Aikuisten hoidonporrastuksen ja hoidontarpeenarvion kehittäminen OYS-yhteistyöalueella

Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi OYS-yhteistyöalueelle -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa alueellista kehittämistä ja koordinaatiota psykososiaalisten menetelmien käyttöönotossa ja hoitovalikoiman porrastamisessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Aikuisten hoidonporrastuksen ja hoidontarpeenarvion kehittäminen OYS-yhteistyöalueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi OYS-yhteistyöalueelle -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa alueellista kehittämistä ja koordinaatiota psykososiaalisten menetelmien käyttöönotossa ja hoitovalikoiman porrastamisessa.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue sekä osatoteuttajina yhteistyöalueen muut hyvinvointialueet, joita ovat Keski-Pohjanmaan-, Kainuun- ja Lapin hyvinvointialueet. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueiden lisäksi muiden yliopistosairaalo
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Paula Ojala

Luotu

06.09.2023

Viimeksi muokattu

18.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Terapiat etulinjaan -toimintamallissa on kehitetty Suomen palvelujärjestelmään soveltuva porrastettu hoitomalli. Mallissa on kansallisesti yhtenevä rakenne ja hyvinvointialuekohtaisesti eri ikäryhmille räätälöitävät palvelukokonaisuudet. Alueellinen psykososiaalisten hoitojen valikoima porrastetaan tarjoamalla ensimmäisellä hoidon portaalla vähintään ohjattua omahoitoa, ryhmiä ja nettiterapiaa. Hoidonporrastuksen toimivuuden osalta on oleellista integroida Terapianavigaattori mahdollisimman varhaiseen vaiheeseen hoitopolkua edistämään hoidontarpeenarvion prosessia. Hoidontarpeenarvion kehittämisen näkökulmasta on oleellista kouluttaa Terapianavigaattorin ensijäsennykseen ne terveydenhuollon ammattilaiset, joiden työnkuvaan kuuluu mtp-asiakkaiden hoidontarpeen arvio. Ensimmäisen portaan jälkeen tarjottavia hoitoja tuli lähtökohtaisesti tarjota tilanteissa, joissa alemman portaan hoito ei ole riittävää. Käytännössä tämä käsittää sekä perustasolla että erikoissairaanhoidossa toteutettavia hoitoja sekä esimerkiksi kuntoutuspsykoterapian. 

Hoidonporrastuksen ja hoidontarpeen arvion kehittämisen lähtökohtana on matalan kynnyksen palveluvalikoimaa laajentaminen niin, että alueellisesti on mahdollista järjestää skaalautuvat psykososiaaliset menetelmät porrasteisesti. OYS-koordinaatiohanke on ollut mukana kehittämässä 1. ja 2. portaan palveluvalikoiman suunnittelua ja toteutusta YT-alueilla. 

Toimintaympäristö **

Kansallisen mielenterveysstrategian 2020-2030 yhtenä keskeisenä tavoitteena on ihmisten tarpeiden mukaisen, laaja-alaiset palvelut. Psykososiaalisten menetelmien saatavuus on tällä hetkellä liian vähäistä suhteessa tarpeeseen. Nykykäsityksen mukaan vaikuttaviin psykososiaalisiin hoitoihin pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti ongelmien ilmetessä. Keskeistä on asiakaslähtöiset, saavutettavat, oikea-aikaiset, laadukkaat ja vaikuttavat palvelut. Tämä mahdollistetaan siirtämällä hoidon painopistettä perustasolle. Vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien tuottaminen perustasolla vaatii kuitenkin kehittynyttä osaamista, sen jatkuvaa ylläpitoa ja hoitoprosesseja, joiden kehittäminen ei onnistu helposti ilman vahvaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja muiden perustason toimijoiden kuten koulu- ja oppilashuollon välillä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyö kohdentuu  Pohjois-Suomen yhteistyöalueelle painottuen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, päättäjille, esihenkilöille, kehittäjille ja työntekijöille.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kehittämistyötä psykososiaalisten hoitojen hoitoprosessin kehittämisen ja ylläpitämisen osalta jatkuu alueellisesti kansallisen YTA-tasoisen yhteiskehittämisrakenteen avulla. Hoidonporrastuksen ja hoidontarpeen arvion kehittäminen OYS-yhteistyöalueella juurruttaminen  vaatii systemaattista työtä ja resursseja organisaatiotasolla. Kansallisesti tuotettua tietoa menetelmien vaikuttavuudesta tuodaan ammattilaisten tietoisuuteen ja tuetaan tiedon hyödyntämistä päivittäisjohtamisessa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kehittämistyön myötä käyttööotetuista psykososiaalista menetelmistä ja hoitoon ohjauksen tukijärjestelmästä (navigaattorit)on kerätty tilastotietoa koulutusten aikana ja käyttöönoton aikana mm. koulutuspäiväkirjojen avulla ja excel-tiedostolla. Seurantatiedon keräämistä jatketaan ja vaikuttavuuden arviointiin ja hyödyntämiseen tähtäävät prosessit kehittyvät. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän hyvinvointialueen on huolehdittava psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien arvioinnista ja niiden osaamisen ylläpidosta  (suunnittelu ja yhteen sovittaminen alueellisesti) Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 582/2017 §4

Porrasteisen hoitomallin käyttöönotto ja sen tukeminen vaatii kansallisen ja Yta-tasoisen tuen lisäksi myös hyvinvointialueiden johdon tuen, sekä ammattilaisten ja esihenkilöiden sitoutumisen muutostyöhön. 

Kansikuva
Aikuisten hoidonporrastuksen ja hoidontarpeenarvion kehittäminen OYS-yhteistyöalueella

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis