POSOTE20: Ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen toimintamallit perhekeskuksessa ja niiden johtaminen

POSOTE20 -hankkeessa tuetaan perhekeskustoimintamallin (THL) mukaisesti Pohjois-Savon perhekeskuksia ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen vaikuttavien tai vahvan näytön omaavien perhekeskusmenetelmien, toimintamallien ja työkalujen käyttöönotossa ja juurruttamisessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen toimintamallit perhekeskuksessa ja niiden johtaminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

POSOTE20 -hankkeessa tuetaan perhekeskustoimintamallin (THL) mukaisesti Pohjois-Savon perhekeskuksia ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen vaikuttavien tai vahvan näytön omaavien perhekeskusmenetelmien, toimintamallien ja työkalujen käyttöönotossa ja juurruttamisessa.

Toteutuspaikka
Pohjois-Savo
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Ulla Särkkä

Luotu

29.01.2021

Viimeksi muokattu

29.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen painottuvassa perhekeskuksen toimintamallissa tuettiin Pohjois-Savon perhekeskuksia ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen vaikuttavien tai vahvan näytön omaavien perhekeskusmenetelmien, toimintatapojen ja työkalujen käyttöönotossa ja juurruttamisessa valtakunnallisen perhekeskustoimintamallin (THL) mukaisesti.

Toimintamallin tavoitteena on, että LAPE muutosohjelman ja THL:n valtakunnallisten linjausten mukainen perhekeskustoiminta toteutuisi käytännössä Pohjois-Savon alueen perhekeskuksissa. Perhekeskuksen ennaltaehkäisevässä toiminnassa hyödynnetään vanhemmuuden ja parisuhteen tuen, perheiden elintapaohjauksen sekä lähisuhdeväkivallan ja sovinnollisessa erossa auttamisen menetelmiä, toimintamalleja ja työkaluja. Nämä pohjautuvat perhekeskustehtäviin, ja niiden käyttöönottoa/käyttöä vahvistetaan tarjoamalla työntekijöille ja esihenkilöille esim. koulutuksia, tietoa ja tapahtumia. Yhtenäisesti sovitut ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen menetelmät, toimintamallit ja työkalut ovat vaikuttavaksi todettuja tai vahvan näytön omaavia.

Pohjois-Savon perhekeskuksen ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen toimintamallit ja niiden johtaminen 

 • Puheeksiottamisen ja kohtaamisen vahvistaminen ja toimintojen yhtenäistäminen
 • Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen ja toimintojen yhtenäistäminen
 • Perheiden elintapaohjauksen vahvistaminen ja yhtenäistäminen
 • Ryhmämuotoisten menetelmien käytön vahvistaminen
 • Sovinnolliseen eroon tukevien toimintojen vahvistaminen ja yhtenäistäminen
 • Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn toimintojen vahvistaminen ja yhtenäistäminen
 • Ennaltaehkäisyn johtaminen perhekeskuksessa
 • Monialaisen yhdessä toimimisen kulttuurin vahvistaminen (toteutuu kohdassa nuorten psykososiaalisen tuen toimintamallit) 
Toimintaympäristö **

Ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen toimintamallit perhekeskuksessa ja niiden johtaminen on osa Tulevaisuuden sotekeskus -hanketta Pohjois-Savossa. LAPE muutosohjelmassa tunnistettiin perheiden hyvinvointivajeita, joiden tuloksena on valikoitunut vaikuttavaksi todettuja tai vahvan näytön omaavia menetelmiä, toimintamalleja ja työkaluja käyttöönotettavaksi Pohjois-Savon perhekeskuksissa. Valinnassa on käyttöönottoa arvioitaessa vaikuttavuuden lisäksi huomioitu työntekijöiden huomiot sekä asiakkaiden toiveet ja tarpeet. 

Ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen perhekeskusmenetelmien, toimintamallien ja työkalujen systemaattisen käyttöön oton tavoitteena on siirtää palveluiden tarvetta raskaista palveluista ennaltaehkäiseviin. Tarkoituksena on, että perheiden palvelut olisivat paremmin saatavilla, ne olisi tasa-arvoisia ja -laatuisia. Perhekeskusverkoston toiminta on matalan kynnyksen palvelua, jossa asiakkaan on helppo lähestyä työntekijää. Ennaltaehkäisevien perhekeskusmenetelmien, toimintamallien ja työkalujen käyttäminen säästää kustannuksia ja resursseja. Perhekeskusmenetelmien, toimintamallien ja työkalujen käyttö vahvistaa puheeksi ottamista, ja näin myös osallistavat perheitä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pohjois-Savon perhekeskusmenetelmien, toimintamallien ja työkalujen käyttöönoton ja juurruttamisen kohderyhmänä on perhekeskusverkoston asiakkaat, työntekijät sekä esihenkilöt. Asiakasymmärrystä on kerrytetty mm. valtakunnallisista tilastoista (esim. Sotkanet, Finlapset), joissa on indikaattoritietoa perhekeskusten asiakkaiden hyvinvoinnin tilasta. Perhekeskusmenetelmien, toimintamallien ja työkalujen käyttöön oton ja käytön tavoitteena on lisätä asiakasosallisuutta, ja niiden kautta mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämään. Osallisuus lisää myös asiakkaiden hyvinvointia. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

LAPE muutosohjelmassa esiin nousseiden kehittämistoimenpiteiden pohjalta edistimme, vahvistimme ja yhtenäistimme seuraavin toimenpitein ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen menetelmiä, toimintamalleja ja työkaluja Pohjois-Savon perhekeskuksissa. 

POHJOIS-SAVON PERHEKESKUKSEN ENNALTAEHKÄISYN JA VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLIT SEKÄ NIIDEN JOHTAMINEN

PUHEEKSIOTTAMISEN JA KOHTAAMISEN VAHVISTAMINEN JA TOIMINTOJEN YHTENÄISTÄMINEN

Alueella sovittiin, että otetaan systemaattisesti käyttöön Lapset puheeksi -menetelmä (Mieli ry). Tätä tuettiin kouluttamalla Lapset puheeksi kouluttajia ja menetelmäosaajia. Lisäksi järjestettiin boosteripäiviä ja esimiesinfoja. Aiheen esillä pitämiseksi menetelmää käytiin läpi verkostopalavereissa, aiheesta kirjoitettiin useita blogeja (linkit ohessa) ja tehtiin jaettavia esitteitä. Näitä toimenpiteitä tehtiin yhteistyössä Pohjois-Savon HYTEn kanssa. Pohjois-Savossa toimii aktiivisesti Lapset puheeksi -koordinaatioryhmä, tässä työssä oltiin vahvasti mukana. Lapset puheeksi -menetelmään tuotettiin tilastointiohjeet (+ raportointikoodit) potilastietojärjestelmä Pegasokseen sekä muiden asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta Webropol:n kehittämisen ja johtamisen tukemiseksi seurantaa varten. 

Verkostopalaverissa käytiin keskustelua ja sovittiin yhtenäisistä käytännöistä, jotka mahdollistavat neuvolan ja koulujen määräaikaistarkastuksissa vanhemmille tilaisuuden ottaa puheeksi tarpeen mukaan aikuisille kuuluvia asioita (esim. parisuhde, päihteet, lähisuhdeväkivalta) ilman lapsen läsnäoloa. 

VANHEMMUUDEN JA PARISUHTEEN TUEN VAHVISTAMINEN JA TOIMINTOJEN YHTENÄISTÄMINEN

Neuvolatoimintaan otettiin käyttöön Varhainen vuorovaikutus -menetelmä (VaVu) (ml. kotikäynnit). Menetelmään on jonkin verran koulutettu terveydenhoitajia ja kätilöitä peruskoulutuksessa. Menetelmän käyttöön otto vaatii asian esillä pitämistä. Käyttöön oton ja käytön tukemiseksi ja edistämiseksi järjestettiin "Varhainen vuorovaikutus menetelmän käytön edistäminen Pohjois-Savon neuvoloissa" -tilaisuus yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. 

Neuvolatoimintaan otettiin käyttöön monialaisia ryhmäneuvoloita, asiaa käytiin läpi verkostoyhteistyössä. Mallinnusta tehtiin yhteistyössä Ylä-Savon soten kehittäjän kanssa. Tämä kehittäminen jatkuu edelleen. 

Vanhemmuuden tukeminen varmistettiin myös kouluikäisten lasten perheille. Alueella otettiin käyttöön monialaiset vanhempainillat varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa, joiden tueksi tuotettiin materiaali yhteistyössä Kuopion Vanhemmuuden tuen ennaltaehkäisevän työryhmän kanssa. Ylä-Savossa järjestettiin monitoimijaisen yhteistyön merkeissä koko perheen yhteinen vanhempaintapahtuma (ohessa linkki blogiin).

Mentalisaatiota tukevaa jatkumoa rakennettiin monialaisesti järjestettävästä perhevalmennuksesta vanhemmuuden tuen pienryhmiin (Vahvuutta vanhemmuuteen, MLL)).  Perhevalmennukseen tuotettiin kaikkien käyttöön yhteinen sisältö Savonia ammattikorkeakoulun oppilaitosyhteistyössä ja käytiin se läpi verkostoyhteistyössä. Vahvuutta vanhemmuuteen -menetelmän käyttöön ottoa ja käyttöä tuettiin järjestämällä koulutusta, pidettiin aihetta esillä verkostopalavereissa sekä järjestämällä juurruttamistapahtuma  "Perheitä vahvistava ryhmämenetelmä perhekeskuksessa - miten otan Vahvuutta vanhemmuuteen -menetelmän käyttöön?" yhteistyössä MLL kanssa (ohessa tapahtuman esite). Ryhmämuotoisia toimintojen saatavuutta ja saavutettavuutta edistettiin Ylä-Savon soten kehittäjän toimesta ja tätä kehittämistyötä jatketaan edelleen. 

Kohdennettujen ryhmien pienryhmätoimintaan (vanhempainryhmät) otettiin käyttöön  ADHD Strategiamenetelmä (Adhd-liitto). Tähän järjestettiin koulutusta Adhd -liiton kouluttamana.

Parisuhteen puheeksiottamisen jana-malli otettiin käyttöön parisuhteen tuen toimintamalliin. Parisuhteen puheeksiottoon tarjottiin Perheasiain neuvottelukeskuksen "Parisuhteen puheeksiotto ja tukeminen" -verkkokoulutusta. Verkkokoulutuksen kehittämiseksi ja mallin käyttöön ottamiseksi järjestettiin kehittämis teams -tilaisuuksia. Puheeksiottamisen tukemiseksi järjestettiin myös pienimuotoinen kampanja käyttöön oton edistämiseksi, sekä kouluttajan tekemä video jaettiin käyttöön työntekijöille sekä asiakkaille (ohessa linkki). Lisäksi aiheeseen liittyen tuotettiin materiaaleja (juliste, kortti sekä tulostettavat versiot näistä, ohessa linkki) ja tehostettiin muutenkin viestintää. 

PERHEIDEN ELINTAPAOHJAUKSEN VAHVISTAMINEN JA YHTENÄISTÄMINEN

Perhekeskusverkostoon otettiin käyttöön Neuvokas perhe -ohjausmenetelmä ja työvälineet (Sydänliitto) tukemaan perheiden elintapaohjausta. Neuvokas perhe -menetelmän käyttöä tuettiin kouluttamalla työntekijöitä, ja tarjottiin vahvistuskoulutusta jo kouluttautuneille. Aihetta myös pidettiin esillä verkostopalaverissa ja tuotiin tietoa Sydänliiton tarjoamista verkkokoulutuksista. 

RYHMÄMUOTOISTEN MENETELMIEN KÄYTÖN VAHVISTAMINEN 

Ryhmämuotoisten toimintojen osaamista (menetelmäkoulutukset) ja tiedotusta (mallinnukset) vahvistettiin. Ryhmämuotoisten toimintojen osalta tehtiin yhteistyötä Ylä-Savon soten perhekeskuskehittäjän sekä etätoteutuksen kehittämisestä vastaavan kehittäjän kanssa, kehittäen ryhmämuotoisten toimintojen saatavuutta ja saavutettavuutta. Tätä kehittämistä jatketaan hankkeen 2. vaiheessa Ylä-Savon soten kehittäjän toimesta. Valtakunnassa kehitteillä oleva sähköinen perhekeskus tuo mahdollisuuksia tuottaa ryhmämuotoisia toimintoja paremmin kaikkien saataville. Perhekeskusverkostossa käytiin keskustelua ryhmämuotoisten tukipalvelujen (esim. eroryhmät) toteuttamisesta yhteistyössä järjestöjen ja seurakunnan kanssa.

SOVINNOLLISEN EROON TUKEVIEN TOIMINTOJEN VAHVISTAMINEN JA YHTENÄISTÄMINEN

Perhekeskusverkostoon otettiin käyttöön Vanhemmuussuunnitelma (STM), jonka käyttöön perhekeskusverkoston työntekijät eroavia vanhempia ohjaavat. Käytön info tuotettiin perhekeskusverkoston työntekijöille yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijan kanssa, ja sitä esiteltiin verkostopalaverissa. Lisäksi vanhemmuussuunnitelman käyttöönotto ja käyttö -video (linkki ohessa) tuotettiin yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa.  

Sovinnolliseen eroon liittyvien ryhmämuotoisten toimintojen tarjoamisesta käytiin keskustelua perhekeskusverkostossa seurakunnan ja järjestöjen toiminnassa olevien lasten eroryhmien sekä eroneuvonnan (eron ensiavun) mahdollisuuksista.  Sovinnollisen erossa on tärkeää ohjata perheitä perheasiainsovitteluun, tätä tietoa toimme esille verkostopalaverissa. 

LÄHISUHDEVÄKIVALLAN ENNALTAEHKÄISYN TOIMINTOJEN VAHVISTAMINEN JA YHTENÄISTÄMINEN

Perhekeskusverkoston lähisuhdeväkivallan tuntemusta, työyhteisöjen toimintatapoja ja koulutustarpeita Pohjois-Savossa kartoitettiin Ylä-Savon soten perhekeskuskehittäjän toimesta. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa, kuinka lähisuhdeväkivaltaa tällä hetkellä ehkäistään eri lapsia, nuoria ja perheitä tavoittavissa palveluissa ja toiminnoissa, ja millaisia ohjeita ja valmiuksia on lähisuhdeväkivallan puheeksiottoon tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden tai käyttäneiden ohjaamisesta tai saattamisesta sopivaan palveluun. Kyselyn tulosten (linkki ohessa blogiin) avulla voidaan kehittää toimintaa nykytilanteen pohjalta ja suunnata koulutusta ja tiedotusta nykyistä paremmin niin työntekijöille kuin esihenkilöillekin.

Lähisuhdeväkivallan puheeksiottamisen ja ohjaamisen polku -malli otettiin systemaattisesti käyttöön (linkki ohessa). Tämä käyttöön oton ja käytön edistämiseksi Kuopion ensikotiyhdistyksen Pelotta - väkivaltatyön avopalvelut on tehnyt verkkoperehdytyksen. Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisevän työn lisäämiseksi ohjattiin työntekijöitä käymään THL:n ja Barnahus aiheeseen liittyvät koulutukset. Lisäksi suositeltiin käyttöön otettavaksi THL:n lähisuhdeväkivallan kartoituslomakkeet, sekä MARAK toiminta. Näiden asioiden esillä pitämistä teemme verkostopalavereissa ja viestinnässä. 

ENNALTAEHKÄISYN JOHTAMINEN PERHEKESKUKSESSA (MENETELMIEN IMPELENTOINTI)

Säännölliset verkostotyöryhmät, kuten perhekeskusyhdyshenkilöiden verkosto ja terveydenhoidon esihenkilöiden verkosto, ovat kokoontuneet hankkeen johdolla. Niissä on käyty läpi perhekeskustoiminnan teemoja. Perhekeskusverkoston tapaamiset ovat olleet kattavia osallistujajoukoltaan. Ne on koettu hyödylliseksi perhekeskustoiminnan eteenpäin viemisessä. 

Lapset puheeksi -menetelmään tuotettiin tilastointiohjeet (+raportointikoodit) Pegasokseen sekä muiden asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta Webropol:n kehittämisen ja johtamisen tukemiseksi seurantaa varten. (ohje ohessa.)

Menetelmien ja toimintamallien käyttöön oton tukemiseksi tuotettiin POSOTE20 -hankkeen Monialaisuus ja yhteentoimivuus osion kanssa "Perhekeskusmenetelmän implementointiprosessi"-polkumalli (kuva ohessa), joka liittyy Perhekeskusmenetelmien ennaltaehkäisyn johtamisen implementoinnin mallinnukseen. Mallinnuksen käyttöönottoa on käsitelty verkostoyhteistyössä ja esimiehille tarkoitetussa webinaarissa yhdessä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön eli Itla:n edustajan kanssa. 

Hankkeen perhekeskuskehittäjien kanssa yhteistyössä järjestettiin perhekeskuskehittämisen tueksi webinaareja ja infotilaisuuksia. Webinaarit olivat Perhekeskus –Webinaari 6.5.2021  ja Perhekeskus johtamisen webinaari 10.6.2021. Infotilaisuudet olivat Perhekeskustoimintasuunnitelma kunnassa 26.10.2021 ja 2.11.2021 (kaksi samansisältöistä tilaisuutta). Lisäksi perhekeskuskehittäjien sekä hyvinvointialueen valmistelijoiden kanssa järjestettiin Lapsi-perhepalveluiden infotilaisuus 1.6.2022 ja 7.6.2022. Perhekeskus pohjoissavolaisittain aluetilaisuuksiin syksyllä -22 osallistui n 400 henkilöä. 

MONIALAISEN YHDESSÄ TOIMIMISEN KULTTUURIN VAHVISTAMINEN

kts. Innokylästä

 • POSOTE20: Yhdessä aika
 • POSOTE20: Lasten ja nuorten jalkautuvan mielenterveyden tuen ja hoidon pilotti ja jonojen purku

 

HUOM! PERHEKESKUSMENETELMIEN IMPLEMENTOINTI TYÖ JATKUU HANKKEEN II-KAUDELLA

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset vuonna 2020 

Tavoite: Vanhemmat saavat tarvitsemaansa tukea ja palvelujärjestelmän kuormitus vähenee 

 • Varhaisen tuen menetelmien käytön lisääntyminen, % kunnista (HYTE-kysely 2020):   
  • Lapset puheeksi, 7 kuntaa, 36.8 %   
 • Puheeksi oton vahvistuminen (FinLapset):   
  • Vanhempi ei ole ilmaissut tarvetta saada ammattilaisilta tukea omaan vanhemmuuteensa, 18.5 %,   
  • Vanhempi ei ole ilmaissut tarvetta saada ammattilaisilta tukea omaan jaksamiseensa, 32.1%,  
  • Vanhempi ei ole ilmaissut tarvetta saada ammattilaisilta tukea parisuhteeseen, 51.2 %    
 • Yksilö- ja ryhmämuotoista tukea aiempaa paremmin saatavilla, menetelmä käytössä, % kunnista (HYTE- kysely 2020):  
  • Monialainen vanhempainilta (perusopetus), 13 kuntaa 68.4 %  
  • Monialainen perhevalmennus, 9 kunta 47.4 %  
  • Monialainen ryhmäneuvola, 6 kuntaa 31.6 %  
  • Varhainen Vuorovaikutus (VaVu)-menetelmä, 9 kuntaa 47.4 %  
  • Vahvuutta Vanhemmuuteen, 7 kuntaa 36.8 %  
 • Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään toimintaan lisääntyy
  • Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0–17-vuotiaat 1.5 % (v.2020) vastaavan ikäisestä, Sotkanet  
  • Lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen tarpeen mukaiset terveystarkastukset 288 (v.2020), Sotkanet  

Lopputilanteen arvioinnin tulokset vuonna 2022 

Tavoite: Vanhemmat saavat tarvitsemaansa tukea ja palvelujärjestelmän kuormitus vähenee 

 • Varhaisen tuen menetelmien käytön lisääntyminen, % kunnista (hankkeen oma kysely kesä 2022):   
  • Lapset puheeksi, 13 kuntaa (aktiivisesti käytössä 4 kuntaa), 72 % (aktiivisesti käytössä 22 %) (laskettu 18 kunnan mukaan, Pohjois-Savossa 19 kuntaa) 
 • Puheeksi oton vahvistuminen (FinLapset; tiedot 4 v välein, uudet ei vielä käytettävissä):  
  • Vanhempi ei ole ilmaissut tarvetta saada ammattilaisilta tukea omaan vanhemmuuteensa,  
  • Vanhempi ei ole ilmaissut tarvetta saada ammattilaisilta tukea omaan jaksamiseensa,  
  • Vanhempi ei ole ilmaissut tarvetta saada ammattilaisilta tukea parisuhteeseen,     
 • Yksilö- ja ryhmämuotoista tukea aiempaa paremmin saatavilla, menetelmä käytössä, % kunnista (Hankkeen kysely 2022, %-osuus laskettu 18 kunnan mukaan):  
  • Monialainen vanhempainilta (varhaiskasvatus ja perusopetus), 9 kuntaa, 50% (aktiivisesti käytössä 6 kunnassa, 33 %) 
  • Monialainen perhevalmennus, 10 kuntaa, 55 % 
  • Monialainen ryhmäneuvola, 9 kuntaa, 50 % 
  • Varhainen vuorovaikutus (VaVu)-menetelmä, 10 kuntaa, 55 % (aktiivisesti käytössä 6,33 %) 
  • Vahvuutta Vanhemmuuteen, 12 kuntaa, 67 %
 • Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään toimintaan lisääntyy
  • Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0–17-vuotiaat 1,4 % (v. 2021) vastaavan ikäisestä, Sotkanet  
  • Lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen tarpeen mukaiset terveystarkastukset 262 (v. 2021), Sotkanet 

Muut mittarit 

 • Koulutuksien ja koulutettujen määrät vuosina 2020-2022

  • Lapset puheeksi kouluttajakoulutukseen (1 kpl) osallistui 11 työntekijää 8 eri kunnasta. Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksiin (5 kpl) on osallistunut 53 työntekijää, lisäksi kouluttajakoulutuksen (1 kpl) käyneet kouluttivat 51 uutta menetelmäosaajaa. Menetelmäosaajia on koulutettu yhteensä 103 henkilöä, 17 kunnan alueelta. Koulutusryhmät ovat täyttyneet. Koulutuksista on koettu olevan hyötyä perheiden kanssa työskentelyyn ja koulutus tukee omaa ja tiimin työtä. Lapset puheeksi kouluttajakoulutus (1) järjestetään myös syksyllä 2022, siihen on ilm. 8 henkilöä. Lapset puheeksi -menetelmän käytön tukemiseksi on järjestetty yhteistyössä Pohjois-Savon HYTE-tiimin kanssa syksyllä 2021 boosteripäivä (38 osallistujaa) ja esimiesinfot (9+6 osallistujaa/19 ilmoittautunutta). Syksyn 2022 boosteripäivä peruttiin vähäisen ilmoittautujamäärän takia. Syksyn 2022 esimiestapaamiseen osallistui 13. 
  • Varhainen vuorovaikutus –menetelmän tsemppitilaisuus järjestettiin yhteistyössä Savonian opiskelijoiden kanssa, tilaisuuteen osallistui 21 henkilöä. Palautteista nousi esiin tällaisten tilaisuuksien tärkeys menetelmän käyttöönoton tukemiseksi.
  • Vahvuutta vanhemmuuteen -koulutuksia toteutui yksi, johon osallistui 19 työntekijää 10 kunnasta. Vahvuutta vanhemmuuteen juurruttamistilaisuuteen osallistui n. 20 työntekijää ja esihenkilöä.
  • Parisuhteen puheeksioton ja tuen verkkokoulutus tehtiin yhteistyössä Perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa. Verkkokoulutusta on voinut tilata 5/2021 alkaen. Verkkokoulutusta on tilattu noin 355 työntekijälle koko maakunnan alueelle (19 kuntaa). Parisuhteen puheeksioton malli on vähäisessä käytössä 9 kunnassa, eli kaipaa lisää aktivointi kunnissa (tiedot 18 kunnasta). Puheeksioton lisäämiseksi on tuotettu parisuhteen puheeksioton verkkokoulutuksen lisäksi puheeksioton materiaalia (juliste, kortti ja videoita) sekä toteutettu kahden työyksikön ”Puheeksi ottaminen” -kampanja. Kampanjasta tuli hyvää palautetta, vaikka korona vaikutti kampanjan toteuttamista. Kampanjan palautteen tuloksena syntyi kortin tulostettava versio, sekä englanninkielinen versio
  • Neuvokas perhe menetelmän koulutuksiin on osallistunut 13 työntekijää 9 kunnasta. Ohjaajakoulutukseen osallistui 17 työntekijää 9 kunnasta. Vahvistuskoulutuksia pidettiin erittäin tarpeellisena juurtumisen näkökulmasta.
  • Kuopion ensikotiyhdistyksen Pelotta väkivaltatyön avopalveluiden kanssa yhteistyössä tuotettiin lähisuhdeväkivallan puheeksioton ja ohjauksen -verkkoperehdytys, jonka on voinut tilata 8/2021 alkaen. Perehdytystä on tilattu noin 220 työntekijälle 16 kunnan alueelle. Lähisuhdevallan puheeksiottoon liittyvät työvälineet ovat käytössä koko maakunnan alueella.
 • Mitkä asiat koet tärkeimmiksi menetelmän juurtumisessa osaksi sinun ja työyhteisösi pysyviä käytäntöjä? (Kysely: Tärkeimmät asiat menetelmien juurtumisessa osaksi johtajuutta, työntekijän ja työyhteisön pysyviä käytäntöjä) (kesä/2021) 

  • Pohjois-Savoon teetetyn kyselyn vastauksista nousi toive saada tukea perhekeskustoimintasuunnitelman laadintaan sekä menetelmien käyttöönottoon ja juurruttamiseen.  
  • Pohjois-Savon perhekeskusten kyselyssä nousi esiin toive monialaisen tiimityön lisäämisestä. Tämä työ on käynnistetty maakunnan muiden perhekeskuskehittäjien kanssa. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Kohderyhmä