Etähoivasoitot osana säännöllisen kotihoidon palvelukokonaisuutta

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen kotihoidon asiakkaille tarjotaan etähoivaa osana säännöllisen kotihoidon palvelukokonaisuutta. Etähoivalla tarkoitetaan palvelua, jossa kotihoidon käynti tehdään etäyhteydellä asiakkaalla olevaan tablettilaitteeseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etähoivasoitot osana säännöllisen kotihoidon palvelukokonaisuutta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen kotihoidon asiakkaille tarjotaan etähoivaa osana säännöllisen kotihoidon palvelukokonaisuutta. Etähoivalla tarkoitetaan palvelua, jossa kotihoidon käynti tehdään etäyhteydellä asiakkaalla olevaan tablettilaitteeseen.

Toteutuspaikka
Kangasalan kaupunki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Laura Sinkkilä

Luotu

30.08.2022

Viimeksi muokattu

07.09.2022
Ratkaisun perusidea **

Hoitaja vie asiakkaan kotiin kotihoidolta lainatun tablettilaitteen. Laitteeseen tehdään hoitajan läsnä ollessa koesoittoja ja varmistetaan, että asiakas osaa käyttää laitetta ja ymmärtää laitteen käyttötarkoituksen. Laite jätetään asiakkaan käyttöön. Asiakkaalle tehdään kotihoidon etäkäynnit sovittuina ajankohtina muodostamalla tabletilla kuva- ja ääniyhteys asiakkaan ja hoitajan välille. Etähoiva on aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeita varten suunniteltua hoitoa. Etähoivasoitoilla toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisia toimia, kuten lääkehoidon varmistamista, päivittäisten toimintojen, kuten pukeutumisen ja ravitsemuksen ohjaamista, hygienian varmistamista, sekä asiakkaan päivärytmin ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemista.

Etähoivakäyntejä voidaan järjestää joko kotikäyntien lisänä tai ne voivat muodostaa pääosan asiakkaan kotihoidon käynneistä. Niille asiakkaille, joilla päivittäiset kotihoidon kontaktit tehdään etäyhteyden kautta, käydään kuitenkin myös kotikäynnillä vähintään kerran kuukaudessa. Kuukausittaisilla kotikäynneillä tuetaan hoitajien ymmärrystä asiakkaan kokonaistilanteesta, sekä mahdollistetaan esimerkiksi verenpaineen ja painon seuranta. Etähoivakäyntien määrä ja yksittäisten käyntien pituus määritetään aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Etähoivalaitteisiin voidaan luoda myös niin sanottuja omaisyhteyksiä, jolloin myös omaiset voivat soittaa niihin kuvapuheluita.

Toimintaympäristö **

Kangasalan kotihoidossa etäpalvelut on tuotu vakiintuneet osaksi kotihoidon palvelukokonaisuutta. Etäyhteydellä toteutetaan kotihoidon käyntejä, kuntoutuspalveluita, sekä lääkärin vastaanottoja. Etäpalveluilla pyritään vastaamaan väestön ikääntymiseen ja lisääntyvään palveluntarpeeseen.

Ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä kasvaa ja samalla väestön huoltosuhde heikkenee (THL). Sosiaali- ja terveysministeriön Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023 -julkaisussa tuodaan esiin digitalisaation ja uusien teknologioiden hyödyntäminen ja niiden synnyttämät mahdollisuudet osana ikääntyneille tarjottavia palveluja. Etäkäynneillä voidaan vähentää kotikäyntien määrää ja samalla tehostaa hoitajien ajankäyttöä ja kotihoidon toimintaa. Laatusuosituksen mukaisesti teknologioita käytetään tukemaan ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä luoden käytänteitä siitä, kuinka ne saadaan tuotua osaksi ikääntyneiden arkea.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Etähoivan kohderyhmänä ovat säännöllisen kotihoidon uudet ja jo olemassa olevat asiakkaat, joiden toimintakyky ja ymmärrys riittävät etähoivapuheluihin osallistumiseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yleiset vaatimukset

Kotihoidolla on oltava tablettilaitteita, joita lainataan asiakkaan käyttöön. Hoitajien käytössä tulee olla kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokone. Tietoturvan tulee olla kunnossa. Laitteiden tulee olla toimintavarmoja ja niiden käytettävyyden on oltava hyvä. Laitetoimittajalta vaaditaan helposti tavoitettavat ja nopeasti reagoivat tukipalvelut.

Kotihoidon hoitajat

Toiminnan järjestämiseksi etähoivasoittoja tekevillä kotihoidon työntekijöillä tulee olla käyttäjätunnukset etähoivapalveluun, mikrofonilla ja kameralla varustettu tietokone, riittävä osaaminen palvelualustan käyttöön, ymmärrys siitä, millaisia asioita kotihoidon etäkäynnillä voidaan toimittaa ja kyky arvioida kotihoidon asiakkaan soveltuvuus etäyhteyteen osallistumiseen.

Hoitajalta vaaditaan myös tietoa siitä, kuinka mahdollisissa vikatilanteissa toimitaan ja kykyä todeta ja reagoida muutoksiin asiakkaan voinnissa myös etähoivakäyntien kautta. Avoin ja positiivinen suhtautuminen teknologian käyttöön on tarpeen.

Kotihoidon asiakkaat

Kotihoidon asiakkaalla tulee olla riittävä toimintakyky ja ymmärrys etähoivasoittoihin osallistumiseen. Esteenä etähoivan käytölle voi olla esimerkiksi edennyt muistisairaus, mielenterveysongelmat, huono kuulo, toimintakyvyn ongelmat, jotka joko estävät etähoivalaitteen käytön/laitteelle pääsyn tai edellyttävät fyysisiä kotikäyntejä.

Asiakkaan kotiympäristössä tulee olla riittävät matkapuhelinverkkoyhteydet ja tarvittaessa etähoivatabletti tulee sijoittaa niin, että se on mahdollisimman lähellä ikkunoita yhteyden tehostamiseksi.

Koulutus

Hoitajille, joilla etähoivasoittojen tekeminen ei ole tuttua, on järjestettävä etähoivakoulutusta tai -ohjausta. Kertausta järjestetään tarvittaessa. Soittokäytännöistä on oltava helposti saatavilla myös kirjalliset ohjeet. Asiakkaiden kanssa on harjoiteltava etähoivasoittoihin vastaamista ja laitteiden käyttöä.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä