Festaripörssissä vapaaehtoistyötä festivaalei tarjottiin etenkin toisen asteen opiskelijoille Tätä tuettiin tarjoamalla muutaman päivän koulutuksia ja vertaistutorointia, joilla opittiin festareilla tarvittavia taitoja. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Festaripörssi: Festareille vapaaehtoiseksi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Festaripörssissä vapaaehtoistyötä festivaalei tarjottiin etenkin toisen asteen opiskelijoille Tätä tuettiin tarjoamalla muutaman päivän koulutuksia ja vertaistutorointia, joilla opittiin festareilla tarvittavia taitoja. 

Toteutuspaikka
Valtakunnallisesti kehitetty malli, keskinen toimija Humanistinen ammattikorkeakoulu
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Katri Halonen

Luotu

12.11.2020

Viimeksi muokattu

12.11.2020
Ratkaisun perusidea **

Festaripörssi kehitti kahtena toimintavuonnaan toimintamallin, jolla syrjäytymisvaarassa olevia nuoria rohkaistaan vapaaehtoistyöhön ja sitä kautta työelämätaitojensa kohentamiseen. Toimintamalli toteutettiin kahteen kertaan, vuosina 2016 ja 2017. Toiminnan keskeiset vaiheet olivat kampanjointi nuorten suuntaan, nuorille järjestettävät koulutukset ja ohjatut osallistumiset festivaaleille vapaaehtoistyöntekijöinä. Nuorten tukena oli koko prosessin ajan mentoreiksi nimettyjä ohjaajia, jotka auttoivat nuoria ilmoittautumisessa, kouluttautumisessa ja vapaaehtoistyössä. Toiminta evaluoitiin kummankin toimintavuoden jälkeen kehittämistoimenpiteitä varten.

Toimintaympäristö **

Nuorten syrjäytymisriskistä on muodostunut tärkeä yhteiskuntapoliittinen huolenaihe, johon on viime vuosina kiinnitetty suurta huomiota. Syrjäytymisuhan alla on arvioitu Suomessa olevan kymmeniä tuhansia nuoria.

Festaripörssi kehittämishankkeessa tarksteltiin sitä, missä määrin vapaaehtoistyö rockfestivaalien kaltaisissa yleisötapahtumissa voi ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Prosessissa yli 200 nuorta lähti koulutettuina ja mentoreiden tukemina vapaaehtoistyöhön erilaisille festivaaleille.

Tapahtumat tarvitsevat vapaaehtoisia monista syistä ja talkooväen saatavuus on useimmille festivaalijärjestäjille elintärkeä asia. Saatavuuden yksi ulottuvuus on tarve vapaaehtoisjoukon uusiutumiseen. Mukaan halutaan aina uusia ikäpolvia ja kohderyhmiä, koska uskollisinkin talkoojoukko ikääntyy, väsyy tai voi jossain vaiheessa suunnata kiinnostuksensa muualle.

Festaripörssissä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille annetaan eväitä toimia festivaaleilla vapaaehtoistyössä ja luotiin verkkopalvelu, josta tapahtumatuottajat voisivat poimia tarvitsemansa vapaaehtoiset. Tavoitteena oli win-win-tilanne, jossa nuoret saisivat arvokasta kokemusta ja tärkeitä taitoja ja tapahtumat saisivat rekrytoitua helpommin päteviä vapaaehtoisia.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Festaripörssiin osallistuville nuorille tarjottiin ilmaiseksi hygieniapassin, järjestyksenvalvonnan, asiakaspalvelun, työturvallisuuden tai ensiavun koulutus. Koulutukseen osallistuneiden nuorten koulutustaustan skaala oli laaja. Iältään nuoret olivat 15–29-vuotiaita sillä rajoituksella, että järjestyksenvalvojakoulutukseen osallistuvien nuorten oli oltava 17 vuotta täyttäneitä ja kortin poliisiviranomaiselta lunastaessaan täysi-ikäisiä. Mallia pilotoitiin kahtena eri vuonna, joista jälkimmäisenä osallistujia haettiin etenkin maahanmuuttajataustaisille nuorille suunantulla kampanjoinnilla. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hanke innosti laajalti festivaaleja mukaan. Toimintamallin yksi ulottuvuus on nettisivu, jolle etsittiin kaupallista toimijaa jatkajaksi.  

Festaripörssi-hankkeen tavoitteena oli myös rohkaista syrjäytymisvaarassa olevia nuoria jatkamaan vapaaehtoistyöskentelyä hankkeen jälkeen. Mentoreiden tuki vapaaehtoiseksi haluaville nuorille madalsi kynnystä lähteä vapaaehtoiseksi. Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi ennestään tuntemattomaan tapahtumaan, mahdollinen matkustaminen ja erityisesti työskentely tapahtumassa uusien ihmisten kanssa ovat varsin vaativia kynnyksiä ylitettäviksi. Hanke mahdollisti mentoreiden avulla tuleviin vapaaehtoistöihin, työpaikkoihin ja ihmisiin tutustumisen ainakin jonkin verran etukäteen, mikä madalsi kynnystä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Festaripörssi vaikuttaisi hyödyttävän eniten työ- ja opiskelumarkkinoilla heikommassa asemassa olevia nuoria. Mitä vähemmän 86 nuorella oli koulutusta, sitä tärkeämpi Festaripörssikokemus hänelle oli.

Evaluointiaineiston mukaan ne, joilla oli matalampi koulutustaso, arvostivat eniten työkokemusta, mutta korkeammin koulutetut osallistujat arvostivat koulutusta. Joillekin koulutuksessa olleille nuorille heidän saamansa osaamistodistus merkitsi aivan konkreettisesti palkallisten työkeikkojen saamista tai alustavasti luvatun työtehtävän varmistumista. Kaikille jonkin koulutuksen saaneille tuloksena oli vähintäänkin yksi merkintä lisää ansioluetteloon. Merkityksetöntä ei ollut myöskään läpimenneen kokeen tuottama onnistumisen riemu ja loppuun saattamisen tunne. Sen saattoi koulutustilanteissa paikalla olleena silminnähden havaita.

Peräti 92 prosenttia osallistuneista oli sitä mieltä, että he tekivät merkityksellistä työtä festivaaleilla. Joutavanpäiväisiin ja tylsiin töihin ei joutunut juuri kukaan: tästä kertoo sekin, että joka kolmannella työtä oli liikaa. Työ festivaaleilla oli nuorimmille osallistujille siinä mielessä erityisen merkityksellistä, että juuri he kokivat vapaaehtoistyössä ylittäneensä itsensä ja juuri heille työ oli ollut yllättävän rankkaa fyysisesti. Työpäivät olivat pitkiä eikä aina päässyt edes syömään silloin kun olisi toivonut. Avoimen palautteen mukaan kuitenkin tärkeintä oli selviytyminen hektisestä festivaalityöstä. Kokonaisuutena tutkimusaineistomme piirtävät festaripörssistä erittäin positiivisen kuvan.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Festaripörssi-hankkeen tavoitteena oli myös rohkaista syrjäytymisvaarassa olevia nuoria jatkamaan vapaaehtoistyöskentelyä hankkeen jälkeen. Mentoreiden tuki vapaaehtoiseksi haluaville nuorille madalsi kynnystä lähteä vapaaehtoiseksi. Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi ennestään tuntemattomaan tapahtumaan, mahdollinen matkustaminen ja erityisesti työskentely tapahtumassa uusien ihmisten kanssa ovat varsin vaativia kynnyksiä ylitettäviksi. Hanke mahdollisti mentoreiden avulla tuleviin vapaaehtoistöihin, työpaikkoihin ja ihmisiin tutustumisen ainakin jonkin verran etukäteen, mikä madalsi kynnystä. Ilman Festaripörssin kaltaista hanketta mentorointityyppisen tukipalvelun järjestäminen voi olla hankalaa, sillä se vaatisi resursseja joko festivaaleilta tai esimerkiksi kuntien nuorisopalveluilta.

Festaripörssin toimintamallin jatkon turvaamiseksi hanke ja kulttuuritapahtumia palveleva GEST-ohjelmisto tuottavat hankkeen lopuksi yhteistyössä vapaaehtoisrekrytoinnin ja hallinnoinnin järjestelmän. Järjestelmä integroituu suoraan GEST-tapahtumanhallintaohjelmistoon. Se löytyy osoitteesta www.festariporssi.fi. Ohjelmiston ylläpidosta vastaa kaupallisin perustein toimiva GEST

Kansikuva
Vapaaehtosityö festivaaliympäristössä tuottaa osallisuutta ja uutta osaamista

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Vertais- ja vapaaehtoistyö Nuorisotyö Osallisuus

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Työn ja työttömyyden murros

Kohderyhmä

Maahanmuuttajat Nuoret Nuoret aikuiset Opiskelijat