Pirkanmaalainen nepsytukitiimi koostuu nepsyosaamisen koulutetuista asiantuntijoista. Sen tehtävänä on toimia maakunnallisena, nepsytyötä ja nepsytietoa koordinoivana ja ylläpitävänä tahona sekä koko maakunnan alueelle jalkautuvana nepsytyön palveluna.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pirkanmaan nepsytukitiimi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaalainen nepsytukitiimi koostuu nepsyosaamisen koulutetuista asiantuntijoista. Sen tehtävänä on toimia maakunnallisena, nepsytyötä ja nepsytietoa koordinoivana ja ylläpitävänä tahona sekä koko maakunnan alueelle jalkautuvana nepsytyön palveluna.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan tulevaisuuden SOTE-keskus, LAPE
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Luotu

09.09.2021

Viimeksi muokattu

13.12.2021
Toimintaympäristö **

Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista haasteista, jotka johtuvat aivotoiminnan rakenteellisesta ja toiminnallisesta poikkeavuudesta. Neuropsykiatrisia vaikeuksia ovat esimerkiksi ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä ja muut autismikirjon häiriöt, kehityksellinen kielihäiriö sekä Touretten oireyhtymä. 

Neurokirjon diagnoosien määrä on kasvussa. Suuri osa aikuisista nepsy-piirteisistä jää vielä vaille diagnoosia eikä neuropsykiatristen vaikeuksien merkitystä haastavaan elämäntilanteeseen ja arjen hallintaan välttämättä tunnisteta. Nepsy-piirteet ovat yksilöllisiä ja vaihtelevia, samoin vahvuudet ja tuen tarpeet. Nepsyvaikeuksiin liittyy usein myös psykiatrisia häiriöitä, kuten masennusta tai ahdistusta sekä riippuvuussairauksia. Arjessa nepsyvaikeudet voivat näkyä muun muassa joustamattomuutena, vahvana ennakoinnin tarpeena, tarkkaavuuden tai tunnesäätelyn pulmina, päivittäisen toiminnan ohjauksen vaikeutena, kömpelyytenä tai vetäytyvyytenä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Myös aistit voivat olla yli- tai aliherkkiä. 

Neuropsykiatriset erityispiirteet aiheuttavat usein haittaa erityisesti arjessa. Aikuisen kohdalla vaikeudet voivat liittyä esimerkiksi talousasioiden hallintaan, kodin järjestyksestä huolehtimiseen tai perheen arkisten aikataulujen hallintaan. Lasten kohdalla vaikeudet liittyvät yleensä koulunkäyntiin, läksyjen tekemiseen, aamu-ja iltarutiineihin sekä kaverisuhteisiin. 

Nepsyohjauksella ja nepsyvalmennuksella pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle. 

KEHITTÄMINEN PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUSHANKKEESSA

Nepsyvaikeuksien tunnistaminen ja tukimuotojen maakunnallinen kehittäminen on osa Pirkanmaan tulevaisuuden SOTE-keskushankkeen lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) monialaisten palveluprosessien ja konsultaatiokäytäntöjen kehittämiskokonaisuutta. Kehittämistä on jatkettu aiemman LAPE-kehittämistyön pohjilta kts. https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/12/Nepsy-palvelut-perhekeskuksessa.pptx suunnaten kehittämistyötä nyt laajemmin osaksi SOTE-keskuskehittämistä. 

Kehittämistyön tavoitteena on yhtenäistää, edistää ja vakiinnuttaa nepsyosaamista sekä nepsytuen saatavuutta Pirkanmaalla lasten, nuorten ja työikäisten palvelutarpeissa. Lisäksi tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää nepsytuen sekä nepsyvalmennuksen sisältöjä nepsyvalmentajan työn prosessikuvauksella. Nepsytukea tulisi olla saatavilla myös matalalla kynnyksellä, ilman diagnoosia silloin kun arjen sujumisen haasteet saattavat johtua nepsypiirteistä tai ne voisivat helpottua nepsytyön eri työ- ja tukimuotojen kautta. Eri SOTE-ammattilaiset hyötyisivät nepsyasiantuntijoiden nykyistä rakenteellisemmasta järjestäytymisestä sekä konsultointikäytännöistä.

Pirkanmaan nepsytyön tilannetta lasten, nuorten ja aikuisten osalta on kartoitettu vuoden 2021 aikana:

  • Kuntavierailuilla ja kuntakohtaisilla kyselyillä
  • Tampereen nepsytukitiimin tapaamisilla ja tiimin koordinoiman maakunnallisen LAPE-nepsyjatkokehittämisryhmän tapaamisilla
  • Maakunnallisten asiantuntijaverkostojen kautta, mukana järjestöjä
  • PirSOTE Sosiaalihuollon muutoskokonaisuudessa (työikäiset)
  • Lapsiperhepalveluiden, koulun ja varhaiskasvatuksen työpajoissa
  • Maakunnallisella nepsytyön kyselyllä (mm. nepsyvalmentajien määrät, yhdyshenkilöt, tarjolla olevat nepsytukimuodot lapsille, nuorille ja aikuisille)

EHDOTUS TOIMINTAMALLIKSI: PIRKANMAAN NEPSYTUKITIIMI

Kartoituksen ja kehittämistyön tuloksena Pirkanmaalle on esitetty perustettavaksi maakunnallinen, keskitetty nepsytukitiimi. Nepsytukitiimi perustuisi samanlaisille rakenteille kuin nykyinen toimivaksi todettu Tampereen nepsytukitiimi, jonka sisällöt ovat jo käytössä maakunnallisesti. Maakunnallinen nepsytukitiimi koostuisi erillisistä nepsytukitiimin työntekijöistä sekä nepsyvalmentajista maakunnan alueella, toimien näin nepsyasiantuntijuuden keskuksena Pirkanmaan alueella. Nepsytukitiimin tehtävänä olisi:

  • Ylläpitää, päivittää sekä koordinoida nepsyosaamista maakunnan alueella
  • Koordinoida nepsyvalmentajien toimintaa (maakunnallinen vertaisverkosto, materiaalipankki)
  • Kehittää, kouluttaa ja tiedottaa (työntekijöiden ja asiakkaiden infot)
  • Konsultoida, jalkautua ja toimia työparina SOTE-ammattilaisille etäratkaisut huomioiden.

TILANNE:

Esitys toimintamallista on toimitettu edelleen 11/2021 ja odottaa käsittelyä/hyväksyntää.

 

 

 

 

Kansikuva
Pirkanmaan nepsytukitiimi

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Monialaisuus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Lapset ja varhaisnuoret Perheet Työikäiset