Tietojohtamisen kehittäminen 2020-2021 - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Etelä-Karjalassa on kehitetty tietojohtamisen toimintaympäristöä sote-organisaation, maakunnan ja valtion asettamien tavoitteiden mukaisesti. Maakunnassa on toteutettu tärkeimmät osa-alueet tietojohtamisen tavoitearkkitehtuurista ja panostettu datan laadun parantamiseen.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tietojohtamisen kehittäminen 2020-2021 - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalassa on kehitetty tietojohtamisen toimintaympäristöä sote-organisaation, maakunnan ja valtion asettamien tavoitteiden mukaisesti. Maakunnassa on toteutettu tärkeimmät osa-alueet tietojohtamisen tavoitearkkitehtuurista ja panostettu datan laadun parantamiseen.

 

Toteutuspaikka
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Henna Puputti

Luotu

29.11.2021

Viimeksi muokattu

23.02.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Etelä-Karjalassa on kehitetty rakenneuudistuksen yhteydessä tietojohtamisen toimintaympäristöä, joka vastaa organisaation, maakunnan sekä valtion asettamiin tavoitteisiin. Maakunnassa on toteutettu tärkeimmät osa-alueet tavoitearkkitehtuurista, jolla varmistetaan riittävät tietojohtamisen edellytykset rakenneuudistuksen edetessä ja tulevaisuuden sote-keskuksen käynnistyessä. Datan laadun parantamista on edistetty kohdistamalla toimenpiteitä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen kirjaamiseen ja kirjaamisosaamisen vahvistamiseen.

Kehittämistyön tuloksena Eksotessa on syntynyt muun muassa seuraavat dokumentit, jotka löytyvät tämän toimintamallikuvauksen liitetiedostoina

 • Tietojohtamisen strategia 2021-2023
 • Tietojohtamisen PoC loppuraportti 15.10.2021
 • Tietojohtamisen Proof of Concept Lyhennetty versio
 • Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn raportointi
 • Hoitoonpääsykuution määrittely (Excel)
 • Terveysasemien vertailu - Kustannuslaskentaprojektin läpikäyntiä

Datan laadun parantamisen eteen tehtyjä toimia esitellään tarkemmin Innokylään kuvatussa toimintamallissa Sosiaalihuollon tiedonhallinta 2021 - Etelä-Karjala.

 

  Toimintaympäristö **

  Sote-kentän ongelma ei nykypäivänä ole tiedon puute vaan tiedon siiloutuminen ja hajanaisuus. Tämä on johtanut mm. valtavaan määrään manuaalista työtä, syy-seuraussuhteiden ymmärtämättömyyteen, raporttien taaksepäin suuntautumiseen ja osin toiminnallisten muutosten pysähtyneisyyteen. Tulevaisuuden toiminta perustuu yhteiseen tietopohjaan, jota sovelletaan perinteisen organisaatiojohtamiseen, yksittäisen asiakkaan palveluiden ja palveluketjun johtamiseen sekä kansalliseen tiedonkeruuseen ja raportointiin.

  Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

  Kohderyhmänä oman organisaation ammattilaiset, jotka hyödyntävät tietoa päivittäisessä asiakas- ja/tai johtamistyössään sekä tahot, joille organisaatiomme tuottaa esimerkiksi rekisteri- ja tilastotietoja.

  Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

  Tietojohtamisen toimintaympäristön kehittäminen

  • Toteutetaan tietojohtamisen nykytilan analyysi osana data driven -viitekehyksen jalostamista
  • Laaditaan datastrategia data driven -viitekehyksen tukemiseksi
  • Jalostetaan data driven -viitekehystä ja määritetään painopistealueet, kyvykkyydet sekä toimenpiteet
  • Jalkautetaan ja otetaan käyttöön tietojohtamisen kehittämismalli

  Eksotessa on määritelty tietojohtamisen kehittämismallia, jolla on tarkoitus tunnistaa ja kehittää tietojohtamisen kokonaishallinnan osatekijöitä. Kehittämismallin on tarkoitus tuoda jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta tietojohtamisen kehittämiseen sekä luoda paremmat mahdollisuudet varautua tuleviin toiminnanmuutoshankkeisiin. Hankkeessa on tarkoitus luoda systemaattinen, kuvaus tietojohtamisen hallitusta ja keskitetystä kehittämisen toiminnasta ja rakenteesta sekä saada malli jalkautettua organisaation käyttöön. Tämä mahdollistaisi kokonaisuuden kannalta yhdenmukaisten toimintatapojen ja -ratkaisujen, vakioitujen menetelmien ja kuvauskäytäntöjen käyttöönoton tietojohtamisen kehittämisessä.

  Tietojohtamisen kehittämismallin yhteydessä on kuvattu ns. data driven -viitekehys eli tiedon ja datan hallintamalli. Toimiessaan viitekehys mahdollistaa sen, että vastuut, tehtävät ja roolit ovat selvät ja ne voidaan sovittaa kuhunkin tarpeeseen loogisesti.

  Tärkeimpien tavoitearkkitehtuurin osa-alueiden toteuttaminen

  • Toteutetaan TIJO eli dynaaminen tietojohtamisen malli tietoallasympäristöön
  • Toteutetaan asiakas-/potilaskohtainen kustannuslaskenta / tuotteistus
  • Toteutetaan tarvittavat keinoälyratkaisut tukemaan asiakkuudenhallinnan moduulia
  • Toteutetaan tarvittavat järjestelmäintegraatiot tietoaltaaseen

  Tavoitearkkitehtuuri kuvaa ylätasolla Eksoten tietoteknisen toimintaympäristön ja siihen liittyvät kehittämiskohteet tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen sekä rakenneuudistusohjelmien puitteissa. Kehittämisessä hyödynnetään jo olemassa olevia teknologioita ja tietojärjestelmiä. Tavoitearkkitehtuurissa tekninen toimintaympäristö toimii mahdollistajana toiminnallisille kehityskohteille. Tietojen keruu ja yhdistely tuotetaan maakunnallisella tasolla (Virta-hanke), mutta perustuen valtakunnalliseen ”selkäranka-tietomalliin”. Tämä malli on kaikille yhteinen, mutta kukin alue voi sitä laajentaa dynaamisesti tarpeidensa mukaan.

  Datan laadun parantaminen laadukkaalla sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen kirjaamisella

  • Määritellään kirjauskäytännöt ammattilaisten kanssa kansalliset linjaukset huomioiden
  • Yhtenäistetään ja ajantasaistetaan ohjeistukset
  • Laaditaan mittaristo datan laadun seuraamiseksi ja parantamiseksi
  • Laaditaan prosessi datan laadun parantamiseksi

  Datan laadun parantaminen on keskeinen toimenpide tietojohtamisen kehittämisessä.

  Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

  x

  Vinkit toimintamallin soveltajille **
  • Kehittämisessä hyödynnetään jo olemassa olevia teknologioita ja tietojärjestelmiä.
  • Datan laadun parantaminen on keskeinen toimenpide tietojohtamisen kehittämisessä.
  Kansikuva
  Kansikuva Tietojohtamisen kehittäminen

  Kehittämisen vaihe

  icon/launch Created with Sketch. Valmis