Selviydytään kiusaamisesta - Matalan kynnyksen apua kiusaamisen jälkihoitoon nuorille sekä heidän vanhemmilleen

Selviydytään kiusaamisesta -projektissa kehitetään matalan kynnyksen tukea kiusaamista kokeneille nuorille sekä heidän vanhemmilleen kiusaamiskokemuksen käsittelyn ja hyvinvoinnin tueksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Selviydytään kiusaamisesta - Matalan kynnyksen apua kiusaamisen jälkihoitoon nuorille sekä heidän vanhemmilleen
Lyhyt kuvaus

Selviydytään kiusaamisesta -projektissa kehitetään matalan kynnyksen tukea kiusaamista kokeneille nuorille sekä heidän vanhemmilleen kiusaamiskokemuksen käsittelyn ja hyvinvoinnin tueksi.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoitus on tukea kiusaamista kokeneita nuoria ja heidän vanhempiaan sekä kouluttaa ammattilaisia, jotka kohtaavat kiusaamista kokeneita nuoria.

Kiusaamisen ehkäisyyn käytetään paljon voimavaroja mutta siinä tuskin koskaan onnistutaan täysin. Osa lapsista ja nuorista kokee kiusaamista ja ovat haavoittuvaisia. Kiusaamisen negatiiviset seuraukset eivät lopu siihen kun kiusaaminen loppuu. Tukemalla ja vahvistamalla kiusaamista kokeneita nuoria voidaan ennaltaehkäistä monia negatiivia seurauksia. (Singham 2017, 1118.)  Jos tukea ei saa, on vaarana, että käsittelemätön kokemus jää vaikuttamaan koko elämään tai se aktivoituu myöhemmässä elämänvaiheessa, vaikeuttaen sosiaalisia suhteita, opiskelua ja -työllistymistä. (Parkkinen 2019.) Siksi on tärkeää keskittyä ehkäisemään ongelmia, joita kiusaaminen kiusatuille aiheuttaa.

Hankkeen tavoitteena on kiusaamista kokeneiden lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa tukeminen ja kaudella 2020-2022 1.) Kiusattujen ja heidän vanhempiensa itsetunnon, mielialan ja elämänhallintataitojen vahvistuminen vertaistuen avulla. 2) Vanhempien, ammattilaisten ja vapaaehtoisten kyky kohdata ja tukea kiusattuja nuoria kasvaa

Lisäksi tarkoituksena on juurruttaa Selviytyjät -vertaisryhmämalli Järvi-Suomen alueella toimivien ammattilaisten käyttöön sekä kehittää Selviytjät -vertaisryhmämallista verkkopohjainen vertaisryhmämalli yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskusjärjestön kanssa.

Toimiaika

Selviydytään kiusaamisesta - koko yhteisö kasvaa ja
kasvattaa 2017- 2019

Selviydytään kiusaamisesta - voimaa vertaisista 2020-2022

Toimijat

Hankkeen pääyhteistyökumppanit ovat Jyväskylän ja Kuopion kaupungit sekä niiden kouluterveys ja oppilashuoltoryhmän asiantuntijat. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Jyväskylän kaupungin Kiitos Kaveruudelle - kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen -työryhmän sekä Pohjois-Savon kiusaamisen ehkäisyn työryhmän kanssa. Lisäksi kiusaamista kokeneiden nuorten ja heidän vanhempiensa välitön ja kerätty palaute on kehittämisen tärkeä väline.

Kehittämistä tehdään yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskusjärjestön kanssa.

Valtakunnallisesti hanke on mukana KAVE -kiusaamisasioiden asiantuntijaverkostossa.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön nimi
Jenny Saksola
Yhteyshenkilön organisaatio
Mannerheimin lastensuojeluliitto – Järvi-Suomen Piiri
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
jenny.saksola@mll.fi

Tekijä

Elina H

Luotu

15.06.2020

Viimeksi muokattu

05.02.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kiusaamisen ehkäisyssä ei koskaan pystytä onnistumaan täysin ja siksi on tärkeää keskittyä myös ehkäisemään ongelmia, joita kiusaaminen kiusatuille aiheuttaa. Osa lapsista ja nuorista on haavoittuvaisia ja tukemalla ja vahvistamalla heitä voidaan ennaltaehkäistä sekä kiusaamisen negatiivisia vaikutuksia, että kiusatuksi joutumista uudelleen. (Singham 2017, 1118.) Kiusaamisen ehkäisy ja kiusaamisen jälkihoito on tärkeää, sillä kiusaamisen negatiiviset vaikutukset kiusattuun ovat selkeitä. (Faith, Malcolm & Newgent 2008, 327-332.) Lapsuudessa kiusattujen pahaolo, heikompi elämänlaatu ja vähäisempi tyytyväisyys elämään on todettu aikuisuudessakin olevan muita vertaisia heikompi. (Takizawa, Maughan & Arseneault 2014, 779.) Tukemalla lapsia ja nuoria, joita on kiusattu, voidaan ehkäistä monia pitkäaikaisia ja aikuisuuteen jatkuvia ongelmia. Jos tukea ei saa, on vaarana, että käsittelemätön kokemus jää vaikuttamaan koko  elämään tai se aktivoituu myöhemmässä  elämänvaiheessa,  vaikeuttaen sosiaalisia suhteita, opiskelua ja -työllistymistä. (Parkkinen 2019.) THL:n mukaan peruskoulun varaan jäävät aiheuttavat elinaikanaan keskimäärin 370 000 euron lisäkustannukset. (THL 2018.) Kiusaamisella on
siis myös vakavat yhteiskunnalliset vaikutukset. Sekä kiusatut, että kiusatun lapsen vanhemmat tarvitsevat sosiaalista tukea, toimivaa verkostoa ja vertaistoimintaa (Björlund ym. 2017).

Toiminnan tarvetta on kartoitettu 2017-2019 aikana tutkimusten sekä ammattilaisille (n=32), MLL piireille (n=7) sekä kiusaamista kohdanneille nuorille (n=25) ja heidän vanhemmilleen (n=12) suunnatun wepropol -kyselyiden sekä opinnäytetöiden avulla. Nämä vahvistavat, että kiusaamisen jälkihuollolle on hankkeen toimintaalueella suuri  tarve. Ammattilaiset (n=32) kuvaavat, ettei heidän tarjoama yksilöllinen apu riitä kiusaamista kokeneille nuorille tai  heidän vanhemmilleen, eikä vertaistukea ole saatavilla koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimesta. Alueen  ammattilaiset kaipasivat myös koulutusta ja työkaluja kiusaamista kokeneiden kohtaamiseen ja tukemiseen.

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen päämääränä (2017-2019) oli kehittää nuorille soveltuva voivavarakeskeinen toiminnallinen Selviytyjät -vertaisryhmämalli kiusaamista kokeneiden tukemiseksi, kiusaamiskokemuksen käsittelyn tueksi, itsetunnon ja elämänhallintakeinojen vahvistamiseksi. Selviytyjät -vertaisryhmämallin rinnalla kehitettiin menetelmiä kiusaamista kokeneiden vanhempien tukemiseksi. 

Selviytyjät -vertaisryhmämallin rinnalle kehitettiin menetelmä ja ryhmänohjaajakoulutusmalli. Koulutusmalli sisältää tietoa ja menetelmiä kiusaamista kohdanneen tukemiseksi vertaisryhmässä. Ohjauksen periaatteisiin kuuluu mentalisaatio. Koulutusmallin avulla halutaan vahvistaa ammattilaisten, vapaaehtoisen ryhmänohjaajien sekä vanhempien kykyä kohdata ja tukea kiusaamista kokeneita nuoria. Koulutuksien päämääränä on laajentaa Selviytyjät -ryhmämallitoimintaa ammattilaisvetoisenä Järvi-Suomen piirin alueella ja eri kohderyhmille (mm. eri ikäryhmät, erityisryhmät).

Selviytyjät -ryhmämallin menetelmistä kehitetään yksilötyön mallia ammattilaisten tuen tueksi. Näin yhä useampi kiusattu nuori saa tarvitsemansa tuen vaikka vertaisryhmää ei olisi tarjolla.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tuloksena ja tuotoksena

-Selviytyjät -vertaisryhmämalli-, Selviytyjät -ryhmämalli ja menetelmäkoulutus sekä Selviytyjät -ohjaajan opas ja opas yksilötyön avuksi. 

-paikalliset vertaisryhmät kokoontuvat säännöllisesti Kuopiossa ja Jyväskylässä kaksi kertaa vuodessa (koulujen syys- ja kevätkaudella molemmilla yksi)

-vertaisryhmämalli leviää ammattilaisten käyttöön ja vertaisryhmiä perustetaan Järvi-Suomen piirin alueelle ammattilais vetoisesti

Vaikutuksena

-kiusaamista kohdanneiden nuorten mieliala, itsetunto ja elämänhallintataidot kasvavat ja yhä useampi kiusaamista kohdannut nuori ja vanhempi saa tukea kiusaamiskokemustensa käsittelyyn.

 

Selviydytään kiusaamisesta - MLL Järvi-Suomen piiri

Aihealueet

Psykososiaalinen tuki Koulutuspalvelut Vertais- ja vapaaehtoistyö Vertaistuki Ryhmätoiminta

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Syrjäytyminen Yksinäisyys