Palveluketju laadittiin monialaisessa yhteistyössä Lapin tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen koordinoimana. Kohderyhmänä ovat mielialahäiriöpotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Aikuisten mielialahäiriöiden palveluketju
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palveluketju laadittiin monialaisessa yhteistyössä Lapin tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen koordinoimana. Kohderyhmänä ovat mielialahäiriöpotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Toteutuspaikka
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin sairaanhoitopiiri
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

26.09.2022

Viimeksi muokattu

13.06.2023
Ratkaisun perusidea **

Aikuisten mielialahäiriöiden palveluketju koostuu visuaalisesta kuvauksesta ja tietosisällöistä. Se pohjautuu depression ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön Käypä hoito -suosituksiin. Palveluketjussa kuvattiin perus- ja erityistason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä kolmannen sektorin palvelut. Lisäksi palveluketjuun kuvattiin saamenkielen ja -kulttuurinmukaisiin palveluihin ohjautuminen.

Toimintaympäristö **

Mielialahäiriöiden palveluketjussa kuvataan eri toimijoiden roolit ja tehtävät monialaisessa toimintakentässä. Tavoitteena on toimivat asiakaslähtöisesti integroidut palvelut ja tarpeenmukainen monialainen yhteistyö. Asiakkaille tuotetaan palveluita oikea-aikaisesti ja -tasoisesti sekä parannetaan asiakkaiden ohjautumista palveluihin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Palveluketjutyön kohderyhmänä ovat mielialahäiriöpotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset esimerkiksi perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, sosiaalipalveluissa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa.

Palveluketjun laadintaan jokainen kunta on nimennyt oman sotealan edustajansa. Lisäksi Lapin sairaanhoitopiiristä, järjestöistä, Kelasta ja työterveyshuollosta on ollut edustajia.

Kehittäjäasiakkaat ovat olleet mukana kehittämässä palveluketjua yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Järjestettiin kaksi kehittäjäkahvilaa, joihin kutsuttiin avoimella kutsulla palveluiden käyttäjiä. Lisäksi järjestöille toteutettiin oma työpaja.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palveluketjun juurruttaminen toteutetaan perus- ja erityistason sekä työterveyshuollon että sosiaalipalveluiden ammattilaisia kouluttamalla. Valmis palveluketju esitellään palveluketjutyöryhmässä ja julkaistaan Lapin hyvinvointialueen intranetissä sekä ekollega-sivustolla.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palveluketjun kuvaus on juuri valmistunut ja juurrutus on alkamassa. Tuloksia ei vielä voida arvioida.

Palveluketjutyö lisäsi työhön osallistuneiden tietoisuutta palveluiden nykytilasta ja niiden pirstaleisuudesta. Asiakkaiden osallistuminen nosti esiin hoitoon ohjautumisen prosessin selkiyttämisen ja hoidon jatkuvuuden turvaamisen tarpeen.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

 

  • palveluketjun juurruttaminen eri muodoissa (kouluttaminen, tiedottaminen)
  • palveluketjun arviointi sovittujen mittareiden mukaan
  • palveluketjun ylläpitämisestä ja päivittämisestä sopiminen
  • palveluiden käyttäjien mukaan ottaminen
  • palveluketjutyö tehdään monialaisesti
  • palveluketjutyöhön kannattaa varata riittävästi aikaa
  • varaa aikaa myös Innokylälle
Kansikuva
Kaavio, jossa on kuvattu asiakkaan hoitoketjun eri vaiheet.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä