Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu: koulutukselliset kehittämistyöpajat

Kehittämistyöpajojen tarkoitus oli lisätä tietoisuutta  sosiaalisista innovaatioista ja niiden merkityksestä. Koska innovaatiot olivat kehittämisen keskiössä, yhteistyöhön kutsuttiin erilaisia toimijoita (innovoinnin vuorovaikutuskehät!)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu: koulutukselliset kehittämistyöpajat
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittämistyöpajojen tarkoitus oli lisätä tietoisuutta  sosiaalisista innovaatioista ja niiden merkityksestä. Koska innovaatiot olivat kehittämisen keskiössä, yhteistyöhön kutsuttiin erilaisia toimijoita (innovoinnin vuorovaikutuskehät!)

Toteutuspaikka
Valtakunnallinen verkostoyhteistyö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Kemi
Rauma
Pori
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Tekijä

Paula Alanen

Luotu

02.10.2023

Viimeksi muokattu

15.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kehittämistyöpajat (5kpl) hyödyttivät hankkeen tavoitteita niin erillisinä työpajoina yksilöllisine tavoitteineen, kuin koko hankekokonaisuuden tavoitetta. Järjestämällä käytännönläheiset työpajat osana osaamiskeskuksen valmistelua toteutettiin jo sellaista toimintaa, jota tuleva osaamiskeskus voisi järjestää. Työpajoja oli kaiken kaikkiaan viisi. Jokainen tapahtuma oli suunniteltu eri sapluunalla ja kohdennettu eri ryhmille. Työpajoissa ideoitiin ja kokeiltiin erilaisia tapoja tehostaa osallistujien verkostoitumista.

Työpajat olivat joissain tapauksissa ikään kuin alkusoitto tekemiselle. Niissä viriteltiin verkostoja ja käynnisteltiin yhteistyötä, joka lähti todenteolla rullaamaan vasta työpajan jälkeen. Työpajojen tuloksena syntyneet verkostot ovat sellaisia, joita tuleva osaamiskeskuskeskus voi hyödyntää ja jotka voivat itse hyödyntää osaamiskeskusta. 

Työpajoissa levitettiin tietoa sosiaalisista innovaatioista ja tulevasta osaamiskeskuksesta.  Saatiin luotua asian ympärille jo mukavasti kuhinaa ja kiinnostusta, mikä helpottaa tulevaisuudessa osaamiskeskuksen lanseerausta.

Toimintaympäristö **

Kehittämispajat olivat osa kansallista sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelua ja pilotointia. Kansallinen kehittämistyö puolestaan linkittyy  EU:n yhteisötalouden strategiaan ja kestävän kehityksen edistämiseen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työpaja1 Raumalla

Kohderyhmänä kuntalaiset ja kuntaorganisaatio, erityisesti  raumalaiset järjestötyön ja sosiaalialan työntekijät eri sektoreilta. Järjestetty yhteistyössä Rauman kaupungin ja Valo-Valmennusyhdistyksen kanssa. Suunnittelussa hyödynnettiin Raumalla toteutetun järjestökyselyn tuloksia ja tapaamisen teema valittiin yhdessä keskustellen.
Työpajassa toteutettiin Tulevaisuustyöskentely ja osallistujat saivat esittää puhujille kysymyksiä.  Työpajasta kerättiin palaute.

Työpaja2 Porin Suomi Areenassa

Kohderyhmänä kansalaiset, järjestetty yhteistyössä Maaseudun sivistysliiton (MSL) kanssa.
Penkkikahvila-konsepti on MSL:n kehittämä malli kuntalaisten kuulemiseen. Menetelmä mahdollistaa avoimen matalan kynnyksen osallistumisen. Toteutimme Penkkikahvilan kansalaisten kuulemiseen. Penkkikahvila järjestettiin kesällä Suomi Areenassa, yleisötapahtumassa, joka kokoaa laajan joukon ihmisiä. Kysyimme kävijöiden ajatuksia ja mielipiteitä ja välitimme koosteen eteenpäin päättäjille.

Työpaja3 Kemissä/webinaarina

 Kohderyhmänä erityisesti yhteiskunnalliset yritykset ja korkeakoulut. Järjestetty hybridinä yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteissuunnittelussa lähtökohtana oli saada aikaan yhteys alueellisen ja valtakunnallisen kehittämisen toimijoiden välille -  lappilaiset yhteiskunnalliset yritykset ja alueelliset ja valtakunnalliset yhteisötalouden kehittäjät samaan keskusteluun. Työpajaan osallistuneet saivat esittää kysymyksiä, osallistua keskusteluun ja heiltä kerättiin palautetta.

Työpaja4 Helsingissä / webinaarissa 

Kohderyhmänä laaja joukko sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelun ideointiin mukaan kutsuttuja vieraita. Järjestettiin maailmanlaajuisen konferenssin satelliittitapahtumana Helsingissä yhteistyössä Social Enterprises World Forumin (SEWF23) kanssa. Ilmoittautumisen yhteydessä kartoitettiin osallistujien odotuksia ja toiveita työpajalle ja tulevalle osaamiskeskukselle. Työpajaan osallistuvat keskustelivat pöytäryhmittäin ja lopuksi oli mahdollista keskustella muiden pöytäryhmäläisten kanssa. Työpajaan osallistuneilta kerättiin palautetta.

Työpaja5 webinaari

Kohderyhmänä kaikki sosiaalista innovaatioista ja niiden validoinnista kiinnostuneet. Järjestettiin webinaarina. Aiheena oli sosiaalisten innovaatioiden validointikehikon esittely.  Annettiin mahdollisuus työpajaan osallistuville esittää ilmoittautumislomakkeella etukäteen toiveita ja ennakkokysymyksiä ennen työpajaa. Työpajan aikana oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja lopuksi oli mahdollisuus osallistua keskusteluun aiheesta. Työpajaan osallistuneilta kerättiin palautetta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toiminnallisten pajojen järjestäjän on tärkeää pohtia ja kartoittaa, mitä olemassa olevia resursseja voidaan hyödyntää ja miten maksimoidaan mahdolliset synergiaedut. Kartoittamalla kattavasti mahdolliset yhteistyötahot, kumppanuudet ja niiden resurssit, voidaan säästää työmäärää ja kuluja. Esimerkiksi  työpajassa1- Rauman kaupunki tarjosi tapahtumalle kaupungintalon upeat puitteet  ja työpajassa2 Porin kaupunki puolestaan tarjosi telttapaikan kävelykadulta maksutta käyttöömme. Yhteistyö Porin Ohjaamon kanssa mahdollisti tilojen käytön tavaran säilytykseen ja Maaseudun sivistysliitto toi oman osaamisensa ja materiaalit Porin työpajaan. Työpajoissa  hyödynnettiin kattavasti myös hankekonsortion jäsenten erityisosaamista.

Sosiaalinen ja ekologinen kestävyys huomioitiin mahdollisimman hyvin. 

Matkustamisessa käytettiin lähes pelkästään joukkoliikennettä, lounastilaisuudessa tarjottiin kasvisruokaa, pyritty minimoimaan hävikki ja yhdessä työpajassa hyödynnettiin toisesta tilaisuudesta ylijääneitä tarjoiluja. Työpajoissa pyrittiin hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia materiaaleja ja vältettiin turhaa tulostelua ja paperista materiaalia. Työpajoissa pyrittiin suosimaan paikallisia tuottajia, esimerkiksi Penkkikahvilaan saatiin sponsoroidut kahvit paikalliselta paahtimolta.
Kaikki työpajat olivat osallistujille täysin maksuttomia ja pääosin avoimia ihan kaikille kiinnostuneille (poikkeuksena kutsuvierastapahtuma), eivätkä näin ollen edellyttäneet esim. johonkin tiettyyn organisaatioon tms. kuulumista.

Työpajoja järjestettäessä oli tärkeää huomioida alueellisuus. Tapahtumat eivät keskittyneet vain pääkaupunkiseudulle. Työpajat järjestettiin erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa (kunta, yleisötapahtuma, korkeakoulu, globaali verkosto) ja eri paikkakunnilla. Oli tärkeää huomioida erilaiset tarpeet ja toimijat, sekä välimatkat (webinaarit ja hybriditoteutus). Oleellista oli luoda yhteyksiä eri alueiden ja toimijoiden välille ja luoda uusia verkostoja niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.

Kaiken toiminnan ytimessä läpileikkaavasti olikin juuri verkostoituminen ja sen tehostaminen. Työpajat eivät olleet pelkästään yksittäisiä tapahtumia, vaan niistä muodostui ketju ja kokonaisuus, jossa eri osaset linkittyivät toisiinsa. Työpajoihin osallistuneille viestittiin tulevista tapahtumista ja muusta hankkeen toiminnasta ja osa osallistuikin useampaan työpajaan.

Oleellista työpajojen järjestämisessä on/oli hyvä suunnittelu, etukäteisvalmistelu ja oikea-aikainen viestintä. Suunnittelussa on tärkeää huomioida mahdollisimman kattavasti  yhteistyökumppanien näkemykset, verkostot ja resurssit. Työpajojen suunnittelu ja yhteistyö on helppo aloittaa aiemman yhteistyön pohjalta. Jokaisessa pajassa meillä oli olemassa oleva kontaktihenkilö,  jonka kanssa tapahtuma suunniteltiin yhdessä, laajennettiin verkostoa ja lisättiin yhteistyötä.

Käytetyt resurssit
Järjestetyt viisi työpajaa olivat kaikki keskenään erityyppisiä.  Käytetyt resurssit erosivat hyvin paljon toisistaan. Halvimmillaan työpajan järjestäminen oli osallistujien ja järjestäjien palkkakuluja huomioimatta pyöreät nolla euroa, ja kalleimman hintalapuksi tuli 2600 euroa.  Pajat saatiin järjestettyä suhteellisen pienin suorin kuluin, koska olemassa olevia resursseja hyödynnettiin tehokkaasti. 

Suurimmat kuluerät olivat tarjoilu-ja matkakustannukset. Puhujille ei maksettu palkkioita. 

Lähes kaikki työpajoihin liittyvät palaverit järjestettiin Teamsissa. Useampi työpaja onnistuttiin järjestämään n.5-6 Teams-palaverin yhteissuunnittelulla. Näiden lisäksi tietenkin palavereja pidettiin runsaasti (n.30kpl) ydintiimin kesken, jotka muutaman kasvokkain järjestetyn palaverin lisäksi järjestettiin Teamsissa. Tärkeätä oli myös toteutuksen jälkeen vaihtaa ajatuksia kokemuksista järjestäjien kesken  ja saadun palautteen pohjalta tapahtuman onnistumisista ja kehittämistarpeista.

Ydintiimiin kuului 2 henkilöä, joiden lisäksi suunnitteluun ja järjestämiseen osallistui vaihteleva määrä hankekumppaneita ja muita asiantuntijoita. Ns. ulkopuolisia järjestäjiä, eli yhteistyötahojen edustajia pajojen järjestämiseen osallistui muutamia henkilöitä/työpaja. Järjestäjiä ei tarvinnut olla isoa porukkaa, kun jokaisella oli tarvittavaa ns. täsmäosaamista ja työpajassa hyödynnettäviä resursseja ja verkostoja.

Työpajat suunniteltiin ja toteutettiin huhti-lokakuussa 2023. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ymmärrys sosiaalisista innovaatioista on lisääntynyt ja olemme jakaneet tietoa tulevasta osaamiskeskuksesta.

Työpajoista on paikallisesti ja valtakunnallisesti virinnyt jatkoa ja yhteistyötä, joissa työpaja ollut liikkeellepanijana. Työpajat ovat lisänneet osallistuvien tahojen verkostojen ja yhteistyötahojen lisäksi hyödyllistä kokemusta, uusia toimintatapoja ja sekä myös uutta perspektiiviä asioihin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Suunnitteluun tarvitaan aikaa ja työpanosta. Hyvä suunnittelu ja organisointi on tärkeää onnistumisen kannalta. Mukaan ottaminen suunnitteluun ja toteutukseen, yhteistyö muiden osallisten kanssa tuottaa parhaan lopputuloksen, vaikka alkuun saattaa tuntua työläältä ja jossain kohtaa sekavalta. Yhdessä "tahkoaminen" kuitenkin kannattaa, koska tekijöitä on useampia ja vastuuta voi jakaa (mutta tarvitaan kuitenkin joku, jolla on "langat käsissään" ja taito delegoida...). Yhteistyötä edistää kaikenlainen jakaminen, kuten olemassa olevien resurssien  hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti. Yhdellä on tarjota hyvät tilat, toisella materiaaleja, osaamista ja verkostoja.

Selkeä työnjako on tärkeää ja säästää paljon aikaa. Pidetään kiinni yhteisistä sopimuksista ja huolehditaan, että jokainen on perillä omasta roolistaan ja vastuualueistaan. Etenkin jos kyseessä uudet yhteistyökumppanit on nämä hyvä selkiyttää ja varmistaa (vielä kerran hienovaraisesti). On hyvä luoda heti alkuun hyvä luottamuksen ilmapiiri, jota voidaan edistää esim. tapaamisilla kasvokkain.

Eri tahoja kokoava työpaja tms. olisi kätevintä järjestää sellaisten kumppanien kanssa, joiden kanssa tehnyt yhteistyötä jo aiemmin. Näin saadaan myös luotua jatkumoa asioihin ja niiden edistämiseen. Uusien ihmisten ja yhteistyötahojen mukaan saaminen voi olla työläämpää, mutta avoimuus ja mukaan kutsuminen on tärkeää ja kannattaa aina yrittää! 

Näiden työpajojen pilotit ovat erittäin monikäyttöisiä ja hyödynnettävissä oikeastaan kenelle vaan. Osaamiskeskuksen kehittämiselle tärkein anti oli yhteys kansalaisiin ja tuleviin yhteistyökumppaneihin. Sosiaalisten innovaatioiden käyttäjät, kohteet ja rahoittajat saatiin mukaan keskusteluun ja heidän tarpeitaan kuultiin.

Kansikuva
Penkkikahvila

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä