Innokylä tukena ammattikorkeakoulujen innovaatio-opinnoissa

Yhteistyömalli, joka lisää ammattikorkeakouluopiskelijoiden innovaatio-opinnoissa tuottamien ideoiden ja tulosten näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä työelämässä Innokylän tarjoamien palveluiden, innovaatioyhteisön ja työvälineiden avulla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Innokylä tukena ammattikorkeakoulujen innovaatio-opinnoissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyömalli, joka lisää ammattikorkeakouluopiskelijoiden innovaatio-opinnoissa tuottamien ideoiden ja tulosten näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä työelämässä Innokylän tarjoamien palveluiden, innovaatioyhteisön ja työvälineiden avulla.

Toteutuspaikka
Toimintamallia yhteistyössä Innokylän (THL) ja Metropolia AMK Minno- toiminnan ja opiskelijoiden kanssa vuonna 2017.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

05.06.2020

Viimeksi muokattu

19.11.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kokeilun (2017) jälkeen keskeisiä elementtejä  toimintamallissa ovat

1) Työelämähaasteiden ohjautuminen innovaatioprojekteihin AMK:n omien prosessien kautta
2) Innokylän Orientaatiopaja ohjaaville opettajille
3) Innokylän sparraustuokiot opiskelijoille työvälineiden hyödyntämiseen
4) Minnofest - tuotokset näkyväksi (Innokylä suosittelee leima) ja viestinnällinen yhteistyö

Toimintaympäristö **

Ammattikorkeakoululaki (932/2014)  4 § : Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua.

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.

Toukokuussa 2017 julkaistun TKI RAKE selvityksen tavoitteena on tehdä näkyväksi ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan olennaista roolia osana tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi selvityksessä tehtiin näkyväksi kokonaiskuva ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnasta, sen vahvuuksista, toimintamalleista ja vaikuttavuudesta. Lisäksi laadittiin ehdotukset strategisista toimenpiteistä TKI-toiminnan kehittämiseksi. Selvitystyössä tuloksena huomattiin, että ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on vahvaa ja se on vakiintunut osaksi suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. TKI-toimintaan olennaisesti liittyvät innovaatioekosysteemit ovat ammattikorkeakoulujen vahvuus, jota ei kuitenkaan hyödynnetä ja tueta riittävästi Suomessa.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimijat
Asiakasnäkökulma: Metropolia AMK:n innovaatioprojektien opiskelijat
Ammattilaisnäkökulma: AMK:n innovaatio-opintoja ohjaavat opettajat, Innokylän yhteyshenkilöt, Työelämän edustajat, jotka tarjoavat haasteita ratkaistaviksi
Organisatorinen näkökulma: Amk, innokylän johtoryhmä, Innokylän avoin innovaatioyhteisö
Poliittis-hallinnollinen näkökulma: AMK:en TKI- toimintaan liittyvät poliittiset linjaukset

Tehtävät ja työnjako 
Asiakasnäkökulma: Opiskelijat jäsentävät Innovaatio-opintojensa ratkaisua innokylän kehittämisen polulla, hyödyntävät työvälineitä ja jakavat konseptoimansa ideat avoimesti Innokylässä työelämässä sovellettavaksi.
Ammattilaisnäkökulma: Innovaatio-opintojen opettajat ohjaavat opiskelijoiden projektia ja ohjaavat ideointivaiheen jälkeen työskentelyn Innokylän kehittämisen poluille. Innokylän yhteyshenkilöt tarjoavat tukea: järjestävät sparraustapaamisen ennen opintoja lehtoreille. Innovaatio-opintojen aloitukseen kuuluu Innokylän yleisesittely, ideointivaiheen jälkeen työvälineiden käyttöönoton sparrausta tehtään opiskelijaryhmille kohdennetummin. Työelämähaasteet innovaatioprojekteihin ohjautuvat metropolian kautta.
Organisatorinen näkökulma: Amk:n innovaatio-opinnoissa haetaan aktiivisesti uusia toimintatapoja työelämän kanssa sekä tulosten näkyväksi tekemiseen

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Metropolia AMK:n opettajille 1/2017 järjestetyssä Innopajassa pohdittiin, millaisia työvälineitä heillä on käytössään Innovaatio-opintojen ohjaamiseen ja tulosten näkyväksi tekemiseen. Pajatyöskentelyn pohjalta voidaan todeta, että erilaisia työvälineitä on käytössä, mutta minkään välineen systemaattinen hyödyntäminen innovaatio-opinnoissa ei toteudu. Tehostusta tarvittaisiin ideointivaiheeseen ja asiakkaan osallistamiseen prosessiin. Arviointivälineet mainittiin myös kehitettävien asioiden listalla. Käytössä olevat sähköiset välineet eivät tue asiakkaan osallistumista kehittämisprosessiin. 

Ensimmäisen infotilaisuuden aikana (6/2017) Kesäopintojen työtilaan oli liittynyt n. 50 opiskelijaa, loput reilu 20 opiskelijaa liittyi työtilaan seuraavien parin päivän aikana. Teknisesti työtilaan liittyminen ei tuottanut ongelmia. Samoin Opiskelijaryhmät perustivat verstaat (13 kpl) seuraavan viikon aikana innovaatioprojekteilleen.

Opettajat tekivät opiskelijoiden ohjausta verstaiden alla vaihdellen. Opiskelijoiden toimintaa verstaalla saattoi seurata päivittyvien päivämäärien kautta. Muutamalta työelämätahon edustajalta oli tullut positiivista palautetta kehittämistyön avoimuudesta ja seuraamismahdollisuudesta verstaalla.

Opiskelijoiden palautekyselyn tuloksia (n=20)
-Innokylää pidettiin kiinnostavana ja mielenkiintoisena työskentelyalustana
-Verstastyöskentely korvasi  joiltain osin muuta kirjallista työskentelyä, mutta toisaalta verstas tuntui hankalalta käyttää tällaisessa lyhytaikaisessa projektissa, joka jää kesken. Innovaatioprojektin lopputuotteen levittämistä ja myöhemmin vaikuttavuuden arviointia ei jatketa opintojakson jälkeen.
-Opiskelijoille pidetty tunnin alkuinfo koettiin hyödyllisenä ja riittävänä johdantona Innokylän alustalla toimimiseen.
-Opiskelijat olivat tottuneet pilvipalveluihin, joten osa koki tallentamisen määräajoin hankalana.
-Oppilaitoksen omat käytössä olevat järjestelmät hankaloittivat muutaman mielestä työskentelyä. Ratkaisuna tähän ehdotettiin työskentelyn keskittämistä joko oppilaitoksen sähköisille alustoille tai Innokylään. Toinen vaihtoehto olisi vaiheistaa prosessia jotenkin.
- Ryhmien välinen viestintä tapahtui suurilta osin whatsappin kautta.
-Innokylän työtilojen keskustelujen seuraamista hankaloitti se, että viesteistä, jotka tulivat yhteiseen ryhmään, ei tullut minkäänlaista ilmoitusta sähköpostiin. Kaivattiin myös mahdollisuutta kirjoittaa dokumenttia samanaikaisesti. 
-Osa ryhmistä oli käynyt katsomassa muiden projektien tuotoksia ja piti tätä mahdollisuutta hyvänä.
-Opettajien ohjaus näkyi enemmän lähiopetuksessa kuin sähköisellä alustalla.
-Suurimmalle osalla Innokylässä annettu opettajien ohjaus oli jäänyt vaillinaiseksi tai kokonaan saamatta. Ehdotuksena oli, että Innokyläsivua voisi tehdä vasta sen jälkeen, kuin opiskelijaryhmillä olisivat jo ideat kehittyneinä ja lopputuotokset tiedossa.
-Vastauksissa todettiin, etteivät opettajat välttämättä tunteneet Innokylää, eivätkä sen hyödyntämismahdollisuuksia riittävän hyvin.

Palautteiden huomiot pyritään ottamaan syksyn MInno-opintojen suunnittelussa huomioon ja palautteet esiteltiin syksyn Minno-opintojen ohjaajille 18.8.2017 Tämän pohjalta päätettiin keskittyä verstas-työskentelyyn ja ohjaukseen siellä. Työtila toimii projektien kotipesänä ja kunkin innovaatio-opintoryhmän verstaiden koontipaikkana. Keskusteluihin ja tiedonsiirtoon käytetään whatsappia ja muita viestintäkanavia.

Info syksyn 2017 Minno-opintojen ohjaajille pidettiin 18.8.2017. Syksyn innovaatioprojekteille luotiin työtila, jonka käyttöä ohjaajat ja opiskelijat lähtevät kokeilemaan.

Kesäopinnoista poiketen syksyn opinnoissa Innokylä infoja toteutetaan projektiryhmittäin tarpeen mukaan. Tässä vaiheessa panostetaan selkeisiin ohjeisiin sekä opiskelijoille että ohjaajille. Seuraavassa vaiheessa olisi mahdollista laajentaa innovaatioprojektien tulosten näkyvyyden lisäämistä viestinnällisin keinoin.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kehittämistyötä on mahdollista jatkaa kokemusten pohjalta Ammattikorkeakoulujen kanssa. 
Lisätietoja Merja Ikaheimo (THL)

Kansikuva
Innokylä AMK innovaatio-opinnoissa

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä