IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke edistää mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä. Hankkeella kehitetään työelämään kuntouttavia mielenterveyspalveluja osana kansallista Mielenterveysstrategiaa.

Hanke tukee tuetun työllistymisen näyttöön perustuvan IPS -toimintamallin (Individual Placement and Support) käyttöönottoa Suomessa. Alueellisissa kokeiluissa mallinnetaan ne käytänteet, joilla IPS-työhönvalmennus toteutuu psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna palveluna. Arviointitutkimuksella selvitetään toimintamallin käyttöönoton onnistumista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke
Lyhyt kuvaus

IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke edistää mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä. Hankkeella kehitetään työelämään kuntouttavia mielenterveyspalveluja osana kansallista Mielenterveysstrategiaa.

Hanke tukee tuetun työllistymisen näyttöön perustuvan IPS -toimintamallin (Individual Placement and Support) käyttöönottoa Suomessa. Alueellisissa kokeiluissa mallinnetaan ne käytänteet, joilla IPS-työhönvalmennus toteutuu psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna palveluna. Arviointitutkimuksella selvitetään toimintamallin käyttöönoton onnistumista.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kehittämishankkeessa työllistymisen tuen ja psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen palveluista muodostetaan kokonaisuus niin, että niistä rakentuu toisiaan tukeva palveluprosessi. Kehittämishankkeen tavoitteet ovat:

  • Mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden työllistymisen ja työllisyyden edistäminen
  • Ammattilaisten osaamisen lisääminen ja vahvistaminen
  • IPS -toimintamallin laajemman käyttöönoton tuleminen Suomessa
Toimiaika

IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishankkeen toimiaika on 1.5.2020 – 31.3.2023. 

Toimijat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL toteuttaa kehittämishanketta. 

Alueellisia kokeiluja toteuttavat:

- Helsingin kaupunki: https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/psykiatriset-palvelut/sijoita-ja-valmenna/

- HUS Psykiatria ja Uudenmaan TE-toimisto: https://sijoitajavalmenna-uusimaa.fi/

- Siun sote: https://www.siunsote.fi/hankkeet

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Johanna Warius
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
johanna.warius@thl.fi

Tekijä

Johanna Warius

Luotu

02.12.2020

Viimeksi muokattu

22.06.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Yhtenä merkittävänä osatyökykyisyyden syynä ovat erilaiset mielenterveysongelmat. Psykiatriset sairaudet heikentävät toimintakykyä ja johtavat usein syrjäytymiseen työmarkkinoilta. Suomessa mielenterveyden häiriöt ovat yksi yleisimmistä syistä pitkille sairauslomille, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiselle sekä epävakaalle työuralle.

IPS-toimintamallin taustalla on näkemys työllistymisestä ja työnteosta olennaisena osana ihmisen toipumista, ja yhteiskuntaan osallistumista. Lähtökohtana on ajatus siitä, että tasavertainen työskentely ns. normaalissa työsuhteessa, ja työntekijänä toimiminen, mahdollistavat kenties keskeisimmän sosiaalisen roolin toteutumisen aikuisen henkilön elämässä.

Päämäärä ja päätavoite

IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishankkeen keskeisimpänä tavoitteena on mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien työmarkkinoille pääsyn, paluun ja siellä pysymisen edistäminen. Hankkeella pyritään tuetun työllistymisen näyttöön perustuvan IPS -toimintamallin (Individual Placement and Support) laajempaan käyttöönottoon Suomessa. 

Osana kehittämishanketta toteutettavalla arviointitutkimuksella selvitetään toimintamallin käyttöönoton onnistumista sekä tutkitaan IPS-työhönvalmennuksen soveltuvuutta ja vaikuttavuutta suomalaisessa kontekstissa. 

 

IPS-työhönavalmennus toteutetaan viidessä vaiheessa:

1. PALVELUUN HAKEUTUMINEN; SOPIMINEN TYÖNHAKIJA-ASIAKKAAN KANSSA
Palvelua tarjotaan kaikille töihin haluaville ja siihen osallistuminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja asiakkaan tietoiseen valintaan. Palvelu on yksilöllinen ja pitkäkestoinen tuki työllistymiseen.

2. OSAAMISEN KARTOITTAMINEN; AMMATILLINEN PROFILOINTI
Palvelun alussa kartoitetaan työnhakija-asiakkaan kanssa yhteistyössä hänen toiveensa, tavoitteensa ja osaamisensa sekä tehdään ammatillinen profilointi.

3. NOPEA TYÖN ETSINTÄ; AVOIMET TYÖMARKKINAT
Palvelussa keskeistä on nopea työnhaku sekä työhönvalmentajan iso rooli työnetsinnässä.

4. TYÖSKENTELY TYÖNANTAJA-ASIAKKAAN KANSSA; TUESTA SOPIMINEN
Palvelussa työhönvalmentaja työskentelee työnantaja-asiakkaan kanssa löytääkseen hänen tarpeeseensa sopivan työntekijän. Palvelussa työhönvalmentaja tukee työnantajaa ja työyhteisöä työsuhteen alkaessa sekä työhön kiinnittymisessä.

5. TYÖSUHTEEN YLLÄPITÄMISEN TUKI; TUKI TYÖSSÄ JA TYÖPAIKAN ULKOPUOLELLA
Palvelussa työhönvalmentaja tukee työnhakija-asiakasta työsuhteeseen orientoitumisessa, työn oppimisessa ja työkulttuuriin tutustumisessa sekä tilanteen vakauttamisessa ja seuraa asiakkaan tilannetta.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Työllistymis- ja taloudelliset tavoitteet:
− Alueellisiin kokeiluihin osallistuvat mielenterveyden häiriöihin sairastuneet henkilöt työllistyvät erityyppisiin ja erimittaisiin työsuhteisiin.
− Kokeiluihin osallistuvien asiakkaiden osaaminen ja työpanos ovat yhteiskunnan ja työnantajien käytössä.
− Työllistyneiden kokonaisansiot lisääntyvät ja tarve täydentäville sosiaaliturvaetuuksille vähentyy.

Hyvinvointitavoitteet:
− IPS -toimintaan osallistuminen ja työllistyminen lisäävät kokeiluihin osallistuvien koettua terveyttä ja elämänlaatua, työ- ja toimintakykyä, omaa toimijuutta ja yhteiskunnallista osallisuutta.
− Toimintaan osallistuminen ja työllistyminen tukevat kokeiluihin osallistuvien kuntoutumista ja vähentävät riippuvuutta hoitojärjestelmästä.

Ammattilaisten osaamiseen vahvistamiseen liittyvät tavoitteet:
− Alueellisiin kokeiluihin osallistuvan psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen henkilöstön ymmärrys työn merkityksestä osana mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden toipumista syvenee, kun työllistymiseen liittyvät kysymykset tulevat osaksi hoitoa.
− Alueellisten kokeilujen työllistymistä tukevissa palveluissa työskentelevien ymmärrys erityistä tukea tarvitsevien tarpeista lisääntyy. Työllistymistä tukevia palveluita osataan räätälöidä mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi.
− Alueellisiin kokeiluihin osallistuvat ammattilaiset työskentelevät hallinnonalat ylittäen moniammatillisissa tiimeissä ja koordinoivat monialaisia verkostoja, joihin kuuluu myös työnantajia, läheisiä sekä kokemusasiantuntijoita.

IPS -toimintamallin laajempaan käyttöönottoon liittyvät tavoitteet:
− Osana kehittämishanketta toteutetaan arviointitutkimus, jolla selvitetään toimintamallin käyttöönoton ja toimeenpanon toteutusta, soveltuvuutta sekä toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.
− Arviointitutkimus tuottaa tietoa, jota hyödynnetään IPS -toimintamallia suomalaisiin rakenteisiin juurrutettaessa.

Kuvassa on kaksi ihmistä, mies ja nainen, kirjastoympäristössä. He hymyilevät ja katsovat pöydällä olevia kirjoja.

Aihealueet

Mielenterveys Työllistyminen Työhönvalmennus Kuntoutus Osallisuus

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Syrjäytyminen