Teknologialähettiläät kotihoidon teknologian käyttöönoton tukena

 

Koulutetut teknologialähettiläät jalkauttavat teknologiaa kotihoitoon ja tekevät työtä teknologian parissa. Osaavat ja motivoituneet ammattilaiset ovat avainasemassa teknologian onnistuneessa käyttöönotossa.

 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Teknologialähettiläät kotihoidon teknologian käyttöönoton tukena
Toimintamallin lyhyt kuvaus

 

Koulutetut teknologialähettiläät jalkauttavat teknologiaa kotihoitoon ja tekevät työtä teknologian parissa. Osaavat ja motivoituneet ammattilaiset ovat avainasemassa teknologian onnistuneessa käyttöönotossa.

 

 

Toteutuspaikka
Satakunta, Satakati-hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Mitä on etäkotihoito?

Tekijä

Krista Toivonen

Luotu

28.10.2022

Viimeksi muokattu

26.06.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Teknologialähettiläät osallistuivat laajaan hyvinvointiteknologiakoulutukseen. Koulutuksessa he saivat osaamista suunnitella, käyttää ja arvioida hyvinvointiteknologiaa asiakkaan arjen toimivuuden, turvallisuuden, viihtyvyyden, hoidon seurannan ja yhteydenpidon välineenä.

Teknologialähettiläiden koulutukset räätälöitiin käyttöönottojen tilanteiden ja tarpeiden mukaan. He suunnittelivat ja toteuttivat käyttöönottoja omassa työssään koulutuksen antia hyödyntämällä. Teknologilähettiläiden tehtävät ja roolit  kehittyivät käyttöönottojen edetessä.

Toimintaympäristö **

Satakunnan väestö ikääntyy ja erityisesti yli 85 – vuotiaiden osuus kasvaa lähitulevaisuudessa. THL:n asiantuntija-arvio 2019 nostaa yhdeksi Satakunnan alueen keskeisistä kehityskohteista tarpeen vahvistaa kotona asumista tukevia palveluja.

Lisäksi työvoiman saatavuus on heikentynyt, jolloin on tarve kohdentaa henkilöstöresursseja palvelutarpeeltaan vaativampiin asiakkaisiin, joka muutos voidaan saavuttaa vahvistamalla vähäisemmän palvelutarpeen asiakkaiden omatoimisuutta ja itsehoitovalmiuksia hyvinvointiteknologiaratkaisujen avulla.

Tarpeena on siis saada helppokäyttöistä teknologiaa kotona asumisen tukemiseksi.  

Teknologian käyttöönoton toteutuksessa ja onnistumisessa kotihoidossa avainasemassa ovat osaavat ja motivoituneet ammattilaiset. Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa  käyttöönotto toteutetaan koko hyvinvointialueen laajuisesti.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kotihoidon työntekijät moniammatillisesti

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Jatkossa motivaation ja kiinnostuksen lisäksi teknologialähettiläille on tärkeää resursoida aikaa teknologian käyttöönottoon. Teknologialähettiläs työryhmä / työtiimi työskentely tukee systemaattista käyttöönottoa. Käyttöönotossa on tärkeää jalkautua kotihoidon tiimeihin kertomaan teknologiasta ja sen mahdollisuuksista. Jatkuvan koulutuksen varmistaminen esim. oman alueen koulutusten järjestäjien kanssa varmistaa uusien ammattilaisten kouluttamisen sekä teknologian käytön kehittämisen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Teknologialähettiläiden osaaminen

Hankkeen aikana järjestettiin 4 koulutuskokonaisuutta, jossa koulutettiin yhteensä 55 teknologialähettilästä. Koulutettuja oli kaikista Satakunnan sote -organisaatiosta. Koulutetuista suurin osa työskentelee päivittäin teknologian parissa joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti. Koulutuksen koettiin tukeneen ja lisänneen teknologian ymmärrystä ja sen mahdollisuuksia kotihoidossa. Koulutuksen merkitys näkyy haastateltujen esihenkilöiden mukaan siinä, miten työntekijät ovat saaneet vietyä etähoitoa eteenpäin. Hyvänä koettiin sen, että koulutusta järjestettiin jatkuvasti koko hankkeen ajan ja, että useampi työntekijä pystyi osallistumaan koulutukseen. Useamman työntekijän osallistuminen koulutukseen lisäsi työpaikalla innostuneisuutta asiasta.

Haastateltujen kokemuksissa toistui koulutuksen merkitys onnistuneeseen teknologian käyttöönottoon, laadukkaan etähoidon toteuttamiseen sekä teknologian tuomien mahdollisuuksien oivaltamiseen kotihoidossa. Koulutuksen koettiin lisänneen rohkeutta ja ymmärrystä teknologiaan liittyen sekä syventäneen osaamista tunnistaa etähoitoon soveltuvia asiakkaita. Lisäksi koulutuksessa saatiin lisätietoa ja ideoita erilaisista teknologioista, etähoidon toimintamalleista ja käytännöistä sekä varmuutta ja innostusta jakaa tietoa myös muille.

Teknologialähettiläiden tehtävät

Haastatteluiden mukaan keskitetyssä etähoitotiimissä työskentelevät haastatellut kokivat oman työnkuvansa monipuoliseksi ja mielekkääksi​. Heidän työnkuvansa on hankkeen aikana muuttunut ja kehittynyt jatkuvasti. Teknologisten ratkaisujen ja asiakasmäärän lisääntymisen sekä toiminnan laajenemisen myötä työnkuva on yhä edelleen monipuolistunut ja laajentunut. ​Koko hankkeen ajan etähoidon työntekijöiden työnkuvaan on liittynyt vahvasti uusien asioiden opettelua.

Osaamisen syventyessä tekninen osaaminen on jäänyt sivummalle ja toissijaiseksi, jolloin työn keskiöön on noussut yhä enemmän nimenomaan asiakkaiden tarpeet. Työn kehittymisen varrella on opittu näkemään myös eri näkökulmista, mitä kaikkea etähoito vaatii.​

Hajautetussa mallissa työskentelevät teknologialähettiläät ja etähoitoa toteuttavat hoitajat kokivat pitkälti etähoidon kokonaisvastuun hoitamisen kotihoidon kenttätyön ohessa haastavaksi. Välillä etähoitoon liittyviin työtehtäviin on varattu erikseen aikaa, mutta haastateltavat kokevat, etteivät ongelmat koskaan tule esille juuri niinä päivinä. Jotkut haastatellut kokivat nimenomaan työn lisääntyneen, mutta uusiin tehtäviin ei ole varattu riittävästi työaikaa.​

Teknologialähettiläät olivat tärkeässä roolissa käyttöönottojen onnistumisessa. Ohjaus- ja projektiryhmän jäsenet toivat tätä esille heille osoitetussa kyselyssä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa eri teknologioiden käyttöönoton tukemiseen. Toimintamalli edellyttää hyvää toimintasuunnitelmaa, resursseja, motivoituneita esihenkilöitä ja työntekijöitä sekä tiivistä yhteistyötä koulutusorganisaation kanssa.

Kansikuva
Satakati

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis