Keski-Suomi: Tulevaisuuden sote-keskus - Monesta hyvästä yhdeksi parhaista

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Keski-Suomen maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Keski-Suomen maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Keski-Suomi: Tulevaisuuden sote-keskus - Monesta hyvästä yhdeksi parhaista
Lyhyt kuvaus

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Keski-Suomen maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Keski-Suomen maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Keski-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen tarkoituksena on hallituksen ohjelmalle asettamien tavoitteiden mukaisesti kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, tarjotaan eri ammattilaisten ja erityistason konsultaatioita sekä hyödynnetään digitalisointia.

Hankekokonaisuuden aikana tavoitellaan ja toteutetaan ajatuksellista, toiminnallista ja viestinnällistä muutosta, jossa hajanaista järjestämisvastuuta yhtenäistetään ja parannetaan vaikuttavimman lopputuloksen saavuttamiseksi. Kehittämistyön keskiössä on hoitoa ja palvelua tarvitseva keskisuomalainen asukas. Uudessa tavassa toimia ja ajatella hyödynnetään omahoidon työkaluja, sähköisiä palveluita sekä ammattilaisten vastaanottoja silloin, kun asiakkaalla on palveluun todellinen tarve. Kehittämistyöllä varmistetaan asukkaiden yhdenvertaiset ja saumattomat sote-palvelut ja tuetaan siten asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.

Hankkeen kärjiksi on valittu kolme osakokonaisuutta:

1. vastaanottopalveluiden saatavuuden parantaminen 2. palveluketjujen yhtenäistäminen ja yhtenäistämisprosessin konseptointi sekä 3. lasten ja perheiden palveluiden integroiminen osaksi sote-keskusta.

Toimiaika

2020-2022

Toimijat

Kaikki Keski-Suomen kunnat, sote-organisaatiot ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, asukkaat, henkilöstö, päättäjät, järjestöt, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, THL, STM

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Tiina Koponen
Yhteyshenkilön organisaatio
Jyväskylän kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tiina.koponen@jyvaskyla.fi

Luotu

30.06.2020

Viimeksi muokattu

25.05.2021
Tuotokset ja tulokset

Tiivistelmä: Keski-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman oma-arvioinnista, kevät 2021

Oma-arviointi sisältää keskeiset Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämistoimenpiteet. Raportoinnissa tuloksia tuodaan esille viiden hyötytavoitteen kautta. Hyötytavoitteiden alla ovat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kärjet:

 • Vastaanottopalvelut
 • Palveluketjujen kehittäminen
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Hyötytavoitteiden keskeisimmät onnistumiset

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen

 • Vastaanottopalvelut
  • Toukokuussa 2021 avattu OmaKS.fi, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus, asiakkuuksien segmentointi-työkalu Suuntiman käyttöönotto sekä Omaolo.fi-palvelun käyttöönotto Keski-Suomen maakunnassa
 • Palveluketjujen kehittäminen
  • Ravitsemusterapian resurssointi on vahvistunut, diabeteksen hoitoon on saatu omaseurannan digitaalisia välineitä ja tyypin 2 diabeetikoiden asiakkuussegmentointiin on määritelty kriteerit ja toimintamallit
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
  • Sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä on vahvistettu. Yhteistyöllä varmistetaan, että lasten ja nuorten tuen tarpeet tunnistetaan oikea-aikaisesti ja tarpeisiin vastataan yhteistyötä tiivistämällä
  • Sisote-ammattilaisia koulutetaan IPC-menetelmän käyttöön
 1. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • Vastaanottopalvelut
  • Ammattilaiset tunnistavat asiakkuussegmentoinnin avulla (Suuntima) sopivat asiakkuuspolut
 • Palveluketjujen kehittäminen
  • Elämäntapaohjauksen pilotit ovat käynnistyneet Keski-Suomessa, OmaKS elämäntapaohjaus-pilotti antaa mahdollisuuden ennaltaehkäisyyn
  • OmaKS Hyvinvointiesi tueksi -sivusto
  • Kotikonsti-toimintamalli
 • Lapset, nuoret ja perheet
  • Perhekeskus, kohtaamistoimintapaikka, kehittämistä lähes jokaisessa Keski-Suomen kunnassa
 1. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
 • Vastaanottopalvelut
  • Tiimimallin valmistelu ja hyvä suunnitelma eteenpäin
 • Palveluketjujen kehittäminen
  • o Kehittäjäverkostot kaikkien paleluketjujen osalta saatu käyntiin
  • o Ensihoidon saattohoidon protokolla
 • Lapset, nuoret ja perheet
  • Maakunnallisen perheoikeudellisten palveluiden yksikkö
  • Vaikuttavaksi todettujen menetelmien käyttö lapsiperhepalveluissa
  • Lastensuojelun erityisosaamista vahvistettu työparityön avulla
 1. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen  
 • Vastaanottopalvelut
  • Hoidon ja palvelutarpeen arviointi lähtenyt hyvin käyntiin. OmaKS:n moniammattillinen tiimi, sisältää sosiaali- ja terveyspalvelujen osaajat
 • Palveluketjujen kehittäminen
  • Toimivat yhteistyöverkostot, elämän loppuvaiheen hoito, kotihoito, kotisairaala, palveluasuminen ja vuodeosastot
 • Lapset, nuoret ja perheet
  • Moniammattilaisten työ saatu kuvatuksi, suunnitelman toteutus  viimeistään syksyllä. Keski-Suomen alueen 22 kunnasta 9 kuntaa lähtevät pilotoimaan ja kehittämään monialaista tiimimallia

5. Kustannusten nousun hillitseminen 

Sote-palveluihin ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen liittyvät pilotit ovat käynnistyneet ja niiden vaikutukset kustannuksiin arvioidaan pidemmällä aikavälillä.

Aikaisempi teksti: 

Tiivistelmä oma-arvioinnista, kevät 2021

1.      Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen

2.      Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön

3.      Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

4.      Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen  

 

Tiivistelmä lähtötilanteen oma-arvioinnista

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset

Keski-Suomen hajanaisuus näkyy niin sote-palvelujen tuotantotavoissa ja kustannuksissa € /as, kuntien väestörakenteessa, väestön hyvinvointia kuvaavissa mittaristoissa kuin asumisympäristöissäkin. Keski-Suomi on Suomi pienoiskoossa, siksi hankkeen nimi Monesta Hyvästä Yhdeksi Parhaista kuvaa päätavoitettamme hyvin. 

Lähtötilanteessa on sovittu hankkeeseen kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden edistämisestä yksi kerrallaan. Ensimmäisenä hankkeen konkreettisena tavoitteena toteutuu maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön syntyminen. Raportointivaiheessa vain kolme kuntaa on jäämässä yksiköstä pois. Yksikön toiminta alkaa 1.1.2021. Luottamus toimijoiden kesken on ollut hyvää ja sitoutuminen yhteisten tavoitteiden viemiseksi käytäntöön omissa organisaatioissa on vielä ainakin edennyt varsin hyvin. 

Seuraavaksi oma-arvionnissa esitellään tietoja hankkeen etenemisestä hyötytavoitteittain Keski-Suomen tulevaisuuden sote-keskushankkeen hankesuunnitelmassa esitetyn kolmen kärjen kautta (palvelujen saatavuus, palveluketjujen kehittäminen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen integroiminen osaksi sote-keskusta). Moni kehittämistoimemme sopisi useankin hyötytavoitteen alle, mutta olemme yrittäneet jakaa toimenpiteet päätavoiteajatuksella hyötytavoitteeseen. Kehittämistyö on moninaista ja hankkeen sisälläkin tehdään ristikkäin kehittämistyötä.  

Yleisellä tasolla Keski-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen kehittämistoimenpiteet ovat mielestämme lähteneet hyvin liikkeelle ja jokaiseen kärkeen on rakennettu tarkempi aikataulu ja sisällön rakenne. Tärkein tavoite hankkeella on saada kehitettyä nykyisiä toimijoita ja heidän palvelutuotantoaan yhtenäisemmäksi, tasalaatuisiksi ja paremmin saavutettaviksi.    

Keski-Suomen sote-uudistuksen pääviesti hyvinvointi, terveys, hyvä arki.

Aihealueet

Sosiaali- ja terveyskeskukset

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön