Teknologian käyttöönottomalli on kehitetty Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen  sote-ammattilaisten ja teknologiatoimittajan kanssa yhteistyössä.  Mallin avulla tehostetaan teknologian käyttöönottoa  ja varmistetaan sen laadukas hyödyntäminen. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Teknologian käyttöönottomalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Teknologian käyttöönottomalli on kehitetty Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen  sote-ammattilaisten ja teknologiatoimittajan kanssa yhteistyössä.  Mallin avulla tehostetaan teknologian käyttöönottoa  ja varmistetaan sen laadukas hyödyntäminen. 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Riikka Jokinen

Luotu

21.09.2023

Viimeksi muokattu

08.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Käyttöönottomalli ohjeistaa ikäpalveluissa tehtävien teknologian käyttöönottojen, konsolidointien ja kehitystöiden toteutusta. Käyttöönoton toteutus edellyttää toimivan projektisuunnittelun ja toimittajan jalkautusmallin lisäksi onnistuakseen:

 • kattavaa henkilöstön resurssointia
 • tietämystä teknologian toiminnallisuuksista ja niiden merkityksestä
 • hyvin johdettua toimintaprosessien muutostyötä
 • ammattilaisten osallisuutta kehitystyössä
 • toimivia tukipalveluita
 • käyttäjälähtöistä koulutusta 
 • oikea-aikaista laajaa tiedottamista

Teknologian käytön onnistunut juurruttaminen edellyttää kaikkien sitoutumista toteutukseen ja yhteistyötä, mitä tehdään teknologiatoimittajan ja sote-ammattilaisten kanssa yhdessä.     

Kehittämistyön tuloksena pystyttiin tunnistamaan seuraavat keskeiset kehittämisalueet Etelä-Pohjanmaan kotihoitopalveluissa Gillie.AI-ohjelmiston käyttöönoton yhteydessä. Yhteiskehittämisen tulosten sekä aiempien tutkimusten mukaisesti teknologian käyttöönottomallissa huomioidaan seuraavat tehtäväalueet: 

1. Resursointi:

 • Varmista tarvittava aikaresurssi teknologian käyttöönottoon, mukaan lukien ammattilaisten työpanos.
 • Johdon ja esihenkilöiden sitoutuminen resurssien käyttöön on välttämätöntä.
 • Suunnittele ja seuraa ajankäyttöä viikkotasolla Gillie.AI:n käyttäjien työtehtävien suunnittelun yhteydessä.

2. Toimintamallit:

 • Luo, dokumentoi ja mallinna uudet toimintamallit, jotka syntyvät teknologian käyttöönoton myötä.
 • Varmista, että uudet toimintamallit otetaan huomioon eri ammattiryhmien työssä.
 • Mahdollista eri ammattiryhmien osallistuminen toimintamallien suunnitteluun varhaisessa vaiheessa.

3. Koulutus ja perehdytys:

 • Suunnittele monitasoinen koulutus ja perehdytys ottaen huomioon käyttäjien erilaiset tarpeet.
 • Varata riittävästi aikaa koulutuksen toteuttamiseen.
 • Luo selkeät toimintamallit ohjelmiston käyttäjien rooleista ja vastuista.

4. Seuranta, jatkokehitys ja tukipalvelut:

 • Suunnittele säännöllinen ohjelmiston käytön seuranta ja jatkokehitys yhteistyössä toimittajan kanssa.
 • Varmista tukipalveluiden saatavuus ja helppo saavutettavuus koko projektin ajan.
 • Informoi ammattilaisia selkeästi tukipalveluiden toteutuksesta ja toimivuudesta.

5. Tiedotus:

 • Suunnittele monipuolinen ja jatkuva tiedotus ohjelmiston käyttöönoton ja tuotantovaiheen aikana.
 • Varmista vastuunjako tiedottamisen osalta ja varaa resurssit tiedotuksen toteuttamiseen.

Näiden kehittämistoimenpiteiden avulla varmistetaan Gillie.AI-ohjelmiston onnistunut käyttöönotto Etelä-Pohjanmaan kotihoitopalveluissa. Samalla ne toimivat teknologian käyttöönottomallina tuleville laajennuksille ja käyttöönotoille, tarjoten ohjeistusta käyttöönottoprosessin suunnitteluun ja toteutukseen.
 

 

Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita uudistettaessa muutoksia ratkaistaan palveluja digitalisoiden ja teknologiaa hyödyntäen. Tek­no­lo­gia toi­mii mah­dol­lis­ta­ja­na, mut­ta di­gi­ta­li­saa­ti­on hyö­dyt saadaan toteutettua vasta toi­min­taa uudistamalla.  Tarvitaan toimintamallien uudistamista teknologian käyttöönottojen rinnalla ja tässä muutostyössä ammattilaiset ovat avainasemassa. Digitaalisten palvelujen ja teknologioiden laajempi käyttöönottaminen vaatii sote-organisaatioissa toimivien eri ammattiryhmien sitoutumista, työtapojen muutosta ja osaamisen vahvistamista.

Etelä-Pohjanmaan nykyisellä hyvinvointialueella on vahva historia, jossa eri organisaatiot, ohjelmistotoimittajat ja ammattilaiset ovat yhteistyössä edistäneet teknologian kehitystä. Tämä yhteistyö on tuonut monipuolista osaamista, mikä tehostaa teknologian hyödyntämistä kaikkien eduksi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 1. Teknologian käyttöönottomallin avulla Gillie.AI:n käyttö toteutettiin järjestelmällisesti ja laadukkaasti. Mallin osalta toteutuksessa huomioitiin resurssointi, toimintamallit, koulutus ja perehdytys, seuranta, jatkokehitys ja tukipalvelut sekä tiedotus. Ohjelmiston käyttöönotto pilotointiorganisaatiossa alkoi onnistuneesti ja tavoitellut seurattavat käytön mittarit osoittivat käyttöönoton onnistumista yli odotusten. 
 2. Ohjelmiston käyttöönotto oli helppoa ja uudet toimintamallit ohjelmiston käytön osalta otettiin sujuvasti käyttöön. 
 3. Ammattilaisten antama palaute oli positiivista. Myös kehitysehdotukset  etenivät toimittajan toteutukseen. 
 4. Käyttöönottoprosessi oli sujuva ja selkeä, sekä se eteni loogisesti ja nopeasti.  
 5. Onnistumisen edellytykset luotiin ammattilaisten vahvalla mukanaololla mallinnuksen suunnitteluprosessissa. Käyttöönoton mallinnuksessa huomioitiin erityisesti kehittämistä ja  toimenpiteitä vaativat näkökulmat, näiden avulla toteutus toimi hyvin. 
 6. Osaamisen kehittämiseen vastattiin koulutuksilla ja perehdytyksillä, mallinnusprosessia yhdessä tehden yhteinen tietämys lisääntyi, mikä konkretisoitui käyttöönottovaiheessa järjestelmän käyttöön sitoutumisena. 
 7. Johdon ja esihenkilöiden rooli oli tärkeä niin resurssoinnissa kuin kiinnostuksena käyttöönoton edistymisen osalta. Myös ohjelmiston käytön tuomat hyödyt oli  tiiviissä tarkastelussa organisaation yhteisissä palavereissa, käytön edistymistä seurattiin. Johto osoitti vahvaa sitoutumista käyttöönottoon. 
 8. Käyttöönoton onnistumiseen vaikutti myös hyötynäkökulma järjestelmästä. Gillie.AI virtuaalihoitajan toteuttamat herätteet auttoivat ammattilaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaiden hoitoa ja tekemään päätöksiä näiden pohjalta. 
 9. Käyttöönottomalli helpotta tulevien teknologian käyttöönottojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Toteutus ammattilaisten ja toimittajan kanssa yhteistyössä.

  10.10.2022 Gillie.ai virtuaalihoitajan käyttöönotto videona:

  https://www.canva.com/design/DAFOEtq_O4M/rvJub9i9A8fky_5jU0mlWw/watch?utm_content=DAFOEtq_O4M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Kansikuva
Teknologian käyttöönottomalli_kansikuva_Hyväep

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä