Yhteistutkimus mielenterveyskuntoutujien Klubitaloissa (OSSI-hanke 2020-2022/STEA)

Toimintamallissa kuvataan prosessi, jonka eri vaiheissa mielenterveyskuntoutujien Klubitalojen jäsenet ja henkilökunta osallistuvat yhteistutkimukseen. Tutkimushankkeen nimi: Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin OSSI-hanke.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhteistutkimus mielenterveyskuntoutujien Klubitaloissa (OSSI-hanke 2020-2022/STEA)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan prosessi, jonka eri vaiheissa mielenterveyskuntoutujien Klubitalojen jäsenet ja henkilökunta osallistuvat yhteistutkimukseen. Tutkimushankkeen nimi: Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin OSSI-hanke.

Toteutuspaikka
Valtakunnallinen yhteistutkimushanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Outi Hietala

Luotu

19.08.2020

Viimeksi muokattu

08.11.2023
Ratkaisun perusidea **

Yhteistutkimuksen toimintamallissa on kyse siitä, että kaikkiin tutkimusvaiheisiin (tutkimuskysymysten ja menetelmien valinta, tutkimusaineiston keruu ja litterointi sekä analysointi, tulosten raportointi ja levittäminen), kutsutaan mukaan kohderyhmän edustajia. OSSI-yhteistutkimuksessa kohderyhmäksi valittiin Klubitalojen jäsenet, mutta tutkimusprosessin edetessä siihen ja sen suuntaamiseen osallistui myös Klubitalojen henkilökunnan ja yhteistyötahojen edustajia.

Toimintaympäristö **

Yhteistutkimus liittyy tiedon ja sen tuottamistapojen demokratisointiin sekä avoimen tieteen ihanteisiin. Avoin tiede pyrkii edistämään avoimuutta sekä sitä tukevia käytäntöjä tieteellisessä tutkimuksessa. Tätä tavoitellaan luomalla kansalaisille osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksia tutkimuksen tekemiseen sekä tarjoamalla heille ja päätöksentekijöille esteetön pääsy tutkittuun tietoon. Niin avoimella tieteellä kuin yhteis- ja kanssatutkimuksella edistetään siis tieteen vaikuttavuutta ja tiedolla johtamisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Mielenterveyskuntoutujien Klubitalolle, sen yhteisölle ja toiminnalle antamia, osallisuuteen liittyviä merkityksiä sekä yhteisön ulkopuolelle suuntautumista ja siirtymistä hahmotettiin yhteistutkimuksessa kanssatutkijoiden valitsemista näkökulmista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yhteistutkimus edellyttää sen vastuuhenkilöltä tutkijakoulutusta tai tutkimuksen perusteiden haltuun ottamista esim. osana omaa ammatillista koulutusta.

On myös hyödyksi, jos vastuuhenkilöllä/henkilöillä on dialogista sekä fasilitoinnin osaamista, joiden avulla voidaan edistää luottamuksen rakentumista, rakentavaa vuirovaikutusta sekä haasteiden yhteistä ratkomista tutkimusryhmässä. Myös tulosten käyttöönottoa edistävissä työpajoissa voidaan toteuttaa tutkimustulosten dialogista pohdintaa sekä tutkimuksen jatkosuuntaamista (esim. hahmotella seuraavan vaiheen tutkimuskysymyksiä) osallistujien kanssa.

Yhteistutkimuksen onnistumisen edellyttää myös sellaisia kohderyhmän edustajia, jotka ovat halukkaita työskentelemään ammattitutkijan kanssa ja ottamaan käyttöön omaa kokemustietoaan kanssatutkijoina, haastateltavina tai vaikkapa työpajan osallistujina.  Näihin on myös varattava hankebudjetissa riittävästä rahaa, jotta kanssatutkijoille kyetään maksamaan palkkaa, haastateltaville tarjoamaan jokin vastike tai korvaus osallistumisestaan ja työpajoissa tarjoamaan niihin osallistujille esim. ateria.  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tutkimustiimin kompetenssiarvioinnin (itsearviointi) sekä työpajaosallistujille tehdyn palautekyselyn tulosten perusteella yhteistutkimus on onnistunut sekä tuomaan tutkimusta lähemmäs kohderyhmää & Klubitaloja että toteuttamaan sen tulosten levittämistä niin, että tietoa on kyetty helposti vastaanottamaan ja hyödyntämään Klubitalojen oman toiminnan kehittämiseksi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhteistutkimusta voidaan tehdä kaikkien eri toimijaryhmien kanssa ja hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä.  Jokainen yhteistutkimusprosessi on ainutlaatuinen ja tulee toteuttaa siihen osallistuvien ehdoilla. Kanssatutkijoiden oman kokemuksen mukaan ottamista sekä heidän jaksamisensa turvaamista on hyvä edistää kaikissa tutkimuksen vaiheissa, ja tässä on hyvä hyödyntää esim. tutkimustiimin työnohjausta. Riskinä on, että vain ammattitutkijan tahdissa mukana pysyvät kanssatutkijat pystyvät osallistumaan prosessiin, ja siksi sen etenemistä on koko ajan arvioitava heidän kanssaan ja ehdoillaan. 

 

Kansikuva
Suomen Klubitalot ry

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä