KATI-ohjelmassa kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelmassa otetaan käyttöön ja kehitetään kotona asumista tukevaa teknologiaa.

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Pirkanmaa KATI - PirKATI
Lyhyt kuvaus

KATI-ohjelmassa kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelmassa otetaan käyttöön ja kehitetään kotona asumista tukevaa teknologiaa.

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kehitetään toimintamalleja, jotka teknologiaa hyödyntäen tukevat iäkkään henkilön turvallista kotona asumista.

Iäkkäiden henkilöiden kohdalta on tarkoitus, että teknologiatuettu kotona
asuminen lisää turvallisuutta, oma toimisuutta ja tuottaa ennalta ehkäisevää tietoa iäkkään henkilön hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Teknologian hyödyntäminen ammattilaisen työssä osana iäkkään henkilön hoivaa mahdollistaa laadukkaamman ja kustannustehokkaamman hoiva ja hoitotyön sekä mahdollistaa työhyvinvoinnin parantamisen.

Pirkanmaan KATI-hankkeessa on on kehitetty seuraavia toimintamalleja:

(laita toimintamalleista linkkilista tähän)

Toimiaika

Hankkeen toimiaika / 1.1.2021-31.12.2022

Toimijat

PirKATI -hanketta hallinnoi Tampereen Kaupunki.

PirKATI-hankkeen osatoteuttajinia ovat seuraavat kunnat: Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alue, Ikaalinen, Hämeenkyrö, Kangasala - Pälkäne yhteistoiminta-alue, Lempäälä, Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alue, Pirkkala -Vesijärvi yhteistoiminta-alue, Sastamala, Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alue ja Ylöjärvi

Kumppaneina kehittämisessä ovat:

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu), osatoteuttajakuntien koti- ja omaishoidon asiakasohjaukset ja Lähitorit, Tampereen Kotitori ja Laitetori, Pirten Tullinkulman työterveys Oy. 

Yleishyödylliset yhteisöt:

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry, Pirkanmaan omaishoitajat ry Pioni, Amurin Teon Tupa ry, ATK Seniorit Mukanetti ry.

Alusta- ja laitetoimittajat:

Kotidigi-integraatioalustan ympärille rakentuu yritysten ekosysteemi, joka mahdollistaa osallistuville
yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Asiantuntijapalvelut arvioinnin kokonaisuuteen liittyen:

Tampereen Yliopisto

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Pia Turunen
Yhteyshenkilön organisaatio
Tampereen kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Pia.Turunen@tampere.fi

Tekijä

Tiina Hult

Luotu

26.03.2021

Viimeksi muokattu

25.01.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ikäihmisten palveluissa painopistettä siirretään ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin palveluihin. Kunnilla on tarve kehittää vaikuttavia resurssi- ja kustannustehokkaita sekä henkilöstön työtä sujuvoittavia työtapoja sekä tuottaa palveluja entistä laajemmin kotiympäristöön. Teknologia mahdollistaa palveluiden tuottamista myös digitaalisena. Haasteena on ollut digitaalisten laiteratkaisujen pirstaleisuus ja yhteentoimimattomuus. 

Tampere kehittää innovaatiokumppuus hankintana Kotidigi-integraatioalustan, joka yhdistää asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan käyttämän etä- ja hyvinvointiteknologian tuottaman tiedon.  Kotidigi-integraatioalustan käytöllä on tarkoitus mahdollistaa teknologian laaja käyttö sekä mahdollistaa avohoidon 24/7 päiviystys, jolloin kotihoito asiakkaiden hyvinvoinnin haasteisiin pystytään tarttumaan ennaltaehkäisevästi ja vähentämään sairaalahoidon tarvetta.

PirKATI-hankkeen ja Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus kehittämisohjelman (PirSOTE) tavoitteet tukevat toisiaan. PirSOTE:n hankesuunnitelmassa ikäihmisiten palveluiden kehittämistoimenpiteitä ovat mm. ympärivuorokautisten ja päivystyksellisten kotihoitopalvelujen käyttöönottaminen Pirkanmaalla sekä etähoivan ja -hoidon palvelujen lisääminen kotihoidossa, kotiutusten yhteydessä, omaishoitoperheille ja muille etäpalveluja tarvitseville asiakasryhmille. 

Päämäärä ja päätavoite

Teknologiasta saatavien hyötyjen realisoituminen kotihoidossa edellyttää Kotidigialustan jatkokehitystä yhdessä käyttäjien kanssa. KATI-malli antaa kehyksen, jonka pohjalta edistämme uusien teknologioiden käyttöä kotona asuvan henkilön oman toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä itsenäisen ja turvallisen asumisen tukemisessa. 

PirKATI:ssa kehitetään toimintamalleja, joilla Kotidigi-integraatioalustan kokonaisuutta hyödynnetään kotona tapahtuvassa ikääntyneiden henkilöiden hoidossa ja joilla arvioidaan niiden vaikuttavuutta.

Lisäksi kehitetään ikääntyneiden henkilöiden neuvonnan ja ohjauksen palveluja teknologiaan tutustumista varten. Ikääntyneellä henkilöllä on halutessaan mahdollisuus hankkia teknologiaa omarahoitteisesti esimerkiksi tilanteeseen, jossa hän hyötyy teknologiasta ennaltaehkäisevästi toimintakyvyn tukena.

Omaishoitajien tueksi etsitään teknologiasta ratkaisuja, joilla sekä omaishoitajan että omaishoidettavan kokemus turvallisesta kotona selviämisestä vahvistuisi.

  1.  Kehittää toimintamalleja teknologiatuetun kotona asumisen asiakaspolun prosessivaiheisiin samalla kehittäen asiakkaiden, omaisten, ammattilaisten ja yritysten välisiä  yhteiskehittämisen käytäntöjä teknologian käytön ja kotona-asumisen edistämiseksi.
  2. Kehittää Tampereella reaaliaikaisen seurannan ja toiminnanohjauksen mahdollistavaa Kotidigi-alustaa vastaamaan toiminnan tarpeita, laajentaa alustan käyttöä, sekä ottaa käyttöön Kotidigi-yhteensopivia, kotona asumista ja kotona tapahtuvaa- sekäitse- ja omahoitoa tukevia teknologioita. Muissa aluehankkeen kunnissa pyritään laitehankinnoissa ennakoimaan Kotidigin laajentaminen Pirkanmaan alueelle.
  3.  Saada uusia, alustaan kytkeytyviä teknologioita käyttöönottamalla ja käyttämällä aikaanpositiivisia hyvinvointivaikutuksia asiakkaille, omaishoitajille ja terveydenhuollon ammattilaisille, lisätä henkilöstön työhyvinvointia, vaikuttaa sote-kustannuksia alentavasti sekä luoda arviointimalli vaikutusten arvioimiseksi.
  4. Kehittää teknologiatuetun kotona asumisen asiakaspolkua kokonaisvaltaisesti tukeva alustakokonaisuus ja sen standardoidut rajapinnat sekä testauspalvelu, jolla yritykset voivat osoittaa laitteidensa standardinmukaisuuden. Kehittää alustan ympärille yritysten ekosysteemi, joka mahdollistaa näille yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia
  5. Osallistua aktiivisesti uuden kansallisen, toiminnallisia tarpeita edistävän koordinaation toimintamallin kehittämiseen ja siten osaltaan tukea ja mahdollistaa sote-toimijoiden ja yritysten yhteistyötä teknologioiden pilotoinnissa ja käyttöönotossa.
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tuotokset:

Päätuotoksena ovat toimiva, kyvykäs, avoimiin standardeihin perustuva Kotidigi-integraatioalusta, sen mahdollistamat
teknologia-avusteisen kotihoidon toimintamallit sekä alustan ympärille syntyneiden
yritysten ekosysteemikuvaus.

Toimintamallikuvaukset ainakin seuraaviin Pirkanmaan tarpeista lähtien keskeisiksi arvioituihin
KATI-mallin prosessivaiheisiin sekä arviointi toimintamallien käytettävyydestä
ja hyödystä.
‒ Toimintakyvyn omatoiminen ylläpito / proaktiivinen tuki ja motivointi
‒ Neuvontapalvelut / Teknologian itsenäistä käyttöä tukeva neuvonta
‒ Alkukartoitus (palvelutarpeen arviointi) / Teknologian tarpeen, hyödyntämisen ja soveltuvuuden
arviointi
‒ Palvelutarpeen uudelleen arviointi / Teknologian soveltuvuuden arviointi ja asiakassuunnitelman
päivitys

Kotidigi-alustaratkaisun tekniset kyvykkyydet, jotka vastaavat Tampereen, hyvinvointialueille
siirryttäessä Pirkanmaan kuntien ja mahdollisesti kansallisia tarpeita sekä alustaratkaisun
käyttöön liittyvät toimintamallikuvaukset.

 

Tulokset:
Kustannushyötyanalyysit käyttöönotettujen teknologioiden vaikutuksista KuHA (kustannushyötyanalyysi)
-laskentamallia hyödyntämällä.
Käyttöön otettujen teknologioiden vaikuttavuusarvioita sisältäen esim. raportit käyttöön
otettujen teknologioiden vaikutuksista hankkeessa kehitettyjen ja hyödynnettyjen arviointivälineiden
perusteella. Raportoitavia näkökulmia ovat taloudelliset vaikutukset, hyvinvointivaikutukset,
henkilöstövaikutukset sekä käytettävän teknologian arviointi.
Mahdollistettu avohoidon 24/7 päivystyksen toteuttamista kotihoidon asiakkaille. 
Kehittyneet yhteiskehittämisen käytännöt ammattilais- ja asiakasrajapinnassa.
 

Vaikutukset:
Kotona tapahtuva hoidon vaikuttavuutta todennetaan esimerkiksi asiakkaiden
toimintakykyä kuvaavilla mittareilla ja asiakastyytyväisyyskyselyillä.
Reaaliaikaisen seurannan mahdollistama hoidon oikea-aikaisuus ja ennakoiva hoito ovat
vähentäneet päivystyskäyntien ja osastohoidon tarvetta ja sitä kautta parantaneet hoidon
kustannustehokkuutta.
Henkilöstön työhyvinvointi ja työn merkityksellisyyden kokemus on parantunut, mikä voidaan
todentaa mm. Kunta10-kyselyn tuloksilla.

Henkilöstön käyttö on tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa, mikä voidaan todentaa
mm. kuvaamalla eri tehtäviin käytettyä työaikaa, asiakastyytyväisyyttä ja henkilöstön
kokemusta työn merkityksellisyydestä.
Ikääntyvän väestön omarahoitteinen laitehankinta lisääntyy. Näin syntyy säästöä yhteiskunnan
varoin tapahtuvissa hankinnoissa, laitteiden käyttövalmiudet ovat paremmat ja
elintoimintojen mittauksen historiatieto on kattavampaa palvelujärjestelmän piiriin siirryttäessä.