Aikuisten psykososiaaliset menetelmät ja Terapiat etulinjaan -toimintamalli Pohteella

Mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen hoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta vahvistetaan sekä hoidon tarpeen arviota kehitetään kouluttamalla Pohteen henkilöstöä Terapiat etulinjan toimintamallin  menetelmien käyttöönottoon.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Aikuisten psykososiaaliset menetelmät ja Terapiat etulinjaan -toimintamalli Pohteella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen hoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta vahvistetaan sekä hoidon tarpeen arviota kehitetään kouluttamalla Pohteen henkilöstöä Terapiat etulinjan toimintamallin  menetelmien käyttöönottoon.  

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, alueelliset psykiatriset palvelut ja mielenterveyspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Teija Mikkilä

Luotu

01.11.2023

Viimeksi muokattu

25.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Terapiat etulinjaan -toimintamalli tarjoaa konkreettisia ratkaisuja mielenterveyskriisin selättämiseen ja systemaattisen tavan kehittää psykososiaalisten hoitojen prosessia. Toimintamalli tähtää siihen, että jokaisella etulinjan sote-ammattilaisella on työkaluja tukea asiakkaan mielenterveyttä. Näin varmistetaan, että ihminen saa tukea nopeasti riippumatta siitä, mistä hän hakee apua. Terapiat etulinjaan -toimintamallin keskeiset osa-alueet ovat palvelujen porrastaminen, digitaaliset ratkaisut sekä yhteiskehittäminen. 

Toimintaympäristö **

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yksi Suomen 21 hyvinvointialueesta. Pohteen alueella asuu noin 415 000 asukasta. Pohteeseen kuuluu kuusi aluetta: Koillismaa, Oulunkaari, Lakeus, Oulu, Oulun eteläinen ja Rannikko. Kehittämistyötä on tehty pääasiassa Alueellisissa psykiatrisissa palveluissa ja mielenterveyspalveluissa. Kehittäminen on kohdentunut aikuisten matalan kynnyksen palveluiden vahvistamiseen ja hoidon tarpeen arvion yhtenäistämiseen.  Kehittämistyöllä on toteutettu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelmaa, Mielenterveysstrategiaa ja hyvnvointialueen strategiaa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Alueellisten mielenterveyspalveluiden nykytila selvietttiin Webropol Kyselyllä. Pohteella alueellisia mielenterveyspalveluita toteutetaan hyvin erikokoisissa yksiköissä sekä perusterveydenhuollon palveluina että erikoissairaanhoitona. Osaaminen ja eri psykososiaalisten menetelmien käyttö on ollut vaihtelevaa. 

Porrastamalla hoitoa potilaat saavat heille kuuluvan tarpeenmukaisen hoidon näyttöön perustuvilla hoitomenetelmillä. Valittaessa hoidon porrastuksen mukaista hoitoa, asiakas on aktiivinen toimija yhdessä hoitohenkilöstön kanssa. 

Asiakkaan tarpeenmukainen hoito voi alkaa nopeammin, kun Terapianavigaattorin käyttöönotto nopeuttaa hoidon tarpeen arviointia. Terapianavigaattorin käyttöönoton myötä asiakas on saanut käyttöönsä välineen, jolla hän pystyy myös itse arvioimaan tilannettaan. 

Pidemmiltä ja raskaammilta hoidoilta voidaan välttyä, kun hoito alkaa riittävän nopeasti. Työmuotojen kehittymisen myötä asiakas saa yhdenmukaista hoitoa asuinpaikastaan riippumatta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hoidon porrastuksen työstäminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto ja juurrutus jatkuu hyvinvointialueen eri alueiden, Terapiat etulinjaan hankkeen ja kehittämistyössä mukana olevien yhteistyönä. Ohjaus toimintaan tulee johtotasolta. Kehittämistyössä painottuu perustason kehittäminen. Kehittäminen jatkuu RRP2-hankkeessa.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimenpiteitä, joilla on vahvistettu mielenterveyspalveluita Pohteen alueella:

1. Koulutukset ja uudet työmenetelmät**: Peruspalveluiden mielenterveystyötä on vahvistettu koulutuksilla ja uusilla työmenetelmillä, mikä sisältää myös psykososiaalisia menetelmiä.

2. Terapianavigaattori ja hoidon tarpeen arviointi**: Kehittämistyössä on otettu käyttöön uusi digitaalinen työkalu, Terapianavigaattori, ja yhtenäistetty hoidon tarpeen arviointia sen avulla. Tämä helpottaa hoidon tarpeen arviointia ja kirjaamista sekä tukee tilastointia ja tiedolla johtamista.

3. Porrastettu hoito ja palvelupolut**: Hoidon porrastamisen avulla potilaat saavat tarpeenmukaista hoitoa ja osallistuvat aktiivisesti hoitoprosessiin. Samalla kiinnitetään huomiota toimiviin palvelupolkuihin ja hoitoon pääsyyn.

4. Henkilöstön koulutus ja osallistaminen**: Työtapoja on uudistettu kouluttamalla henkilöstöä ja osallistamalla heitä työnsä kehittämiseen työpajoissa, työryhmissä ja tapaamisissa. Tämä varmistaa, että henkilöstö on valmis käyttämään uusia menetelmiä ja työskentelemään tehokkaasti.

5. Yhtenäiset kirjaamiskäytänteet ja tiedolla johtaminen**: Yhtenäiset kirjaamiskäytänteet ja toimenpidekoodien systemaattinen käyttö tuottavat tietoa palveluiden käytöstä, mikä mahdollistaa tiedolla johtamisen ja parantaa palveluiden suunnittelua ja toiminnan tehokkuutta.

Näiden toimenpiteiden avulla pyritään parantamaan mielenterveyspalveluiden saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta Pohteen alueella.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Terapiat etulinjaan toimintamallin käyttöönotto vaatii laaja-alaista yhteistyötä ja tiedottamista. Tärkeää on myös yhteisten tapaamisten järjestäminen kehittämistyössä olevien tahojen kesken ennen menetelmien kouluttamista. Menetelmien käyttöönotto edellyttää olemassa olevien toimintatapojen arviointia ja tarvittaessa uudelleenjärjestelyjä. On tärkeää varata riittävästi aikaa muutoksen toteuttamiseen.

Yhteistyö ja avoin tiedonvaihto eri tahojen välillä auttavat varmistamaan, että kaikki osapuolet ovat tietoisia muutoksista ja niiden tarkoituksesta. Tapaamiset voivat tarjota tilaisuuden ideoiden ja huolenaiheiden jakamiseen sekä mahdollistaa tehokkaan suunnittelun ja yhteisen näkemyksen muutoksen toteuttamisesta.

Riittävän ajan varaaminen muutoksen toteuttamiseen mahdollistaa sujuvan siirtymisen vanhoista käytännöistä uusiin ja antaa mahdollisuuden tarvittaviin sopeutuksiin.

Kansikuva
Terapiat etulinjaan

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis