviointi wc-bideen vaikutuksesta on haasteellista, koska asiakkaiden toimintakyky muuttuu kuukaudesta toiseen. Asiakkaiden palvelutarvetta seurattiin pilotin aikana, jolloin vaihtelua käyntiajoissa ja määrissä oli paljon. Palvelutarpeen muutoksiin vaikuttivat oleellisesti myös kotihoitoalueen työntekijöiden tekemät omavaltaiset päätökset. Alueiden työntekijät eivät tehneet asiakkaiden palveluaikoihin sovittuja muutoksia tai jos muutokset tehtiin, saattoi toinen hoitaja käydä tekemässä muutokset ennalleen. Ei siis voitu luottaa siihen, että kotihoidon työntekijät arvioivat asiakkaan käyntiaikoja kriittisesti bideen asentamisen jälkeen.

Kustannukset

Kustannusten arvioinnissa asiakasvalinnalla on merkittävä rooli. Kun asiakasvalinta on tehty hyvin ja asiakas käyttää bideetä pitkään ja kotihoitoalue tekee asiakaskäynteihin sovitut muutokset, bideen käyttöönottokustannukset kuittaantuu 1-2 kuukaudessa. Pilotin aikana kuitenkin huomattiin, että tilanteissa, joissa asiakasvalinta ei ole onnistunut, bideestä muodostuu merkittävät kustannukset niin varsinaisesta laitteesta, kuin asennus- ja ennallistamiskustannuksista.

Käyttökokemukset

Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä tuotteeseen ja kokeneet sen hyödylliseksi, pois lukien he, joille asennus suoritettiin virheellisesti tai istuin ei ollut sopiva. Asiakkaat ovat kokeneet, että arjen itsenäisyys on parantunut ja vessassa voi käydä silloin kun haluaa. Kaikki haastatellut käyttivät bideetä useampia kertoja päivässä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Wc-bidee kotihoidon asiakkailla vähentää kotihoidon palvelutuotannon kustannuksia, kuormitusta ja parantaa asiakkaan elämänlaatua silloin, kun käyttöönotto ja asiakasvalinta on tehty oikein. Mikäli asiakasvalintaa ei tehdä huolellisesti, ei pesevästä ja kuivaavasta wc-bideestä ole hyötyä asiakkaan tai palvelutuotannon näkökulmasta. Bideiden käyttäjänä erityisesti nuoremmat kotihoidon palveluita saavat henkilöt hyötyvät teknologiasta. Asiakkaan elämänlaatuun bideen käytöllä on merkittävämpi vaikutus kuin palvelutuotantoon.

Ennen bideiden ostamista tulee varmistaa, että tuotteen toimittajalla on resurssit toimittaa tuotteet ja huolehtia sen asentamiseen liittyvistä toimista. Toimittajavalinnassa on tärkeää, että toimittaja ymmärtää kotihoidon asiakkaat käyttäjäryhmänä ja toimintakykyyn liittyvät erityispiirteet.

Bideiden käyttöönotossa on varmistettava, että kotihoidon työntekijät ovat sitoutuneet tarkastelemaan asiakkaan käyntiaikaa ja ovat valmiita muuttamaan sitä asiakkaan avuntarpeen vähentyessä.

Kansikuva
Kuva wc-bideestä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis