Raittila, päihteetöntä vertaisuutta iltaisin ( Päihteetön monitoimitila )

Aikuisten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä elämänhallinnan ja päihteettömän elämän tukemiseen. Ilta- ja viikonloppupainotteinen kohtaamispaikka, toiminnan, ryhmien ja vertaistuen avulla.

Käyttötarkoitus

Samassa tilassa yhdistetään useiden päihdetoimijoiden voimavarat ja resurssit palvelemaan päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tarpeita. Sisältöjä tuotetaan fyysisesti samassa paikassa tälle kohderyhmälle. Kävijät saavat vertaiskontakteja muista kävijöistä sekä toimijoista. Alueen pirstaloituneet palvelut löytyvät yhdestä paikasta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Raittila, päihteetöntä vertaisuutta iltaisin ( Päihteetön monitoimitila )
Lyhyt kuvaus

Aikuisten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä elämänhallinnan ja päihteettömän elämän tukemiseen. Ilta- ja viikonloppupainotteinen kohtaamispaikka, toiminnan, ryhmien ja vertaistuen avulla.

Käyttötarkoitus

Samassa tilassa yhdistetään useiden päihdetoimijoiden voimavarat ja resurssit palvelemaan päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tarpeita. Sisältöjä tuotetaan fyysisesti samassa paikassa tälle kohderyhmälle. Kävijät saavat vertaiskontakteja muista kävijöistä sekä toimijoista. Alueen pirstaloituneet palvelut löytyvät yhdestä paikasta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Monitoimitilassa eri päihdekuntoutujien kanssa toimivat tarjoavat palveluitaan samalle kohderyhmälle. Palveluita tuottamassa voivat olla mm. diakoniatyö, kunnan päihde- ja psykiatriset palvelut, järjestöt ja muut kolmannen sektorin toimijat. Kuntoutuja saa yhdestä tutusta ja turvallisesta ympäristöstä tarvitsemansa avun ja tuen. Tämä madaltaa kynnystä osallistua ja ottaa vastaan apua eri toimijoilta.

Toimiaika

Toiminta on käynnistetty 2017 ja toiminta jatkuu edelleen.

Toimijat

Toiminnassa yhteistyökumppaneina keväällä 2020 Helsingin kaupunki, Miessakit ry, Eritysdiakonia, Wertsi ry, Helsingin A-Kilta sekä Kriminaalihuollon tukisäätiön muita toimioita.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Marko Karuvaara
Yhteyshenkilön organisaatio
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
marko.karuvaara@krits.fi

Tekijä

Marko Karuvaara

Luotu

12.03.2020

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Tärkeimpänä tarpeena on se, että päihteettömiä ilta- ja viikonloppuaikaan avoinna olevia toimintapaikkoja ei ole. Vertaisuuden kokemuksen positiiviset vaikutukset ja kokemusasiantuntijuuden hyödyt kuntoutumisen etenemisessä ja ylläpidossa haluttaisiin paremmin käyttöön. Kuntoutumisessa ollaan eri vaiheissa. Toiminnan tulisi huomioida palvelutarjonnassa avun oikea-aikaisuus ja monipuolisuus. Toisaalta tulisi huomioida myös henkilöt, joiden päihde- tai mielenterveysongelmat ovat muuttumassa akuuteiksi. Kyseessä on tällöin ennaltaehkäisevä tuki. Kuntoutujien perheille ja läheisille sekä kuntoutujien omalle vanhemmuudelle ei ole tarjolla tukea. Tarvetta on viihtyisälle ja turvalliselle aikuisten päihteettömälle monitoimitilalle, jossa on mahdollisuus vapaaseen oleiluun. Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat usein ylisukupolvisia, uuden ystäväpiirin mahdollistamista kaivataan. Keskeisin ero mahdollisesti jo olemassa oleviin päiväkeskuksiin on, että monitoimitila toimii arkisin ja lauantaisin ilta- ja viikonloppupainotteisesti sekä päihteettömästi. Monitoimitilaan ovat tervetulleita myös kuntouttavassa korvaushoidossa olevat ja he, jotka eivät vielä kykene täyteen päihteettömyyteen mutta keskuksessa oleskeluun edellytetään päihteetöntä olemista, joka arvioidaan tapauskohtaisesti. Tärkeää on turvata päihteetön tila kävijöille.

Ammattilaisen näkökulmasta toimintamalli yhdistää eri toimijoiden resurssit yhdeksi kokonaisuudeksi. Ammattilaisten yhteistyö syvenee ja tarkentuu. Tietoisuus toisista toimijoista kasvaa. Päihdekuntoutuja saavuttaa palvelut yhdestä tutusta ja turvallisesta paikasta. Ohjautuminen muiden palvelutarjoajien piiriin esimerkiksi diakoniatyöhön tai päihde- ja psykiatrisiin palveluihin madaltuu ja helpottuu.

Toiminnan suunnittelu aloitetaan tiiviillä päihde- ja mielenterveysalan toimijoiden yhteistyöllä. Toimijat kokoontuvat suunnittelemaan, mikä on alueen tarve ilta- ja viikonloppupainotteiselle Monitoimitilalle. Toimijoista valitaan vastuukoordinaattori, joka kartoittaa tarvetta haastatteluin ja kirjallisin kyselyin. Eri toimijoiden asiakkaita haastatellaan ja kuunnellaan toimintaa suunniteltaessa.

Kootaan yhteistyössä ns. toimintatarjotin, mitä sisältöjä eri toimijoilla olisi tarjota Monitoimitilaan. Osapuolet sitoutuvat tarjoamaan sisältöjä ja varmistavat resurssien riittävyyden. Vertaisten (vertaisohjaajien) sitouttaminen toimintaan on tärkeää.

Jokainen osapuoli vastaa sekä Monitoimitilan, että oman toimintansa markkinoinnista omissa verkostoissaan.

Tilasuunnittelussa on hyvä ottaa huomioon keskeinen sijainti, johon on helppo kulkea julkisilla kulkuneuvoilla. Lähellä sijaitsevat liikuntapaikat mahdollistavat harrastusmahdollisuuksia tilan ulkopuolella. Päihteettömän tilan varmistamiseksi, sen on oltava helposti kontrolloitava ilman suuria näköesteitä. Iso yhteinen tila, johon kaikki mahtuvat, antaa mahdollisuuden aitoon vertaiskeskusteluun esteettömästi ilman, että joutuisi jännittämään osallistumista. Tilassa on hyvä olla yksi erillinen huone, jossa voi pitää vertaisryhmiä. Tilassa on oltava vähintään kahvinkeittopiste, mutta keittiötilat mahdollistavat mm. ruokaryhmien järjestämisen. Tilan koosta riippuen, eri harrastusmahdollisuudet voi ottaa huomioon (lautapelit, kädentaidot, rentoutus, jooga yms.) Henkilökunnalla on oltava häiriötön toimistotila.

Päämäärä ja päätavoite

Ilta- ja viikonloppupainotteista päihteetöntä toimintaa aikuisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä heidän läheisilleen, jotta heidän elämänhallintaansa ja pyrkimystä päihteettömään elämään voitaisiin tukea.

Yksinäisyyden lievittäminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja arkirytmin sekä arjen sisällön tarjoaminen ovat keskeisimpiä tavoitteita. Potentiaalisia kävijöitä, joilla ei ole perhettä tai päihteettömyyteen tukevia läheisiä, on paljon.

Vertaisuuden ja kansalaistoiminnan vahvistaminen, kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen. Kävijän kuntoutumisvaiheen huomioiminen ja vastuuseen tukeminen vertaisten tuella.

Toiminnallisen sisällön rakentaminen yhdessä yhteistyökumppaneiden, kävijöiden, vertaisten, vapaaehtoisten ja tukityöllistettyjen kanssa. Kävijät valitsevat, mihin osallistuvat ja miten. He suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä muiden kanssa.

Läheisten ja perheiden tuki. Tämä tarkoittaa mm. läheisen oman jaksamisen tukemista sekä läheisen kykyjen tukemista hänen toimiessaan kuntoutujan apuna. Läheisten oma jaksaminen ja voimavarat lisääntyvät.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Päivittäinen kävijäseuranta (Stea), webropol-kyselyt (voidaan toteuttaa myös paperisena), kävijäkokoukset ja suorien palautteiden kirjaaminen.

Lyhyt yhteenveto käytännön tuloksista ja johtopäätöksistä

Kriminaalihuollon Raittila-hankkeessa saatiin seuraavia tuloksia webropol-kyselyllä: Asteikolla 1-5 yli 4:n keskiarvo kyselyssä saatiin seuraaviin asioihin (N=29: päihteettömyyden tukeminen, vertaistuen löytyminen, yksinäisyyden väheneminen, ajanviete/sisältöä päiviin ja yleinen hyvinvointi. Muita merkittäviä vastauksia ka. 3,7 oli mm. vaikutus ihmissuhteisiin, mielenterveyteen ja arjenhallintaan. Yleisesti ottaen vastaajat olivat motivoituneita vertaistukeen sekä toiminnallisuuteen. Tuki työntekijöiltä sai 3,9 ja vertaisilta 4,3. Keväällä 2018 webropol-kyselyyn vastanneista 83% koki yksinäisyyden vähentyneen asteikolla 1-5 yli 3 verran. Kyselyn mukaan 79% (väh. arvio 3) koki hyvinvointinsa kasvaneen hankkeen myötä. Kyselyyn vastaajista 83% (väh. arvio 3) koki toiminnan vaikuttaneen ihmissuhteisiin positiivisesti.

Raittila, aitoa vertaisuutta.

Aihealueet

Vertaistuki Päihteet ja riippuvuudet Osallisuus Ryhmätoiminta Kuntoutus

Ilmiöt

Syrjäytyminen Yksinäisyys