KOHTI-hanke (Kotona asumista ja hoitotyötä tukeva teknologia) on osa KATI-ohjelmaa, jossa kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelmassa otetaan käyttöön ja kehitetään kotona asumista tukevaa teknologiaa. KOHTI-hanke toteutetaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialalla Kotiin vietävissä palveluissa.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Päijät-Sote: KOHTI-hanke
Lyhyt kuvaus

KOHTI-hanke (Kotona asumista ja hoitotyötä tukeva teknologia) on osa KATI-ohjelmaa, jossa kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelmassa otetaan käyttöön ja kehitetään kotona asumista tukevaa teknologiaa. KOHTI-hanke toteutetaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialalla Kotiin vietävissä palveluissa.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

KOHTI-hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:

1) Kotiin vietävien palveluiden asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen

2) Kotiin vietävien palveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ja osaamisen kehittäminen

3) Toiminnan kehittäminen uuden teknologian avulla pilottien kautta

4) Teknologian hyödyntämisen toimintamallin rakentaminen

5) Verkostoitumisen ja yhteistyökumppaneiden lisääminen

6) Kustannuskehityksen hillintä 

Toimiaika

Toiminta-aika 2021-2022

Raportointiaika 01-04/2023.

Toimijat

Päijät-Soten säännöllisen kotihoidon asiakkaat ja heidän omaisensa, kotiin vietävien palveluiden henkilöstö, LAB-ammattikorkeakoulu, kansalliset ja kansainväliset teknologiayritykset

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Teknologiasta tukea iäkkäiden kotona asumiseen
Yhteyshenkilön nimi
Kati Honkanen
Yhteyshenkilön organisaatio
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
kati.honkanen@phhyky.fi

Tekijä

Piritta Mattila

Luotu

26.03.2021

Viimeksi muokattu

24.02.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kotiin vietävien palveluiden tarve Päijät-Hämeessä kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina – palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tapoihin onkin etsittävä innovatiivisia ratkaisuja välittömästi. Alueen väestö ikääntyy nopeasti: väestöllinen huoltosuhde on jo nyt keskimääräistä korkeampi ja 65-vuotiaiden osuus väestöstä tulee olemaan maan 6. suurin v. 2030. Ikääntyminen kasvattaa merkittävästi kotiin vietävien palveluiden asiakasmäärää ja palvelutarvetta. Asiakasmäärä kasvaa myös siksi, että palvelurakennetta on tarve kääntää suuntaan, jossa yhä suurempi osa ikäihmisistä asuu kotona. Samalla Päijät-Hämeen ja koko maan yhdeksi merkittävimmäksi sote-toiminnan vaarantavaksi haasteeksi on noussut koulutetun, soveltuvan ja alalla pysyvän hoitohenkilöstön saatavuus. Alueella on ammatissa toimivia ja valmistuvia lähihoitajia liian vähän suhteessa tarpeeseen, aiheuttaen kroonistuneen lähihoitajapulan. Sijaisuuksiin ei aina saada palkattua tekijää ja toisinaan vakituisten työpaikkojenkin täyttämisessä on viiveitä. Rekrytoinnin haasteet näkyvät tällä hetkellä erityisesti alueen kotihoidossa, niin PHHYKY:n kuin palvelusetelillä kotihoitoa tuottavissa yrityksissä.

Päijät-Hämeen kuntayhtymässä on käynnistynyt alkuvuodesta 2020 muutosohjelma, ja KOHTI-hanke toteutetaan osana muutosohjelmaa. KOHTI-hankkeella tavoitellaan erityisesti muutosohjelman  kehityskärkeä Tasapainoinen ja kustannustehokas palvelurakenne, ja sen sisällä osana tulosaluetta Palvelurakennetta kevennetty ja kevyitä & ennaltaehkäiseviä palveluja vahvistettu. Hankkeen toteutuksessa varmistetaan myös tiivis yhteistyö Tulevaisuuden sote-keskus ja rakenneuudistushankkeiden kanssa. Toiminnassa huomioidaan sote-kokonaisarkkitehtuurin periaatteet ja linjaukset.

Päämäärä ja päätavoite

Visiona on, että Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Kotiin vietävien palveluiden tulosalue toimii edelläkävijänä teknologian käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Toimialan toiminnan yleisenä tavoitteena on ”kotona koko elämä”, joka tarkoittaa kotona asumisen laadukasta mahdollistamista ikääntyneille kuntalaisille. Nopeasti kehittyvä teknologia tarjoaa mahdollisuuden etsiä ratkaisuja kasvavan palvelutarpeen haasteisiin. Hankkeella tavoitellaan sellaisten toimintamallien luomista, että niin asiakkaat, heidän omaiset kuin työntekijät pääsevät osallisiksi kehittämistoimintaan ja että heidän näkökulmansa ovat tärkeässä roolissa toiminnassa.

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tavoiteltavat tulokset

1. Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen

Asiakkaat kokevat olevansa aktiivisia toimijoita palvelun toteuttamisessa. Asiakkaiden kokemus kotiin vietävistä teknologioista paranee, esimerkiksi asiakkaiden arvio turvallisuuden, omatoimisuuden ja itsenäisyyden tunteista lisääntyy.

2. Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ja osaamisen kehittäminen

Henkilöstö kokee voivansa vaikuttaa siihen, millaisia teknologioita kotiin vietävissä palveluissa otetaan käyttöön. Henkilöstön osaaminen ja itsevarmuus teknologioiden hyödyntämisessä kasvaa, henkilöstö kokee uudet teknologiat hyödyllisiksi ja käyttää niitä arjessaan.

3. Toiminnan kehittäminen uuden teknologian avulla pilottien kautta

Palvelurakenne kevenee ja kotiin vietävien palveluiden toiminta tehostuu: Pilotoitavat teknologiat mahdollistavat asiakkaiden pidemmän kotona asumisen ja teknologiat voivat korvata osan fyysisistä käynneistä.

4. Teknologian hyödyntämisen kokonaistoimintamallin rakentaminen

Teknologioiden käyttöönoton arviointi ja levittäminen mallinnetaan: Laajempaan pilotointiin ja käyttöönottoon päätyy vain lähtökohtaisesti vaikuttaviksi arvioituja teknologioita. Teknologioita voidaan paremmin skaalata eri yksiköiden ja alueiden hyödynnettäväksi. Teknologiahankintoja johdetaan hallitusti ja keskitetysti.

5. Verkostoitumisen ja yhteistyökumppaneiden lisääminen

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän oma teknologinen kyvykkyys kasvaa LAB-ammattikorkeakoulun kanssa tehtävän yhteistyön myötä. Kotiin vietäviin palveluihin saadaan laajemmin käyttöön eri toimittajien teknologiaa ja niiden vaikutuksia arvioidaan systemaattisesti ja koordinoidusti. Hyviä toimintamalleja voidaan levittää muihin kuntayhtymiin ja kuntiin

Tavoiteltavat tuotokset

1. Asiakkaiden osallisuuden vahvistamisen tuotokset

 • Asiakasosallisuuden ja yhteiskehittämisen malli kuvaus.
 • Laadullinen mittaustapa asiakkaan kokemuksen ja osallisuuden arviointiin.
 • Kartoitusmalli asiakkaiden teknologisen kyvykkyyden ja teknologioiden soveltuvuuden arviointiin.

2. Henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisen ja osaamisen kehittämisen tuotokset

 • Henkilöstön osallisuuden ja yhteiskehittämisen mallin kuvaus.
 • Perehdyttämismalli henkilöstön teknologiaosaamisen vahvistamiseen.
 • Selkeät toimintamallit henkilöstölle teknologioiden hyödyntämiseen osana arkea.
 • Henkilöstön ajoneuvojen toiminnanohjausjärjestelmä pilottikäytössä.

3. Toiminnan kehittämisen tuotokset uuden teknologian pilotoinneilla

 • Systemaattinen malli hankkeessa pilotoitavien teknologioiden valitsemiseksi.
 • Kattava arvio hankkeessa pilotoitujen teknologioiden vaikuttavuudesta (huomioiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus) ja suositus käytön jatkamisesta.

4. Teknologian hyödyntämisen kokonaistoimintamallin rakentaminen

 • Teknologia-asiantuntijan roolin kuvaus.
 • Yhtymätasoisen Teknologiayksikön toimintamallin kuvaus.
 • Suunnitelma Teknologiayksikön toiminnan laajentamisesta hankeajan jälkeen.

5. Verkostoitumisen ja yhteistyökumppaneiden lisääminen

 • Kumppanuustoimintamalli ja kumppanuussopimus LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.
 • Kuvaus toimintamallista ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tavoiteltavat vaikutukset

Hankkeella aikaansaadaan seuraavat toiminnalliset vaikutukset:

 • Asiakkaiden elämänlaatu ja hyvinvointi paranee, kun kotona voidaan asua turvallisesti ja itsenäisesti pidempään kotiin vietävien teknologioiden tukemana (mittareina hyödynnetään esimerkiksi RAI- ja elämänlaatumittarit).
 • Henkilöstön työhyvinvointi paranee (mittareina esimerkiksi henkilöstökyselyt ja sairauspoissaolot).
 • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Kotiin vietävien palveluiden tulosalue on kiinnostava työpaikka (mittareina esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuus ja työnhakijoiden määrä).
 • Asiakkaiden kotihoidon palveluajan lisääntymistä hillitään ja siirtyminen raskaampien palveluiden pariin hidastuu (mittareina esimerkiksi kotihoidon palveluaika sekä asiakkaiden suhteellinen osuus eri asumismuodoissa ikäryhmittäin).
 • Toimivaksi todetut teknologiat voidaan systemaattisesti levittää laajemmalle alueelle yhtymässä ja niistä voivat hyötyä yhä useammat asiakkaat (mittareina esimerkiksi niiden asiakkaiden osuus, jotka hyödyntävät teknologiaa kotiin vietävissä palveluissa).

Hankkeella aikaansaadaan seuraavat taloudelliset vaikutukset:

 • Ikääntyneiden palveluiden kustannusten jyrkkä kasvukäyrä kääntyy loivemmaksi.
 • Henkilöstökustannukset kasvavat ennakoitua vähemmän.
 • Teknologiahankintojen kustannuksissa säästetään.
Tuotokset ja tulokset

Hankkeen alkuvaiheessa tehtiin teknologiapilottien suunnittelujen tueksi teknologiainnovaatioiden selvitys. Selvitys on hankeen toimintamalleissa.