Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskushankkeen Päihdepalvelujen kehittämisprojektissa on kartoitettu alueen päihdepalvelujen lähtötilannetta sekä kehitetty Varsinais-Suomen hyvinvointialueen päihde- ja riippuvuuspalveluiden saatavuutta ja monialaista yhteistyötä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Varsinais-Suomen päihdepalvelujen kehittäminen
Lyhyt kuvaus

Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskushankkeen Päihdepalvelujen kehittämisprojektissa on kartoitettu alueen päihdepalvelujen lähtötilannetta sekä kehitetty Varsinais-Suomen hyvinvointialueen päihde- ja riippuvuuspalveluiden saatavuutta ja monialaista yhteistyötä.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Varsinais-Suomen päihdepalveluiden lähtötilanne ennen sote-uudistusta on ollut hyvin sekava ja palvelujärjestelmä pirstaleinen. Kuntakohtaiset erot palvelujen sisällöissä ja resursseissa ovat olleet huomattavia ja valtaosa palveluista on hankittu ostopalveluina. 

Projektin tavoitteet:

1) Nykytilan kuvaus ja kokonaissuunnitelma päihdepalveluiden kehittämiseksi

 • Kootaan nykytilakuvaus päihdepalveluista Varsinais-Suomen alueella
 • Kootaan tietoa perustason päihdetyön menetelmien ja toimintakäytäntöjen yhtenäistämiseksi
 • Tunnistetaan kehittämistarpeet ja mahdollisesti pilotoitavat toimintamallit

2) Monialaisen työskentelyn kehittäminen 

 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä perustason ja erikoistason välisen yhteistyön ja vuoropuhelun kehittäminen 
 • Monialainen tiimityö, tiedonkulku ja päätöksenteko

3) Osaamisen lisääminen

 • Palko-suositukset
 • Perustason päihdeosaaminen: puheeksiotto ja mini-interventiot

4) Päihdepalvelujen hoito- ja palvelupolkujen kehittäminen

 • Hyödynnetään PKPK-työssä syntynyttä palvelukokonaisuuden mallia. 
 • Palveluketjujen sujuvoittaminen ja toimintatapoja yhdenmukaistaminen käytännön tasolla 

 Projektissa selvitettiin päihde- ja riippuvuuspalveluiden nykytila ja kehittämistarpeet sekä jatkettiin Varsinais-Suomen rakenneuudistus-hankkeen Palveluketjujen ja -kokonaisuuksien mallintaminen (=PKPK) projektissa käynnistynyttä monialaisen yhteistyön kehittämistä. Kehittämistyön sisältöihin vaikutti keskeisesti päihdelainsäädännön uudistus, joka astui voimaan 1.1.2023. 

Toimiaika

21.3.2022 - 31.12.2023

Toimijat

Varsinais-Suomen kuntien, Turun yliopistollisen keskussairaalan ja 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan päihdepalvelujen edustajat, muut alueen päihdetyön toimijat. Kehittämistyössä on käytetty kokemusasiantuntijoita ja järjestetty asiakasraati.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Niina Jalo
Yhteyshenkilön organisaatio
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
niina.jalo@varha.fi

Tekijä

Niina Jalo

Luotu

02.11.2023

Viimeksi muokattu

30.11.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Projektin kehittämistyö tapahtui samaan aikaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen  Varhan käynnistymisen ja päihdelainsäädännön uudistuksen kanssa. Projektin ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2022 kartoitettiin olemassa olevia päihdepalveluita ja alueen toimijoita. Syksyllä 2022 käynnistettiin päihdepalveluiden kehittäjäverkosto ja työpajatyöskentely kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Projektin toisessa vaiheessa vuonna 2023 kartoitettiin, miten olemassa olevat päihdepalvelut vastaavat uudistunutta lainsäädäntöä sekä käynnistettiin kehittämistyö opioidikorvaushoidon saatavuuden ja perustason päihdepalveluiden sote-integraation parantamiseksi. 

Varsinais-Suomessa on ollut huomattavia kuntakohtaisia eroja päihde- ja riippuvuuspalveluiden palvelurakenteessa ja palveluiden sisällöissä. Alueen 27 kuntaa ja 15 terveyskeskusaluetta ovat järjestäneet päihdepalvelut hyvin eri tavoin: Kaikissa alueen terveyskeskuksissa on ollut perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita, mutta osa yksiköistä on tarjonnut hoitoa ja palveluita lähinnä mielenterveysoireisiin ja päihde- ja riippuvuusongelmissa asiakkaat on ohjattu A-klinikka Oy:n palveluihin tai muihin ostopalveluyksiköihin. Kuntien sosiaalipalveluissa päihdehuollon palveluina on myönnetty lähinnä laitoskuntoutusta ja asumispalveluita. Turun sosiaalipalveluissa on ollut erillinen päihde- ja asumispalveluiden yksikkö, jonka palveluina on ollut päihdehuollon sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, etsivää työtä, päiväkeskustoimintaa ja tilapäisen asumisen palvelua. Muissa alueen kunnissa resurssit päihdetyöhön ovat olleet hyvin niukat. 

Vaikka erilaisia päihdepalveluita, toimipisteitä, toimijoita ja tukimuotoja on paljon, päihde- ja riippuvuusongelmista kärsivien asiakkaiden on osittain ollut vaikea saada palveluita. Palvelut eivät myöskään ole aina vastanneet asiakkaan tarpeisiin. Toisaalta asiakkailla on usein keskenään päällekkäisiä palveluita, ja hoidon ja palveluiden kokonaisuuden koordinaatio puuttuu.

Palveluvajetta on erityisesti perustason palveluissa ja avopalveluissa. Palvelujen painopiste on niin asiakasmäärissä kuin kustannuksissa mitattuna asumispalveluissa ja laitospalveluissa. Perustason palveluissa ostopalvelujen käyttö (erityisesti A-klinikka Oy:n avopalvelut) on huomattavaa. Päihdekierteen katkaisuhoito, päihdekuntoutus ja asumispalvelut toteutuvat pääsääntöisesti ostopalveluina. 

Vuoden 2023 alussa Varsinais-Suomen 27 kunnan ja 15 terveyskeskuksen päihdepalvelut fuusioituivat ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan perustason päihdepalveluiden tuottajina aloittivat 8 aluetasoista mielenterveys- ja päihdeyksikköä ja 8 työikäisten sosiaalipalveluiden yksikköä.  Syksyllä 2023 hyväksytyssä Varhan palvelustrategiassa perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut nostetiin yhdeksi painopisteeksi ja pitkän aikavälin tavoitteiksi hyväksyttiin mm. Varhan oman palveluntuotannon kasvattaminen, siirtyminen moniammatilliseen arviointiin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden ja päihdelaitoskuntoutusten arvioinneissa.  

Hyvinvointialueelle siirryttäessä päihde- ja riippuvuuspalveluiden palveluvalikko ja toimintamallit oli yhtenäistettävä, palveluiden painopistettä siirrettävä kevyempiin, ennaltaehkäiseviin palveluihin ja sosiaali- ja terveyspalveluiden monialaista yhteistyötä lisättävä. Selkeitä jatkokehittämistarpeita päihdepalveluissa oli korvaushoidon perustason toteutuksessa ja päihdekuntoutuksen prosessissa. Erityisesti kehittämistyössä haluttiin huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteentoimivuus ja työntekijöiden monialainen yhteistyö, koska organisaatiotasolla so- ja te-palvelut ovat erillään.

Projektissa on tuettu Varhan viranhaltijoiden työtä Varhan päihde- ja riippuvuuspalveluiden yhtenäistämisessä ja projektin tuotoksia voidaan suoraan hyödyntää palvelustrategian toimeenpanossa. 

Päämäärä ja päätavoite

Projektin tulostavoitteina oli laatia kehittämissuunnitelma päihde- ja riippuvuuspalveluiden saatavuuden parantamiseksi sekä kehittää hoidon ja palveluiden saatavuutta. Projektin konkreettiset tavoitteet täsmentyivät projektin edetessä nykytilakuvauksen  pohjalta ja päihdelainsäädännön muutoksen mukanaan tuomien muutostarpeiden mukaisesti. Kehittämistyö kohdennettiin työikäisten perustason päihde- ja riippuvuuspalveluihin, erityisesti perusterveydenhuollossa toimiviin mielenterveys- ja päihdeyksiköihin ja sosiaalipalveluissa tapahtuvaan päihdetyöhön. 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Projektin tuloksena on mallinnettu opioidiriippuvuuden korvaushoidon prosessi perusterveydenhuollossa sekä sote-työparin työskentely päihdelaitoskuntoutuksen prosessissa. 

Konkreettiset tuotokset ovat: 

 • Lähtötilaselvitys Varsinais-Suomen päihdepalveluista
 • Päihdepalveluiden sote-integroidun työskentelyn mallinnus
 • Päihdelaitoskuntoutuksen ohjeistus
 • Opioidikorvaushoidon mallinnus perustason palveluna
Tuotokset ja tulokset

Projektissa on yhtenäistetty perustason päihde- ja riippuvuuspalveluiden toimintakäytäntöjä ja kehitetty sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamista. Tuotoksina ovat: 

 • Päihde- ja riippuvuuspalveluiden sote-integroitu toimintamalli 
 • Päihdelaitoskuntoutuksen ohjeistus
 • Opiodiriippuvuuden korvaushoidon järjestämisen mallinnus perustason palveluna
Vaikutukset ja vaikuttavuus

Projektissa kehitetyt tuotokset ja toimintamallit otetaan käyttöön Varsinais-Suomen hyvinvointialueella Varhalla osana palvelustrategian ja tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpanoa vuosina 2024-2025.