Työkykyisen pitkäaikaistyöttömän valmennuskuukausi

Valmennuskuukausi ohjaa tavoitteelliseen työskentelyyn työpaikan löytymiseksi. Ryhmävalmennus tukee muutoksessa ja työkokeilu antaa kontaktin työelämään. Valmennus sopii työkykyisille pitkäaikaistyöttömille.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkykyisen pitkäaikaistyöttömän valmennuskuukausi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmennuskuukausi ohjaa tavoitteelliseen työskentelyyn työpaikan löytymiseksi. Ryhmävalmennus tukee muutoksessa ja työkokeilu antaa kontaktin työelämään. Valmennus sopii työkykyisille pitkäaikaistyöttömille.

Toteutuspaikka
Alusta-hanke, (ESR 1.8.2016–31.7.2019). Toimintamalli on arvioitu osana Sokra-koordinaation ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hämeenlinna
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

06.04.2022

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Malli syntyi havainnoista, etteivät työttömille suunnatut työpajat toimi työllisyyden edistämisessä. Tässä mallissa osallistuja on samanaikaisesti sekä työkokeilussa että valmennuksessa, molemmissa puolipäiväisesti. Valmennus on lyhyt ja intensiivinen, ja valmentaja vaalii voimavarakeskeistä puhetapaa. Malli tukee oman potentiaalin sanoittamisessa.

Tavoitteena on, että asiakas pääsee kuukauden aikana palkkatyöhön, opiskelemaan tai löytää itselleen sopivan työkokeilupaikan. Malli hyödyntää ryhmän voimaa työnhaussa. Osallistujat seuraavat toistensa työnhaun edistymistä, jolloin työnhaku tulee näkyväksi muille ryhmäläisille. Yhteinen työnhaku vähentää yksinäisyyden kokemusta ja epäonnistumisen pelkoa.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Osallistujat saattavat olla pitkiäkin aikoja työpajojen asiakkaita ilman aktiivista työnhakua. Monella pitkään työttömänä olleella on loppunut usko omaan työllistymiseen, ja samalla työnhaku on jäänyt.

Toimintamalli sopii hyvin sijoitettavaksi kunnan omaan toimintaan. Kuntatasolla osallistujien työllistyminen vähentää valtiolle maksettavia korvauksia pitkään työttömänä olleiden kuntaosuuksista. Toimintamallia voidaan soveltaa kaikenlaisissa toimintaympäristöissä, joissa halutaan tukea pitkään työttömänä ollutta pääsemään palkkatyöhön tai opiskelemaan. Mallissa välttämätön yhteistyökumppani on TE-toimisto tai kuntakokeilun toimijat. TE-toimisto mainostaa valmennusta tai tiedottaa siitä infossaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Infon voi järjestää velvoittavana kunhan infossa painotetaan, että valmennukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Valmennuskuukauden kohderyhmänä ovat työkykyiset pitkäaikaistyöttömät. Valmennusmallista ovat hyötyneet pitkään työttömänä olleet, joiden luottamus omaan työllistymiseen on laskenut.

Palkkatyön ulkopuolella oleminen laskee itseluottamusta ja vähentää halua osallistua työnhakuun uusien pettymysten pelossa. Työnhakijan valmennuskuukausi tarjoaa työttömälle välineitä itseluottamuksen palauttamiseen ja luo mielikuvaa itsestään työntekijänä. Valmennus sopii ensisijaisesti työkykyisille pitkäaikaistyöttömille, mutta malli toimii myös työnsaannin esteiden kartoittajana. Valmentaja voi auttaa osallistujaa pääsemään ammatilliseen kuntoutukseen tai työttömien terveystarkastukseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toiminnan onnistumisen kannalta ratkaisevaa on helposti lähestyttävä valmentaja. Luottamuksellisen suhteen muodostaminen valmentajaan on kaiken perusta. Valmentajalta odotetaan pedagogista ymmärrystä. Valmentaja vastaa 8–10 hengen ryhmätoiminnasta kuukauden ajan. Valmentajan työparina on työllisyyskoordinaattori, joka tuntee alueen työmahdollisuudet ja etsii osallistujille sopivia työkokeilupaikkoja. Valmentaja on yhteydessä työkokeilupaikkaan työkokeilun aikana ja tarvittaessa auttaa työkokeilun sujumisessa.

Kokemuksia työkokeilusta on mahdollista jakaa päivittäin kokoontuvassa valmennusryhmässä. Työkokeilussa kohdattuihin haasteisiin on siten helpompi saada apua. Kokemusten vaihto erilaisista työkokeilupaikoista laajentaa osallistujan kuvaa työelämästä.

Jokainen osallistuja asettaa itsenäisesti tavoitteen jo ennen valmennukseen alkua. Valmentaja lähettää osallistujille kolme ennakkotehtävää etukäteen. Tavoitteita tarkastellaan valmennuksen edetessä. Vuorovaikutuksessa korostetaan tavoitteellisuutta ja pidetään yllä me-henkeä, valetaan uskoa siihen, että täältä mennään eteenpäin. Mallissa uskotaan, että voimavaralähtöinen puhe vahvistaa osallistujien luottamusta työllistymiseen.

Osallistuja, valmentaja ja TE-asiantuntija kokoontuvat loppukeskusteluun. Valmennusjakson tiedot siirtyvät työllistymissuunnitelmaan ja asiantuntija tai kuntakokeilun työntekijä voi samantien tehdä päätöksiä koskien työkokeilua, palkkatukea tai omaehtoista opiskelua.

Valmennuskuukauden ohjelma:

  1. viikko: Kirjataan ylös oma tavoite, tehdään näkyväksi oma osaaminen ja vahvuudet sekä oma persoonallisuus ja temperamentti. Haarukoidaan yhdessä, mitkä erilaiset työtehtävät sopisivat kullekin. Aletaan hakea työpaikkoja.
  2. viikko: Etsitään piilotyöpaikkoja.
  3. viikko: Käydään työhaastatteluissa, ja tehdään niitä varten harjoitushaastatteluja.
  4. viikko: Vieraillaan eri työpaikoilla, tarkastellaan omaa muutosta, havaitaan mitä tunteita muutos herättää. Keskustellaan arvoista ja uskomuksista liittyen omaan osaamiseen ja työelämään.

Valmennuksen toteuttamiseksi tarvitaan viihtyisä ja moderni tila, jossa on käytettävissä tietokoneita.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET: Pitkäaikaistyöttömän valmennuskuukausi vahvistaa osallistujan minäpystyvyyden tunnetta

  1. Osallisuus omassa elämässä
  2. Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa
  3. Osallisuus yhteisestä hyvästä

Valmennuksessa osallistujan on mahdollista suunnata toimijuus kohti työelämää (1). Ryhmän jäseniä yhdistää yhteinen tavoite ja se lisää kaikkien osallistujien yhteenkuuluvuuden tunnetta (2). Ryhmävalmennuksessa jokainen saa kannustajan roolin ja tällöin jokainen osallistuja osallistuu myös yhteiseen hyvään (2,3)

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

ARVIOINTI (PDF)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

ITSELUOTTAMUSTA VAHVISTAVA VUOROVAIKUTUS

Tämän toiminnan lähtökohtana on usko jokaisen osallistujan työllistymiseen. Ensimmäisestä päivästä lähtien ohjaaja puhuu tähän lähtökohtaan nojautuen kaikille osallistujille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ohjaaja rohkaisee päivittäin osallistujia soittamaan työpaikkoihin. Ohjaajan puhe on tiedostetusti suunnattu työelämään siirtyville. Tämän toiminnan lähtökohtana on usko, että jokainen osallistuja työllistyy tai pääsee askeleen eteenpäin kohti työelämää.

Valmennuksen ratkaisevin seikka on ohjaajan vuorovaikutus osallistujille. Ohjaaja jättää osallistujalla itselleen paljon tilaa, mutta vuorovaikutus herättää osallistujissa luottamuksen omaan työllistymiseen. Tilan jättäminen mahdollistaa toimijuuden vahvistumisen.

INTENSIIVINEN JAKSO MOTIVOI

Jokainen osallistuja määrittelee kuukauden aluksi oman tavoitteensa valmennuskuukaudelle. Osallistuja saa koko työkokeilunsa ajan päivittäin osallistua ryhmävalmennukseen, jossa osallistuja saa tukea työnhakuun ja työkokeilussa menestymiseen. Verrattain lyhyt valmennusaika motivoi osallistujia toimimaan täysipainoisesti tavoitteen eteen. Lyhyt aika auttaa fokusoimaan voimavarat työnhakuun.

RYHMÄN VOIMAN HYÖDYNTÄMINEN

Ryhmän osallistujan onnistuminen antaa voimaa jokaiselle valmennuskuukauteen osallistuvalle etsiä työpaikkaa. Osallistujat voivat samaistua toistensa tilanteisiin ja siksi yhden osallistujan onnistuminen on koko ryhmän onnistuminen. Ryhmässä rakentuu yhteisöllisyyden kokemus vertaisten kesken.

KEHITTÄJÄT

Tässä kuvattu ja Sokran toimesta arvioitu toimintamalli perustuu Alusta-hankkeen kehittämistyöhön (ESR 1.8.2016–31.7.2019).

Kansikuva
Osallisuuden palanen Työkykyisen pitkäaikaistyöttömän valmennuskuukausi.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä