Helposti lähelläsi - hyvinvointiryhmä: osallistava ryhmämuotoinen palveluohjausmalli ikäihmisille

Kainuun HYTE- ja SOTE-asiantuntijoiden ja alueen ikäihmisten yhdessä Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon kanssa kehittämä kokonaisvaltainen ja ikäihmisiä osallistava ryhmätoimintamalli, jonka taustalla ovat Itä-Suomen yliopiston PROMEQ- hankkeen kokemukset.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Helposti lähelläsi - hyvinvointiryhmä: osallistava ryhmämuotoinen palveluohjausmalli ikäihmisille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuun HYTE- ja SOTE-asiantuntijoiden ja alueen ikäihmisten yhdessä Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon kanssa kehittämä kokonaisvaltainen ja ikäihmisiä osallistava ryhmätoimintamalli, jonka taustalla ovat Itä-Suomen yliopiston PROMEQ- hankkeen kokemukset.

Toteutuspaikka
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Teija Nuutinen

Luotu

25.03.2022

Viimeksi muokattu

12.04.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Yhteiskehittämisen tuloksena ja Itä-Suomen yliopiston PROMEQ- hankkeen pohjalta muodostettiin Helposti lähelläsi - hyvinvointiryhmämalli +70-vuotiaille.

Toimintamallin tavoitteena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen osallistivasti ja tarvelähtöisesti sosiaalisen tuen, ohjauksen ja toiminnallisuuden keinoin.

Keskeistä hyvinvointiryhmässä:

 • ryhmissä 6-8 osallistujaa, kerrallaan, +70-vuotiaita
 • noin viisi tapaamista neljän kuukauden aikana
 • tuetaan elämänlaatua ja hyvinvointia
 • suunnitellaan tapaamisten sisällöt osallistujien toiveiden mukaisesti
 • viihdytään ja virkistäydytään

Ohjaus ja neuvonta: tietoa palveluista, hyvinvointia ja terveyttä

Tuen saaminen: kuulumisia, keskustelua, kokemusten jakoa

Yhdessä tekeminen: tutustumisvierailuja, retkiä, yhdessäoloa

Ryhmien ohjaajat:

 • sote- ja kuntatoimijat, esim. ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaus, liikunta- ja kulttuuritoimen edustajat
 • järjestötoimijat
 • oppilaitosten toimijat

Ulkopuoliset asiantuntijat:

 • sote- ja hyte-toimijoiden ja -palvelujen edustajat, KELA, järjestöt, seurakunnat, yritykset, oppilaitokset ym.

VAIKUTTAVUUSINDIKAATTOREIDEN VALINTA:

Sosiaalisen laadun vaikuttavuusindikaattoreista (kts. MUUTOKSEN MITTAAMINEN) ikäihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia mittaaviksi indikaattoreiksi täsmentyivät seuraavat:

SOSIOEKONOMINEN TURVALLISUUS: Toimeentulon turvallisuus ja tulojen riittävyys, terveys- ja sosiaalipalvelujen riittävyys ja iäkkään tyytyväisyys

SOSIAALINEN OSALLISUUS: Yksinäisyys, syrjintä, osallistuminen järjestö- ym. sosiaaliseen toimintaan, tyytyväisyys vapaa-ajan palveluihin

SOSIAALINEN VALTAISTUMINEN: Kyvykkyys ja toimintamahdollisuudet, elintapojen terveellisyys, osallistuminen terveyden edistämisen toimintaan, riittävä tieto palveluista

YHTEISKUNNALLINEN KOHEESIO (EHEYS): Luottamus toisiin ihmisiin, luottamus julkiseen valtaan ja toisten auttaminen.

 

Toimintaympäristö **

Yhteiskehittäminen toteutettiin Kainuussa, jossa on sekä kasvava kaupunkialue (Kajaani) että pitkien välimatkojen maaseutualueita. Pitkät välimatkat asettavat suuren haasteen ikääntyneiden hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiselle ja alueelliselle saatavuudelle ja saavutettavuudelle. Todettiin, että väestörakenteen alueellisten erojen vuoksi tarvitaan suunnittelua eri alueiden erityispiirteet huomioiden.  Tärkeää oli huomioida, kuinka palveluja voidaan muuttaa vastaamaan ikääntyneiden tarpeita. 

Tähän tarpeeseen Kainuun HYTE- ja SOTE-asiantuntijat ja alueen ikäihmiset yhdessä Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon tutkimusryhmän kanssa kehittivät kokonaisvaltaisen ja ikäihmisiä osallistavan ryhmämuotoisen palveluohjauksen toimintamallin Itä-Suomen yliopiston PROMEQ- hankkeen pohjalta (kts liite). Toimintamallin kehittämisessä huomioitiin myös v. 2020 päättyneen Kainuun HyVo (hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit ja ryhmätapaamiset) -toimintamallista saadut kokemukset.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasymmärryksen saamiseksi +70-vuotiaille kainuulaisille järjestettiin Helposti lähelläsi -hyvinvointiaamupäivä kaikissa Kainuun kunnissa Puolankaa lukuun ottamatta. Hyvinvointiaamupäivästä informoitiin paikallislehdissä, kuntien eri tiedotuskanavien ja sosiaalisen median kautta. Yhteiskehittämisen menetelminä käytettiin sidosryhmien ja ikäihmisten yhteisiä  työpajoja, jotka koronapandemian vuoksi järjestettiin hybridimallilla (sekä Teamsin että kasvokkain osallistuminen Kainuun eri kunnissa). Työpajat järjestettiin kunnantalojen kokoustiloissa ja niistä otettiin yhteys Teams -sovelluksella Itä-Suomen yliopistolle. Työpajoja ohjasivat eri kunnista, Kainuun sotesta ja Kainuun ammattikorkeakoulusta tulleet vapaaehtoiset fasilitaattorit (12 henk.) Heidät oli valmennettu työpajan ohjaamiseen Itä-Suomen yliopiston puolesta.

Työpajoihin osallistui noin 70 kainuulaista, jotka yhdessä fasilitaattoreiden tuella määrittelivät sekä keskeisiä hyvinvointiin ja terveyteen liittyneitä haasteita että voimavaroja. Lisäksi he vastasivat hyvinvointikyselyyn, jossa koottiin tietoa 70 vuotta täyttäneiden kainuulaisten kokemuksista, ajatuksista ja ideoista toimintamallin kehittämiseen. Kysely pohjautui paitsi yhteiskunnan sosiaalisen laadun (kts edellä) teoriaan, myös WHO:n koetun elämänlaadun teoriaan (kuva alla)

Kootun tiedon pohjalta identifioitiin keskeiset puutteet ja voimavarat kainuun ikääntyneiden terveydessä, elintavoissa, elinoloissa ja hyvinvoinnissa. Ikäihmisten lisäksi yhteiskehittämiseen osallistui Kainuun soten, ikääntyneiden palvelujen ja kolmannen sektorin organisaatioiden toimijoita. Määrittelyn ja ikäihmisiltä kootun hyvinvointikyselyn lähtökohtana käytettiin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teoreettista viitekehystä.

Tiedon pohjalta analysoitiin keskeiset ikääntyneiden hyvinvointia heikentävät ja vahvistavat tekijät, jotka toimivat taustatietona Helposti lähelläsi - hyvinvointiryhmämallin pilotoinnille. Toimintamallia kokeiltiin neljän kuukauden ajan yhdessä Kajaanin ja Hyrynsalmen ikäihmisten, kolmannen sektorin kansalaisjärjestöjen, ikääntyneiden palveluohjauksen, ammattikorkeakoulun edustajan ja tutkijoiden yhteistyönä.

Yhteiskehittämisprosessin päätteeksi järjestettiin Kainuun Hyte-toimijoiden ja ikäihmisten yhteinen kokoontuminen/ työpaja toukokuussa -22 hybridikokoontumisina kunnissa. Tilaisuudessa kuultiin hyte-toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä ja Kainuun hyvinvointialueen valmistelutyöstä. Lisäksi esitteltuun yhteiskehittämisen pohjalta Helposti lähelläsi -+70-vuotiaiden ryhmämuotoisen palveluohjasmalli ja politiikkasuositukset. Lopuksi keskusteltiin pienryhmissä politiikkasuosituksen teemoista ja toimenpide-ehdotuksista fasilitaattoreiden johdolla. Fasilitaattorit kokosivat keskustelujen päälinjat, jotka osaltaan vahvistivat aikaisempaa yhteiskehittämisessä saatua ikäihmisten kokemusta kotona asumiseen, digitaalisten palvelujen saavutettavuuteen ja liikenneyhteyksiin liittyen. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 94 ikäihmistä, kuntien sote-edustajaa ja hyvinvointikoordinaattoria.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kainuussa yhteiskehitetty Helposti lähelläsi - hyvinvointiryhmämalli +70 -vuotiaille mallinnettiin ja yhdistettiin Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon kokoamaan politiikkasuositukseen. Politiikkasuositus yhdessä Helposti lähelläsi - hyvinvointiryhmämallin kanssa jaettiin HELLÄ-hankkeen ohjausryhmälle, Kainuun yhtymähallitukselle, aluehallitukselle/-valtuustolle sekä kuntien hyte-koordinaattoreille. Julkaisu löytyy Vaikuttavuuden talon sivuilta osoitteesta https://sites.uef.fi/vaikuttavuuden-talo/julkaisut/

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yhteiskehittämisen eli sidosryhmä- ja +70-vuotiaiden työpajojen sekä Helposti lähelläsi -hyvinvointiryhmistä analysoidun tiedon pohjalta keskeiset ikääntyneiden hyvinvointia heikentävät tekijät Kainuussa olivat:

 • Kotona asumiseen liittyvien, ei-hoidollisten, palvelujen epätasa-arvoinen saatavuus
 • Sähköisten/digitaalisten sote-palvelujen käyttämiseen liittyvän osaamisen ongelmat ja epätietoisuus palvelujen saamisessa
 • Osallisuutta tukevan toiminnan puuttuminen, esimerkiksi harrastukset, kulttuuri, ryhmä- ja vertaistoiminta
 • Osallisuutta tukevaan toimintaan pääseminen liikenneyhteyksien puutteen vuoksi esim. oman auton välttämättömyys
 • Epätasa-arvoiset mahdollisuudet elämän, asumisen ja palvelujen saamiseen pitkien välimatkojen takia,
 • Epätasa-arvoiset mahdollisuudet päästä palveluihin ja osallistua terveyttä edistävään toimintaan ja kapasiteetin käyttämiseen itsensä ja yhteiskunnan hyväksi hyvinvointia tukevilla tavoilla
 • Kokemus ikääntyneisiin kohdistuvista kielteisistä asenteista
 • Epäluottamus ikääntyneiden palveluja koskevaan resurssointiin ja pitkien välimatkojen maaseudun palveluihin ja infran hoitoon

Tulokset tiivistettiin

 1. ikäihmisten kotona asumista,
 2. digitaalisten palvelujen ja osallistavan toiminnan saatavuutta ja saavutettavuutta sekä
 3. ikäihmisten vaikuttamisen mahdollisuuksia palvelujen kehittämisessä koskeviin päätuloksiin.

Ratkaisuina hyvinvointia heikentäviin tekijöihin esitettiin

 1. osallistavan, ryhmämuotoisen palveluohjauksen järjestämistä,
 2. julkisten kulkuyhteyksien kehittämistä pitkien välimatkojen maakunnassa ja
 3. hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen järjestämiä, säännöllisiä ikäihmisten kokoontumisia. Vaikuttavuuden arviointiin esitettiin yhteiskunnan sosiaalisen laadun mallia systemaattisen tiedonkeruun pohjaksi.

KOULUTUSKOKONAISUUS

Yhteiskehittämisprosessin päätteeksi HELLÄ -hanke yhdessä Vaikuttavuuden talon kanssa järjesti kolmen koulutusaamupäivän kokonaisuuden sote- ja kuntatoimijoille syys-lokakuussa 2022. (kts kuva)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kts. KUVITTELE JA KOKEILE --> KOKEILUSSA OPITTUA

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä