Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen Työkykyohjelma Innokylässä

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Etelä-Pohjanmaa: TOIMEKSI-hanke
Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen Työkykyohjelma Innokylässä

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on ollut yhdenmukaistaa ja vahvistaa kaikkein heikommassa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden palveluita Etelä-Pohjanmaalla. Yhdenmukaistamisen tavoitteena on ollut työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen, työllistyminen, yksilöllinen suunnitelma ja siihen tarvittava tuki.  

TOIMEKSI-hanke on toiminut osana Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden Sote-keskus -hanketta. Hankkeeseen osallistuvat Etelä-Pohjanmaan kunnat ja kuntayhtymät sekä Isonkyrön kunta. 

Toimiaika

 1.10.2020–31.12.2022

Toimijat

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus, kunnat ja kuntien työllisyydenhoito, TE-toimisto, ELY-keskus, kuntakokeilut, TYP, Ohjaamot, työpajat, muut työllisyyshankkeet, Kela, työterveys, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, asiakkaat, kokemusasiantuntijat, järjestöt, kehittämisorganisaatiot ja muut sidosryhmät. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Minna Paloheimo-Asunmaa
Yhteyshenkilön organisaatio
Seinäjoen kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
toimeksi@seinajoki.fi

Tekijä

Marjut Karlsson

Luotu

24.03.2021

Viimeksi muokattu

22.12.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Etelä-Pohjanmaa on ollut aktiivinen toimija erilaisissa työikäisten palvelujen kehittämishankkeissa niin maakuntatasolla kuin valtakunnallisesti. Aikaisemmat hankkeet (ml. sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke SOSKU (2015–2018), toimintakykykeskuskokeilu (TOIKE) osana sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -hanketta, Osallisuutta moniammatillisesti – OSMO –hanke (2018-2020) sekä AIMO, monialainen työllisyyspalvelu (2019-2020)) nivoutuvat luontevasti Työkykyohjelman tavoitteiden alla hyödynnettäväksi. 

Etelä-Pohjanmaan TOIMEKSI –hankkeen suunnitelman valmistelussa kartoitettiin tarpeita, jotka ovat nousseet verkoston yhteisestä tekemisestä, aikaisemmista hankkeista sekä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen valmistelusta. Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus -hankkeen valmistelussa nousi erityisesti esille paljon palveluja tarvitsevien, haavoittuvassa asemassa olevan työikäisen väestön haasteet sekä palvelujen tarpeet ja vajeet. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kokemus on, että väliinputoajien joukko vain kasvaa eikä nykyinen palvelujärjestelmä kykene löytämään vaikuttavia palvelupolkuja yksilöllisistä lähtökohdista esiin nouseviin pulmiin.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston työttömyysaste on valtakunnallisesti verrattuna ollut pitkään maan matalimpia ja työllisyysaste korkeimpiin kuuluvia. Itsensä työllistämisen pitkät perinteet näkyvät pienten ja keskisuurten yritysten määrässä. Osatyökykyisten työntekijöiden palkkaukseen liittyvät riskit punnitaan tarkasti ja osin myös vastuisiin liittyvä virheellinenkin tieto on osaltaan vaikuttamassa palkkauspäätöksen tekemiseen. Työmarkkinoilla eletään hyvin poikkeuksellista aikaa (korona) ja Etelä-Pohjanmaallakin siirryttiin työvoimapulasta työvoiman ylitarjontaan hetkessä.

Kokonaisuudessaan Etelä-Pohjanmaan maakunnassa on seuraavia tarpeita, joita työkykyhankkeen kautta edistetään yhteistyössä olemassa olevien verkostojen ja toimijoiden kanssa:

 1. Alueella on edelleen toimialoja, joilla on pulaa osaavista työntekijöistä ja toisaalta maakunnan väestökehityksen ennusteet näyttävät sen, että jokaisella työtä hakevalla on merkitystä työmarkkinoiden toimivuuden kannalta.
 2. Etelä-Pohjanmaalla rakennetyöttömyyden piiriin kuuluvista asiakkaista lähes neljännes omaa työllistymiseen vaikuttavan diagnoosin (TEM Työnvälitystilasto maaliskuu 2020).
 3. Rakennetyöttömissä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden suhteellinen osuus on Etelä-Pohjanmaalla muuta maata korkeampaa. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden osalta rakennetyöttömyys pitkäaikaistyöttömyyden perusteella on myös yleisempää kuin muilla rakennetyöttömillä (TEM Työnvälitystilasto maaliskuu 2020). Koronatilanteen vaikutuksen myötä riski työttömyyden pitkittymiseen arvioidaan myös olevan suurempaa osatyökykyisten henkilöiden kohdalla.
 4. Isompien / vahvempien organisaatioiden kautta osaaminen lisääntyisi ja asiakkaille pystyttäisiin tarjoamaan monipuolisempia ja vaikuttavampia palveluja.
 5. Toimintamallit maakunnan sisällä eri toimijoiden kesken ovat tällä hetkellä erilaisia, asiakkaat saavat erilaista palvelua riippuen asuinkunnasta.
 6. Varhaiseen tunnistamiseen, asioiden puheeksi ottamiseen ja eteenpäin viemiseen varhaisessa vaiheessa ei ole yhdessä sovittuja toimintamalleja ja työmenetelmiä.
 7. Monialaisten, joustavien ja ketterien palvelujen saanti ei ole alueella riittävän suunniteltua, säännönmukaista ja yhtenevää.
 8. Asiakkaan saaman palvelukokonaisuuden yhteensovittaminen ei ole systemaattista (mm. etuudet).
 9. Tällä hetkellä joudutaan kikkailemaan, että asiakas saa hänelle kuuluvat etuudet. Tavoitteena on, että asiakas ei saa sanktioita vaan palveluja ja etuuksia, oikeaan aikaan. Sosiaaliturvauudistus huomioidaan kehittämistyössä (mm. Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu, THL 2018-2019).
 10. Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymän kohderyhmälle ei ole yhteisesti sovittua ja käytössä olevaa toimintamallia, eikä työkaluja työ-ja toimintakyvyn tunnistamiseen ja arviointiin.

TOIMEKSI-hanketta viedään eteenpäin monialaisena kehittämistyönä. Monialaisuudella tässä hankkeessa tarkoitetaan seuraavia sidosryhmiä, joita ovat mm. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus, kunnat/työllisyyden hoito, Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, TE, ELY, kuntakokeilut, TYP, ohjaamot, työpajat, muut työllisyyshankkeet, Kela, työterveys, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, asiakkaat/kokemusasiantuntijat, järjestöt, kehittämisorganisaatiot ja muut sidosryhmät.

Hankkeen toteuttamisessa huomioidaan erityisesti seuraavat riippuvuudet

 • Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus –hanke 2020-2022
 • Rakenneuudistus -hanke vuosille 2020-2021, erityisesti elintapaohjaus ja HYTE-toiminta yhteistyössä kuntien kanssa
 • alueen kaksi työllisyyden kuntakokeilua
 • Työllisyyspoliittinen hanke, Fokustuu (1.3.2020-28.2.2023)
 • AVAIN-mittaristokokeilu (mittarin integrointi osaksi asiakassuunnitelmaa ja sen arviointia 2020- 2022, alue on ilmoittautunut mukaan THL:n pilottiin)
 • Maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma ja –kertomustyö (Rakenneuudistus -hanke)
Päämäärä ja päätavoite

Seinäjoen kaupungin hallinnoima hanke:

 1. alueella on toimiva työkyvyn tuen palvelukokonaisuus
 2. työkyvyn tuen prosessi on rakennettu monialaisesti ja yhdessä
 3. työ- ja toimintakyvyn arviointi on tunnistettu palvelutarpeen osaprosessina
 4. sosiaalihuollon rooli työkyvyn ja työhön sijoittumisen tukemisessa on vahvistunut
 5. sosiaalihuoltolain mukaisella työtoiminnalla ja työllistymistä tukevalla toiminnalla on selkeä rooli ja yhtenäinen toteuttamismalli maakunnassa
 6. tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen käyttö on osa sosiaalihuollon palveluja maakunnassa

Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymän osahanke: Osahankkeen hankesuunnitelmaan esitetty muutosta 3/22

perusteluna: 

hankkeen edetessä tavoitteita lähdetty sopeuttamaan joustavasti kentältä esiin nousseisiin tarpeisiin työikäisten neurokirjon asiakkaiden työkyvyntuen tarpeen tunnistamiseen ja arvioinnin prosessien kehittämiseen.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintaympäristön muutos : Hankehakemisen jälkeen  yt-neuvottelut ja palvelujen uudelleen organisointi. Mm. työ- ja päiväaikaista toimintaa tuottava yksikkö siirtyi eri organisaatiolle.

Työkykyohjelma antoi mahdollisuuden yhdistää projekti 1 ja 2 --> erityisryhmien työkyvyn tuen tiimin toiminnan kehittäminen.

päätavoite:

 • Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä ja toiminta-alueella on käytössä, valitulla asiakasryhmällä, työkykyä edistävä toimintamalli, jota voidaan levittää eri maakuntiin.

3/22 päivitetyt tavoitteet

Erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan työkyvyn tuen prosessien selkeytyminen ja uusien työelämää edistävien asiakaslähtöisten mallien pilotointi hyvinvointialueella.

 

alatavoitteet: 

 • työ- ja toimintakyvyn työkalut on koottu verkoston yhteiseen käyttöön ja niiden käytön osaaminen on varmistettu
 • työ- ja toimintakyvyn arvioinnin työkalut on koottu verkoston yhteiseen käyttöön ja niiden käytön osaaminen on varmistettu
 • asiakkaat ovat mukana työ-ja toimintaympäristöjen kehittämisessä ja testaamisessa, asiakkaan toimijuutta vahvistaen, moninaiset työympäristöt ovat käytössä
 • asiakkaan asiointi on sujuvaa ja asiantuntijat ovat käytössä tarpeen mukaisesti
 • kuntoutuksen ja työllistämisen vaikuttavuutta tehostavat menetelmät ja tukitoimet ovat ammattilaisten tiedossa ja käytössä

3/22 päivitetyt tavoitteet

Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen hyvinvointialueen toimijoilla työikäisten erityisryhmien tarpeista, liittyen työ -ja toimintakyvyn tuen tarpeiden tunnistamiseen, arviointiin sekä tukemiseen.

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena on yhdenmukaistaa ja vahvistaa kaikkein heikommassa työmarkkina-asemassa olevien vammaisten ja osatyökyisten henkilöiden palveluita Etelä-Pohjanmaalla. Yhdenmukaistamisen tavoitteena on mm. työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen, työllistyminen, yksilöllinen suunnitelma ja siihen tarvittava tuki. 

Ajatuksenamme on, että jokainen on työkykyinen ja sopiva johonkin työhön. Työkykyohjelman täytäntöönpanossa tehdään saumatonta yhteistyötä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kanssa ja luodaan toimivat tiimit työikäisille, jotka hyötyvät ja tarvitsevat monialaista tukea.