Keski-Suomi: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke

Keski-Suomen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen tavoitteena on luoda hyvinvointialueelle kotona asumisen tulevaisuuden suuntaviivat. Hankkeessa sovelletaan, jalostetaan ja juurrutetaan vaikuttaviksi osoitettuja toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä. Lisäksi hankkeessa kokeillaan uusia innovatiivisia ratkaisuja kotona asumisen tueksi vietävien palvelujen keskeisiin haasteisiin. 

Kansallinen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke | Innokylä (innokyla.fi)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Keski-Suomi: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke
Lyhyt kuvaus

Keski-Suomen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen tavoitteena on luoda hyvinvointialueelle kotona asumisen tulevaisuuden suuntaviivat. Hankkeessa sovelletaan, jalostetaan ja juurrutetaan vaikuttaviksi osoitettuja toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä. Lisäksi hankkeessa kokeillaan uusia innovatiivisia ratkaisuja kotona asumisen tueksi vietävien palvelujen keskeisiin haasteisiin. 

Kansallinen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke | Innokylä (innokyla.fi)

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen tavoitteet: 

1. Luodaan asiakaslähtöiset, asiakkaan tarpeet ja toimintakyvyn huomioivat palvelut maakunnallisesti saavutettavaksi

2. Uudistetaan henkilöstörakennetta, luoden henkilöstölle selkeät roolit ja tehtäväkuvat. Tavoitteena on, että osaaminen tukee henkilöstön saatavuutta ja työhyvinvointia.

3. Palveluiden tuottamisessa vahvistetaan turvallisuutta ja omavalvontaa.

Toimiaika

1.1.2022 - 31.12.2023

Toimijat

Jyväskylän kaupunki hallinnoi hanketta 1.1.-31.12.22 ja Keski-Suomen hyvinvointialue 1.1.-31.12.23.

Hankeryhmä koostuu projektipäälliköstä ja kymmenestä projektityöntekijästä. 

Keski-Suomen kunnat ja järjestöt ovat kehittäjäkumppaneita. 

Hankkeessa tunnistetaan muun muassa kuntien vanhusneuvostojen ja järjestöjen tärkeys kehittäjäkumppanina. Asiakkaat ja omaiset otetaan mukaan hankkeessa säännöllisesti pidettävien asiakas/omaisfoorumeiden kautta, joissa kohderyhmä pääsee yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen mukaan kehittämiseen.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Sanna Vesala
Yhteyshenkilön organisaatio
Keski-Suomen hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
sanna.vesala@hyvaks.fi

Luotu

29.03.2022

Viimeksi muokattu

09.01.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ikärakenteen muutoksen vuoksi on välttämätöntä hakea uusia ja luovia ratkaisuja ikäihmisten omahoidon tukemiseen, ennaltaehkäisyyn ja kotona asumisen vahvistamiseen. Keski-Suomessa yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 16 444 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä. Lisäksi muistisairaiden määrä on vuonna 2021 yhteensä 6613 ja kasvaa 2040 vuoteen mennessä 10 340 henkilöön.

Kotona asuvia 75 -vuotta täyttäneitä on Keski-Suomessa 91,7 % vastaavan ikäisestä väestöstä ja kuntakohtaiset erot ovat suuria. Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma vuoteen 2020 asetettiin tavoitteeksi, että vuonna 2025 kyseessä olevasta ikäryhmästä 93 % asuu kotona. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa keinoja, joilla aiemmin asetettu tavoite voidaan saavuttaa.

Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään aiemmat kehittämishankkeet, joita ovat Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma vuoteen 2020 ja Kukoistava kotihoito-hankkeessa 2016-2018 tehty kehittämistyö, jonka suuntaviivoilla kotona asumista tukevia palveluja on edelleen kehitetty. 

Aiemmin toteutettu ja nykyinen kehittäminen nivotaan tässä hankkeessa osaksi yhteisesti ymmärrettyä ilmiöpohjaista kotona asumista tukevaa palvelukokonaisuutta. Hankkeessa ymmärretään erilaisten kotihoidon yksiköiden mahdollisuudet ja resurssit ottaa käyttöön hankkeessa luotuja ratkaisuja. Kehittämisen askelmerkeissä ja kehittämisvauhdissa huomioidaan yksiköiden nykytila.

Päämäärä ja päätavoite

Päätavoitteena hankkeessa on varmistaa Keski-Suomen alueella asiakaslähtöiset ja yhdenmukaisesti tuotettavat kotona asumista tukevat, laadukkaat palvelut ympärivuorokautisesti. 

Päätavoite jakaantuu kolmeen toisiaan tukevaan tavoitteeseen:

1. Asiakaslähtöiset, monimuotoiset kotona asumista tukevat palvelut

2. Osaava ja riittävä henkilöstö tietää tavoitteet, tuntee ja osaa toimintamallit sekä tiedostaa oman roolinsa

3. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan turvallisuus ja laatu

 

Tavoite 1

1. Muodostetaan yhteinen tilannekuva kotona asumisen palveluiden tarpeista vuoteen 2030 ja päivitetään aiemmin sovitut tavoitteet

2. Kuvataan ja otetaan käyttöön palvelutarpeen arvioinnin ja palveluiden myöntämisenperiaatteet ja perusteet Keski-Suomessa huomioiden RAI-kriteerit

3. Palveluohjauksessa työskentelevät asiakas/palveluohjaajat koulutetaan ja perehdytetään hankkeen aikana maakunnan yhteisiin käytäntöihin ja toimintamalleihin (keskitetty palveluohjaus)

4. Sovitaan maakunnan yhteiset kotona asumisen tukemisen edistämisen toimintamallit

 • Keskitetty palveluohjausyksikkö
 • Digi –ja teknologiakeskus, sisältää etähoidon ja –hoivan sekä tukipalveluiden    tuottamisen toimintamallin
 • Muistihoitajaverkosto (ml. geriatrisen osaamiskeskuksen osaamisen laajentaminen)
 • Kotisairaalan hoidon tarpeen arvioinnin toiminnan (KoHTA-toiminta) laajentuminen ja mallin käyttöönotto koko Keski-Suomen alueelle
 • Tiimimalli, jossa huomioidaan erityisosaamista vaativat asiakasryhmät

5. Omais-ja perhehoidon periaatteiden luominen ja omaishoitajien tukeminen

Tavoite 2

6. Henkilöstörakenteen, -määrän, osaamisvaatimusten ja tehtäväkuvienmäärittely maakunnan kotona asumista tukeviin palveluihin

 • Osaamiskartoitus ja erityisosaamisen määrittely (mm. kuntoutus, mielenterveys- ja päihde, muisti)
 • Erityisosaamista vaativien tiimien muodostaminen
 • Tehtäväkuvat ja roolit ammattiryhmittäin
 • Resurssipoolin määrittäminen
 • Kotihoidon johtamisen rakenteet ja määrittely

7. Perehdytys ja koulutus: Hankkeessa luodaan yhteinen sähköinen perehdytys-ja koulutuskokonaisuus henkilöstölle ja esihenkilöille

 • RAI-osaamisen varmistaminen
 • Kuntoutuksen ja toimintakyvyn edistämisen osaamisen kehittäminen, kuntoutuksen asiantuntijoiden osaamista lisätään
 • Teknologian osaaminen osaksi hoitajan työtä: keskitetty, laadukas ja jatkuvasti tarjolla oleva koulutus  teknologisten laitteiden käytöstä.

 

Tavoite 3

8. RAI-mittarien hyödyntäminen kotona asumisen tukemisen ja hoidon laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa.

9. Varmistetaan, että työt järjestellään alueella yhtenäisin periaattein ja tavoittein

10. Kotona asumisen turvallisuuden painopisteistä sopiminen Keski-Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

11. Omavalvonta tukee palveluiden laatua koko Keski-Suomen kotihoidossa

12. Ostopalvelut ja palvelusetelillä tuotetut palvelut pidetään mukana kehittämisessä

13. Johtaminen ja esimiestyö tukee turvallisuutta ja laatutyötä

Tuotokset ja tulokset

Hankkeessa onnistuttiin vahvistamaan asukkaille tarjottavia digitaalisia, robotiikkaan perustuvia ja etänä toteutettavia palveluita. Etähoiva, etäpäivätoiminta sekä lääkeautomaatit laajenivat maantieteellisesti koko hyvinvointialueelle ja palveluiden käyttäjämäärät lisääntyivät. Lisäksi ammattilaisten osaamista vahvistettiin sekä RAI-järjestelmään tehtiin laatumoduulit sopivien asiakkaiden löytämiseksi näihin palveluihin. Asukkaille luotiin palvelumuotoilun keinoin asiakaslähtöiset seniori-verkkosivut, joita on hyödynnetty ja joista on saatu positiivista palautetta asukkailta ja ammattilaisilta. Ikääntyneiden digitaalisen itsearviointivälinetyökalun (InterRAI check-up) sisältöä kehitettiin yhteistyössä InterRAI Finlandin ja Vitec RAI Softin kanssa ja työkalu otetaan käyttöön Keski-Suomen hyvinvointialueella syksyllä 2024.

Ammattilaisten osaamista vahvistettiin lukuisten eri koulutusten, työpaja- ja työryhmätyöskentelyjen sekä materiaalien avulla (esim. kotiin annettavien palveluiden soveltamisohjeet, kotihoidon työntekijän käsikirja, kuntouttavan päivätoiminnan, etäpäivätoiminnan, etähoivan ja lääkeautomaattien videot, kuntouttavan arviointijakson animaatio). Samalla selkeytettiin prosesseja, kuten palvelutarpeen arviointi, ikääntyneiden palveluprosessit ja sairaalasta kotiuttaminen, sekä eri ammattilaisten välistä vastuunjakoa.

Työn tueksi kehitettiin yhdessä esihenkilöiden ja ammattilaisten kanssa kotihoidon moniammatillinen toimintamalli. Kotisairaalan hoidon tarpeen arviointi -toimintaa laajennettiin samalla perustettuihin kotisairaalan satelliittiyksiköihin. Ammattilaisten osaamisen vahvistuttua ja prosessien sekä toimintamallien selkiinnyttyä asiakkaat saavat yhdenmukaisempaa sekä laadukkaampaa palvelutarpeen arviointia, palvelua ja hoitoa, asiakkaiden tilanteita pystytään arvioimaan ja hoitamaan nopeammin sekä oikea-aikaisemmin ja välttämään tarpeettomia siirtoja palvelusta toiseen. Lisäksi ammattilaiset tietävät paremmin roolinsa sekä saavat tukea toisiltaan ja olemassa olevista materiaaleista.

Kotihoidon määräaikainen kuntouttava arviointijakso saatiin TulKoti-hankkeen tuella jalkautettua koko hyvinvointialueelle. 

 

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Kehittämistyön avulla ikääntyneiden kotona asumista tukevista palveluista on saatu asiakaslähtöisempiä ja yhtenäisempiä. Lisäksi ammattilaisten käyttöön on saatu useita heidän työtään ja työhyvinvointiaan tukevia työkaluja. 

RAI-järjestelmän tietojen perusteella kuntouttavalta arviointijaksolta ohjautuu säännöllisiin palveluihin aikaisempaa enemmän oikeaa kohderyhmää. Tämän odotetaan pidemmällä aikavälillä vaikuttavan siihen, että asiakkaiden toimintakykyyn voidaan vaikuttaa paremmin hyvissä ajoin ja asiakkaat saavat tarvitsemaansa palvelua oikea-aikaisemmin.

Kotihoidon ja tukipalveluiden henkilöstö koulutettiin validaatio-menetelmän hyödyntämiseen hankkeen tuella. Lisäksi koulutettiin validaatio-menetelmäohjaajia, joiden vastuulla on huolehtia menetelmän jalkautumisesta. Menetelmän avulla erityisesti muistisairaiden ja heidän läheistensä ymmärtämisen ja kohtaamisen uskotaan paranevan. Validaatio-menetelmä on päätetty ottaa käyttöön kotihoidon ja tukipalveluiden palvelualueilla. Hanke on osallistunut vahvasti RAI-järjestelmän käyttöönoton edistämiseen ja ammattilaisten osaamisen vahvistamiseen, jotta asiakkaat sekä läheiset olisivat mukana toimintakyvyn arvioinnissa ja tuloksia hyödynnettäisiin. Osaamisen vahvistuttua palvelut saadaan paremmin kohdennettua oikeille asiakkaille ja tietoa voidaan hyödyntää myös johtamisessa nykyistä paremmin.

Hankkeen kesto oli lyhyt ja kehittämistyötä tehtiin historiallisten suurten muutosten, hyvinvointialueen valmistelun, käynnistymisen ja siihen liittyvien johtamis- ja rakennemuutosten, sekä henkilöstön saatavuuden haasteiden keskellä. Näiden vuoksi hankkeen kehittämistoimenpiteitä oli mahdollista toteuttaa laajamittaisesti vasta keväästä 2023 alkaen. Ammattilaisten vaihtuvuus on suurta, joten hankkeessa kehitettyjä ja hyvinvointialueen käyttöön ottamia toimintamalleja on viety osaksi perehdytysohjelmia. Lisäksi jokaisen toimintamallin jatkokehittämisestä on tehty suunnitelma sekä sovittu vastuuhenkilöt Keski-Suomen hyvinvointialueen koti- ja asumispalveluiden kanssa. Kehittämistoimenpiteiden pidemmän aikavälin vaikutuksia ja vaikuttavuutta on mahdollista arvioida vasta myöhemmin.