Varhaisvaiheen mielenterveys- ja päihdetyön toimintamalli sosiaali- ja terveysasemille

Varhaisvaiheen mielenterveys- ja päihdetyön toimintamalli tarjoaa selkeän yhtenäisen toimintakäytännön mielenterveys- ja päihdehäiriöiden puheeksiottoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa peruspalveluissa sosiaali- ja terveysasemilla.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 20.11.2012, viimeksi muokattu 20.11.2012).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Varhaisvaiheen mielenterveys- ja päihdetyön toimintamalli sosiaali- ja terveysasemille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Varhaisvaiheen mielenterveys- ja päihdetyön toimintamalli tarjoaa selkeän yhtenäisen toimintakäytännön mielenterveys- ja päihdehäiriöiden puheeksiottoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa peruspalveluissa sosiaali- ja terveysasemilla.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 20.11.2012, viimeksi muokattu 20.11.2012).

Toteutuspaikka
Tampereen sosiaali- ja terveysasemat Väli-Suomen Välittäjä-hankkeen Tampereen osahankkeessa.
Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

13.02.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Varhaisvaiheen mielenterveys- ja päihdetyön toimintamallin tarkoituksena on tarjota selkeä yhtenäinen toimintakäytäntö mielenterveys- ja päihdehäiriöiden puheeksiottoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa peruspalveluissa sosiaali- ja terveysasemilla. Toimintamallin tarkoituksena on toimia mielenterveys- ja päihdehäiriöiden seulonnan välineenä häiriöiden varhaisessa vaiheessa.Varhaisella puheeksiotolla pyritään tavoittamaan erityisesti alkoholin riskikuluttajia ennen kuin heille syntyy alkoholiriippuvuus ja toisaalta erilaisista elämäntilanteen kriiseistä kärsiviä ennen psyykkisen sairastumisen riskin kasvua

Toimintaympäristö **

Tampereen kaupungilla oli tarve siirtää päihde-ja mielenterveyspalvelujen käytön painopistettä korjaavista erityispalveluista ja erikoissairaanhoidosta ennaltaehkäiseviin ja varhaisvaiheen peruspalveluihin. Tavoitteena oli myös pidemmällä tähtäimellä kustannusten säästö mielenterveys- ja päihdetyössä. Tampere halusi myös lähentää erityispalveluita ja peruspalveluita toisiinsa saumattomaksi palveluketjuksi. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi oli tarpeen myös sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilökunnan varhaisvaiheen mielenterveys- ja päihdeosaamisen lisääminen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sosiaali- ja terveysaseman aikuiset asiakkaat ja heidän läheisensä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sosiaali- ja terveysasemien sosiaalityöntekijät,lääkärit,sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, joilla on puheeksioton ja varhaisvaiheen päihde- ja mielenterveystyön osaaminen. 

Sosiaalityöntekijä, sairanhoitaja tai lääkäri ottaa asiakkaan tai potilaan kanssa puheeksi mielenterveys- ja päihdeasiat. Huolen herättyä hän varaa uuden ajan asiakkaalle/potilaalle. Työntekijä auttaa asiakasta/potilasta lyhytneuvonnalla ja ohjaa hänet tarvittaessa hoitoon yhteistyössä läheisten ja päihde- ja mielenterveystyöntekijän kanssa. 

Henkilökunnalla on osaaminen varhaisvaiheen mielenterveys- ja päihdehäiriöiden havaitsemiseen ja niiden puheeksiottamiseen sekä mini-intervention (lyhytneuvonnan) toteuttamiseen. Henkilökunnalla on osaaminen mielenterveys- ja päihdeasiantuntijoiden konsultoimiseen ja asiakkaan motivointiin ja hoitoon ohjaamiseen. 

Johto varmistaa toimintamallista tiedottamisen, henkilökunnan riittävyyden ja tarvittavan koulutuksen toimintamallin vaatimiin tehtäviin. Johdon tulee turvata taloudelliset resurssit työntekijöiden palkkaamiseen ja työtiloihin sekä työvälineisiin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tampereella annettu koulutusta sosiaali- ja terveysasemien henkilökunnalle varhaisvaiheen mielenterveys- ja päihdeasioista. Hankkeen aikana päihde- ja mielenterveystyöparit toimivat henkilökunnan tukena ja olivat konsultoitavissa.Hankkeen päätyttyä kolme päihdetyöntekijää toimii asemilla henkilökunnan kanssa yhteistyössä. Koulutukseen kutsuttiin terveysasemien lääkärit ja sairaanhoitajat/terveydenhoitajat sekä sosiaaliasemien sosiaalityöntekijät.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tämä toimintamalli on siirretty Innokylään Käytäntöjen pilottityökalusta (entinen "REA"). Liitteenä oleva pdf-tiedosto sisältää kattavampia tietoja käytännöstä, esimerkiksi arviointitietoja.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Mielenterveys Sosiaali- ja terveyskeskukset

Ilmiöt

Terveyserojen kasvaminen

Kohderyhmä

Ikäihmiset Työikäiset