Kehitämme Nuorten digitaaliset tukipolut - 3X10D -hankkeessa digitaalisen 3X10D-itsearviointitestin, jonka avulla nuori voi arvioida elämäntilannettaan 10 elämänalueen kautta. Itsearvion jälkeen nuori saa palautteen sekä vinkkejä omaan tilanteeseensa sopivista palveluista.

Itsearviointitestin rinnalla kehitämme nuorilähtöistä digitaalisen palveluohjautumisen alustaa, joka toimii asuinpaikasta riippumatta. Alustan avulla voidaan vahvistaa nuorten tietoa tukipalveluista ja tukea ohjautumista tarkoituksenmukaisen tuen piiriin oikea-aikaisesti. 

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta: https://www.nuortenpalvelupolut.fi/

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Nuorten digitaaliset tukipolut - 3X10D
Lyhyt kuvaus

Kehitämme Nuorten digitaaliset tukipolut - 3X10D -hankkeessa digitaalisen 3X10D-itsearviointitestin, jonka avulla nuori voi arvioida elämäntilannettaan 10 elämänalueen kautta. Itsearvion jälkeen nuori saa palautteen sekä vinkkejä omaan tilanteeseensa sopivista palveluista.

Itsearviointitestin rinnalla kehitämme nuorilähtöistä digitaalisen palveluohjautumisen alustaa, joka toimii asuinpaikasta riippumatta. Alustan avulla voidaan vahvistaa nuorten tietoa tukipalveluista ja tukea ohjautumista tarkoituksenmukaisen tuen piiriin oikea-aikaisesti. 

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta: https://www.nuortenpalvelupolut.fi/

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tutkimuksen ja kehittämistyön valossa tiedetään, että nuorten tarpeet ja palvelut eivät kohtaa ja nuorten palvelut näyttäytyvät nuorille pirstaleisina. Tarpeet ulottuvat usein monelle eri elämänalueelle, eikä nuori itse usein tiedä, mistä suunnasta lähtisi hakemaan apua.

3X10D-itsearviotesti ja digitaalisen palveluohjautumisen alusta on suunnattu 15–25-vuotiaille nuorille. Hankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja kaikille nuorille, mutta erityisenä painopisteenä on pyrkiä vastaamaan ehkäisevästi tällä hetkellä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien nuorten tuen tarpeisiin.

Kehittämistä ohjaavat mm. Nuorten kevyet palvelupolut - 3X10D -hankkeen aikana (2018-2020) kerätty sekä taustalla oleva tutkimustieto nuorten tarpeista sekä tarjolla olevista palveluista.

Toimiaika

1.4.2020 - 31.3.2023

(tämän kehittämisen pohjana oleva Nuorten kevyet palvelupolut - 3X10D -hanke 1.4.2018-31.3.2020)

https://www.nuortenpalvelupolut.fi/

Toimijat

Diakonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijat johtavat ja koordinoivat kehitystyötä, jota tehdään yhdessä järjestöissä toimivien nuorten kanssa työtä tekevien ammattilaisten, vertaiskehittäjiksi palkattujen nuorten, Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sekä Oulun kaupungin kanssa.

Kehittäjäkumppaneina ovat mukana Mieli ry (Sekasin chat), Takuusäätiö, Martat, Väestöliitto, NAL ry, Pelastakaa Lapset ry, Nuorten Ystävät ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry, HDL/Vamos, Yeesi ry, HelsinkiMissio sekä Ehyt ry. 

Järjestöt toimivat kehittäjäkumppaneina omalla osaamisalueellaan. Yhdessä muotoillaan itsearvion palautteita, tukipalvelun palvelukuvauksia sekä käyttäjän jatko-ohjautumisen polkuja. Yhteiskehittäminen mahdollistaa nuorilähtöisyyden, erityistä tukea tarvitsevien nuorten tavoittamisen sekä monialaisen asiantuntijuuden yhdistämisen.

Alustaa pilotoidaan Oulun kaupungin nuorten verkkosivustolla ja Sekasin chat -palvelussa.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Reija Paananen
Yhteyshenkilön organisaatio
Diakonia ammattikorkeakoulu (Diak)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
reija.paananen@diak.fi

Tekijä

Reija Paananen

Luotu

09.09.2020

Viimeksi muokattu

04.10.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kehittämistä ohjaa taustalla oleva tutkimustieto nuorten tarpeista sekä tarjolla olevista palveluista:

 • Palvelujärjestelmä näyttäytyy nuorille sekavana, pirstaleisena eikä tukimahdollisuuksista tiedetä.  ​
 • Tukea tulisi tarjota aktiivisemmin, se tulisi saada käyttöön helposti, oikea-aikaisesti ja riippumatta asuinpaikkakunnasta.​
 • 3. sektori tarjoaa palveluita, joilla kyettäisiin tarttumaan nuoren haasteisiin ennen kuin ne ovat kasvaneet liian suuriksi. Tietoa näistä palveluista olisi tärkeää lisätä. ​
 • Palveluita tulisi tarjota siellä, missä nuoret ovat.​
 • Palveluita pitäisi integroida ja saada tarjolle samaan paikkaan. ​
 • Haasteiden monitahoisuus pitäisi saada näkyväksi, jotta kaikkiin nuoren tukitarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan kokonaisvaltaisemmin.​
 • Nuoren pitäisi itse hahmottaa elämäntilanteeseensa liittyviä haasteita, jotta hän tietä hakea niihin apua.  ​
 • Nuorten hyvinvoinnista ja sen kehityksestä tarvittaisiin ajankohtaista tietoa, jotta palveluiden kehittämisessä osataan jatkossa vastata entistä nopeammin nuorten tarpeisiin. 
Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen tavoitteena on kannustaa nuoria suunnittelemaan elämäänsä, vahvistaa nuorten tietoutta ja ohjautumista kussakin tilanteessa tarkoituksenmukaiseen tukeen oikea-aikaisemmin ja tarjota aktiivisesti nuorille järjestöjen tukimuotoja. Hankkeen aikana rakennetaan nuorilähtöisesti laajempaa toimijaverkostoa tarkoituksenmukaisen ohjautumisen näkökulmasta.

Hankkeessa kehitetään verkkoalustaa, joka kokoaa yhteen järjestöjen (ja kuntien) tarjoamat, nuorille (n.15-25v.) suunnatut tukipalvelut.

Palvelun lähtökohtana on Diakonia-ammattikorkeakoulussa kehitetty 3X10D-elämäntilannemittari, jossa nuori voi arvioida kokonaisvaltaisesti tyytyväisyyttään eri elämän osa-alueisiin. 

Itsearvioon vastattuaan nuori saa palautteen ja etenemismahdollisuuksia kussakin tilanteessa tarpeenmukaisiin palveluihin. Nuori voi myös ottaa talteen vastauksensa ja pysähtyä pohtimaan tulevaisuuden toiveitaan. Tavoitteena on että alustan kautta nuoren on mahdollista tarvittaessa myös pyytää ammattilaisen yhteydenottoa.

Ratkaisulla tavoitellaan nuorten ja nuorten tukipalveluiden parempaa kohtaamista. Pyritään lisäämään nuorten tietoisuutta erilaisista tilanteista, mahdollisuuksista ja tukipalveluista. 

Alustan avulla voidaan tukea tarvitsevalle nuorelle tarjota apua kellonajasta ja asuinpaikkakunnasta riippumatta. Helpotetaan nuorelle tuen löytämistä ja avun hakemista integroimalla eri toimijoiden palveluita löytyväksi yhdestä paikasta.

Tarjotaan nuorelle apua oman elämäntilanteensa hahmottamiseen ja vahvistetaan nuoren omaa toimijuutta oman tulevaisuutensa suunnittelussa.

 

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Palveluohjauksen alustan kehittäminen tarkoittaa käytännössä:

 • 3X10D-elämäntilanteen itsearvion digitaalisen alustan luominen
 • Itsearvion palautteen kehittäminen
 • Jatko-ohjautumisen prosessin suunnittelu
 • Ohjautumisen teknisen toteutuksen suunnittelu
 • Alustan sovittaminen eri rajapintoihin (järjestöjen ja muiden toimijoiden omat sivustot/järjestelmät)
 • Järjestöjen sekä julkisen puolen toimintamahdollisuuksien selvittäminen ja liittäminen nuoren itsearvion pohjalta tulevan palautteen alustaan

Itsearvio rakennetaan alustalle, josta se on jaettavissa ja kustomoitavissa paikallisiin tarpeisiin (paikalliset palvelut ja ohjautuminen) sekä upotettavissa eri järjestelmiin.

Yhteiskehittämisen ja hankkeen tuotoksena syntyy yhdessä kehittämiskumppaneiden kanssa laaditut itsearviosta seuraavat palautteet sekä yhdessä kehittämiskumppaneiden kanssa laaditut ohjautumispolut. Myös rakennettava itsearvion digitaalinen alusta on tuotos. Hankkeen aikana syntyy yksi tai useampi digitaalinen paikka, jossa nuori voi tehdä itsearvion.

Hankkeen tuloksena saadaan aikaan nuorille keskeisten järjestöjen kehittäjäkumppanuusverkosto. Verkosto jakaa ja lisää ymmärrystä nuorten elämäntilanteista, tukitarpeista ja ohjautumisesta. Tämän ansiosta nuoret saavat monialaisempaa ja tarkoituksenmukaisempaa tukea eri elämäntilanteissa. Tämä vie eteenpäin kokonaisvaltaisempaa kohtaamista ja laajamittaisempaa palvelujen integraatiota.

Hankkeen aikana saadaan arvioita digitaalisen palveluohjauksen toimivuudesta nuorten, työntekijöiden ja sidosryhmien näkökulmista. Uutta työmenetelmää arvioidaan yhtäältä digitaalisena työvälineenä ja toisaalta nuorten palvelujen integraation välineenä ja nuorten hyvinvoinnin lisääjänä.