POSOTE-20 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut osaksi sotekeskusta

Yhteistyön lisääminen aikuissosiaalityön ja perusterveydenhuollon kanssa integroiden palvelut osaksi sotekeskusta. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE-20 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut osaksi sotekeskusta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyön lisääminen aikuissosiaalityön ja perusterveydenhuollon kanssa integroiden palvelut osaksi sotekeskusta. 

Toteutuspaikka
Kuopion kaupungin terveyskeskus ja aikuissosiaalityö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

20.05.2021

Viimeksi muokattu

19.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin tarkoitus oli sujuvoittaa asiakkaan palvelupolkua ja vastata asiakkaan tarpeisiin yhdellä yhteydenotolla sekä tuoda sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä toisilleen tutummaksi. 

Toimintaympäristö **

Pohjois-Savon alueella sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä ei ole toistaiseksi juurikaan toteutettu yhteisissä tiloissa. Sosiaalityöstä ei jalkauduta säännönmukaisesti terveyspalveluihin ja terveydenhuollossa sosiaalipalveluita tarvitseva asiakas ohjataan yleisimmin ottamaan itse yhteyttä sosiaalitoimeen. THL:n terveyskeskuskyselyn mukaan eniten tarvetta sosiaalitoimen kanssa tehtävälle yhteistyölle aiheuttavat asiakkaiden taloudelliset ongelmat sekä päihdeongelmat. Pohjois-Savon väestön palvelutarpeet huomioon ottaen alueella on erityistä tarvetta kehittää terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyötä. 

Kuopiossa toteutetaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelmaa pilotti, jossa aikuissosiaalityön palveluista sote-keskukseen sijoittuisi niin sanotut sosiaalihuollon ”front office” -palvelut sisältäen nopean sosiaalipalveluiden päätöksenteko, varhaiset ja alkuvaiheen sosiaalihuollon neuvonta- ja asiantuntijapalvelut sekä taloudellisen tuen palvelut. Sosiaalihuollon ammattihenkilön palvelut toteutetaan ensisijaisesti ammattikorkeakoulutasoisten palvelu-/sosiaaliohjaajien toimesta (esim. sosionomi amk). 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työikäiset henkilöt, joilla on sekä sosiaalisia että terveydellisiä haasteita.

Asiakas osallistuu omaan palveluprosessiinsa vahvana toimijana sekä häneltä pyydetään palautetta palvelukokemuksesta. Kokemusasiantuntija tuo asiakasnäkemystä mallin kehittämiseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sosiaalipalveluiden näkyväksi tuominen edellyttää sosiaalialan ammattilaisen työn tuomista esille terveydenhuollossa. Palveluohjaajan jalkautuminen terveydenhuoltoon tai työskenteleminen terveydenhuollon toimipisteessä tuo ammattilaisten työtä toisilleen tutummaksi. Henkilöstön avoin suhtautuminen jalkautuvaan työhön edesauttaa työn kehittämistä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pilotoinnin aikana asiakkaita ei ohjautunut sosiaalialan ammattilaisen palveluohjaukseen. Kerätyn palautteen perusteella haasteena oli vähäinen työikäinen asiakaskunta sekä pieni alue, jossa paljon iäkkäitä asukkaita. Konsultointi olisi ollut sujuvampaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, mikäli ammattilaiset olisivat työskennelleet fyysisesti samassa tilassa. Tilanteeseen vaikutti myös sosiaali- ja terveysalan työtaistelutoimet ja vallinnut tilanne koronan pandemian suhteen.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltaminen käytäntöön vaatii ammattilaisten sitoutumista. Sosiaalialan jalkauttaminen terveydenhuoltoon tärkeää, jotta  yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollonammattilaisten kanssa tulee tutuksi. Toimintamallia voidaan soveltaa eri kohderyhmille ja toimintaympäristöihin.

Kansikuva
Posote20 hankkeen logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä