Voimaa ikämiesten arkeen - toiminnan tavoitteena on 60-70 vuotiaiden ikämiesten yksinäisyyden vähentäminen, osallisuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn lisääminen sekä elämänhallinnan parantaminen suljetun ja avoimen ryhmätoiminnan avulla.

Miina Sillanpään Säätiö & Socom Oy.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Voimaa ikämiesten arkeen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Voimaa ikämiesten arkeen - toiminnan tavoitteena on 60-70 vuotiaiden ikämiesten yksinäisyyden vähentäminen, osallisuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn lisääminen sekä elämänhallinnan parantaminen suljetun ja avoimen ryhmätoiminnan avulla.

Miina Sillanpään Säätiö & Socom Oy.

Toteutuspaikka
Etelä-Karjala (Imatra & Luumäki), Kymenlaakso (Kotka & Hamina)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Henri Uotila

Luotu

30.08.2021

Viimeksi muokattu

16.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Voimaa ikämiesten arkeen - ryhmätoiminnan tavoitteena on eläkkeellä olevien ja eläkkeelle siirtyvien miesten osallisuuden, elämänhallinnan sekä sosiaalisen toimintakyvyn lisääminen ja yksinäisyyden vähentäminen ryhmätoiminnan keinoin.

Ryhmätoiminnan keskiössä on tarvelähtöisyys ja ryhmäläisten itsensä osallistaminen ryhmätoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ryhmissä käytetään hyödyksi niin sanottua teematarjotintyöskentelyä, jonka myötä ryhmäläisille tarjotaan esimerkkejä mahdollisista ryhmässä käsiteltävistä teemoista. Lisäksi ryhmäläisiä kannustetaan ehdottamaan ja suunnittelemaan ryhmäsisältöjä myös teematarjottimen ulkopuolelta.

Ryhmätoiminnan aikana osallistujia kannustetaan vastuunottamiseen ryhmätoiminnan jatkuvuudesta, jonka myötä ryhmätoiminta pyritään juurruttamaan itseohjautuvaksi vertaisryhmätoiminnaksi.

Toimintaympäristö **

Ikämiehille suunnatun ja toimijuutta korostavan ryhmätoiminnan tarve on noussut Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella esille joulukuussa 2020 järjestetyssä työpajassa, jossa kokoontuivat alueen julkisen ja kolmannen sektorin toimijat, vanhusneuvostot sekä seurakunnat. Eläkkeelle jäämisen todettiin vaikuttavan miesten sosiaalisiin suhteisiin usein negatiivisesti ja mikäli eläkkeelle jäämistä ei etukäteen suunnitella, voi se lisätä syrjäytymisen riskiä. Lisäksi esille nousivat tiettyjen henkilökohtaisen elämän tragedioiden vaikutukset ikämiesten arkeen; esimerkiksi erotilanteessa tai leskeksi jäädessä ikämiesten ravitsemus voi heikentyä ja päihteiden käyttö lisääntyä. Edellä mainittujen lisäksi koettiin, että ikämiehet ovat itsessään vaikeasti tavoitettava ihmisryhmä. Myös tutkimuskirjallisuuden perusteella tiedetään, että miehet hakeutuvat naisia huonommin terveydenhuollon palveluiden sekä ennaltaehkäisevän toiminnan piiriin (Suominen-Taipale et al. 2006; White 2011) jonka lisäksi ikämiehiä on vaikea saada mukaan sellaiseen ryhmätoimintaan, jossa on mukana myös naisia (Milligan et al. 2015).

Koska sosiaalisen eristäytymisen aiheuttama kuolemanriski vertautuu vakavuudeltaan yleisesti tunnettuihin kliinisiin riskitekijöihin, kuten tupakointiin, korkeaan kolesteroliin ja verenpaineeseen sekä ylipainoon (Pantell et al. 2013) ja se on korostunut ikääntyneillä miehillä sekä yksin asuvilla ikäihmisillä (Iliffe et al. 2007), on perusteltua että edellä mainitulle ihmisryhmälle kehitetään osallisuutta lisäävää ja yksinäisyyttä vähentävää ryhmätoimintaa. Ikääntyneiden ihmisten sosiaalista eristäytymistä voidaan parhaiten torjua ryhmätoiminnalla, jossa on otettu huomioon opetuksellisuus ja joka on suunnattu tietylle ihmisryhmälle, tässä tapauksessa ikämiehille (Cattan et al. 2005).

Voimaa ikämiesten arkeen - toiminnan tavoitteena on 60-70 vuotiaiden ikämiesten yksinäisyyden vähentäminen, osallisuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn lisääminen sekä elämänhallinnan parantaminen suljetun ja avoimen ryhmätoiminnan avulla. Ryhmätoiminta on tarvelähtöistä ja ikämiehet itse suunnittelevat ryhmien sisältöjä omien tarpeidensa pohjalta. Toimintaan kuuluu myös vapaaehtoisvalmennus, jonka avulla Voimaa ikämiesten arkeen - ryhmätoimintamalli pyritään juurruttamaan pysyväksi toiminnaksi ja jonka avulla pyritään saamaan miesvapaaehtoisia mukaan myös muiden paikallisten toimijoiden vapaaehtoistoimintaan. Hankkeen tuottamia yhteiskunnallisia, terveydellisiä sekä taloudellisia hyötyjä mitataan Social Return On Investment - menetelmällä (SROI).

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Voimaa ikämiesten arkeen - toiminnan kohderyhmänä ovat eläkkeellä olevat tai eläkkeelle jäämässä olevat miehet, jotka ovat kiinnostuneita miesryhmätoiminnasta ja kokevat mahdollisesti yksinäisyyttä sekä osallisuuden puutetta. Edellä mainitun lisäksi toiminnan erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset ikämiehet, syrjäseuduilla asuvat ikämiehet sekä eronneet, lesket ja yksin asuvat ikämiehet.

Ryhmiin osallistuneet miehet pääsevät alusta alkaen osallistumaan itsen ryhmätoiminnan suunnitteluun ja ottamaan tältä osin roolia ryhmätoiminnasta. Ryhmäläisiä kannustetaan ryhmätoiminnan aikana rohkeasti tuomaan ideoitaan esille, sekä ottamaan itselleen sopivaa vastuuta ryhmätoiminnasta. Tarkoituksena on alusta alkaen, että ryhmätoiminta tulisi lopulta pyörimään ryhmäläisten itsensä ohjaamana, jolloin aluksi ryhmänohjaajina toimineet hanketyöntekijät siirtyvät taustalle koordinoimaan ryhmätoimintaa ja avustamaan esimerkiksi vierailijoiden tai muiden käytännön asioiden kanssa.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ryhmän käynnistämisvaiheessa on oleellista tehdä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä niiden paikallisten toimijoiden kanssa, jotka omassa työssään kohtaavat syrjäytymisvaarassa olevia, eläkeikäisiä tai eläkkeelle jääviä miehiä. Esimerkkejä tämän kaltaisista sidosryhmistä ovat aikuis- ja vanhussosiaalityö, diakoniatyö, kotikuntoutus ja kotihoito sekä työterveys ja työelämäpalvelut. Lisäksi alkavia ryhmiä mainostetaan paikallislehdissä.

Ryhmätoiminnan itsenäisen jatkuvuuden kannalta on oleellista, että ryhmänohjaaja pysyy kontaktissa ryhmään senkin jälkeen, kun vapaaehtoiset ryhmäläiset alkavat ottamaan ryhmätoiminnasta vastuuta. Tällöin aiemman ryhmänohjaajan tehtävänä on toiminnan koordinoiminen ja käytännön asioissa avustaminen ja niiden mahdollistaminen (esim. kokoontumistiloihin liittyvät asiat, vierailijoiden hankkiminen ryhmiin, ryhmän erilaisten retkien organisoiminen jne...)

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintavuonna 2022 Voimaa ikämiesten arkeen - ryhmätoiminnassa oli aktiivisesti mukana yhteensä 80 yksittäistä miestä kymmenessä ryhmässä. Ryhmiä järjestettiin Imatralla, Luumäellä, Kotkassa ja Haminassa. Vuoden aikana kertyi yhteensä 135 ryhmäkertaa ja 1 122 kohtaamiskertaa.

Ryhmätoiminnan tuloksellisuutta arvioitiin alku- ja loppukyselyllä sekä haastattelemalla osallistujia. Mittaritulosten perusteella osallistujien yksinäisyyden kokemuksessa ei havaittu ryhmätoiminnan aikana selkeää muutosta suuntaan eikä toiseen. Osallisuuden kokemus lisääntyi noin 50 %:lla ryhmätoimintaan osallistuneista henkilöistä. Haastattelujen perusteella lähes jokainen ryhmätoimintaan osallistuneista koki, että heidän näkemyksensä on otettu ryhmässä huomioon ja että he voivat vaikuttaa ryhmän sisältöihin. Kaikki haastatteluihin osallistuneet henkilöt kertoivat aikovansa jatkaa ryhmätoiminnassa myös vuonna 2023. Haastatteluissa nousi esille myös ryhmätoiminnan positiivisia vaikutuksia viikko- ja vuorokausirytmiin sekä sosiaalisiin suhteisiin. Ryhmätoiminnassa erityistä kiitosta sai hyvä ryhmähenki, ryhmäläisten moninaiset taustat sekä ryhmäläisten mahdollisuus vaikuttaa itse ryhmätoiminnan sisältöihin. Sidosryhmille suunnatun palautekyselyn perusteella myös hankkeen sidosryhmät ja yhteistyökumppanit ovat pitäneet yhteistyötä ja sen sujuvuutta kiitettävänä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kokemusten ja palautteen perusteella tärkein painotettava asia ryhmätoiminnassa on tarvelähtöisyys ja ryhmäläisten itsensä mahdollisuudet vaikuttaa ryhmätoiminnan sisältöihin. Ryhmäpalautteissa ryhmäläiset poikkeuksetta kokivat pääsevänsä itse vaikuttamaan ryhmän sisältöihin ja, että heidän näkökantansa ja mielipiteensä otettiin ryhmässä huomioon. Erityisesti palautteissa painotettiin keskustelun tärkeyttä ja kokemuksemme perusteella miesryhmissä ei tarvita "oheistoimintaa", jotta vakavistakin asioista voidaan keskustella.

Ryhmänohjaajan kannattaa lisäksi tuoda esille, että mikäli ryhmäläisiltä itseltään löytyy erityistaitoja/osaamista, niin he voivat jakaa näitä taitoja ryhmän kesken. Esimerkkeinä tämänkaltaisista miesryhmien erityisosaamisista on ollut muun muassa puukonvalmistus sekä edunvalvontavaltuutuksiin perehtyminen.

1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

Voimaa ikämiesten arkeen – ryhmätoiminnan kohderyhmänä on eläkkeelle jääneet ja jäämässä olevat miehet. Tutkimustiedon ja pilottipaikkakunnilta saadun palautteen perusteella tiedetään, että kyseinen kohderyhmä on vaikeasti tavoitettava eivätkä he tavallisesti hakeudu mukaan ryhmätoimintaan. Eläkkeelle jääminen on miehen elämän ”solmukohta”, joka voi pahimmassa tapauksessa lisätä syrjäytymisriskiä ja vähentää sosiaalisia suhteita. Edellä mainituista syistä ryhmätoimintamallin kehittäminen kyseiselle kohderyhmälle on perusteltua.

Voimaa ikämiesten arkeen – ryhmätoiminnan tärkeimpänä periaatteena on tarve-/ihmislähtöisyys, joka konkretisoituu ryhmäläisten osallistamisena ryhmätoiminnan suunnitteluun. Ryhmätoiminnalle ei ole valmista sapluunaa, vaan ryhmäläiset pääsevät itse alusta asti suunnittelemaan ryhmätoiminnan sisältöjä ja käsiteltäviä aiheita sekä aktiviteetteja. Ryhmätoiminnassa tehdään tiivistiä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa kaikkien kärryillä pitämiseksi ja ryhmiin ohjautuu osallistujia esimerkiksi aikuissosiaalityön, työelämäpalveluiden sekä seurakunnan palveluiden kautta. Ryhmäläisiltä saadun palautteen perusteella erilaiset elämäntarinat ja -tilanteet on nähty ryhmässä rikkautena, ja ne ovat laajentaneet perspektiiviä omaan elämään.

Toimintamallin juurruttaminen on hyvässä vauhdissa ja alkuvuodesta 2022 alkaneet miesryhmät toimivat tällä hetkellä itsenäisesti. Myös yhteistyötä uusien hyvinvointialueiden kanssa tullaan tiivistämään ja keväällä 2023 käynnistyy uusi miesryhmä yhteistyössä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa.

2. Mitä olette tehneet aidosti ihmislähtöisten toimintamallien luomiseksi?

Toimintamallin ihmislähtöisyys näkyy erityisesti siinä, että kaikki ryhmässä tehtävät ja käsiteltävät asiat suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten kesken. Teemojen ja ideoiden kehittämisen apuna käytetään ”teematarjotinta”, johon on kerätty esimerkkejä aiempien ryhmien suosituimmista teemoista ja aktiviteeteista, mutta varsinaiset päätökset tehdään ryhmäläisten omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Näin ollen jokainen Voimaa ikämiesten arkeen – ryhmä on henkilökohtaisesti räätälöity vastaamaan juuri kyseisen ryhmän tarpeisiin, toiveisiin ja mielenkiinnon kohteisiin.

3. Miten toimintamallissanne näkyy TerveSos -palkinnon tämän vuoden teema ”Nyt mennään eikä meinata! Varmistetaan ihmislähtöiset palvelut!”?

Ihmislähtöisten palveluiden varmistaminen näkyy erityisesti siinä, että ryhmätoimintamalli tuo ihmis-/ryhmäläislähtöisen vaihtoehdon tyypillisille harrastus- ja vertaisryhmille, joiden ryhmäkerrat ja teemat on etukäteen päätetty.

Kansikuva
Voimaa ikämiesten arkeen - ryhmätoimintamalli

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä