Virtuaalinen kotikäyntipeli hoitoalan opiskelijoille - Virtuella hembesök genom VR-spel för vårdstuderande (Pohjanmaan TulKoti)

För att öka engagemanget i hemvårdsarbetet bland vårdstuderande piloteras virtuella hembesök genom VR-spel bland dem. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Virtuaalinen kotikäyntipeli hoitoalan opiskelijoille - Virtuella hembesök genom VR-spel för vårdstuderande (Pohjanmaan TulKoti)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

För att öka engagemanget i hemvårdsarbetet bland vårdstuderande piloteras virtuella hembesök genom VR-spel bland dem. 

Toteutuspaikka
Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Madeleine Isuls

Luotu

15.11.2023

Viimeksi muokattu

11.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Hankkeen taustalla on kansallinen tavoite siitä, että iäkäs ihminen voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, jopa elämänsä loppuun saakka. Kun ihminen tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa, hän saa sen kotonaan tai kodinomaisessa asuinympäristössä. Pohjanmaalla kotona asuvien ikäihmisten määrä on pienempi kuin muualla Suomessa keskimäärin ja raskaiden palveluiden piirissä olevien määrä keskiarvoa korkeampi (Sotkanet 2019). Tavoitteena on hankkeen avulla siirtää raskaampien palvelujen tarvetta myöhemmäksi ja luoda turvalliset olosuhteet kotona asumiselle. Pohjanmaalla ikääntyneiden kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan nettokäyttökustannukset (euro/75 vuotta täyttäneet) ovat nousussa ja korkeammat koko maahan verrattuna (Sotkanet 2019). Ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiselle on kustannusten hillitsemisenkin kannalta tarvetta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bakgrunden till projektet är det nationella målet att en äldre människa ska kunna bo i sitt eget hem så länge som möjligt, till och med till slutet av sitt liv. När en människa är i behov av vård och omsorg får hon den hemma eller i en hemlik boendemiljö. Antalet äldre som bor hemma är i genomsnitt mindre i Österbotten än i andra delar av Finland och antalet som behöver tunga tjänster i genomsnitt större (Sotkanet 2019). Syftet är att med hjälp av projektet skjuta fram behovet av tyngre tjänster till en senare tidpunkt och skapa trygga förhållanden för dem som bor hemma. Nettodriftskostnaderna (euro/75 år fylld) för äldres hemvård och omsorg dygnet runt ökar och är högre jämfört med hela landet (Sotkanet 2019). En utveckling av förebyggande tjänster är nödvändig också med tanke på strävan att minska kostnaderna.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat opiskelijat, yhteistyössä ovat mukana oppilaitokset.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Målgrupper är studerande, även läroanstalter deltar i samarbetet.
 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Niistä, jotka testasivat HoivaPro-peliä VR-laseilla, 94,9% koki oppineensa jotain uutta, joka liittyy hoitoalaan. 82,1% koki, että peli lisäsi heidän kiinnostustaan kotihoitoa kohtaan. 92,3% oli sitä mieltä, että peli voisi toimia osana kotihoidon perehdytystä. Kyselyyn vastasi 41 opiskelijaa, joista 32 oli sairaanhoitajaopiskelijoita ja 9 lähihoitajaopiskelijoita

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Av dem som testade spela HoivaPro i VR-glasögon upplevde 94,9% att de lärt sig något nytt som är vårdrelaterat. 82,1% upplevde att spelet ökade deras intresse för hemvård. 92,3% ansåg att spelet kunde fungera som en del av inskolningen till hemvården. På enkäten svarade 41 studerande, varav 32 studerande var sjukskötarstuderande och 9 var närvårdarstuderande. 

Kansikuva
VR-lasit

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä