Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku - Meijän kyvyt käyttöön -hanke

Toimintamalliin on koottu yhteen palvelukuvaukset kuntouttavasta työtoiminnasta, kehitysvammaisten työtoiminnasta ja työhönvalmennuksesta sekä sosiaalihuoltolain mukaisesta työllistymistä tukevasta toiminnasta ja työtoiminnasta. Linkit kuvauksiin kehittämisen polulla.

Toimintaympäristö **

Pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset ovat monesti hankalimmassa asemassa työllistymisen suhteen. He saattavat tippua työllistymiseen tähtäävistä palveluista tai jumiutua työllistymiseen tähtäävälle palvelupolulle, eikä heille välttämättä löydy oikeita tai parhaita väyliä työllistymiseen. Tähän toimintamalliin on kasattu yhteen sosiaalihuollon työllistymistä tukevat palvelukuvaukset kuntouttavasta työtoiminnasta, kehitysvammaisten työtoiminnasta ja työhönvalmennuksesta sekä sosiaalihuoltolain mukaisesta työllistymistä tukevasta toiminnasta ja työtoiminnasta. 

Yhteen kasatuilla toimintamalleilla pyritään helpottamaan, selkeyttämään ja yhtenäistämään ammattilaisten työskentelyä. Palvelukuvauksia voi myös käyttää välineenä esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämisessä eri organisaatioissa. Työkyvyn tuen tiimin verkoston ammattilaisilla on toimintamalliin kerättyjen palvelukuvausten pohjalta mahdollisuus saada parempi ja kokonaisvaltaisempi kuva työllistymistä tukevista sosiaalipalveluista ja tätä kautta rakentaa asiakkaalle toimivampia palvelukokonaisuuksia. Palvelukuvauksia voidaan käyttää myös välineenä palveluiden ja palvelukokonaisuuksien havainnollistamiseksi asiakkaalle. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Palvelukuvaukset tuotetaan osana kansalliseen Työkykyohjelmaan osallistuvan Meijän kyvyt käyttöön -hankkeen kokonaisuutta. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja sen ohjauksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos.

Hankkeen tavoitteena on mallintaa työkyvyn tuen tiimiä ja tätä kautta helpottaa asiakkaiden palveluiden yhdistämistä ja eri organisaatioiden yhteistyötä osatyökyisten työllistymisen edistämisessä. Tämän lisäksi tavoitteena on selkeyttää tuetun työllistymisen menetelmiä ja ottaa käyttöön tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta. Asiakasosallisuus on vahvasti mukana hankkeen kehittämistyössä, minkä lisäksi hankkeessa kehitetään asiakasvastaava mallia, joka helpottaa asiakkaan liikkumista palvelukokonaisuudessa ja tukee asiakasta palveluiden yhdistämisessä.

Työkykyohjelma on osa Marinin hallituksen työllisyystoimenpiteitä ja yhdistyy vahvasti muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden Sote-keskus -ohjelmaan sekä Työ- ja elinkeinoministeriön toimenpiteisiin muun muassa työllisyyden kuntakokeilujen kautta.

Liitteet
Kuva
Työkyvyn ja työkyvyntuen mallinnus
Kuvaus työkyvyn ja työkyvyn tuen mallinnuksesta
Kuva
Työkykyohjelman yhdyspinnat
Työkykyohjelman yhdyspinnat
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Toimintamalliin sisältyvien palvelukuvauksien pohjalta palveluita voidaan yhtenäistää Keski-Suomen alueella. Palvelukuvauksien pohjalta työkyvyn tuen verkostossa toimivien ammattilaisten on helpompi rakentaa asiakasta paremmin palvelevia kokonaisuuksia sekä ohjata ja sovittaa niitä yhteen asiakkaan muiden palvelujen kanssa. Asiakas puolestaan saa tasapuolista ja laadukkaampaa palvelua yhtenäisten palvelukuvausten pohjalta. Yksittäistä työntekijää palvelukuvaukset auttavat sisäistämään palvelut ja hän voi käyttää niitä työkaluna käydessään palveluita läpi asiakkaalle. Yhdessä hankkeen muiden kokonaisuuksien kanssa osatyökykyisten työllistymistä pyritään helpottamaan ja näin vähentämään työttömyyttä.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kehittäjäjoukko muodostuu hankkeen pilottikuntien sosiaali- ja työllisyyspalveluiden ammattilaisista (Hankasalmi, Keuruu, Laukaa ja Viitasaari)  ja työkyvyn tuen tiimiin kiinnittyvistä verkostoammattilaisista. Ammattilaisille viestitään aktiivisesti sekä osallistetaan ja kuullaan heitä kehittämisen eri vaiheissa. Pilottikuntien ammattilaisten säännöllinen ja suunnitelmallinen osallistaminen kehitystyön eri vaiheissa nähdään avaimena sitouttamaan kunnat palvelukuvauksen sisältöihin.

Tavoiteltu muutos

Palvelukuvaukset ja palvelupolut yhdessä muiden hankkeen kehittämistyön toimenpiteiden kanssa helpottavat työkyvyn tuen parissa toimivien ammattilaisten työtä. Kokonaisuudessa tavoitellaan laadukkaampia ja vaikuttavampia palvelukokonaisuuksia osatyökykyisten työllistämiseen avoimille työmarkkinoille tukitoimien avulla. Tätä on lähdetty tavoittelemaan luomalla selkeitä ja yhtenäisiä rakenteita Keski-Suomeen, niin että rakenteet mahdollistavat kuntien erityispiirteet työllistämistä tukevien ammattilaisten toiminnassa ja asiakkaan näkökulma, tuen tarve ja toiveet otetaan entistä paremmin huomioon. 

Muutoksen mittaaminen

Muutosta voidaan mitata yksittäisesti toimintamalliin sisältyvien palvelukuvausten kohdalta tai isompana kokonaisuutena. Palvelukuvaus kohtainen muutoksen mittaaminen on avattu tarkemmin palvelukuvauksiin. Kokonaisuuden osalta mittaaminen olisi järkevää suorittaa esimerkiksi seuraavien kysymysten pohjalta:

  • Helpottaako palvelukuvaukset työkyvyn tuen ammattilaisten palvelutuntemusta?
  • Onko palvelukokonaisuuksien suunnittelu helpompaa?
  • Onko palvelukuvaukset auttaneet asiakaita ymmärtämään palveluitaan paremmin?
  • Onko palvelukuvaukset edistäneet asiakkaiden siirtymistä avoimille työmarkkinoille.

Lopulta on kuitenkin muistettava toimintamallien asettuvan osaksi suurempaa kokonaisuutta, jossa eri toimenpiteet tähtäävät samoihin asioihin ja parhaan tuloksen saavuttamiseen vaaditaan kokonaisuuden eri osien onnistumista.

Toteutussuunnitelma

Jokaista toimintamalliin kuuluvaa palvelukuvausta lähdetään työstämään omana toimintamallinaan. Lähestymistavat jokaisen kohdalla ovat hyvin samanlaiset ja niitä kuvataan tarkemmin jokaisessa toimintamallissa. Toimintamallit ovat Innokylässä, jossa pääset tutustumaan toteutussuunnitelmiin tarkemmin. Linkit toimintamalleihin löytyvät alempaa kehittämisen polulta. 

Ratkaisevassa asemassa muutoksen saavuttamiseen on niiden käyttöönotto ja käytettävyys, erityisesti työkyvyn tuen tiimeissä, jonka kehittäminen on osa kokonaisuutta, johon myös "Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku" kuuluu.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyön kohderyhmänä on työkyvyn tuenpiirissä toimivat ammattilaiset, joiden kautta työn tulokset välittyvät osatyökykyisiin ja pitkäaikaistyöttömiin. Asiakasymmärrystä on lisätty jokaisen toimintamalliin sisältyvän palvelukuvauksen kohdalla haastatteluin ja kommenttipyynnöin. Asiakasymmärrys on lisääntynyt myös yhteisessä Työkyvyn tuen -koulutuksessa, jossa osallistujina on ollut pilottikuntien ja verkostojen ammattilaisia.

Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli pitää sisällään sosiaalihuollon työllistymistä tukevat palvelukuvaukset ja palvelupolut. Jokainen palvelu on kuvattu omana toimintamallinaan ja ne löytyvät linkeistä kehittämisen polun Kuvaa ja jaa osion sivupalkista. Kuvauksista hyötyvät työkyvyn tuen tiimien ammattilaiset, asiakkaat ja muut osatyökykyisten työllisyyttä edistävät tahot. 

Jokaisen palvelukuvauksen pohjalta on luotu visuaalinen ja interaktiivinen palvelupolkukuvaus. Kuvaukset havainnollistavat asiakaan palvelupolkua vaiheittain kuvatavaan palveluun ja siitä eteenpäin sekä eri toimijoita ja toimijoiden roolia palvelupolulla. Palvelupolkukuvauksia voidaan käytää hyväksi asiakastyössä sekä työkyvyn tuen parissa toimivien ammattilaisten perehtymisessä palveluihin ja niihin liittyvään verkostotyöhön. Palvelupolkukuvaukset löytyvät alla olevista hyperlinkeistä.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kaikkia toimintamalliin sisältyviä palveluita ohjaa laki ja kunnat osaltaan toteuttavat palveluita tahoillaan, riippuen palveluiden tarpeesta ja resursseista. Yhtenäiset palvelukuvaukset muodostavat raamit Keski-Suomen alueen palveluille, jotka toimintamalliin sisältyvät. Tätä kautta työkyvyn tuen tiimeissä ja työkyvyn tuen parissa työskenteleville ammattilaisille, muodostuisi parempi kuva siitä millaisia palvelut alueella on ja asiakkaille tarjotaan tasapuoliseen kehykseen istuvaa palvelua Keski-Suomen alueella. 

Toimiakseen kuntien on otettava käyttöön yhtenäiset palvelukuvaukset omassa toiminnassaan. Kynnystä on madallutettu yhteiskehittämällä toimintamalleja pilottikuntien kanssa, joita on sitoutettu kehittämistyön aikana toimintamalleihin. Pilottikuntien palvelukuvausten käyttöönoton jälkeen palvelukuvauksia aletaan valuttamaan muihin Keski-Suomen kuntiin. Palvelukuvauksia vietäessä kuntiin, kunnille kerrotaan selkeästi mitä yhtenäisillä palvelukuvauksilla tavoitellaan ja tarjotaan mahdollisuus täydentää palvelukuvauksia. Näillä toimilla pyritään lisäämään kuntien sitoutumista palvelukuvauksiin. 

Erityistä lisäresurssia kunnilta ei vaadita palveluiden jo toimiessa kunnissa, mutta kuntien on peilattava järjestämiään palveluita palvelukuvauksiin. Poikkeuksena palvelukuvauksista toimii kuitenkin kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus, jota alkukartoitus kyselyn mukaan ei kunnissa mainittavissa määrin tarjota. Kuntia pyritään tämän osalta ohjaamaan resurssejaan toisin, tarjoamalla valmis toimintamalli, jonka pohjalta toimintaa voi alkaa toteuttamaan. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Sosiaalihuollon työllistymistä tukevan palvelupolun palvelut tuottavat osallistujille näkymätöntä osaamista. Tämä osaaminen on kuitenkin mahdollista tunnistaa osamiisen tunnistamisen menetelmiä hyväksi käyttäen. Keski-Suomessa osaamisen tunnistamisessa on käytetty PAIKKO-järjestelmää, jonka aktiivinen käyttö edistää palveluun osallistujien etenemistä koulutukseen ja työelämään.