Henkilöstön kehittämissuunnitelmaan sisältyvällä digiosaamisen suunnitelmalla varmistetaan ja kohdennetaan oikein eri rooleissa työskentelevien ammattilaisten tarkoituksenmukainen digiosaamisen ja sen kehittämisen tuki.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Henkilöstön digiosaamisen kehittäminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Henkilöstön kehittämissuunnitelmaan sisältyvällä digiosaamisen suunnitelmalla varmistetaan ja kohdennetaan oikein eri rooleissa työskentelevien ammattilaisten tarkoituksenmukainen digiosaamisen ja sen kehittämisen tuki.

Toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten koulutuspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
digiosaaminen on jaettu seitsemään teemaan
Kuvateksti
Soiten henkilöstön digiosaamisen edistämiseksi ja kehittämiseksi tunnistettiin seitsemän eri painopistettä, joiden pohjalta kehittämissuunnitelma rakennettiin.

Tekijä

Heidi Luomala

Luotu

22.02.2023

Viimeksi muokattu

27.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kartoituskyselyllä, jossa hyödynnettiin Digiosaamisen mittaria (Jarva ym., 2022): ihmislähtöinen etäohjausosaaminen, digi osana työtä, ICT osaaminen, digitaalisten ratkaisujen hyödyntämis- ja arviointiosaaminen sekä digitaalisten ratkaisujen eettinen osaaminen. Kyselyä muokattiin soveltuvaksi eri kohderyhmiä ajatellen ja siihen lisättiin johtajille ja esihenkilöille omat kysymyspatteristot, joilla kartoitettiin ammattilaisten digiosaamisen johtamista, digitaalisilla työvälineillä johtamista sekä digitaalisten palvelujen kehittämisosaamista. Paremman ymmärryksen luomiseksi  kyselyn lisäksi tehtiin täydentäviä haastatteluita. Erillisessä työpajassa tulokset käytiin läpi, analysoitiin ne ja määriteltiin kehittämiskohteet sekä ideoitiin toimenpiteitä. Lopputuloksena laaditiin digiosaamisen kehittämissuunnitelma, jonka avulla kehitetään henkilöstön digiosaamista ja sen tukea.

Toimintaympäristö **

Sähköisen ja etäasioinnin lisääminen on kansallinen tavoite ja digitaalisten palveluiden sekä sähköisten järjestelmien määrä sote-alalla kasvaa jatkuvasti. Digitaalisten palvelujen lisääminen edellyttää työntekijöiltä uutta osaamista sekä uudenlaista tapaa tehdä ja organisoida työtä. Henkilöstön digiosaaminen on perusedellytys, jotta palveluketjut toimisivat ja digiratkaisut olisivat hyötykäytössä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on koko hyvinvointialueen henkilöstö. Sähköinen osaamiskartoitus kohdennettiin kaikille työntekijöille ja sen tulosten perusteella laaditussa suunnitelmassa on huomioitu eri ammattiryhmät. Sekä osaamiskartoituksesta että digiosaamisen kehittämissuunnitelmasta on tiedotettu henkilöstölle esihenkilöiden, intranetin ja sisäisen uutiskirjeen muodossa sekä erilaisilla digikehittämisen foorumeilla.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Digiosaaminen on sisällytetty osaksi organisaation henkilöstön kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelman toimeenpanosta vastaa henkilöstö- ja koulutuspalvelut. Koulutussihteerin työpanoksesta 40 % resursoitu koordinoimaan toimenpiteiden toteuttamista.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Digituki on aikaisemmin ollut enemmän hajautettua toimintaa, eikä ole määritelty, minkälaisiin osa-alueisiin tulee erityisesti keskittyä. Henkilöstön kehittämissuunnitelmaan sisältyvässä digiosaamisen kehittämissuunnitelma on jaettu tarkemmin kuvattuihin teemoihin (tavoitteet, sisältö, toimenpiteet, vastuut, aikataulutus sekä mittarit).

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kyselylomakkeen suunnitteluun ja muokkaamiseen tulee käyttää riittävästi aikaa, jotta se soveltuu hyvin kohdeorganisaatioon. Kyselylomake kannattaa esitestata huolellisesti, jotta nähdään mahdolliset tekniset ja asiavirheet. Kannattaa myös pohtia keinoja vastausprosentin nostamiseksi ja vastausten saamista myös niiltä henkilöiltä, jotka eivät ole digiorientoituneita (sähköisen kyselyn rinnalla perinteinen paperilomake).

Kansikuva
Hymy ja peukut pystyyn

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready