Ympärivuorokautisen palveluasumisen laatutavoitteet ja mittarit ikäpalveluissa, hyvaep

Yhtenäisesti sovitut laatuindikaattorit, joiden seuranta tapahtuu esihenkilöiden Raisoft työpöydällä reaaliaikaisilla laatukorteilla

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ympärivuorokautisen palveluasumisen laatutavoitteet ja mittarit ikäpalveluissa, hyvaep
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhtenäisesti sovitut laatuindikaattorit, joiden seuranta tapahtuu esihenkilöiden Raisoft työpöydällä reaaliaikaisilla laatukorteilla

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Kirsi Hakola

Luotu

15.09.2023

Viimeksi muokattu

18.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena laadukkaan palvelun varmistaminen ympärivuorokautisessa asumispalvelussa ja yksiköiden tuottaman palvelun tasalaatuisuus hyvinvointialueella​. Määritellyt mittarit ja tavoitteet ohjaavat toimintaa ja laatutavoitteiden seuranta mahdollistuu Raisoft laatukorttien avulla. Tavoitteiden seuranta mahdollistaa toiminnan arvioinnin sekä tukee toiminnan kehittämistä. Hyviä käytänteitä voidaan jakaa ja oppia niistä. Laatuindikaattorit otetaan osaksi omavalvontaa. Laatukortit voidaan ottaa myös osaksi yksityisten palveluntuottajien valvontaa.

Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueella käyttöönotettu RAI- järjestelmä halutaan hyödyntää myös johto- ja esihenkilötasolla. RAI-järjestelmän tuloksia hyödynnetään ikäpalveluiden tiedolla johtamisessa ja laatutyöskentelyssä. Raisoft -ohjelmiston laatumoduulilla on luotu laatuanalyysit. Ympärivuorokautisessa asumispalvelussa on määritelty yhteiset laatuindikaattorit sekä tavoitteet toiminnalle, joita seurataan omilla vastuualueilla ja vastuuyksiköissä. Jokainen ympärivuorokautisen asumispalvelun esihenkilö on työpajoissa luonut itselleen sähköisesti seurattavat laatukortit, joilla alueella seurataan yhtenäisiä indikaattoreita omalta vastuualueelta. Laatuindikaattorit kertovat yksikköjen toiminnan laadusta. Seurattaviksi laatuindikaattoreiksi valikoituivat asiat, jotka nähtiin merkityksellisiksi laadun näkökulmasta mutta myös asioita joissa alueen tuloksien perusteella nähtiin kehittämistarvetta. Ympärivuorokautisen asumispalvelun indikaattoreille määriteltiin johdon toimesta myös alueelliset tavoitearvot. Tavoitteiden määrittelyssä huomioitiin hyvinvointialueen yksikköjen tämän hetkinen tilanne, jota verrattiin kansalliseen keskiarvoon. Näiden tietojen pohjalta määriteltiin tavoitetaso. Yhtenäisillä laatukorteilla voidaan arvioida palveluiden toteutumista sekä löytää hyviä käytänteitä ja kehittämiskohteita

 Toimintamalli on alueen ikäpalveluissa ensimmäinen askel kohti RAI tulosten hyödyntämistä kehittämisessä ja laatutyössä. Laatuindikaattoreiden valintaan osallistui ympärivuorokautisen asumispalvelun johto. Laatuindikaattoreiden ja tavoitetulosten asettamisessa hyödynnettiin THL:n kansallisia RAI vertailutuloksia ja laatuindikaattoreita.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ikäpalveluiden ympärivuorokautisen asumispalvelun johto ja lähiesihenkilöt. Välillisesti myös koko yksiköiden henkilöstö. Johto on työpajoissa määritellyt seurattavat indikaattorit sekä määrittänyt tavoitearvot peilaten kansallisiin tuloksiin. Yksikköjen lähiesihenkilöt ovat luoneet omat reaaliaikaisesti seurattavat laatukortit omilla Raisoft työpöydilleen ohjatuissa työpajoissa. Esihenkilöitä on ohjattu seuraamaan tuloksia yksikköpalavereissa läpi ja osallistamaan yksikön henkilöstöä toiminnan kehittämiseen ja keinojen pohtimiseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Laatuindikaattorit otetaan osaksi koko henkilöstön koulutuksia ja varmistetaan henkilöstön osaaminen arvioinnin tekemisessä, jotta seurattavat tulokset ovat luotettavia. Laatuindikaattoreiden seuranta tulee huomioida esihenkilön vuosikellossa sekä omavalvontasuunnitelmassa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

 Laatuindikaattoreiden tuloksia tarkasteltaessa Etelä- Pohjanmaan HVA:n ikäpalveluiden ympärivuorokautisessa asumispalvelussa on jo syksyn aikana tapahtunut pientä muutosta toivottuun suuntaan. Toiminnan aseurattavat laatuindikaattorit tuodaan esiin henkilöstön RAI koulutuksissa ja niiden tuloksia seurataan esihenkilöiden kanssa yhdessä. Toimintamallin käyttöönoton tavoitteet on saavutettu. Asetettujen laatutavoitteiden toteutuminen on käynnistynyt mutta arvojen toteutuminen vie aikaa. Toimintamalli on otettu pysyvään käyttöön syksyllä 2023 ja sen jalostaminen kotihoidon palveluun on aloitettu. 

Ympärivuorokautisessa asumispalvelussa laatukorteilla seurataan seuraavia: aktiviteetteihin osallistuvien asiakkaiden osuus, arviointiin osallistuneiden asiakkaiden osuus, asiakkaat, joilla toteutuu hoitajan antama kuntoutus, omaisen osallistuminen arviointiin, rajoittavien välineiden ja toimenpiteiden yleisyys sekä vuoteessa elävien määrä. Näillä indikaattoreilla seurataan yksiköiden toiminnan laatua sekä arvioidaan yksiköiden toimintatapojen yhtenäisyyttä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

RAI laatumoduuli- osaaminen laatukorttien analyysien rakentamiseksi ja ymmärrys RAI arvioinnin sisällön tuottamasta tiedosta

Kansikuva
Sininen talo keltaisella taustalla. Talon vieressä teksti: Ympärivuorokautisen palveluasumisen laatutavoitteet ja mittarit ikäpalveluissa.  Ikäkoti- hanke, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021–2023

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis